Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Teknik och kommunikation » Sjökapten (YH) » Yrkesstudier » Operational level stcw function 3 » Fartygsteknik 1

Fartygsteknik 1

Utförandeplaner
Kod: SF14O306
Namn: Fartygsteknik 1
SP totalt: 1,75
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 1,75    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Fysik 2 och Matematik 3/ 4
Kursspecifika kompetenser: • Känna till de grundläggande principerna inom skeppsbyggnad.
• Känna till de rätta benämningarna på fartygets viktigaste konstruktionsdetaljer och deras uppgift i fartyget
• Känna de tekniska lösningarna till förhindrandet av nedsmutsning av den marina miljön för fartyg
• Känna till fartygets konstruktionsmässiga lösningar för att förhindra brand och dess spridning.
• Känna till principerna för fartygsunderhåll och hur dessa inverkar på fartygets skick och livslängd och inse betydelsen av egna insatser i att underhålla fartyget.
• Känna till klassificering av fartyg.Class syrvey
• Känna till korrosionsproblemen på fartyg och huru dessa kan motar¬betas
• Kunna inspektera och rapportera skador och defekter i fartygets konstruktion.
• Känna till faktorer som påverkar fartygets energiförbrukning
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen