Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

Utbildning inom naturbruk och miljö (Skogsbruksingenjör)) (240 SP)

Examen: YH-examen inom naturbruk
Examensbenämning: Skogsbruksingenjör (YH)
Beräknad studietid: 4 år
KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
Gru

Grundstudier

63 SP
NM13ST9    9 SP
RB14IN01

Introduktion till högskolestudierDen studerande:
- känner till sin egen högskola och enhet
- inser nyttan av studerandeaktiverande lärmetoder
- kan reflektera över sitt lärande, sin framtid och känner till sin egen inlärningsstil
- kan göra upp en egen studieplan och följa upp sin studieframgång
- kan skapa egen kunskap och skapa egna personliga inlärningsmiljöer och dela med sig till andra
- kan reflektera över sina studier och framtidsplaner med tanke på sitt kommande yrke
- kan reflektera över livslångt lärande i sitt kommande yrke
- kan söka, hantera och kritiskt bedöma information
1
3    3 SP
NM14BP01

BranschprojektDen studerande
- kan planera, genomföra och utvärdera ett branschspecifikt projekt
- har grundläggande insikt i sin egen bransch
- kan använda verktyg inom projektplanering och -hantering
- känner till hur team bildas och utvecklas
- kan arbeta med andra i grupper och team oberoende av bakgrund
- känner till projektledarens roll och uppgifter
1
3    3 SP
UONB10IK01

IKTDen studerande behärskar:
- skolans IT-tjänster samt de verktygsprogram som behövs i arbete och studier för att sammanställa skriftliga arbeten, analysera data och rapportera projekt
- filhantering
- textbehandlingsprogram för att skapa och hantera standarddokument, officiella brev och rapporter
- textbehandlingsprogram för att skapa och hantera långa dokument med bl.a. innehållsförteckning och källförteckning
- tabellkalkyleringsprogram för att hantera kalkyler med formler, funktioner och diagram
- program för presentationsgrafik för att skapa presentationer
1
3    3 SP
NM13SP     9 SP
YH10SV01

SvenskaDen studerande:
- kan muntligt och skriftligt kommunicera på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt
- är medveten om olika vägar att söka information och kan använda den
- kan använda referenssystem och känner till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande
- kan kommunicera både muntligt och skriftlig på ett i arbetslivet ändamålsenligt sätt
- skall kunna skriva vetenskapliga rapporter och använda referenssystem samt rapportera enligt standarduppställning
1
3    3 SP
YH10FI01

FinskaDen studerande:
- kan uttrycka sig muntligt och skriftligt i arbetslivssituationer på ett yrkesmässigt sätt inbegripande förmåga att bemöta kunder och samarbetsparter
- behärskar den centrala terminologin inom sin bransch och kan tillgodogöra sig facklitteratur i sina studier, i sitt blivande yrke och för sin yrkesmässiga utveckling
- skall uppvisa sådana kunskaper i finska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda. Detta innebär att studerande bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2 eller 3) eller god (vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift.
Muntlig och skriftlig förmåga bedöms skilt.
1
3    3 SP
YH10EN01

EngelskaDen studerande:
- kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet
- har kännedom om central terminologi inom sitt eget område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur
- förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill samt
- är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang
1
 3   3 SP
NM13NA     9 SP
NM13NA01

GPS-hantering och GISDen studerande:
- kan planera och utföra insamling av lägesbunden information
- kan producera geografisk information för naturbrukets tillämpningar
- kan lokalisera befintligt GIS-material på Internet och i den egna organisationens databaser
1
3    3 SP
NM13NA02

Hantering av naturresursdataDen studerande:
- kan bearbeta och förädla insamlat data till information
- känner till metoder för effektiv lagring av stora mängder information
- kan effektivt och mångsidigt använda ett tabellkalkylprogram (t.ex. Excel) för lagring, analys och presentation av data
- kan validera datas riktighet
- kan välja och använda rätta statistiskt deskriptiva metoder för olika ändamål
1
3    3 SP
NM13NA03

MatematikDen studerande:
- förstår att självständigt arbete, fokusering och noggrannhet är en förutsättning för lärandet
- förstår att det är viktigt att samarbeta och att vara lyhörd för och beakta olika infallsvinklar
- kan lösa matematiska problem
- kan tillämpa rätvinkliga triangelns trigonometri
- kan lösa polynomekvationer och grafiskt tolka polynomfunktioner
- kan beteckna och räkna med aritmetiska och geometriska serier
- förstår hur man med matematiska funktioner och modeller kan beskriva naturvetenskapliga fenomen
- kan använda grundläggande logaritmregler för att lösa exponentialekvationer
- förstår orsaker och ser möjligheter i att använda logaritm- och exponentialfunktioner
- känner till begreppen gränsvärde, derivata och intergral och kan tillämpa regler för enkla funktioner
1
3    3 SP
NM13BG     6 SP
NM13BG01

BotanikDen studerande.
- känner till hur en växt är uppbyggd och hur den fungerar
- känner till de centrala växtfysiologiska funktioner, t.ex. fotosyntes och respiration
- förstår växtsystematikens grunder och känner till hur litteratur används för identifiering av växter
1
3    3 SP
NM13BG02

EkologiDen studerande:
- känner till naturen, ekologin och de viktigaste processerna i våra vanligaste ekosystem
- känner till innebörden i begreppet ekosystemtjänster
- kan redogöra för dynamiken i naturliga och av människan påverkade ekosystem
- har den ekologiska kunskapsgrund som behövs i övriga yrkesstudier
1
 3   3 SP
NM13UM     6 SP
NM13UM01

ForskningsmetodikDen studerande:
- känner till grunderna i vetenskapsteori
- klarar av att beskriva och tillämpa relevanta forskningsmetoder
- kan göra upp en plan för ett vetenskapligt arbete
- kan dokumentera och kommunicera sina forskningsresultat
- kan utföra informationssökning från olika källor
- vet hur man sammanställer information enligt god vetenskaplig sed
- förstår målet med ett examensarbete och de krav som ställs för det
1
  3  3 SP
NM13UM02

Statistisk analysDen studerande
- förstår varför man behöver statistik som redskap vid analys av naturresurs- och miljödata
- känner till de grundläggande statistiska begreppen
- förstår betydelsen av korrekt urvalsförfarande vid insamling av data
- kan utföra hypotesprövning
- känner till betydelsen av att villkoren för statistiska test uppfylls
- kan använda kalkylprogrammet MS-Excels viktigaste statistiska makron och funktioner, samt känner till möjligheterna att använda egentliga statistikprogram
- kan tolka och presentera analysresultat
1
  3  3 SP
NM13LS 36  9 SP
NM13LS01

SamhällsplaneringDen studerande:
- förstår behovet av samhällsplanering
- känner till det finländska planläggningssystemet
- känner till referensramen för samhällsplaneringens lagstiftning och medverkande organisationer
- känner till innehållet i de olika planerna (landskaps-, general-, detaljplaner) och deras rättsverkningar
- kan redogöra för planeringsprocessen inom en kommun
1
 3   3 SP
NM13LS02

LandskapsvårdDen studerande:
- kan evaluera ekologiska, estetiska och ekonomiska värden
- kan förstå kulturella värden i landskapet
- lär sig kommunicera med och förstå naturbruks- och miljösektorns aktörer
- kan förvalta områden med landskapsvärden (planering och skötsel)
  6  6 SP
NM13NE     15 SP
NM13NE01

Bokföring och redovisningDen studerande:
- känner till vad god bokföringsetik betyder
- kan grunderna i att bokföra och följa upp naturbrukets penningströmmar
- känner till kraven på skattebokföring
- känner till företagarens skyldigheter i att anmäla och betala moms, arbetsgivarprestationer och lagstadgade försäkringar
- kan utvärdera företagets bokslut (balans- och resultaträkning) och bedöma behovet av ändringar i verksamhetsstrategin
1
 3   3 SP
NM13NE02

EkonomistyrningDen studerande:
- känner till ekonomistyrningens övergripande syfte
- kan utföra och utvärdera olika kostnads- och intäktsanalyser med beaktande av hållbarhet, lönsamhet och effektivitet
- förstår betydelsen av att använda nyckeltal i utvärdering av verksamheten
- känner till hur man kan bedöma och beakta riskerna i verksamheten
- kan för verksamheten göra upp en ändamålsenlig budget
- känner till hur man bestämmer rätt pris på varor och tjänster
- känner till metoder för fakturering och kan utforma anbud, offerter och momsfakturor
1
 3   3 SP
NM13NE03

Marknadsföring och försäljningDen studerande:
- förstår marknadsföringens betydelse vid skapandet av ett nätverk av kundrelationer
- kan analysera marknaden (omvärldsanalys) och definiera en meningsfull strategi för marknadsföringen
- förstår vilka möjligheter olika marknadsföringskanaler erbjuder
- kan utvärdera marknadsföringsprocessen och anpassa den till en säljprofil och rätt kundgrupp
- förstår hur man kan anpassa försäljningsprocessen till verksamheten
 3   3 SP
NM13NE04

Praktiskt ledarskapDen studerande:
- känner till vad som krävs av ledarskapet för att kunna hantera en växande entreprenörsverksamhet
- känner till olika ledarstilar och kan bedöma den egna ledarprofile
- känner till hur utvärdera och utveckla det personliga ledarskapet
- kan beakta hur mål, motivation och konflikter påverkar interaktionen i grupper
- förstår arbetsgivarens ansvar och skyldigheter
1
  3  3 SP
NM13NE05

Starta egetDen studerande:
- känner till möjligheterna till den självsysselsättning och -utveckling som en entreprenörsverksamhet kan erbjuda
- känner till det stöd som erbjuds för start, övertagande och drift av näringsverksamhet
- känner till vilka anmälningar och tillstånd som krävs för verksamheten
- känner till de övergripande skillnaderna mellan olika bolagsformer
- kan utgående från en verksamhetsidé göra upp en affärsplan
- kan bedöma alternativen och behovet av finansiering.
- känner till företagarnätverket och stödorganisationerna inom ett marknadsområde
- kan för ett område och för den egna branschinriktningen (profileringen), bedöma och anknyta entreprenörsverksamhetens marknads- och konkurrenssituation till de egna utsikterna och möjligheterna om en kommande yrkeskarriär
1
   3 3 SP
Yrk

Yrkesstudier

120 SP
NM13TF     6 SP
NM13TF01

Kemisk träförädlingDen studerande:
förstår kemins betydelse för processerna inom skogsindustrin
kan redogöra för hur mekanisk massa tillverkas
kan beskriva olika metoder för kemisk cellulosaframställning
förstår sambandet mellan kvaliteten på råvaran och kvaliteten på mekaniska och kemiska massor (sortimentskrav och lagring)
känner till huvudprinciperna för de vanligaste blekningsmetoderna
kan redogöra för huvudprinciperna för tillverkningen av de viktigaste pappers- och kartongsorterna
förstår sambandet mellan kvaliteten på råvaran och egenskaperna hos olika pappersssorter
känner till hur miljövården beaktas i samband med kemisk träförädling
känner till forskningen och produktutvecklingen inom kemiska träförädlingen
1
  3  3 SP
NM13TF02

Mekanisk träförädlingDen studerande:
kan redogöra för träets uppbyggnad och egenskaper
kan beskriva huvudprinciperna för tillverkningsprocesserna inom sågindustrin, plywoodindustrin och övrig skivindustri
förstår sambandet mellan kvaliteten på råvaran och slutprodukterna
kan beskriva torkningsmetoder för virke och förstår deras inverkan poå kvaliteten på sågande produkter
känner till viktigaste metoderna för modifiering av trä
1
 3   3 SP
NM13SK     42 SP
NM13BK01

Skogstyper och dendrologiDen studerande:
- kan identifiera växter för skogstypsklassificering
- kan identifiera de viktigaste inhemska träden och buskarna
1
3    3 SP
NM13SK01

RöjningsteknikDen studerande:
kan utföra röjning med röjsåg enligt givna instruktioner och med beaktande av arbetarskyddsbestämmelser
kan utföra basservice på röjsåg
1
3    3 SP
NM13SK02

Skogsskador och naturhänsynDen studerande:
har kunskap om de vanligaste skogsskadorna
känner till hur skogsskador undviks och bekämpas
kan identifiera de vanligaste skogsskadegörarna
känner igen viktiga livsmiljöer enligt skogslagen
känner igen hänsynskrävande miljöer enligt naturvårdslagen och certifieringens krav
1
3    3 SP
NM13SK03

BeståndsvårdDen studerande:
kan planera röjningar
kan beräkna kostnader för röjningar
känner till hur skogsvårdsåtgärderna påverkar beståndstrukturens utveckling
förstår hur olika gallringsformer kan tillämpas i olika bestånd
kan bedöma gallringsbehov och -styrka
känner till hur kvaliteten på utförda gallringar bedöms
kan planera och utföra stamkvistning
känner till huvudprinciperna för skogsgödsling
känner till olka stödformer för skötselarbeten
1
3    3 SP
NM13SK04

SkogsförnyelseDen studerande:
kan bedöma och motivera förnyelsebehovet
kan välja rätt förnyelsemetod med beaktande av biologiska, ekologiska och ekonomiska faktorer
känner till markbehandlingens betydelse för virkesproduktionen och kan välja rätt markbehandlingsmetod
kan planera, utföra och leda skogsodlingsarbete
kan bedöma behovet av och planera eftervården
kan tillämpa skogslagar och direktiv som har anknytning till beståndsanläggning
känner till skogsträdsförädlingens genetiska grunder, ändamål, objekt samt metoder
känner till funktioner anslutna till produktion av förädlat material och skogsförädlingens organisationer samt förstår skogsträdförädlingens inverkan på praktisk skogsföryngring
känner till fröklassificeringen samt åtgärder anslutna till fröanskaffningen
kan jämföra olika plantarter och -typer, åtgärder anslutna till deras odling samt kvalitetskrav
känner till lagar, förordningar, direktiv och bestämmelser anslutna till odlingsmaterialets produktion, handel och distribution
1
6    6 SP
NM13VÄ01

MarkläraDen studerande:
- känner till de allmännaste jordmånerna och jordarterna i Finland samt hur de bildats
- känner till hur istiden påverkat nordens geologi
- känner till de effekter jordarten har på markens egenskaper
- känner till kretsloppet av näringsämnen
- känner till hur vattnet rör sig i marken
- förstå hur markens buffertförmåga fungerar
1
3    3 SP
NM13SK05

TorvmarkerDen studerande:
känner till torvmarkernas geologiska och ekologiska bildningsprocesser
känner till klassificeringsgrunder för torvmarker i naturtillstånd
kan beakta hur en torrläggning (dikning) påverkar våtmarksekosystemet
kan bedöma torvmarkens dikningsduglighet och kan planera skogsdikningen
kan tillämpa vattenvårdsåtgärder vid dikning
förstår torvmarkernas och -moarnas föränderliga näringsämnesförhållanden
förstår torvmarkernas hållbarhetsdimensioner
kan ge skötselråd om användningen av torvmoar
1
 6   6 SP
NM13SK06

Virkesproduktionens ekonomiDen studerande:
förstår skogen som kapitalegendom
känner till metoder för jämförelse av skogsskötselåtgärdernas och investeringars ekonomiska fördelaktighet
förstår skogsvårdsanvisningarnas ekonomiska utgångspunkter
förstår skillnaden mellan produktion och avkastning
kan bestämma ett skogsbestånds ekonomiskt optimala omloppstid
känner till kostnadsberäkningens metoder
kan med kostnadskalkyl bedöma lönsamheten i anskaffning av olika skogliga tillgångar
1
  3  3 SP
NM13SK07

SkogsnaturvårdDen studerande:
kan redogöra för bakgrunden till och utvecklingen inom skogsnaturvården
kan redogöra för metoder för tryggandet av naturens mångfald i ekonomiskogar
kan identifiera särskilt viktiga livsmiljöer enligt skogslagen
kan identifiera naturvårdslagens skogbevuxna naturtyper
kan identifiera livsmiljöer som skyddas av skogscertifieringen
kan beakta skogsnaturvård i samband med skötselåtgärder, avverkningsplanering och förnyelseplanering
kan identifiera fasta fornlämningar i skogen
kan beakta skogsnaturvård i samband med uttag av energived
kan beakta vattenskyddsbehov i all åtgärdsplanering
1
   3 3 SP
NM13SK08

Fördjupning i virkesproduktionDen studerande:
kan utgående från mångsidig sakkunskap bedöma behov, möjligheter och effekter av anpassade förnyelsemetoder
kan planera skötsel- och skyddsåtgärder så att risken för sjukdomar och skadegörare minimeras
känner till risker kopplade till stormskador samt hur dessa kan förebyggas
kan bedöma effekterna av och skillnaderna mellan olika skötselalternativ i olika skeden av omloppstiden
kan planera ett skötselprogram för bestånd och ge motiverade råd till skogsägare
känner till hur skötselåtgärder påverkar vattenhushållningen (vattenskydd vid t.ex markberedning)
1
   3 3 SP
NM13SK09

Virkesproduktion i kustregionenDen studerande:
känner till regionala skillnaderna i skogsbruket i olika delar av svenskfinland
känner till metoder och förutsättningar för odling av ädellövskog och specialsortiment
kan identifiera de viktigaste främmande trädslagen och deras produktionsförutsättningar
kan ge råd gällande stamkvistningen
känner till hur skogsgödsling, skogsvitaliseringsgödsling och askåterföring kan användas för att höja eller trygga tillväxten I ett bestånd
kan kombinera produktion av virke med produktion av energived samt förstår inverkan på näringsbalansen
kan genomföra uppföljning av skogsskötselarbeten
1
   3 3 SP
NM13SK10

Skogsbeskattning och- förbättringDen studerande:
kan beakta stödformer för skogsskötselåtgärder
kan göra upp en skattedeklaration för en skogsfastighet och kan ge råd gällande skogsbeskattning
känner till ersättningsprinciperna för skador som orsakats av licentbelagt vilt
1
   3 3 SP
NM13VA     30 SP
NM13VA01

AvverkningsteknikDen studerande:
kan utföra motormanuell avverkning på ett säkert sätt
kan beakta sortimentskraven vid upparbetning av virket
kan utföra basservice på motorsåg
känner till hur småskalig virkesdrivning planeras och genomförs
1
3    3 SP
NM13VA02

VirkeshandelDen studerande:
känner till hur marknaden för virke och energived fungerar
känner till lagar och bestämmelser som styr virkeshandel och är insatt i centrala kontraktsfrågor
kan redogöra för virkeshandelns skeden
kan genomföra en anbudsprocess
känner till prisbildning för rotskogar samt leverans- och specialvirke
kan prissätta virke och energived
1
 3   3 SP
NM13VA03

VirkesdrivningDen studerande:
kan planera stämplingar utgående från terräng och bärighet samt vattenvårdsaspekter
kan beakta fornminnen, fornlämningar, livsmiljöer samt hotade arter
kan beakta certifieringskriterier vid stämplingsplanering och drivningsarbete
känner till metoder spm används för drivning av virke och energived
kan planera och leda drivning
känner till hur drivning av stormvirke utförs
kan planera lagring av virke och energived vid fjärrtransportled
känner till avverkningarnas koostnadsstruktur
är insatt i arbetssäkerhet och avtalsfrågor
känner till hur lön beräknas för skogsarbetare och maskinlag
känner till olika former av områdesföretagande
kan utföra granskningar av kvaliteten på drivningsarbete samt noggrannhetenpå skördarmätningen
1
 3   3 SP
NM13VA04

Virkestransport och logistikDen studerande:
förstår logistikens betydelse för hela anskaffningskedjan
förstår infrastrukturens betydelse för den finska skogsindustrin
har grundläggande kunskaper i vägbyggnad
kan planera underhåll och iståndsättning av skogsvägar
känner till metoder som används för fjärrtransport av virke och energived
kan leda transporter av virke och energived
förstår informationssystemets betydelse inom transportledning
förstår hur ruttoptimering används för att uppnå kostnadsbesparingar
känner till den lagstiftning och de avtal som lägger upp ramar för transporter inom skogsbranschen
känner till hur taxor för virkestransporter är uppbyggda
känner till hur transporter med pråmar och fartyg arrangeras
 3   3 SP
NM13VA05

Virkesmätning och lagringDen studerande:
förstår virkesmätningens betydelse som en del av anskaffningskedjan
känner till lagar och förordningar som ger ramarna för mätning av virke och energived
känner till metoder som används för mätning av virke och energived
kan tillämpa olika metoder för mätning av virke och energived
kan lagra virke och energived i olika delar av anskaffningskedjan utgående från kraven på råvarans egenskaper och färskhet
kan följa kraven som insektsskyddslagen staller på lagring av virke
känner till metoder för förlängning av lagringstiden på virke
känner till risker förknippade med lagring av virke och energived
förstår lagringskostnadernas betydelse i anskaffningskedjan
 3   3 SP
NM13VA06

Operativa planeringsmetoderDen studerande:
förstår operative planeringens tidsdimension, målsättningar och relation till ekonomi, logistik och beslutsfattande
känner till metoder för planering av målstyrd operativ verksamhet
känner till numeriska optimeringsmetoder
kan formulera och lösa lineära optimeringsproblem
förstår skogsorganisationernas behov av beslutsunderlag för effektiv styrning av verksamheten
  3  3 SP
NM13VA07

Skogsmaskiner 1Den studerande:
känner till skogsmaskinernas grundläggande funktionsprinciper
förstår sambandet mellan marktryck och spårbildning
har grundkunskaper i teknik om skogsmaskiner och annan drivningsutrustning
kan framföra skogsmaskin i terräng
  3  3 SP
NM13VA08

Skogsmaskiner 2Den studerande:
känner till skogsmaskinernas utveckling
kan ta fram taxor för skogsmaskiner
kan räkna på lönsamheten för en skördare och skotare
känner till hur data skickas till och från skogsmaskiner
förstår kopplingen mellan matriser stamprofil och aptering
känner till vilken olje- och brandbekämpningsutrustning som skall finnas tillgänglig vid en avverkning
kan välja lämplig drivningsutrustning utgående från beståndets och åtgärdens karaktär
1
 3   3 SP
NM13VA09

Internationell virkesanskaffningDen studerande:
känner till trender inom skogsindustrin på global nivå samt hur dessa påverkar det nordiska skogsbruket
känner till hur skogssektorn är uppbyggd i ett annat nordiskt land
  3  3 SP
NM13VA10

Fördjupning i virkesanskaffningDen studerande:
känner till hur kundbehov styr den strategiska försörjningsplaneringen och därigenom virkesanskaffningen
känner till importens och exportens betydelse för skogsindustrin samt dess inverkan på den nationella virkesmarknaden
försår hur strategiska försörjningsplaner används som grund för den taktiska och operative planeringen
känner till hur informationssystem används vid virkesanskaffningsorganisationer
känner till ledningssystemens och certifieringens betydelse för virkesanskaffningsorganisationer
känner till metoder som virkesanskaffningsorganisationer använder för att få tillgång till virke
   3 3 SP
NM13SI     12 SP
NM13GI01

KartkunskapDen studerande:
- kan läsa och förstå kartans information
- kan röra sig i terrängen och lokalisera objekt med hjälp av karta
- känner till kartornas geometriska egenskaper
- kan kombinera kartgeneraliseringen och verkligheten
- kan bedöma de egna fysiska och kunskapsmässiga begränsningarna och skapa ett positivt förhållningssätt till självutveckling
1
 3   3 SP
NM13SI01

Skogsmätning 1Den studerande:
- kan mäta träd, trädbestånd och tillväxt
- kan få fram volymer för enskilda träd och bestånd med tabellers hjälp
- känner till definitionerna för olika utvecklingsklasser och kan identifiera dessa i terrängen
- känner till beståndets utveckling under hela omloppstiden
1
3    3 SP
NM13SI02

Skogsmätning 2Den studerande:
kan mäta tillväxten på enskilda träd och bestånd
kan utföra tillväxtberäkningar
kan genomföra stamanalys
kan tolka resultaten från stamanalysen
känner till fördelar och nackdelar med olika inventeringsmetoder
kan planera och genomföra en linje-inventering
kan räkna ut inventeringsresultat
kan utföra mätningar för skogsfärdighetsbanor
1
 3   3 SP
NM13SI03

InventeringsmetoderDen studerande:
känner till designen av de vanligaste inventeringsmetoderna lämpade för naturresursinventering
kan bedöma inventeringsmetodernas noggrannhet och kontrollerat anpassa samplingsdesignen för ändamålet
kan måmgsidigt utnyttja geografiskt hjälpdata i production av ny information
1
   3 3 SP
NM13NF     30 SP
NM13LP02

GIS analysDen studerande:
- känner till metoder för datafångst och bearbetning av data inför GIS-analyser
- kan analysera vektor- och rasterbaserade miljödata med hjälp ArcGIS
- kan visualisera geografisk information effektivt och utnyttja webbaserade metoder för att sprida informationen vidare
1
  3  3 SP
NM13TT05

BioenergiDen studerande:
- känner till olika sätt att ordna energiförsörjningen med beaktande av förnybara lösningar och närproducerad energi
- kan göra upp ekonomiska kalkyler för att bedöma lönsamhet för energisparande åtgärder, produktion och användning av förnybar energi
- kan bedöma olika energiformers inverkan på koldioxidutsläppen
1
 3   3 SP
NM13BK02

Viltvård och mångbrukDen studerande:
- känner till olika mångbruksformer och förstår deras betydelse som en del av naturbruket
- känner till olika former av viltvård och jakt
- känner till vad allmansrättens tillåter samt dess nationella betydelse
- kan bedöma skötselbehov och planera skötselåtgärder utgående från mångbruksaspekter
- kan beakta mångbruksaspekter och estetik i samband med skötselåtgärder
  3  3 SP
NM13NF01

SkogsorganisationerDen studerande:
kan redogöra för hur skogarna i Finland har utnyttjats tidigare
kan beskriva utvecklingen av skötselmetoder, avverknings- och transportmetoder
förstår sambandet mellan skogsindustrins uppkomst och utveckling och hur skogarna utnyttjats under olika tidsperioder
kan redogöra för skogsägoförhållanden förr och nu
förstår målsättningar med verksamheten i olika skogsorganisationer
känner till samverkan mellan olika organisationer och aktörer inom skogssektorn
känner till skogspolitiken i Finland och EU
1
  3  3 SP
NM13NF02

Skogsplaneringens metoder och systemDen studerande:
förstår behovet av taktisk och strategisk planering av naturresurserna
känner till skogshushållningens historiska utveckling och framtisdsvisioner
känner till de vanligaste metoderna för kostnadseffektiv planering
känner till metoder för insamling och analys av geografiska data
kan redogöra för hur man med skogsplanering kan och bör beakta skogsbrukets hållbarhetsprinciper
känner till metoder för att kartlägga skogsägarens målsättningar och kan bedöma hur dessa påverkar planeringssituationen
1
 3   3 SP
NM13NF03

SkogsplanenDEn studerande:
kan vid planering av naturresursförvaltningen beakta hållbarhetens olika målsättningar
kan utnyttja tillgänglig information och tekniska hjälpmedel för en kostnadseffektiv framställning av skogsplaner
kan med beaktande av skogsägarens och samhällets målsättningar framställa en taktisk-strategisk skogsplan
förstår skogsplanens betydelse som stödinstrument för rådgivning och beslutssituationer
kan presentera och motivera planens innehåll och användbarhet
1
  6  6 SP
NM13LF02

Fastighetsjuridik och lägenhetsvärderingDen studerande:
- har kunskaper i bestämmelser som reglerar fastigheter
- känner lagstiftningen som påverkar fastigheter
- känner till kraven på fastighetsaffärer
- känner till registreringsmyndigheter och –utdrag
- har kunskaper i fastighetsbildning
- känner till olika ägoformer
- har kunskaper i förvaltning av enskilda vägar

Agrologstuderande kan värdera gårdsbruksfastigheter och skogsstuderande kan värdera skogsfastigheter
1
   3 3 SP
NM13NF04

ProduktionsstrategierDen studerande:
känner till de nationella och regionala målsättningarna och riktlinjerna för skogsbruket
kan utföra genomgripande produktionsstrategiska kalkyler för optimering av skogsfastighetens resultat
känner till på vilket sätt socio-ekonomiska målsättningar kan beaktas I planeringen
kan utvärdera hur verksamhetens hållbarhetskrav bör beaktas vid framställningen av taktiska och strategiska åtgärdsprogram
kan redogöra för planeringens mervärde i effektiv naturresursförvaltning
   6 6 SP
Val

Valfria studier

12 SP
Pra

Praktik

30 SP
69123 30 SP
Lär

Lärdomsprov

15 SP
   15 15 SP


« Tillbaka till utbildningsprogrammen