Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Teknik och kommunikation » Sjökapten (YH) » Yrkesstudier » Mangement level stcw function 3 » Haverilära

Haverilära

Utförandeplaner
Kod: SF14M301
Namn: Haverilära
SP totalt: 1
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 1    År 5:     
Förkunskaper: Vaktrutiner 2 / Stabilitet 2
Kursspecifika kompetenser: • Att kunna bedöma läget samt bemöta nödsituationer och sjöolyckor omfattande:
• Försiktighetsmått vid fartygets strandsättning
• Åtgärder som bör vidtas ifall grundstötning är hotande, och efter grundstötning
• Flottagning av ett grundstött fartyg med eller utan assi-stans
• Åtgärd som bör vidtas ifall kollision är hotande och ef-ter en kollision eller skada i skrovets skydd mot intrång av vatten av vilken orsak som helst
• Bedömning av huru skadorna kan behärskas
• Nödstyrning
• Iordningställandet av nödbogsering och förfaringar un-der bogsering
• Att känna till metoder som kan vara till hjälp till förhind-randet av nedsmutsning av den marina miljön från fartyg
• Ge färdigheter att utarbeta planer och checklistor för att kunna be¬mästra haverier ombord.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen