Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Naturbruk och miljöområdet » Agrolog (YH), bioekonomi » Grundstudier » Praktisk introduktion i yrket » Förutsättningar för skogsbruk

Förutsättningar för skogsbruk

Utförandeplaner
Kod: BE16PI03
Namn: Förutsättningar för skogsbruk
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande
-känner till förutsättningarna för virkesproduktion i Finland och förstå hur trädslagen och olika produktionsförutsättningar påverkar varandra
-känner till samhällets styrning av skogsbruket i form av begränsningar och möjligheter, bland annat aktuell skogslagstiftning
-känner till de viktigaste finska torvmarksbiotoperna och deras uppkomst
-kan identifiera de biotoper som skyddas enligt lagar och samhällsöverenskommelser samt känner till de växter (nyckelarter) som behövs vid biotopbestämning
-kan i praktiken utföra skötsel- och röjningsarbeten i skogen i plant- och ungskogsbestånd enligt givna instruktioner och med beaktande av arbetarskyddsbestämmelser
-kan utföra basservice på röjningssåg
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Bioekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen