Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

Ingenjör (YH), el- och automationsteknik (240 SP)

Examen: YH-examen inom teknik
Examensbenämning: Ingenjör (YH)
Beräknad studietid: 4 år
Studieform: DagstudierDagstudier
KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
Gru

Grundstudier

45 SP
Studeranden
- har en omfattande helhetsbild av ingenjörsyrkets ställning och betydelse i samhälle och näringsliv
- är förtrogen med ingenjörsyrkets allmänna teoretiska grunder
- har sådana språkkunskaper som avses i förordning (424/2003 och 352/2003)
ELA14SK     15 SP
Svenska
- Den studerande har muntliga och skriftliga färdigheter i sitt modersmål som behövs för studierna, examensarbetet, yrkes- och samhällslivet

Finska
- har ett gott allmänt ordförråd och känner till central terminologi inom egen bransch
- kan förstå och använda finska muntligt och skriftligt på ett tillfredställande sätt i vardags- och arbetslivssituationer
- skall uppvisa sådana kunskaper i finska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda och bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2 eller 3) eller god (vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift

Engelska
- har ett gott allmänt ordförråd och känner till central terminologi inom egen bransch
- kan förstå och använda engelska både muntligt och skriftligt på ett tillfredsställande sätt i de situationer som uppkommer i arbetslivet
- är medveten om kulturella skillnader och deras betydelse
TKV14SV01

SvenskaDen studerande:

– kan kommunicera både muntligt och skriftlig på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt, i enlighet med arbetslivets och samhällslivets krav

– känner till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande och kan använda referenssystem

– är medveten om olika vägar att söka information och kan rapportera enligt reglerna för standarduppställning
1
3    3 SP
TKV14FI01

FinskaStuderanden

- kan utrycka sig tydligt (5), relativt flytande (3) och nöjaktigt (1) både muntligt och skriftligt i arbetslivssituationer

- behärskar mångsidigt (5), bra (3) och någorlunda (1) den centrala allmänna och allmäntekniska terminologin

- skall uppvisa sådana kunskaper i finska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda och bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2 eller 3) eller god (vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift
1
 3   3 SP
TKV14FI02  3  3 SP
TKV14EN01

EngelskaStuderanden

- kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet

- har kännedom om central terminologi inom sitt eget område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur

- förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill

- är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang
1
  3  3 SP
TKV14EN02   3 3 SP
TKV14MA     15 SP
- Den studerande kan inom olika områden analysera, formulera och lösa problem med hjälp av matematiska beräkningar
- Den studerande har tillägnat sig ett analytiskt tänkesätt samt har beredskap att ta till sig nya begrepp och slutledningsmetoder
- Den studerande kan använda olika datorbaserade hjälpmedel för att analysera ett datamaterial
- Den studerande förstår sambandet mellan matematikens teori och tillämpning inom olika områden inom teknik och naturvetenskaper
- Den studerande har en god matematisk grund för att inhämta nya kunskaper inom sin egen bransch
TKV14MA013    3 SP
TKV14MA023    3 SP
TKV14MA033    3 SP
TKV14MA043    3 SP
TKV14MA05 3   3 SP
ELA14EN     15 SP
Studeranden
- känner till den egna branschen
- kan delta i utvecklingen av arbetsgemenskapen inom elektrotekniken
- har analytisk färdigheter, förmåga att leda projekt och delta i forsknings- och utvecklingsarbete
- känner till förutsättningarna för lönsam affärsverksamhet samt de viktigaste verktygen för ekonomisk planering och styrning
- har kunskaper att delta i projektverksamhet samt att leda människor, processer och projekt
- känner till grundprinciperna för företagande, marknadsföring och industrins tjänsteverksamhet
TKV14IN01

Introduktion till högskolestudierStuderande

- känner till sin egen högskola, bransch och inlärningsstil

- reflekterar över studier, framtidsplaner och är medveten om den personliga utvecklingens betydelse i relation till livslångt lärande och yrke

- kan skapa egen kunskap och skapa egna personliga inlärningsmiljöer
1
1    1 SP
TKV14FE01  3  3 SP
TKV14RE01  3  3 SP
TKV14LEA01  5  5 SP
TKV14TR01  3  3 SP
Yrk

Gemensamma yrkesstudier

75 SP
Studeranden
- är förtrogen med de centrala problemkomplexen och tillämpningarna i elektrotekniken
- är förtrogen med de vetenskapliga grunderna i elektrotekniken
- besitter en positiv attityd till att följa och utveckla säkra arbetssätt och metoderELA14FK     9 SP
- känner till fysikens och kemins centrala begrepp, lagar och principer och deras samband
- kan identifiera, formulera och analysera problem med hjälp av fysikens och kemins grundläggande lagar och principer
- kan bedöma möjligheter och begränsningar i tekniska system utgående från fysikens och kemins grundläggande lagar och principer
- kan använda sig av fysikens och kemins grundläggande lagar och principer för att inhämta ny kunskap inom sin egen bransch
- har genom kunskap om fysikens och kemins grundläggande lagar och principer en förmåga att diskutera problemlösning med personer inom andra branscher, liksom även med personer med en högre utbildning inom den egna branschen
ELA14FY013    3 SP
ELA14FY02  3  3 SP
ELA14KE01 3   3 SP
ELA14MA     6 SP
- Den studerande kan inom olika områden analysera, formulera och lösa problem med hjälp av matematiska beräkningar
- Den studerande har tillägnat sig ett analytiskt tänkesätt samt har beredskap att ta till sig nya begrepp och slutledningsmetoder
- Den studerande kan använda olika datorbaserade hjälpmedel för att analysera ett datamaterial
- Den studerande förstår sambandet mellan matematikens teori och tillämpning inom olika områden inom teknik och naturvetenskaper
- Den studerande har en god matematisk grund för att inhämta nya kunskaper inom sin egen bransch
ELA14MA01 3   3 SP
ELA14MA02 3   3 SP
ELA14ET     39 SP
Studeranden
- förmår utnyttja matematiska metoder och verktyg för att beskriva fenomen och lösa problem inom elektrotekniken
- behärskar fysikens viktiga lagar inom elektroteknikens tillämpningar, speciellt beträffande elektromagnetiska fenomen
-känner till komponenter och behärskar grundkopplingar inom elektroniken
- behärskar de elektrotekniska grundmätningarna
- känner väl till elektroteknikens centrala lagar och bestämmelser inom el- och apparatsäkerhet samt kan tillämpa dem i praktiken
ELA14ET013    3 SP
ELA14ET023    3 SP
ELA14ET033    3 SP
ELA14ET04 3   3 SP
ELA14ET05 3   3 SP
ELA14ET063    3 SP
ELA14ET076    6 SP
ELA14ET083    3 SP
ELA14ET09

Energiteknikse bifogad pdf-fil
Kärnkompetenser
1
 3   3 SP
ELA14ET10 3   3 SP
ELA14ET113    3 SP
ELA14ET12 3   3 SP
ELA14IT     21 SP
Studeranden
- förmår utnyttja matematiska metoder och verktyg för att beskriva fenomen och lösa problem inom utbildningen
- har goda baskunskaper inom programmeringstekniken
- har goda kunskaper inom datatekniken
ELA14IT01

Datorsystemse bifogad pdf-fil
Kärnkompetenser
1
3    3 SP
ELA14IT026    6 SP
ELA14IT03

Internetteknikse bifogad pdf-fil
Kärnkompetenser
1
3    3 SP
ELA14IT04 3   3 SP
ELA14IT05

Nätverkse bifogad pdf-fil


Kärnkompetenser
1
 3   3 SP
ELA14IT06

Databasteknikse bifogad pdf-fil


Kärnkompetenser
1
 3   3 SP

Yrkesstudier: Elkraftsteknik

60 SP
ELA14EA     15 SP
Studeranden
- har teoretiskt kunnande om inkopplingsfenomen
- har kännedom om transformatorer och elmotordrifter
- känner till ställverkens komponenter och uppbyggnad

ELA14EA01 3   3 SP
ELA14EA02 3   3 SP
ELA14EA03 6   6 SP
ELA14EA04

Ställverkse bifogad pdf-fil
Kärnkompetenser
1
 3   3 SP
ELA14EI     15 SP
Studeranden
- är väl bekant med allmänna eldistributionsnät och byggnaders elnät
- kan dimensionera komponenterna för eldistributionsnät och byggnaders elnät
- kan använda centrala planeringsverktyg
ELA14EI01  3  3 SP
ELA14EI02  3  3 SP
ELA14EI03  6  6 SP
ELA14EI04  3  3 SP
ELA14EK     15 SP
Studeranden
- känner väl till skydds- och driftsövervakningssystem för elkraftsprocessen
- känner till skydds- och övervakningsmetoder i elkraftssystem
ELA14EK01

ElanvändningSe bifogad pdf-fil
Kärnkompetenser
1
   6 6 SP
ELA14EK02

ElstabilitetSe bifogad pdf-fil
Kärnkompetenser
1
   3 3 SP
ELA14EK03   3 3 SP
ELA14EK04

ElöverföringSe bifogad pdf-fil
Kärnkompetenser
1
   3 3 SP
ELA14SS     15 SP
Studeranden
- känner väl till skydds- och driftsövervakningssystem för elkraftsprocessen
- kan dimensionera motordrifters komponenter för konstant och reglerbar hastighet
- känner väl till programmerbara styrenheter, kommunikations- och styrsystem
ELA14SS01  3  3 SP
ELA14SS02  3  3 SP
ELA14SS03  3  3 SP
ELA14SS04  3  3 SP
ELA14SS05  3  3 SP

Yrkesstudier: Automationsteknik

60 SP
ELA14PT     15 SP
Studeranden
- känner till dimensionsanalys, material- och energibalanser
- känner till processteknikens och processmätteknikens grunder och principer
- förstår människan i samspel med maskin och process
ELA14PT01 6   6 SP
ELA14PT02 3   3 SP
ELA14PT03 6   6 SP
ELA14AD     15 SP
Studeranden
- kan planera, konstruera och programmera mikroprocessorbaserade system
- är väl insatt i teoretisk och praktisk analog och digital signalanpassning och -behandling
- känner till elektronikkonstruktioner och kan utnyttja programvara för analys och design
- känner till de principer som tillämpas vid planeringen av elektroteknisk apparatur

ELA14AD01  3  3 SP
ELA14AD02  3  3 SP
ELA14AD03  6  6 SP
ELA14AD04  3  3 SP
ELA14RE     15 SP
Studeranden
- kan arbeta med matematiska modeller för vanliga tekniska och speciellt elektrotekniska processer
- kan välja och simulera regulatorer för vanliga processer
- kan designa, simulera och implementera avancerade regulatorer och regleralgoritmer för industriella processer
- förstår sig på, ser potentialen med och kan använda intelligenta (olinjära) system och algoritmer
ELA14RE01  3  3 SP
ELA14RE02  6  6 SP
ELA14RE03  3  3 SP
ELA14RE04  3  3 SP
ELA14ST     15 SP
Studeranden
- förstår styrtekniska system och kan välja komponenter till styrtekniska system
- förstår uppbyggnaden och användandet av industriella styr- och automationssystem
- är insatt i datakommunikation och industriella kommunikationsmöjligheter
ELA14ST01   3 3 SP
ELA14ST02

StyrsystemSe bifogade pdf-fil
Kärnkompetenser
1
   3 3 SP
ELA14ST03   3 3 SP
ELA14ST04   6 6 SP

YRKESSTUDIER: INFORMATIONSTEKNIK

60 SP
ELA14SU     15 SP
Studeranden
- förstår grunderna i elektroteknik och analog elektronik, samt kan använda sig av relevanta mätinstrument, för att diagnostisera och lösa hårdvarurelaterade problem.
- känner till branschrelaterade teorier och deras koppling till IT problem.
- känner till slutna och öppna lösningar och förstår deras betydels vid val av systemlösning
ELA14SU01

Datasäkerhetse bifogad pdf-fil


Kärnkompetenser
1
 3   3 SP
ELA14SU02 3   3 SP
ELA14SU03 3   3 SP
ELA14SU04 3   3 SP
ELA14SU05 3   3 SP
ELA14AM     15 SP
Studeranden
- kan konstruera datorsystem och har förståelse för perifera system och deras krav vid systemlösningar relaterade till distribuerade system
- kan använda sig av och förstå sig på IKT teknik
- förstår vad och hur hållbarutveckling påverkar stora IT system.
- förstår kontexten och vet hur de olika faktorerna beaktas vid planering och konstruktion av IT system som en integrerad del av samhället.
ELA14AM01  5  5 SP
ELA14AM02  5  5 SP
ELA14AM03  5  5 SP
ELA14PR     15 SP
Studeranden
- behärskar de grundläggande teorierna och metoderna gällande programmering, versionshantering och styrning av projekt
- kan analysera behov för och planera lösningar programmeringsproblem. Har förståelse för distribuerade system och deras krav vid systemlösningar
- kan implementera moderna distribuerade och mobila helhetslösningar.
ELA14PR01  3  3 SP
ELA14PR02  3  3 SP
ELA14PR03  3  3 SP
ELA14PR04  6  6 SP
ELA14IS     15 SP
Studeranden
- förstår skillnaden mellan inbyggda system och server/persondator-hårdvara.
- förstår operativsystemets betydelse, dess uppgifter och hur val av operativsystemet påverkar helhetslösningar.
- kan använda sig av och förstå sig på IKT teknik
- förstår långtidsperspektivet för IT system med beaktande av utrustningens livscykel och individernas arbetsförmåga
ELA14IS01   3 3 SP
ELA14IS02

Operativsystemse bifogad pdf-fil


Kärnkompetenser
1
   3 3 SP
ELA14IS03

Mobila systemse bifogad pdf-fil


Kärnkompetenser
1
   3 3 SP
ELA14IS04   3 3 SP
ELA14IS05

Webbsystemse bifogad pdf-fil


Kärnkompetenser
1
   3 3 SP
Val

Valfria studier

15 SP
Pra

Praktik

30 SP
ELA14AP101010  30 SP
Den studerande
- har kommit i kontakt med arbetsmiljö, arbetsuppgifter och teknologi både allmänt inom den tekniska branschen och inom utbildningsprogrammets område
- den studerande har blivit förtrogen med enklare formkrav och vanliga beteendemönster som gäller relationen arbetsgivare-arbetstagare
- har fått insikt i sin blivande yrkesroll och kan utnyttja de praktiska erfarenheterna i studierna
- har skapat kontakter till arbetslivet
- har successivt i takt med att studierna framskrider skaffat sig djupare och/eller bredare erfarenhet av olika verksamheter inom arbetslivet
Lär

Lärdomsprov

15 SP
ELA14LP   15 15 SP
Se bifogat dokument
Kärnkompetenser


« Tillbaka till utbildningsprogrammen