Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

Utbildning i byggnads- och samhällsteknik, lantmäteri (240 SP)

Examen: YH-examen inom teknik
Examensbenämning: Ingenjör (YH)
Beräknad studietid: 4 år
KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
Gru

Grundstudier

45 SP
BYL14MA96   15 SP
TKV14MA013    3 SP
TKV14MA023    3 SP
TKV14MA033    3 SP
TKV14MA04 3   3 SP
TKV14MA05 3   3 SP
BYL14SK6333 15 SP
TKV14SV01

Svenska- kan kommunicera både muntligt och skriftlig på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt, i enlighet med arbetslivets och samhällslivets krav
- känner till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande och kan använda referenssystem
- är medveten om olika vägar att söka information och kan rapportera enligt reglerna för standarduppställning.
3    3 SP
TKV14FI01

Finska- kan utrycka si tydlig (5), relativt flytande (3) och nöjaktigt (1) både muntligt och skriftligt i arbetslivssituationer
- behärskar mångsidigt (5), bra (3) och någorlunda (1) den centrala allmänna och allmäntekniska terminologin
- skall uppvisa sådana kunskaper i finska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda och bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2 eller 3) eller god (vitordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift
1
 3   3 SP
TKV14FI02

IngenjörsfinskaStuderanden

- klarar sig mycket bra (5), allmänt bra (3) och nöjaktigt (1) i allmänna, yrkesmässiga och branschspecifika situationer
- uttrycker sig tydligt och säkert enligt situationens krav(5), i stora hela bra (3) och på nöjaktigt sätt (1).
- kan förstå och flytande och mångsidigt (5), relativt väl (3) och behjälpligt (1) skriva meddelanden, brev, rapporter och dokument
1
   3 3 SP
TKV14EN01

Engelska- kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet
- har kännedom om central terminologi inom sitt eget område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur
- förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill samt
- är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang
1
3    3 SP
TKV14EN02

IngenjörsengelskaStuderande
- kan förstå och använda engelska inom det egna yrkesområdet på ett nöjaktigt sätt (1) / relativt väl (3) / flytande och mångsidigt (5)
- kan presentera och dokumentera delar av sitt yrkesområde i muntlig och skriftlig form på ett nöjaktigt sätt (1) / relativt väl (3) / flytande och mångsidigt (5)
- kan förstå och behjälpligt (1) / relativt väl (3) / flytande och felfritt (5) skriva brev, rapporter och meddelanden av officiell karaktär
- har grundläggande (1) / goda (3) / utmärkta (5) insikter i interkulturella skillnader och deras betydelse i affärssammanhang
1
  3  3 SP
BYL14EA1 14  15 SP
TKV14EA01

Introduktion till högskolestudierStuderande

- känner till sin egen högskola, bransch och inlärningsstil
- reflekterar över studier, framtidsplaner och är medveten om den personliga utvecklingens betydelse i relation till livslångt lärande och yrke
- kan skapa egen kunskap och skapa egna personliga inlärningsmiljöer
1
1    1 SP
TKV14FE01

Allmän företagsekonomiStuderande skall få insikter i företagsekonomi samt uppöva en förmåga att fatta beslut som ansluter sig till företagsekonomiskt tänkande.- företagande
 3  3 SP
TKV14EA03  3  3 SP
TKV14EA04  5  5 SP
TKV14EA05  3  3 SP
Yrk

Yrkesstudier

142 SP
BYL14TS123   15 SP
BYL14TS03

Grunder i datateknikStuderande
- kan logga in på skolans nät och läsa sin e-post (1)
behärskar ett epostprogram (5)
- kan hitta information på skolans hemsidor (1)
behärskar informationssökning på internet (5)
- kan hantera filer på hemområdet (1) har fördjupad kunskap om ett operativsystem (5)
- kan skriva enklare tekniska dokument (1) kan skriva komplicerade tekniska dokument med ekvationer, tabeller och figurer (5)
- kan utföra enkel kalkylering, skapa diagram (1)
kan utföra avancerade beräkningar i ett kalkylblad, kan skapa
makron för att automatisera användandet (5)
- känner till grunderna för databashantering (1) kan skapa en egen databas, kan skapa frågor, formulär och rapporter (5)
- kan skriva en enkel presentation (1) kan skapa tydliga och genomtänkta presentationer (5)
3    3 SP
BYL14TS01

Fysikens grunderDen studerande
- kan använda och kontrollera enheter i beräkningar (1)
- känner till mekanikens och värmelärans begrepp, lagar och principer och kan utföra enklare beräkningar (1), kan metodiskt använda lagar och principer för att lösa mera krävande problem (5)
- kan utföra och rapportera experiment (1), kan därtill utföra noggrannhetskalkyl samt diskutera resultatets tillförlitlighet (5)
- känner till tekniska tillämpningar inom mekanik och värme (1)
1
6    6 SP
BYL14TS02

LantmäterifysikDen studerande
- känner till begrepp, lagar och principer inom geofysik, svängningar, vågrörelse och optik och kan utföra enklare beräkningar (1), kan metodiskt använda sig av lagar och principer inom geofysik, svängningar, vågrörelse och optik för att lösa mera krävande problem (5)
- kan inom geofysk, svängningar, vågrörelse och optik utföra experiment, samla in mätdata, evaluera och rapportera skriftligen (1)
- känner till tekniska tillämpningar för geofysik, svängningar, vågrörelser och optik (1)
1
 3   3 SP
BYL14TS04

Civil- och avtalsrätt- känner till Finlands rättsordning samt grunderna i civil-, handels- och avtalsrätt
1
3    3 SP
BYL14KA5358 21 SP
BVV14KA01

Kartografi- kan läsa och tolka olika typer av kartor (1)
- känner till terminologin inom kartografin (1)
- förstår principerna för färgåtergivning inom tryck och bildskärm (3) och kan tillämpa dem (5)
- kan framställa enklare temakartor (3)
- känner till klassningsmetoder (3) och kan tillämpa dem vid framställning av temakartor (5)
- känner till leverantörer av numerisk kartdata (1), och kan upphandla data (3)
1
5    5 SP
BVV14KA02

Geodetiska koordinatsystemVitsord 1: Studerande ska känna till den centrala terminologin inom geodesi samt de vanligaste koordinatsystemen
Vitsord 3: Studerande ska kunna beskriva de matematiska sambanden mellan koordinatsystemen
Vitsord 5: Studerande ska kunna utföra koordinattransformationer mellan koordinatsystemen i vårt land
1
 3   3 SP
BVV14KA04

Analyser i GIS- känner till analysmetoder i såväl vektor- som rastermiljö (1)
- kunna förbereda, planera (3) och genomföra analyser (5)
- känner till metoder för 3D-modellering i GIS-miljö (3)
- kan sammanställa en 3D-modell genom integration av olika typer av data (5
  5  5 SP
BVV14KA03

Fotogrammetri och fjärranalys- förstår principerna för flygfotografering och flygbildstolkning (1)
- kan använda analoga och digitala instrument för stereotolkning (3)
- förstår principen och arbetsgången vid bildorientering (3)
- känner till de viktigaste fjärranalyssensorerna (1)
- känner till metoder inom digital bildbehandling (3), och kan tillämpa dessa praktiskt med aktuella mjukvaror (5)
   5 5 SP
BVV14KA05

GIS applikationsprogrammering- den studerande har grundläggande insikter i systemutveckling i GIS (1) och kan tillämpa kunskaperna i mindre projekt (3).
- den studerande förstår innebörden i internetbaserad GIS-teknik (1)
och kan konfigurera (3) och skräddarsy (5) en kartserver för handhavande och distribution av GIStjänster.
1
   3 3 SP
BYL14GE5688 27 SP
BYL14GE01

DetaljmätningVitsord 1: Studerande kan utföra kartläggnings- och utsättningsmätningar med avvägningsinstrument, takymeter och GNSS-instrument
Vitsord 3: Studerande kan beräkna koordinater och utsättningsmått
Vitsord 5: Studerande kan självständigt planera, mäta och beräkna polygontåg.
1
5    5 SP
BYL14GE05

UtjämningsberäkningarVitsord 1: Studerande ska kunna beräkna överbestämda mätproblem
Vitsord 3: Studerande ska kunna beräkna överbestämda mätproblem, samt analysera resultatet med olika statistiska analyser
Vitsord 5: Studerande ska kunna simulera noggrannheten för planerade mätningar
  5  5 SP
BYL14IN03

ByggnadsmätningarVitsord 1: Studerande ska kunna omvandla ritningsmått till koordinater
Vitsord 3: Studerande kan kunna utföra utsättningsmätningar på byggarbetsplatser
Vitsord 5: Studerande ska kunna planera, beräkna och utföra byggnadsmätningar med utgående från toleranser
1
 3   3 SP
BYL14GE04

Geodetiska beräkningarVitsord 1: Studerande ska känna utföra de grundläggande koordinatberäkningar och utsättningsberäkningar
Vitsord 3: Studerande ska kunna beräkninga olika typer av skärningar i plana koorsdinatsystem
Vitsord 5: Studerande ska kunna beräkna ett överbestämt avvägningsnät med minsta kvadratmetoden
1
 3   3 SP
BYL14GE03

SpecialmätningarVitsord 1: Studerande ska känna till de vanligaste s.k. specialmätningarna
Vitsord 3: Studerande kan kunna planera och utföra specialmätningar
Vitsord 5: Studerande ska kunna analysera specialmätningar med tanke på kvalitetsaspekter
1
  3  3 SP
BYL14GE02

StommätningarVitsord 1: Studerande ska känna till hierarkin och principerna för mätning av geodetiska stomnät
Vitsord 3: Studerande kan kunna planera och mäta ett stomnät med GNSS-mottagare, takymeter och avvägningsinstrument
Vitsord 5: Studerande ska kunna utföra beräkningar av och analysera ett stomnät med tanke på kvalitetsaspekter
   5 5 SP
BYL14GE06

Laserskanning- Känner till principerna (1) och de olika tekniska lösningarna och mätmetoderna (3) för laserskanning
- Kan bearbeta skannat material med särskild mjukvara (3)
- Kan klassificera och analysera skannat material samt skapa ritningar och modeller (5)"
1
   3 3 SP
BYL14FK6866 26 SP
BYL14FK02

FastighetsläraVitsord 1: känner till grundläggande terminologi ifråga om fastigheter
Vitsord 3: känner till grunderna i fastighetsrätten och de central lagarna inom fastighetsbildningsrätten
Vitsord 5: Känner i stort de de vanligaste lanmäteriförrättningarna
1
3    3 SP
BYL14FK01

FastighetssystemetVitsord 1: känner till begreppet fastighet och fastighetssystemet I Finland
Vitsord 3: förstår fastighetssystemets betydelse för samhället och bestämmelserna om överlåtelse av fast egendom
vitsord 5: behärskar fastighetsystemets användning i olika sammanhang och känner till inskrivning och pantsättning av fastigheter och särskilda rättigheter
1
3    3 SP
BYL14FK03

GrundförrättningarVitsord 1: känner till det allmänna förrättningsförfarandet enligt fastighetsbildningslagen (FBL). Känner de central begreppen i anslutning till styckning, ägobyte, rågång, vägförrättning enligt lagen om enskilda vägar o.dyl.

Vitsord 3: förstår principerna för utförande av lantmäteriförrättningarna styckning, ägobyte, rågång, vägförrättning enligt lagen om enskilda vägar o.dyl.

Vitsord 5: behärskar principerna för utförande av lantmäteriförrättningarna styckning, ägobyte, rågång, vägförrättning enligt lagen om enskilda vägar o.dyl.
1
 5   5 SP
BYL14FK04

VärderingsförrättningarVitsord 1: känner till det allmänna förrättningsförfarandet enligt fastighetsbildningslagen (FBL). Känner de central begreppen i anslutning till värderingsförrättningar, såsom klyvning, vägförrättning enligt lagen om enskilda vägar, inlösningsförrättning, inlösen av tillandning o.dyl.styckning, ägobyte, rågång, vägförrättning enligt lagen om enskilda vägar o.dyl.

Vitsord 3: förstår principerna för utförande av värderingsförrättningar, såsom klyvning, vägförrättning enligt lagen om enskilda vägar, inlösningsförrättning, inlösen av tillandning o.dyl.styckning, ägobyte, rågång, vägförrättning enligt lagen om enskilda vägar o.dyl.


Vitsord 5: behärskarr principerna för utförande av värderingsförrättningar, såsom klyvning, vägförrättning enligt lagen om enskilda vägar, inlösningsförrättning, inlösen av tillandning o.dyl.styckning, ägobyte, rågång, vägförrättning enligt lagen om enskilda vägar o.dyl.
   3 3 SP
BYL14PL05

Byggnads- och miljörätt- Kan söka fram de viktigaste lagsamlingarna och enkla svar angående bygglov och enklare miljötillstånd, samt känner till det mest grundläggande i olika förfaranden för bygglov och miljötillstånd. Känner till några grundprinciper i allemansrätt och förvaltningslagstiftning och kan söka fram rättsfall om lovprocesser (1)
- Hittar i de viktigaste lagsamlingarna och kan ge svar angående bygglov och enklare miljötillstånd, samt känner till förfaranden för bygglov, miljötillstånd och miljökonsekvensbedömning. Känner till grundprinciperna i allemansrätt och förvaltningslagstiftning och kan söka fram rättsfall om lovprocesser (3)
- Hittar i de viktigaste lagsamlingarna och ge preciserade svar angående bygglov och enklare miljötillstånd, samt känner väl till förfaranden för bygglov, miljötillstånd och miljökonsekvensbedömning. Känner till grundprinciperna i allemansrätt och förvaltningslagstiftning och kan söka fram rättsfall om lovprocesser och göra enkla tolkningar av dem (5)
1
  3  3 SP
BYL14FK05

Kommunal fastighetsförvaltning och markpolitik- känner till principerna för det kommunala beslutsfattandet (1) samt hur en fastighetssektor är organiserad i en kommun och de särskilda uppgifter som hör till en dylik organisation (3)
- känner till de principerna för uppgörande av bindande tomtindelning (3) samt utförande av fastighetsförrättningar inom detaljplaneområde (3)
- känner till de markpolitiska medlen och deras betydelse för kommunens allmänna utveckling (5)
   3 3 SP
BYL14PR01 3   3 SP
BYL14PR02

Fastighetsekonomi- har en inblick i byggnadsvärdering (1)
- kan tillämpa de allmänna värderingsmetoderna på olika typer av objekt, såsom t.ex. råmark, skogsmark, fritidsfastigheter, vattenområden o.dyl. objekt (3)
- kan uppgöra värderingsutlanden på egen hand (5)
- känner till grunderna för värdering i specialsituationer (3), såsom t.ex. ersättningsvärdering, och kan tillämpa dem (5)
  3  3 SP
BYL14PR  3  3 SP
BYL14PR03

Produktionsteknik 1- behärskar arbetarskyddet på byggarbetsplatsen (5) och kan kvalitetsstyrningen (3)
- kan byggarbetsplatsplanering inklusive miljö - och avfallslagstiftningen ur byggnadsproduktions synvinkel (3)
- känner till metoder och processer inom byggnadssanering (1)
- kan bedöma eventuella miljöproblem i byggnader (1)
  3  3 SP
BYL14IN56   11 SP
BYL14IN01

Grunder i infrabyggande- Förstå infrastrukturens och infrabyggandets betydelse i samhället
- Kunna uppgöra en enkel gatu-, väg- eller annan markbyggnadsplan
- Kunna förstå hur samhällets vattenförsörjning fungerar och hur råvatten samt avloppsvatten renas
- Kunna grunderna inom jordbyggnad och planera enkla jordbyggnadsarbeten
5    5 SP
BYL14IN02

Geoteknik och grundbyggnadGeoteknik:
- förstå hur geotekniken är knuten till annan byggnadsverksamhet och betydelsen av tillräckliga markundersökningar
- förstå betydelsen av en rätt utförd grundläggning
- förstå och själv kunna bestämma jordarternas geotekniska egenskaper
- kunna de mest centrala geotekniska beräkningsmetoderna
- känna till riskerna för jordras

Grundbyggnad:
- förstå hur grundläggningen är sammanknuten med annan byggnadsverksamhet
- vara förtrogen med allmänt använda grundläggningsmetoder känna till grundbegreppen inom sprängningsteknik
- kunna utifrån marksonderingar välja rätt grundläggningsmetod
- kunna dimensionera enkla pålplattor
- dimensionera tjälisolering och planera en fungerande dränering för olika byggnader
- känna till olika specialgrundläggningsmetoder såsom vertikaldränering, markstabilisering, specialpålningar och förstärkning av befintliga grundkonstruktioner
 6   6 SP
BYL14PL6855 24 SP
BYL14PL013    3 SP
BYL14PL02

ByggnadsplaneringTomtplanering och arkitektur:
(1) Kan grovt skissera, dimensionera och rita en enkel plan en större småhustomt. Känner till några begrepp ur finsk arkitekturhistoria.
(3) Kan skissera, dimensionera och rita en plan för en större småhustomt enligt gängse dimensionerings- och kvalitetsanvisningar i RT. Känner till några centrala exempel och begrepp ur finsk arkitekturhistoria.
(5) Kan skissera, dimensionera och rita en plan för en större småhustomt enligt gängse kvalitets- och dimensioneringsanvisningar i RT till en tilltalande helhet. Förstår några centrala exempel och begrepp ur finsk arkitekturhistoria.

Bostadsplanering:
(1) Kan skissera en enkel familjelägenhet inklusive en fasad, vilka får innehålla en del brister i dimensionering. Känner till grundläggande anvisningar om bostadsplanering.
(3) Kan skissera en funktionell familjelägenhet inklusive en fasad, enligt anvisningar i RT. Känner till anvisningar om bostadsplanering och kan bedöma för- och nackdelar i olika planlösningar.
(5) Kan skissera en tilltalande och funktionell familjelägenhet inklusive en fasad, enligt anvisningar i RT. Känner till anvisningar om bostadsplanering och kan bedöma för- och nackdelar i olika planlösningar, samt planlösningars marknadsmässighet

Bygglov:
(1) Kan ta ut byggrätt ur detaljplaner och bygglovsritningar och kan fylla i bygglovsansökan, samt känner till ett par av de vanligaste bygglovstyperna.
(3) Kan ta ut byggrätt och anvisningar ur detaljplaner och bygglovsritningar och kan fylla i bygglovsansökan, samt känner till de vanligaste bygglovstyperna.
(5) Kan ta ut byggrätt och anvisningar ur detaljplaner och bygglovsritningar och korrekt redovisa byggrätt, samt känner till de vanligaste bygglovstyperna
1
3    3 SP
BYL14PL03

CADDEL1:
(1) Kan använda de 20 vanligaste funktionerna.
(3) Kan använda fler än 25 funktioner, och ta in och exportera andra avbildningar.
(5) Behärskar största delen av rit- och redigeringsfunktionerna, kan och ta in och exportera andra avbildningar..

Byggritningar:
(1) Kan rita enkla kartor/ritningar och göra layouter med textruta.
(3) Kan rita kartor/ritningar, och känner till anvisningar för grafik och olika ritningar, samt kan göra layouter med textruta som block.
(5) Kan rita korrekta kartor/ritningar, samt kan göra layouter med textruta som block med attributtext

DEL2:
Terräng- och byggnadsmodeller och skapa ritningar
(1) i enkla former
(3) kan dessutom göra en del inställningar
(5) Kan konstruera och rendera en detaljerad modell

Kartbaserat ritande:
(1) Kan rita enkla planer i digitalt kartmaterial
(3) Kan rita och redigera i digitalt kartmaterial.
(5) Kan rita och redigera i digitalt kartmaterial på yrkesmässigt vis

Makron i AutoCAD:
(1) Kan skapa enkla skript och macron
(3) Kan skapa en menyfunktion för ett automatisera en serie av kommandon
(5) Kan ställa i ordning funktioner som automatisera nyttiga kommandon
1
 5   5 SP
BYL14PL07

Detaljplanering- känner till några grundläggande regler i lagstiftning om planläggning och kan producera enkla skisser och en detaljplanekarta för ett småhusområde (1)
- känner till ett par teorier inom planläggningens idéhistoria och kan beskriva grundläggande lagstiftning om planläggning samt kan producera enkla skisser och en närapå felfri detaljplanekarta med för ett småhusområde (3).
- förstår ett par teorier inom planläggningens idéhistoria och kan väl beskriva grundläggande lagstiftning om planläggning, samt kan producera intressanta skisser och en felfri detaljplanekarta för ett småhusområde (5).
1
3   3 SP
BYL14PL08

Generalplanering- har grundläggande insikter i lagstiftning och anvisningar om generalplanering, samt förstår principerna för dimensionerande planer och kan producera en enkel generalplan i GIS-programvara inklusive uträkningar och kan uppgöra en enkel planbeskrivning (1)
- har grundläggande insikter i lagstiftning och anvisningar om generalplanering, samt förstår principerna för dimensionerande planer och kan producera en generalplan i GIS-programvara inklusive uträkningar och kan uppgöra en enkel planbeskrivning (3)
- förstår lagstiftning och anvisningar om generalplanering, samt förstår principerna för dimensionerande planer och kan producera en felfri generalplan i GIS-programvara inklusive felfria uträkningar och kan uppgöra en klar och beskrivande planbeskrivning (5)
1
  5  5 SP
BYL14PL09

Energieffektiv planläggning- Känner till hur man kan styra kommunens markanvändning och utbyggnad, känner till grundregler energieffektivitet, samt kan redogöra för detta med olika planverktyg. (1)
- Känner till grundregler för energieffektivitet. hur man kan styra kommunens markanvändning och utbyggnad, känner till hur man brukar dimensionera generalplaner och kan bidra till att utveckla gestaltning av kommuncentra, känner till grundläggande planeringsteori inklusive landskapsplanering, samt kan redogöra för detta med olika planverktyg. (3)
- Förstår energieffektivitet. hur man kan styra kommunens markanvändning och utbyggnad, förstår hur man brukar dimensionera generalplaner och kan utveckla gestaltning av kommuncentra, känner till grundläggande planeringsteori inklusive landskapsplanering, samt kan redogöra för detta med olika planverktyg. (5)
1
   5 5 SP
BYL14FFU   15 15 SP
BYL14FFU03   15  SP
Val

Valfria studier

8 SP
 35  8 SP
Pra

Praktik

30 SP
Pra101010  30 SP
Lär

Lärdomsprov

15 SP
Lär   15 15 SP


« Tillbaka till utbildningsprogrammen