Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

Hortonom (YH), landskapsplanering, bioekonomi (240 SP)

Examen: YH-examen inom naturbruk
Examensbenämning: Hortonom (YH)
Beräknad studietid: 4 år
Studieform: FlerformsstudierFlerformsstudier
KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
Gru

Grundstudier

54 SP
NM15IN6    6 SP
NM15IN01

Introduktion i studierna med individuell läroplan och karriärvägledningDen studerande:
- känner till sin egen högskola och enhet
- kan reflektera över sitt lärande, sin framtid och känner till sin egen inlärningsstil
- kan göra upp en egen studieplan och följa upp sin studieframgång
- kan reflektera över sina studier och framtidsplaner med tanke på sitt kommande yrke
- känner till hur man kan planera sin karriär och sitt livslånga lärande och har påbörjat sin karriärplanering
- kan söka, hantera och kritiskt bedöma information
- känner till de viktigaste aktörerna inom sin bransch
1
3    3 SP
NM15IN02

IKTDen studerande behärskar:
- skolans IT-tjänster samt de verktygsprogram som behövs i arbete och studier för att sammanställa skriftliga arbeten, analysera data och rapportera projekt
- filhantering
- textbehandlingsprogram för att skapa och hantera standarddokument, officiella brev och rapporter
- textbehandlingsprogram för att skapa och hantera långa dokument med bl.a. innehållsförteckning och källförteckning
- tabellkalkyleringsprogram för att hantera kalkyler med formler, funktioner och diagram
- program för presentationsgrafik för att skapa presentationer
- kan hämta information från nätet och skolans bibliotek
- kan arbetsmetoder och använda de program som behövs för distansstudier
1
3    3 SP
NM15SP333  9 SP
YH10FI01

FinskaDen studerande
- kan uttrycka sig muntligt och skriftligt i arbetslivssituationer på ett yrkesmässigt sätt, inbegripande en utvecklad förmåga att bemöta kunder och samarbetsparter
- behärskar den centrala terminologin inom sin bransch och kan tillgodogöra sig facklitteratur i sina studier, i sitt blivande yrke och för sin yrkesmässiga utveckling
- uppvisar sådana kunskaper i finska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda. Detta innebär att studerande bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2 eller 3) eller god (vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift. Muntlig och skriftlig förmåga bedöms separat.
3    3 SP
YH10EN01

EngelskaDen studerande
- kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet
- har kännedom om central terminologi inom sitt eget område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur
- förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner till de relevanta verktygen därtill
- är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang
 3   3 SP
NM15SP01

SvenskaDen studerande
- kan kommunicera muntligt och skriftligt på svenska på ett strukturerat och väl fungerande sätt
- är medveten om olika vägar att söka information och kan använda inhämtad information
- känner till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande
- kan använda relevant fackterminologi och kan kommunicera muntligt och skriftligt inom landskapsplanerings- och trädgårdsbranscherna
- kan skriva vetenskapliga rapporter, använda referenssystem samt rapportera enligt standarduppställning

Studerande med finska som skolbildningsspråk ska uppvisa sådana kunskaper i svenska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda. Detta innebär att dessa studerande bör visa nöjaktig (vitsord 1-3) eller god (vitsord 4-5) förmåga att använda svenska i tal och skrift. Muntlig och skriftlig förmåga bedöms separat.
  3  3 SP
NM15GV24    24 SP
NM15GV04

Mark- och växtnäringsläraDen studerande
- förstår hur olika klimatfaktorer påverkar bildningen av de i Finland vanliga jordmånerna
- känner till vilka faktorer som har påverkat de fennoskandiska jordarterna under deras bildning
- förstår betydelsen av markens bördighet
- känner till orsakerna till de centrala hoten mot markens bördighet, såsom markpackning, minskande mullhalt och försurning
- förstår odlingsväxtens behov av växtnäring och kan avhjälpa växtnäringsbrist
- är förtrogen med markens växtnäringsförråd och de växtnäringsflöden som försiggår med anknytning till denna
- känner till egenskaperna hos mineraliska och organiska gödselmedel
- kan utföra gödslingsberäkningar och välja lämpliga gödselmedel
1
6    6 SP
NM15GV02

BotanikDen studerande
- förstår växtsystematikens grunder
- känner till hur växter identifieras på basis av deras morfologi och hur litteratur används vid identifiering
- kan identifiera och namnge våra vanligaste naturväxter
- förstår sambandet mellan ståndortsfaktorer och befintlig vegetation på naturståndorter
- har grundläggande kunskaper inom växtanatomi och organologi
- känner till de mest centrala växtfysiologiska funktioner, bland annat xylem- och floemtransporter i växten, fotosyntes och respiration
- känner till växtgeografins grunder och begreppet proveniens
- är introducerad i genetik och växtförädling
1
6    6 SP
NM15GV03

Växtkännedom och växtanvändningDen studerande

- känner till växternas egenskaper och krav på växtplats
- känner till handelssortimentet i huvuddrag
- känner till de allra vanligaste europeiska landskaps- och prydnadsväxterna
- kan självständigt använda litteratur för att stöda identifieringen
- kan utveckla växtanvändning i ett praktiskt projekt
1
12    12 SP      SP
NM13NE   15 15 SP
NM13NE01

Bokföring och redovisningDen studerande:
- känner till vad god bokföringsetik betyder
- kan grunderna i att bokföra och följa upp naturbrukets penningströmmar
- känner till kraven på skattebokföring
- känner till företagarens skyldigheter gällande moms, arbetsgivarprestationer och lagstadgade försäkringar
- kan utvärdera företagets bokslut (balans- och resultaträkning) och bedöma behovet av ändringar i verksamhetsstrategin
   3 3 SP
NM13NE02

EkonomistyrningDen studerande:
- känner till ekonomistyrningens övergripande syfte
- kan utföra och utvärdera kostnads- och intäktsanalyser med beaktande av hållbarhet, lönsamhet och effektivitet
- förstår betydelsen av att använda nyckeltal vid utvärdering av verksamheten
- känner till hur man kan bedöma och beakta riskerna i verksamheten
- kan för verksamheten göra upp en ändamålsenlig budget
- känner till hur man bestämmer rätt pris på varor och tjänster
- känner till metoder för fakturering och kan utforma anbud, offerter och momsfakturor
   3 3 SP
NM13NE03

Marknadsföring och försäljningDen studerande:
- förstår marknadsföringens betydelse vid skapandet av ett nätverk av kundrelationer
- kan analysera marknaden (omvärldsanalys) och definiera en meningsfull strategi för marknadsföringen
- förstår vilka möjligheter olika marknadsföringskanaler erbjuder
- kan utvärdera marknadsföringsprocessen och anpassa den till en säljprofil och rätt kundgrupp
- förstår hur man kan anpassa försäljningsprocessen till verksamheten
   3 3 SP
NM13NE04

Praktiskt ledarskapDen studerande:
- känner till vad som krävs av ledarskapet för att kunna hantera en växande entreprenörsverksamhet
- känner till olika ledarstilar och kan bedöma den egna ledarprofilen
- känner till hur det personliga ledarskapet utvärderas och utvecklas
- kan beakta hur mål, motivation och konflikter påverkar interaktionen i grupper
- förstår arbetsgivarens ansvar och skyldigheter
   3 3 SP
NM13NE05

Starta egetDen studerande:
- känner till möjligheterna till den självsysselsättning och -utveckling som en entreprenörsverksamhet kan erbjuda
- känner till det stöd som erbjuds för start, övertagande och drift av näringsverksamhet
- känner till vilka anmälningar och tillstånd som krävs för verksamheten
- känner till de övergripande skillnaderna mellan olika bolagsformer
- kan utgående från en verksamhetsidé göra upp en affärsplan
- kan bedöma alternativen och behovet av finansiering
- känner till företagarnätverket och stödorganisationerna inom ett marknadsområde
- kan för ett område och för den egna branschinriktningen (profileringen), bedöma och anknyta entreprenörsverksamhetens marknads- och konkurrenssituation till de egna utsikterna och möjligheterna till en kommande yrkeskarriär
   3 3 SP
Yrk

Yrkesstudier

129 SP
NM15BI  93 12 SP
NM15BI01

Landskapsplanering internationelltDen studerande
- kan skapa internationella kontakter för framtida kunskapsutbyte
- kan planera, organisera, skaffa finansiering och genomföra en studieresa till ett annat europeiskt land
- kan göra en plan för hur erfarenheterna på ett effektfullt sätt kommuniceras ut till allmänheten och yrkeskåren samt kan förverkliga den
- kan beskriva biologiska, ekonomiska, tekniska, sociala och kulturella förutsättningar för ett internationellt naturbruksföretagande
- kan självständigt söka internationella kunskaper om sitt yrkesområde och göra utvecklingsförslag för den egna branschen på basis av dem
1
  9  9 SP
CM16BI03

International DevelopmentThe Student
- Is able to understand, analyze and to apply the main principles and work methods of development cooperation
- Is able to link concept of development and his/her own line of business
- Global issues relevant for the profession
- Gains intercultural competence
- Is able to implement participatory development methodologies
   3 3 SP
NM15SM126   18 SP
NM15SM01

CAD-grunderDen studerande
- kan förbereda ett dokument och hantera data med ett CAD-program
- kan använda grundläggande verktyg i 2D
- kan producera, hantera och printa en ritning
- känner till de tekniska kraven för markbyggnadsritningar
1
6    6 SP
NM15SM02

TrädgårdsdesignDen studerande:
- känner till och förstår trädgårdsplaneringsmetoder
- är bekant med trädgårdsplaneringens stilinriktningar
- kan göra en enkel trädgårdsplanering med tyngdpunkt på gårdens disposition och komposition av vegetation
- kan använda de vanligaste trädgårdsväxterna i sin planering
- kan grunderna i visuell gestaltning
- är medveten om den kreativa processen och kan stöda den
- kan uttrycka sig i form av handgjorda skisser
1
6    6 SP
NM15SM01

TrädgårdskonstDen studerande
- har grundläggande kunskaper om trädgårdskonstens historia i världen och i Finland
- kan identifiera historiska drag i vår tids parker och trädgårdar
- förstår olika restaureringsmetoder
- har grundläggande kunskaper om modern byggnadskonst, formgivning och belysning
- förstår vad som påverkar trädgårdskonsten och miljökonsten
- kan planera och utföra en enklare historisk utredning ELLER behärskar gestaltningsprocesser, dess redskap samt kommunikations- och uttrycksmedel i ett praktiskt konstprojekt
 6   6 SP
NM15GB936  18 SP
NM15GB01

GrönanläggningMaskinanvändning
Den studerande
- känner till de vanligast förekommande maskinerna inom trädgårdsodling samt grönområdesskötsel
- har en förståelse för kostnadseffektiv och hållbar maskinanvändning
- har en uppfattning om framtida utvecklingsmöjligheter av fält- och småmaskiner
- lär sig använda traktorer och allmänt förekommande fält- och småmaskiner
- kan utföra daglig maskinservice

Grönanläggningens praxis
Den studerande:
- känner till relevanta grundläggande metoder för markanläggning
- behärskar växtunderlags- och planteringsarbeten vid grönanläggning
- kan grunderna i stenanläggning
- kan grunderna i arbetarskyddet

Grönanläggningens kvalitetskrav
Den studerande
- känner till styrande dokument och grönanläggningens centrala kvalitetskrav
- är bekant med anläggningsprocessen
- förstår de viktigaste dränerings- och dimensioneringsprinciperna på grönområden
2
9    9 SP
NM13NA01

GPS-hantering och GISDen studerande
- kan utföra insamling av lägesbunden information
- kan producera geografisk information
1
 3   3 SP
NM15GB02

Projektledning inom grönanläggningsbranschenDen studerande
- känner till vilka bestämmelser som styr planering, anläggning och underhåll av grönområden
- känner till allmänna avtalsvillkor
- förstår byggprocessen och olika entreprenadformer
- förstår skillnaden i verksamheten mellan den privata och den offentliga sektorn
1
  6  6 SP
NM15PF 621  27 SP
NM15P01F

ParkplaneringDen studerande
- behärskar parkplaneringens process från översiktlig till detaljerad planering
- kan producera behövliga ritningar och handlingar
- förstår de specialkrav som offentliga sektorn ställer på planeringen
- känner till interaktiva planeringsmetoder och kan använda någon av dem
- kan självständigt använda ritningsprogram
- känner till det finländska planläggningssystemet
- känner till referensramen för samhällsplaneringens lagstiftning och medverkande organisationer
- känner till innehållet i de olika planerna (landskaps-, general-, detaljplaner) och deras rättsverkningar
- kan redogöra för planeringsprocessen inom en kommun och förstår parkernas ställning i planläggningssystemet
1
  9  9 SP
NM15PF02

VisualiseringDen studerande
- kan använda 2D på ett professionellt sätt med ett CAD-program
- kan skapa en illustrationsritning
- kan göra tekniska ritningar
- kan använda grundläggande verktyg i 3D och känner till programmets användningsmöjligheter i 3D
1
 6   6 SP
NM15PF03

Planeringens specialfrågorDen studerande
- fördjupar sig i en specialfråga inom grönområdesplanering
- känner styrande dokument
- kan planera en inspirerande miljö
- kan göra innovativa planeringslösningar
- kan motivera och illustrera sin idé
- kan presentera sin planering på ett tilltalande sätt i form av en plansch
  12  12 SP
NM15SFB9312  24 SP
nm15sf02

GrönområdesskötselDen studerande:
- känner till klassificering av grönområden och styrande dokument
- känner till de allmänna kvalitetskraven inom grönområdesskötsel
- behärskar grundläggande underhållsteknik
- kan använda de vanligaste handredskapen
- känner till beskärningens biologiska bakgrund
- behärskar underhållsbeskärningens grunder i praktiken
- känner till begreppet uppbyggnadsbeskärning
- är medveten om hur ogräsbekämpningen utförs tryggt och effektivt
1
9    9 SP
NM15SF03

Ecosystem ServicesThe Student
- understands the basic principles of ecology and evolutionary biology
- can identify species that are common in different ecosystems such as forests, coastal zones and cultivated areas
- understands the link between these systems, natural resources we receive from these systems and the importance of their sustainability
 3   3 SP
NM15SF04

Underhåll av grönområdenDen studerande
- känner till underhållsprocesser
- kan jämföra underhållsmetoder på olika typer av grönområden ur ekonomisk, ekologisk och estetisk synpunkt
- kan utforma en plan för skötsel och utveckling av ett grönområde
  12  12 SP
NM15DL915   24 SP
NM15DL01

LandskapsvårdDen studerande:
- kan evaluera ekologiska, estetiska och ekonomiska värden
- kan förstå kulturella värden i landskapet
- kan kommunicera med och förstå naturbruks- och miljösektorns aktörer
- kan förvalta områden med landskapsvärden (planering och skötsel)
9    9 SP
CM13IG01

Environmental Impact AssessmentThe Student
- understands the importance of assessing the long term environmental consequences of planning and construction
- knows the EIA process in Finland and EU
- is familiar with different methods of assessing environmental consequences of a product, a service or an activity
 6   6 SP
NM15DL02

Planering av biologisk mångfaldDen studerande
- är medveten om de urbana miljöproblemen
- kan planera ekologiskt hållbara gröna strukturer som minskar lokala miljöproblem
- kan beskriva planeringens miljökonsekvenser
 9   9 SP
NM15LP  6  6 SP
NM13UM02

Statistisk analysDen studerande
- förstår varför man behöver statistik som redskap vid analys av information
- behärskar de mest grundläggande statistiska begreppen
- förstår betydelsen av korrekt urvalsförfarande vid insamling av data
- kan utföra hypotesprövning
- förstår betydelsen av att villkoren för det statistiska testet uppfylls
- behärskar kalkylprogrammet MS-Excels viktigaste makron och funktioner, samt känner till möjligheterna att använda egentliga statistikprogram
- kan tolka och presentera analysresultat
  3  3 SP
NM13UM01

ForskningsmetodikDen studerande
- känner till grunderna i vetenskapsteori och kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder
- klarar av att beskriva och tillämpa relevanta forskningsmetoder
- kan göra upp en plan för ett vetenskapligt arbete
- kan dokumentera och kommunicera sina forskningsresultat
- kan utföra informationssökning från olika källor
- vet hur man sammanställer information enligt god vetenskaplig sed
- förstår målet med ett examensarbete och de krav som ställs för det
  3  3 SP
Val

Valfria studier

12 SP
Pra

Praktik

30 SP
10    10 SP
 10   10 SP
  10  10 SP
EXA

Examensarbete

15 SP


« Tillbaka till utbildningsprogrammen