Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Naturbruk och miljöområdet » Agrolog (YH), bioekonomi » Yrkesstudier » Växtproduktionens grunder I » Produktionsbiologi

Produktionsbiologi

Utförandeplaner
Kod: NM13VG01
Namn: Produktionsbiologi
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande
- inhämtar grundläggande kunskaper om nationell och internationell växt- och
livsmedelsproduktion
- kan identifiera de i Finland vanligast förekommande kulturväxtfröna samt känner till odlingsväxternas grundläggande botanik och produktionsbiologi
- känner till växternas olika övervintringsstrategier
- känner till och kan använda utvecklingsskalor för spannmål och oljeväxter
- förstår de syften man kan ha då man odlar olika spannmåls- och oljeväxtgrödor och kan, utgående från växtfysiologiska grunder, välja lämplig odlingsplanering och odlingsteknik
- känner till de för produktkvaliteten centrala parametrarna och vet hur man uppnår olika kvalitetsmål
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Agrolog - Bioekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen