Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till sjukskötare, Vasa » TEORETISKA STUDIER » Klinisk vårdvetenskap » Vård vid missbruk och beroende

Vård vid missbruk och beroende

Utförandeplaner
Kod: VÅV16KV15
Namn: Vård vid missbruk och beroende
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Äldrevård och långvårdsmedicin
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- kan identifiera störningar i den psykiska hälsan och har handlingsberedskap att vårda patienter med psykisk ohälsa
- kan informera, råda och handleda i mentalvårdsfrågor
- kan identifiera missbruk och har handlingsberedskap i vården av missbrukare
- kan informera, råda och handleda i missbruksfrågor
- känner till olika former av behandling, terapi och vård och kan tillämpa dem med beaktande av individuella faktorer vid vård av patient med psykisk ohälsa och vård av patient med missbruksproblem
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning till sjukskötare, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen