Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

Socionom (YH), Åbo (210 SP)

Examen: YH-examen inom social- och hälsovård
Examensbenämning: Socionom (YH)
Beräknad studietid: 3,5 år
Studieform: DagstudierDagstudier
KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
Gru

Grundstudier

SP
USOÅ15SP30    30 SP
CA15IN01

Introduktion till yrkeshögskolestudierStuderande
- Känner till den egna yrkeshögskolan och den egna utbildningen
- Kan studera smart och effektivt
1
3    3 SP
USOÅ15SP01

Det mångprofessionella yrkesområdetStuderande
- Har grundläggande kunskaper om det egna yrkesområdet och dess grundbegrepp
- Har kunskaper i mångprofessionellt samarbete inom branschen
- Känner till yrkesområdets historia och utveckling
2
3    3 SP
USOÅ15SP02

It och projektmetodikStuderande
- kan med hjälp av It planera, genomföra och evaluera skrivprocesser och utredningar
- kan använda verktyg inom projektplanering och -hantering
2
3    3 SP
USOÅ15SP03

Grunder i socialpolitikStuderande
- Har kunskap om samhällets uppbyggnad och utveckling ur ett socialpolitiskt perspektiv
- Har kunskap om hur socialpolitiken förverkligas inom stat, kommun, tredje och privata sektorn
- Känner till det sociala arbetets utveckling, målgrupper och verksamhetsformer
1
5    5 SP
USOÅ15SP04

Grunder i sociologiStuderande
- Har kunskaper i sociologins grundbegrepp och teorier
- Känner till den sociologiska forskningens betydelse för det sociala yrkesområdet
2
5    5 SP
USOÅ15SP05

Service och lagstiftning inom social- och hälsovårdStuderande
- Har kunskaper i social- och hälsovårdens lagstiftning
- Känner till sitt professionella ansvar och har kunskaper i frågor som gäller klientens eller patientens ställning och rättigheter inom social- och hälsovård
- Har kunskaper i social- och hälsovårdens uppbyggnad, servicesystem och organisering
1
3    3 SP
USOÅ15SP06

Yrkesetik och professionell interaktionStuderande
- Känner till grunderna för ett professionellt förhållningssätt
- Utvecklar ett etiskt hållbart förhållningssätt i relation till individ och samhälle och omfattar yrkesområdets etiska principer
- Har kunskaper i klientprocessen den professionella interaktionens dimensioner
- Kan ansvarsfullt och samarbetsinriktat fungera i grupp
1
5    5 SP
YH10SV01

SvenskaStuderande
- kan kommunicera både muntligt och skriftlig på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt, i enlighet med arbetslivets och samhällslivets krav
- känner till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande och kan använda referenssystem
- är medveten om olika vägar att söka information och kan rapportera enligt reglerna för standarduppställning
2
3    3 SP
Yrk

Yrkesstudier

SP
USOÅ15SA33    33 SP
USOÅ15SA01

Grunder i forskningsmetodikStuderande
- Förstår grunderna i ett vetenskapligt förhållningssätt
- Kan söka, hantera och kritiskt värdera information inom det egna vetenskaps- och yrkesområdet
- Känner till och förstår forskningsmetodiska grundbegrepp och forskningsdesign
- Kan tillämpa de yrkes- och forskningsetiska principerna i forsknings- och utvecklingsverksamhet
1
3    3 SP
USOÅ15SA02

Grunder i socialpedagogikStuderande
- Har kunskap i socialpedagogikens teorier och de socialpedagogiska verksamhetsprinciperna
- Kan tillämpa funktionella metoder för olika klientgrupper
- Kan främja klienters delaktighet och har ett resursförstärkande förhållningssätt
1
5    5 SP
USOÅ15SA03

Utveckling och lärandets processerStuderande
- Har kunskap om barns och ungas utveckling och lärande
- Kan grunderna i pedagogisk planering
- Har ett resursförstärkande perspektiv på barns och ungas utveckling
1
3    3 SP
USOÅ15SA04

Socialpedagogiskt arbete bland barn och familjerStuderande
- Kan grundläggande omsorgsverksamhet bland barn
- Kan planera, genomföra och utvärdera socialpedagogisk verksamhet för barn
- Har kunskap om barns och familjers livsvillkor, resurser och behov av stöd i vardagen
- Kan tillämpa resursförstärkande metoder i socialpedagogiskt arbete bland barn och familjer
1
5    5 SP
USOÅ15SA05

Socialpedagogiskt arbete bland ungaStuderande
- Kan planera, genomföra och utvärdera socialpedagogisk verksamhet för unga
- Har kunskap om ungas livsvillkor, resurser och behov av stöd i vardagen
- Kan tillämpa resursförstärkande metoder i socialpedagogiskt arbete bland unga
1
5    5 SP
CA15FI01

FinskaStuderande
- Klarar av att presentera sin utbildning, sina arbetslivserfarenhet och sitt kunnande.
- Klarar av att medverka i yrkesmässiga och branschspecifika språksituationer både muntligt och skriftligt.
- Klarar av att sköta kontakter med olika samarbetsparter och kan delta i en diskussion i olika språksituationer i arbetslivet.
- Klarar av att berätta om sin arbetsmiljö t.ex. presentera företaget eller organisationen samt dess tjänster eller produkter.
- Behärskar den centrala terminologin inom sin bransch.
- Skall uppvisa sådana kunskaper som enligt lagen krävs av offentligt anställda, och som behövs med tanken på studerandens yrkesövning och professionella tillväxt. Detta innebär att studerande bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2, 3) eller god (vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift. Muntlig och skriftlig förmåga bedöms skilt.
1
3    3 SP
USOÅ15SA06

Praktik: Socialpedagogiskt arbeteStuderande
- Kan arbeta omsorgsinriktat och resursförstärkande bland barn, unga och familjer
- Kan planera, genomföra och utvärdera socialpedagogisk verksamhet bland barn, unga och familjer
- Kan fungera professionellt och tillämpa de yrkesetiska principerna
1
9    9 SP
UOSÅ15SS 25    SP
USOÅ15SS01

Socialhandledning och social rehabiliteringStuderande
- Kan handleda individer och grupper i behov av social servicehandledning och social rehabilitering
- Kan arbeta med klientprocesser, serviceplanering och utvärdering av stödåtgärder
- Kan främja klientens delaktighet och förhåller sig sensitivt till olika klienters behov
2
 5   5 SP
USOÅ15SS02

SocialgerontologiStuderande
- Har kunskap om och förståelse för åldrandet och livet som senior och äldre
- Kan handleda seniorer och äldre inom det sociala servicesystemet och samarbeta med anhöriga och andra professionella inom äldreomsorgen
- Kan planera, genomföra och utvärdera resursförstärkande metoder inom äldreomsorgen i syfte att främja äldres hälsa och funktionsförmåga
1
 5   5 SP
USOÅ15SS03

Handledning av personer med funktionsnedsättningarStuderande
- Har kunskaper i olika funktionsnedsättningar samt deras påverkan på individens livsvillkor
- Kan handleda i rättigheter och serviceformer för personer med funktionsnedsättningar
- Kan främja delaktighet, självbestämmande och funktionsförmåga bland personer med funktionsnedsättningar
2
 5   5 SP
USOÅ15SS04

ArbetsvägledningStuderande
- Har kunskaper om arbetsmarknaden och sociala risker kopplade till arbetslöshet och -oförmåga
- Kan handleda klienter inom sysselsättningsstödande och rehabiliterande verksamhet
- Kan handleda klienter i arbetslivsrelaterade sociala och ekonomiska frågor
1
 5   5 SP
USOÅ15SS05

Omvårdnadens grunder och läkemedelsbehandlingStuderande
- Känner till det egna yrkesområdets ansvar i omvårdnadsarbetet och kan fungera etiskt i omvårdnadssituationer
- Kan grunderna i omvårdnad, läkemedelsbehandling och farmakologi
- Kan arbeta ergonomiskt och beakta säkerhetsföreskrifter i omvårdnadsarbetet
- Kan handleda klienter i användning av hjälpmedel för att stöda funktionsförmåga
1
 5   5 SP
UOSÅ15SOC 31   31 SP
USOÅ15SOC02

Barnskydd, ungdomsvård och familjearbeteStuderande
- Kan identifiera risker och resurser i utsatta barns, ungas och familjers vardag
- Har kunskaper i barnskyddets juridik och service
- Kan tillämpa resursförstärkande metoder och omfattar ett barncentrerat arbetssätt
- Kan arbeta mångprofessionellt inom barnskyddets serviceformer
1
 5   5 SP
USOÅ15SOC03

Socialt arbete i skolanStuderande
- Kan identifiera risker och resurser i elevers och studerandes vardag
- Har kunskaper i elev- och studerandevårdens juridik och servicesystem
- Kan tillämpa resursförstärkande metoder på individ och gruppnivå samt omfattar ett elev- och studerandecentrerat arbetssätt
- Kan arbeta mångprofessionellt inom elev- och studerandevården
1
 3   3 SP
USOÅ15SOC04

Missbruks- och beroendevårdStuderande
- Kan identifiera risker och resurser i relation till missbruk och beroende
- Kan handleda i missbrukarvårdens servicesystem och kan fördomsfritt arbeta bland utsatta individer och grupper
- Kan tillämpa resursförstärkande metoder och arbeta mångprofessionellt inom missbrukarvården
1
 5   5 SP
YH10EN01

EngelskaStuderande
- kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet
- har kännedom om central terminologi inom sitt eget område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur
- förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill samt
- är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang
1
 3   3 SP
USOÅ15SOC05

Praktik: Socialt arbeteStuderande
- Kan stöda klienter i vardag och kris inom det sociala arbetets verksamhetsformer
- Kan tillämpa resursförstärkande metoder i arbetet med klienter
- Uppvisar ett professionellt och utvecklingsinriktat förhållningssätt
2
 15   15 SP
UOSÅ15SO     30 SP
USOÅ15SOC01

Mångkulturellt socialt arbeteStuderande
- Har ett interkulturellt och kultursensitivt förhållningssätt och kan främja integration i samhället
- Kan utföra socialt arbete bland invandrare
1
 3   3 SP
UOSÅ15SO01

Mentalvård och krisarbeteStuderande
- Har kunskaper i mental ohälsa.
- Kan tillämpa resursförstärkande metoder inom mentalvården
- Kan utföra krisarbete och har kännedom om beredskaps- och krisplanering inom det sociala området
1
  3  3 SP
UOSÅ15SO02

KriminalvårdStuderande
- Har kunskaper om brottslighet på individ – och samhällsnivå
- Har kunskaper i kriminalvårdens rehabiliterande verksamheter samt tredje sektorns verksamhetsformer
- Omfattar ett medvetet professionellt förhållningssätt till klienter och deras anhöriga inom kriminalvården
2
  3  3 SP
UOSÅ15SO03

Samhällsinriktat socialt arbeteStuderande
- Kan identifiera servicebehov hos utsatta klientgrupper i samhället samt kan fungera som deras företrädare
- Kan planera, genomföra och utvärdera preventiva insatser och resursförstärkande sociala interventioner för att aktivera utsatta klientgrupper
1
  3  3 SP
UOSÅ15SO04

Forsknings- och utvecklingsmetoder inom det sociala områdetStuderande
- kan använda sig av evidensbaserad kunskap inom det egna vetenskaps- och yrkesområdet
- känner till och förstår de centrala datainsamlings- och analysmetoderna och kan tillämpa dem inom det egna vetenskaps- och yrkesområdet
- kan tillämpa forskningsetik i forsknings- och utvecklingsverksamhet
1
  3  3 SP
UOSÅ15SO05

Praktik: Samhällsinriktat socialt arbeteStuderande
- Kan stöda utsatta klienter och klientgrupper i vardag och kris inom det sociala områdets verksamhetsformer
- Kan tillämpa och utveckla resursförstärkande metoder i arbetet med utsatta klientgrupper
- Uppvisar ett professionellt, samhällsinriktat och utvecklingsinriktat förhållningssätt
1
  15  15 SP
UOSÅ15SO06

Praktik: SmåbarnspedagogikStuderande
- Kan tillämpa och utveckla situationsanpassade resursförstärkande metoder i det pedagogiska arbetet med barn
- Kan arbeta barn- och familjecentrerat samt mångprofessionellt bland barn och familjer med särskilda behov
- Uppvisar ett professionellt, sensitivt och utvecklingsinriktat arbetssätt
1
  15  15 SP
UOSÅ15SO07

Praktik: FörsamlingsdiakoniStuderande
- Fördjupar sina kunskaper om verksamhetsplanering och dokumentation inom församlingsdiakonin och missionsarbetet
- Kan tillämpa och utveckla resursförstärkande metoder inom församlingsdiakonins verksamhet
- Kan utgående från ett andligt perspektiv stöda utsatta individer och grupper
- Uppvisar ett professionellt, själavårdande och utvecklingsinriktat arbetssätt
1
  15  15 SP
UOSÅ15SO08

Praktik: Församlingens ungdomsarbeteStuderande
- Fördjupar sina kunskaper om verksamhetsplanering och dokumentation inom församlingsarbetets ungdomsarbete
- Kan tillämpa och utveckla resursförstärkande metoder inom församlingens ungdomsverksamhet
- Kan planera, utföra och utvärdera konfirmand- och hjälpledarverksamhet
- Uppvisar ett professionellt, pedagogiskt och utvecklingsinriktat arbetssätt
1
  15  15 SP
USOÅ15LU     31 SP
USOÅ15LU01

Ledarskap inom det sociala områdetStuderande
- Har färdigheter att leda och utveckla verksamheter och arbetssamfund
- Känner till och kan tillämpa kvalitetsledning
- Kan sakkunnigt representera och argumentera utgående från sitt yrkesområde i mångprofessionella arbetsteam
2
   5 5 SP
USOÅ15LU02

Aktuell forsknings- och utvecklingsverksamhetStuderande
- Känner till aktuella lokala, regionala, nationella och internationella forsknings- och utvecklingsprojekt inom det sociala området
- Har kunskaper i implementeringsprocesser och utvärdering
- Kan värdera, kritiskt granska och utveckla verksamheter och metoder inom det sociala området
3
   5 5 SP
USOÅ15LU03

Praktik: Arbetsplatsförlagda studier inom ledarskap och utvecklingsarbeteStuderande
- Känner till förmanskap, personalförvaltning samt verksamhetsplanering inom det sociala området
- Kan identifiera utvecklingsbehov och formulera mål och visioner samt tillämpa strategier inom det sociala områdets verksamheter
- Kan fungera som sakkunnig i ett mångprofessionellt samarbete
- Kan leda verksamhet i enlighet med det sociala områdets etiska principer och kan definiera utvecklingsbehov i sitt eget ledarskap
1
   6 6 SP
USOÅ15SU03

LärdomsprovStuderande
- Kan systematiskt utveckla sitt yrkesområde och har förmåga att på ett vetenskapligt sätt granska, diskutera och presentera forsknings- och utvecklingsprojekt
- Kan utföra forsknings- och utvecklingsverksamhet i mångprofessionella team
- Kan tillämpa ett resursförstärkande perspektiv på utredning, utveckling och utvärdering av yrkespraxis inom social- och hälsovård
  15  15 SP

Behörighetsgivande valfria yrkesstudier

20 SP
USOÅ15VSB 1010  20 SP
USOÅ15VSB01

SmåbarnspedagogikStuderande
- Kan utföra pedagogisk dokumentation och har ett reflektivt och utvecklingsinriktat pedagogiskt arbetssätt.
- Kan tillämpa mediefostran i den pedagogiska verksamheten
- Har kunskaper i olika pedagogiska inriktningar, genuspedagogik samt mobbningsförebyggande arbete på daghem
- Har kunskaper i ett mångkulturellt arbetssätt inom småbarnspedagogiken
- Uppvisar en hållbar och respektfull barnsyn och kan arbeta för barns och familjers delaktighet, inflytande och demokrati inom småbarnspedagogiken
1
 5   5 SP
USOÅ15VSB02

Resursförstärkande didaktikStuderande
- Har kunskaper i barns språkliga medvetenhet och små barns matematiska lärande
- Kan planera, genomföra och utvärdera meningsfulla lek- och lärandesituationer och kan använda resursförstärkande metoder i syfte att stöda barns matematiska, språkliga, kognitiva, sociala och emotionella utveckling och lärande
- Kan stöda barnet i att använda sig av olika uttryckssätt och till att omfatta sunda levnadsvanor
- Kan situationsanpassa resursförstärkande metoder på individ- och gruppnivå och har en positiv syn på barnet och dess resurser
1
 5   5 SP
USOÅ15VSB03

Barn med särskilda behovStuderande
- Kan identifiera barnets behov av särskilt stöd och kan arbeta för att stöda barnets resurser
- Har beredskap att arbeta i mångprofessionella nätverk och kan i fostringsgemenskapen med barnet och familjen planera, förverkliga och utvärdera stödåtgärder
- Kan utgående från barnets behov planera och anpassa daghemsmiljön och verksamheten för att ge barnet med särskilda behov en god uppväxt- och lärandemiljö
- Kan främja barnets inklusion och har ett resursförstärkande och sensitivt förhållningssätt
1
  5  5 SP
USOÅ15VSB04

Barn och familj i utmanande livssituationerStuderande
- Kan identifiera barns och familjers behov i utmanande livssituationer och vid barn- och familjerelaterade kriser
- Kan använda resursförstärkande metoder för att stöda olika slags familjer i krissituationer
- Omfattar ett respektfullt barn- och familjecentrerat mångprofessionellt arbetssätt
1
  5  5 SP
USOÅ15VSD 510  15 SP
USOÅ15VDI01

Professionsrelaterad praktisk teologiStuderande
- Känner till andlighet och andlig vägledning som begrepp, kan reflektera över sin egen andliga identitet och yrkesidentitet
- Kan utgående från Bibeln och psalmboken planera, genomföra och utvärdera andakter och föra själavårdande samtal
- Känner till gudstjänstens teologiska grunder och kan delta i att planera och förverkliga gudstjänster
1
  5  5 SP
USOÅ15VDI02

FörsamlingsdiakoniStuderande
- Har kunskaper om diakonins teologi, diakonins verksamhetsformer och organisering
- Kan tillämpa klientcentrerade, resursförstärkande diakonala metoder som stöder delaktighet i möten med individer och grupper
- Kan med diakonala metoder stöda människor i utsatthet och sorg
- Kan arbeta i växelverkan med frivilliga och andra aktörer inom församlingen och social- och hälsovården
- Känner till och respekterar värderingar och yrkesetik inom kyrkans diakonala arbete
 5   5 SP
USOÅ15VDI03

Internationell diakoni och missionStuderande
- Känner till principerna och nätverken för internationell diakoni, mission och kyrkans mångkulturella arbete
- Kan koordinera och utveckla internationell diakoni och missionsverksamhet i församlingen i samarbete med andra aktörer inom kyrkan
- Kan planera, genomföra och utvärdera verksamhet inom diakoni- och missionsfostran
- Känner till och respekterar ett religionsdialogiskt, kultursensitivt och ekumeniskt förhållningssätt i församlingsarbetet
  5  5 SP
USOÅ15VSKF 510  15 SP
USOÅ15VSK01

Professionsrelaterad praktisk teologiStuderande
- Känner till andlighet och andlig vägledning som begrepp, kan reflektera över sin egen andliga identitet och yrkesidentitet
- Kan utgående från Bibeln och psalmboken planera, genomföra och utvärdera andakter och föra själavårdande samtal
- Känner till gudstjänstens teologiska grunder och kan delta i att planera och förverkliga gudstjänster
1
  5  5 SP
USOÅ15VSK02

Kristen fostranStuderande
- Har kunskap i hur kyrkans fostran är uppbyggd och organiserad
- Kan utgående från en teologisk grund planera, leda och utvärdera församlingens barn-, ungdoms- och specialungdomsarbete
- Kan tillämpa resursförstärkande metoder som stöder delaktighet i mötet med enskilda personer, familjer och grupper inom församlingsarbetet
- Kan arbeta i växelverkan med frivilliga och andra aktörer inom församlingen och social- och hälsovården
2
 5   5 SP
USOÅ15VSKF03

Konfirmandarbete och hjälpledarutbildningStuderande
- Har kunskap i konfirmandpedagogikens principer och förverkligande
- Kan planera, förverkliga, utvärdera och utveckla konfirmandarbete, hjälpledarutbildning och lägerverksamhet inom församlingen
- Känner till och respekterar värderingar och yrkesetik inom kyrkans fostran
1
  5  5 SP
USOÅ15V04

Valfria studier

30 SP
Lär

Lärdomsprov

SP
Pra

Praktik

45 SP


« Tillbaka till utbildningsprogrammen