Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Naturbruk och miljöområdet » Miljöplanerare (YH) » Yrkesstudier » Biotopkännedeom » Skogsnaturvård

Skogsnaturvård

Utförandeplaner
Kod: NM13SK07
Namn: Skogsnaturvård
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
- kan redogöra för bakgrunden till och utvecklingen inom skogsnaturvården
- kan redogöra för metoder för tryggandet av naturens mångfald i ekonomiskogar
- kan identifiera särskilt viktiga livsmiljöer enligt skogslagen
- kan identifiera naturvårdslagens skogbevuxna naturtyper
- kan identifiera livsmiljöer som skyddas av skogscertifieringen
- kan beakta skogsnaturvård i samband med skötselåtgärder, avverkningsplanering och förnyelseplanering
- kan identifiera fasta fornlämningar i skogen
- kan beakta skogsnaturvård i samband med uttag av energived
- kan beakta vattenskyddsbehov i all åtgärdsplanering
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Naturbruk och miljö, profileringen för skogsbruk
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen