Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

Utbildning i scenkonst (240 SP)

Examen: YH-examen inom kultur
Examensbenämning: Dramainstruktör (YH)
Beräknad studietid: 4 år

En av inriktningen Drama och teater utexaminerad dramainstruktör :

- Har under utbildningen förvärvat färdighet i skådespelarkonst, talteknik, rörelseträning, improvisation och regi.
- Har under utbildningen utvecklat sin konstnärliga och pedagogiska förmåga.
- Kan tillämpa teaterkonsten på ett mångsidigt sätt i pedagogiska sammanhang
- Kan genomföra publikarbete i sammanhang med en teaterföreställning eller andra kulturella tillställningar
- Kan leda och regissera teater- och dramagrupper i olika institutioner och organisationer
- Kan agera som skådespelare
- Kan utveckla och genomföra egna/andras konstnärliga och konstnärligpedagogiska projekt
- Kan arbeta för och med alla åldersgrupper.Allmänna kompetenserKontaktuppgifter: Enheter | Utbildningsansvariga


KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
Gru

Grundstudier

23 SP
63 14 23 SP
SCK14IN01

Introduktion till högskolestudierStuderande
- känner till sin egen högskola, bransch och inlärningsstil
- reflekterarar över studier, framtidsplaner och är medveten om den personliga utvecklingens betydelse i relation till livslångt lärande och yrke
- kan skapa egen kunskap och skapa egna personliga inlärningsmetoder
- känner till undersökningsprocessen
- kan söka och kritiskt värdera information
- kan planera, genomföra och evaluera processer
- kan använda verktyg inom projektplanering och -hantering
- kan arbeta med andra i grupper och team oberoende av bakgrund
3    3 SP
YH10SV01

SvenskaStuderande:

- Kan kommunicera både muntligt och skriftligt på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt, i enlighet med arbetslivets och samhällets krav
- Känner till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande och kan använda referenssystem
- Är medveten om olika vägar att söka information och kan rapportera enligt reglerna för standarduppställning
3    3 SP
YH10FI01

FinskaStuderande:

- Kan uttrycka sig muntligt och skriftligt i arbetslivssituationer på ett yrkesmässigt sätt inbegripande förmåga att bemöta kunder och samarbetsparter
- Behärskar den centrala terminologin inom sin bransch och kan tillgodogöra sig facklitteratur i sina studier, i sitt blivande yrke och yrkesmässiga utveckling
- skall uppvisa sådana kunskaper i finska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda. Detta innebär att studerande bör visa nöjaktig (vitsordet 1,2 eller 3) eller god(vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift. Muntlig och skriftlig förmåga bedöms skilt
 3   3 SP
YH10EN01

EngelskaStuderande:

- Kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet
- Har kännedom om central terminologi inom sitt egen område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur
- Förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta vertygen därtill samt
- Är medveten om kulturella skillander i internationella sammanhang
 3   3 SP
SCK14FM01

ForskningsmetodikStuderande
- Utvecklar ett öppet och kritiskt förhållningssätt till konstens och kulturens roll i samhället.
- Har bekantat sig med, för branschen relevanta forskningsmetoder och kan tillgodogöra sig relevant yrkeskunskap.
- Formulerar självständigt och kreativt relevanta forskningsfrågor.
- Dokumenterar granskar kritiskt metoder och forskningsresultat inom det egna ämnet.
- Lär sig vad som uttrycker god respektive svag argumentering av forskningsresultat.
   8 8 SP
SCK14FE01

FöretagsamhetStuderande:
- Kan definiera och identifiera sig med yrkesrollen inom respektive bransch.
- Har kunskap om produktplacering och marknadsföring inom konst- och kulturfältet.
- Utvecklar ett kunnande inom företagande.
- Utvecklar och breddar sin entreprenöriella attityd.
- Känner till finansierings- och ansökningssystem, upphovsrättliga frågor samt organisationer inom yrkesområdet.
- Utvecklar en förståelse för att bygga nätverk.
- Strukturerar nyskapande och kreativa förslag till konst- och kulturverksamheter ur ett nordiskt och internationellt perspektiv.
3    3 SP
Yrk

Yrkesstudier

160 SP
SC10LU116    16 SP
Studerande:
- Behärskar via textgestaltning, rörelse och scenisk gestaltning grunden för arbete med teater

- Kan genomföra en produktion med barn som målgrupp
SCK14LU11

Röst och textStuderande:

- Kan använda sig av olika utrycksmedel för att gestalta en text
- Kan använda olika metoder för att närma sig en text
4    4 SP
SCK14LU12

Röst och rörelseStuderande:

- Har kunskap i andningsteknik och avspänning
- Kan analysera den egna rösten
- Förstår hur röst, rörelse och kroppshålnning påverkar varandra
- Kan arbeta självständigt med rösten
4    4 SP
SCK14LU32

ScenteknikStuderande:

- Kan grunderna i ljus- och ljudsättning
- Kan grunderna i teatersmink
- Kan tillämpa ovannämnda kunskaper inom ramen för aktuell scenfrasmtällning
3    3 SP
SCK14LU13

Scenframställning 1Studerande:

- Kan använda sig av olika uttrycksmedel vid scenisk gestaltning
- Kan berätta och gestalta en text för barn
- Har förvärvat sig grundkunskaper i hur en teaterproduktion byggs upp
5    5 SP
SC10LU323    23 SP
Studerande:

- Kan, inom ramen för en teaterproduktion riktad till vuxenpublik, använda sig av de kunskaper de tillg- Kan genomföra dramapedagogiska processer
- Kan utföra pedagogiskt grupparbete på konstnärlig bas
- Känner till den dramapedagogiska traditionen gjort under tillhörande kurser
- Kan motivera sina konstnärliga valStuderande:
SC10LU33

Improvisation 1Studerande:

- Kan såväl praktiskt som teoretiskt grunderna i skådespelarkonst på basen av Stanislavskijmetoden
- Har förvärvat utvecklad iakttagelseförmåga, fantasi, närvaro, koncentration, kontakt, lyhördhet och samspel på scenen
- Känner personliga gestaltningsförmåga och spontanitet
10    10 SP
SCK14LU31

Hållbar utvecklingStuderande:


Förstår förhållandet mellan samhälle, natur och den egna pedagogiska och konstnärliga verksamheten.

Kan aktivt påverka det kollektiva, kollaborativa arbetet i en hållbar riktning.

Kan kritiskt men konstruktivt granska varierande mänskliga verksamheter.

Kan förklara och genom sin verksamhet belysa, för hållbar utveckling, centrala begrepp, uttryck och handlingar.
3    3 SP
SCK14LU34

Scenframställning 2Studerande:

- Har fördjupat förmågan till scenisk gestaltning
- Förstår en teaterföreställning som en helhetsprodukt av olika tecken som ger varandra mervärde
- Har kunskap om alla funktioner som ingår i en teaterproduktion
10    10 SP
SC10LU275   12 SP
Studerande:

- Kan genomföra dramapedagogiska processer
- Kan utföra pedagogiskt grupparbete på konstnärlig bas
- Känner till den dramapedagogiska traditionen
SCK14LU21

Dramapedagogik 1 Konventioner och arbetsprinciperStuderande:

- Har kunskap om och kan identifiera dramapedagogikens genrer och konventioner
- Kan använda och utveckla dramakonventioner i olika dramaförlopp
- Har kunskap om dramaturgiskt tänkande i dramaförlopp
- Kan planera och utarbeta en föreställning på basen av genren
"idé till föreställning"
3    3 SP
SC10LU22

Dramapedagogik 2 Didaktik och praktikStuderande:

- Kan omsätta pedagogisk teori till konkret handling
- Kan planera och utvärdera dramaförlopp inom ramen för en praktik
- Har kunskap i att leda grupper och har kunskaper i gruppdynamiska processer
- Förstår komplexiteten i det dramapedagogiska arbetet
 5   5 SP
SC10LU11

Leken som teaterns grundStuderande:

- Förstår relationen mellan lek och teater
- Förstår lekens betydelse för drama- och teaterverksamhet
- Har upptäckt den egna lekfullheten
-Kan använda leken för att uppnå pedagogiska och konstnärliga mål
4    4 SP
SCK14LU4 15   15 SP
Studerande:

- Kan genomföra ett teaterprojekt med pedagogiska målsättningar från idé till föreställning
SCK14LU052

Dramapedagogik 3, Historia och teoriStuderande:

- Har kunskap i dramapedagogisk teori och historia
- Känner till dramapedagogiska strömningar och begrepp
- Har utvecklat förståelse för dramapedagogikens betydelse från det postmoderna till det globala samhället
 3   3 SP
SCK14LU71

Dramapedagogik 4 TIUStuderande:

- Förstår grundläggande tankesätt i TIU metoden(teater i undervisningen)
- Kan utveckla och genomföra ett konstnärligt- pedagogiskt projekt på basen av dramapedagogiska genrer och arbetssätt i form av en TIU-föreställning
 4   4 SP
SCK14LU93

Dramaturgiskt skrivandeStuderande:
-Känner till olika dramaturgiska modeller.
-Har kunskap i dramaturgiskt skrivande.
-Producerar och analyserar kortare texter utgående från ett medvetet dramaturgiskt tänk.
 3   3 SP
SCK14LU41

Scenframställning 4Studerande:

- Kan utveckla ett konstnärligt projekt utgående från pedagogiska målsättningar
- Kan genomföra en TIU-föreställning enligt devising-metod
- Kan förena teaterkonst med dramapedagogik inom ramen av ett projekt
 5   5 SP
SCK14LU5 313  16 SP
Studerande:

- Kan motivera sina konstnärliga val
- Förstår hur teaterns olika tecken stöder varandra
- Kan tillämpa sina kunskaper praktiskt och teoretiskt inom ramen av ett teaterprojekt
- Kan marknadsföra ett projekt
SCK14LU51

ScenografiStuderande:

- Har utvecklat ett scenografiskt tänkande
- Kan grunderna i scenografins historia
- Har kunskap i materiallära och kan lösa scenografiska problem
 3   3 SP
SCK14LU52  3  3 SP
SCK14LU53

Scenframställning 4Studerande:

- Kan ta ett utökat ansvar för en scenproduktion
- Kan ta ett utökat ansvar för marknadsföringen av ett projekt
- Kan tilllkalla och genomföra en presskonferens
- Har vidareutvecklat sin skådesperlarkonst
  10  10 SP
SCK14LU6   11 11 SP
Studerande:

- Kan själv såväl använda olika improvisationsmetoder som förmedla dem till en grupp
- Kan anpassa metod och ledarstil till gruppens behov
- Bekantar sig med almänna stilar inom tillämpat drama.
SCK14LU61

Dramapedagogik 5 PublikarbeteStuderande:

- Kan planera och genomföra publikarbete för olika institutioner t.ex. teatrar, orkestrar och muséer
   3 3 SP
SCK14LU62

Metodik för tillämpad teater, dramapedagogik 6Studerande:

- Kan själv såväl använda olika improvisationsmetoder som förmedla dem till en grupp
- Kan anpassa metod och ledarstil till gruppens behov
- Bekantar sig med almänna stilar inom tillämpat drama.
   3 3 SP
SCK14LU63

Praktik, tillämpad teaterStuderande:

- Kan omsätta pedagogisk teori till konkret handling
- Kan planera och utvärdera dramaförlopp inom ramen för en praktik
- Har kunskap i att leda grupper och har kunskaper i gruppdynamiska processer
- Förstår komplexiteten i det dramapedagogiska arbetet
   5 5 SP
SCK14KU514411 34 SP
SC10LU13

Rörelse 1Studerande:

- Kan utnyttja kroppens möjligheter och spontaniteten i rörelsen
- År medveten om den egna kroppen, dess möjligheter och gränser
- Har praktisk erfarenhet av och känner till akrobatik och nutidsdans
5    5 SP
SC10LU42

Rörelse 2Studerande:

- Kan utnyttja kroppen som ett mångsidigt uttrycksmedel i det egna skapandet
- Har vidareutvecklat den akrobatiska förmågan
- Kan grunderna i stagefighting
- Har utvecklat färdigheter i nutidsdans
 5   5 SP
SC10LU43

Rörelse 3Studerande:

- Har grundläggande kunskaper i komposition och koreografi
- Har förvärvat förbättrad styrka och smidighet
- Har vidareutvecklat den akrobatiska förmågan
 5   5 SP
SC10LU61

Improvisation 2Studerande:

- Kan improvisera på basen av olika metoder t.ex. Keith Johnstone, Viola Spolin och Tjechov
- Har vidareutvecklat iakttagelseförmåga, fantasi, närvaro, koncentration, kontakt, lyhördhet och samspel inom sceniskt arbete
- Har vidareutvecklat gestaltningsförmåga och spontanitet
 4   4 SP
SCK14KU01

Fysisk teater,mask och ClownStuderande
- har kunskap i fysiskt uttryck
- har kännedom om clown- och maskteknik
- har praktisk erfarenhet av clown- och maskteknik
   8 8 SP
SC10LU73

Rörelse 4Studerande:

- Har vidareutvecklat teknik inom stagefighting
- Kan planera rörelsehelheter
- Har inblick i nutidsdansens historia
- Har vidareutvecklat den akrobatiska förmågan
  4  4 SP

Rörelse 5Studerande:

- Har vidareutvecklat teknik inom stagefighting
- Kan planera rörelsehelheter
- Har inblick i nutidsdansens historia
- Har vidareutvecklat den akrobatiska förmågan
   3 3 SP
SCK14RD 1413  27 SP
SCK14RD01

Regi 1Studerande:

- Kan analysera ett sceniskt förlopp
- Har inblick i regissörens mångfacetterade arbete
- Kan iscensätta en självvald text
- Har kunskap om regi ur ett historiskt perspektiv
- Har startat utvecklingen av en personlig ledarskapsstil som regissör
 10   10 SP
SCK14RD02

Regi 2Studerande:

- Har fördjupad insikt i teaterns teckensystem
- Har fördjupad analysförmåga i arbete med en pjäs och har utvecklat en regiplan
- Kan regissera en pjäs
- Har vidareutvecklat sitt personliga ledarskap som regissör
  10  10 SP
SCK14RD03

Konstnärligt ledarskap 1- Har kunskap om och kan identifiera styrkor och svagheter i det egna ledarskapet
- Kan använda, anpassa och utveckla arbetskonventioner under varierande dramatiska omständigheter
- Har kunskap om dramaturgiskt tänkande och dess påverkan på en slutprodukt.
- Kan planera och utarbeta en repetitionsperiod och som är adekvat för det givna uppdraget
 4   4 SP
SCK14RD04

Konstnärligt ledarskap 2Students
- are knowledgeable and are able to identify and develop alternative ways of leadership
- are able to use and further develop conventions according suited to the project at hand.
- are knowledgeable about and able to implement dramaturgic thinking both in the artistic process and the artistic performance
- have identified and produced and tried out the consequences of their pedagogical and artistic praxis.
  3  3 SP
SCK14KK 3 3 6 SP
Studerande
- känner till och utvecklar förståelse för grundläggande begrepp och forskning inom olika kulturvetenskaper utgående från ett föränderligt och mångkulturellt samhälle
- utvecklar en förståelse av kulturens komplexa former i en social och samhällelig kontext
- har förmågan att tillämpa principerna för hållbar kulturell utveckling
- utvecklar en förståelse för samtidskulturen, dess vardag och praktik och en förmåga att självständigt och i grupp tolka omgivningen på ett kritiskt och konstruktivt sätt
SCK14KK01

TeaterhistoriaStuderande:

- Har grundläggande kunskaper i teaterhistoria
- Kan transformera teaterhistorisk kunskap till konstnärlig gestaltning
- Förstår relationen mellan teater och samhälle
 3   3 SP
SCK14KK02

KulturkunskapStuderande
- känner till och utvecklar förståelse för grundläggande begrepp och forskning inom olika kulturvetenskaper utgående från ett föränderligt och mångkulturellt samhälle
- utvecklar en förståelse av kulturens komplexa former i en social och samhällelig kontext
- har förmågan att tillämpa principerna för hållbar kulturell utveckling
- utvecklar en förståelse för samtidskulturen, dess vardag och praktik och en förmåga att självständigt och i grupp tolka omgivningen på ett kritiskt och konstruktivt sätt
   3 3 SP
Val

Valfria studier

12 SP
   12 12 SP
   4 4 SP
   4 4 SP
   4 4 SP
Pra

Praktik

30 SP
  30  30 SP
Studerande:

- Har kunskap om branschens arbetsfält
- Fungerar självständigt i olika arbetssituationer
- Förstår hur teori och praktik fungerar i arbetslivet
- Kan utvärdera sina arbetsinsatser
- Har utvecklat ett personligt teater- och dramapedagogikt arbetssätt
- Har fördjupat sin uppfattning av sambandet mellan konst, kultur och samhälle
Lär

Lärdomsprov

15 SP
   15 15 SP
Studerande:
-kan utveckla och visa sin förmåga med tillämpade kunskaper och färdigheter i anslutning till yrkesstudierna
-kan reflektera, dokumentera och rapportera utvecklingsprocesser
-kan presentera sitt arbete på ett professionellt sätt
-har kritiskt och analytiskt tänkande
-kan visa sin yrkeskompetens


« Tillbaka till utbildningsprogrammen