Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Naturbruk och miljöområdet » Agrolog (YH), bioekonomi » Grundstudier » Praktisk introduktion i yrket » Praktiska grunder

Praktiska grunder

Utförandeplaner
Kod: NM13PI01
Namn: Praktiska grunder
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande
-kan identifiera jordarter
-förstår och kan redogöra för väsentliga mark- och jordartsegenskaper
-kan utifrån en konkret situation välja lämplig metod för jordbearbetning
-kan identifiera och beskriva botaniska och biologiska egenskaper hos vanligt förekommande odlingsväxter samt hos ogräsarter, som förekommer i höstsådda grödor
-kan bedöma för- och nackdelar med olika metoder vid etablering av höstsådda grödor samt kan planera etablering och skötselåtgärder så att risken för utvintringsskador minimeras
-känner till vanliga husdjursraser i Finland
-kan utföra praktiskt arbete i djurstallar med nötkreaturs- och mjölkproduktion
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Agrolog
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen