Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Naturbruk och miljöområdet » Agrolog (YH), bioekonomi » Yrkesstudier » Valbar fördjupning i växtproduktion A

Valbar fördjupning i växtproduktion A

Utförandeplaner
Kod: BE16FVA
Namn: Valbar fördjupning i växtproduktion A
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 15    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: En agrolog (YH) -studerande skall individuellt avlägga sammanlagt 30 sp valbara yrkesstudier.
De valbara yrkesstudierna i lantbruksnäringarna, i form av valbara fördjupningsstudier inom fackämnesområdena växtproduktion och husdjursproduktion, omfattar totalt 60 sp. Dessa studiepoäng fördelas på studiehelheterna NM13VP13 Växtproduktion 30 sp med kurserna NM13VP01 - NM13VP10 respektive NM13HP Husdjursproduktion 30 sp med kurserna NM13HP01 - NM13HP05.

I första hand rekommenderas val av 30 sp inom antingen växtproduktion eller husdjursproduktion, som stöd för den personliga yrkesprofileringen, men kurser inom de båda fackämnena kan även kombineras.
Det är även, enligt normal anhållan om ersättande studieprestationer och beslut av utbildningsansvarig lektor, möjligt att ersätta valbara yrkesstudier med andra yrkesstudier avlagda vid den egna yrkeshögskolan eller vid andra universitet och högskolor i Finland eller utomlands.
Det individuella kursvalet gällande valbara yrkesstudier sker på normalt sätt inom ramen för kursanmälan i Winha.

De valbara fördjupningsstudierna inom ämnesområdet växtodling har som mål att kombinera grundläggande kunskap med praktiska tillämpningar. Grundläggande naturvetenskaplig förståelse gör det möjligt att från fall till fall själv kunna planera och välja rätt åtgärd.

Fördjupade kunskaper om växtodling är en förutsättning för framgångsrik och ansvarsfull förvaltning av naturresurser. Växtproduktion kräver förståelse för odlingsväxternas miljökrav samt tillämpning av förebyggande åtgärder inom ramen för växtskyddet som helhet och direkta bekämpningsåtgärder. Jordbearbetning, växtnäringsförsörjning och växtskydd är odlingstekniska åtgärder som alla måste beaktas vid odlingsplanering.
Kurser i odlingsplanering, tvärfackliga ämnen och fältstudier ger studerande förståelse för det samband mellan enskilda kurser och olika faktorer i växtodlingen som råder i praktiken.
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Agrolog
Anmärkningar: Växtproduktion A och B går årskursöverskridande vartannat år.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen