Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till bioanalytiker » Grundstudier » Språk och introduktion till högskolestudier » Hållbar utveckling

Hållbar utveckling

Utförandeplaner
Kod: BA14HU01
Namn: Hållbar utveckling
SP totalt: 2
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 2    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- förstår betydelsen av miljöansvar och hållbar utveckling utgående från ekologiskt, socialt, och ekonomiskt perspektiv.
- kan se sin roll och sitt ansvar som yrkesutövare och kan tillämpa kunskaperna inom eget yrkesområde men också ha beredskap att verka för global hållbar samhällsutveckling.
- känner till Novias hållning i miljöfrågor.
- är insatt i arbetarskyddslagar och förordningar samt bekant med andra instansers verksamhet som arbetar med arbetarskyddsfrågor.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till bioanalytiker
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen