Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

Utbildning inom naturbruk och miljö (Hortonom, vuxenutbildning) (240 SP)

Examen: YH-examen inom naturbruk
Examensbenämning: Hortonom (YH)
Beräknad studietid: 4 år
KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
Gru

Grundstudier

SP
LL12GV35    35 sp SP
LL12GV01

Introduktion i studier och yrkeStuderande introduceras i yrkeshögskolestudierna som helhet och blir förtrogen med yrkeshögskolans verksamhet.

Studerande kan arbeta självständigt och utforma sin studieplan med beaktande av den individuella yrkesprofileringen.

Studerande behärskar grunderna i informationssökning och datoranvändning och kan arbeta nätbaserat.

Studerande känner till lantbruks- och trädgårdsbranschen i Finland samt förstår lantbruks- och miljöpolitikens betydelse för verksamhetsmöjligheterna för lantbruks- och trädgårdsföretagen.
5    5 sp SP
LL12GV02

Marklära och odlingssubstratStuderande kan identifiera jordarter och bedöma åkermarkens bördighet, förstå och redogöra för väsentliga mark- och jordartsegenskaper samt utföra markkartering.

Studerande känner till vilka faktorer som påverkat de fennoskandiska jordarterna under deras bildning och inser hur olika klimatfaktorer påverkar jordmånsbildningen i Nordeuropa.

Studerande kan bestämma jordarterna enligt det finländska klassificeringssystemet och bedöma vilka krav olika jordarter under olika förutsättningar ställer på jordbearbetningen.

Studerande förstår markens fysikaliska, kemiska och biologiska egenskaper, känner till orsakerna till försurning och kan bedöma effekterna av kalkning.

Studerande kan förklara begreppet markbördighet och har förmåga att vidta åtgärder för att bevara den.

Studerande känner till trädgårdsbranschens vanligaste produktionsmiljöer, material och metoder samt olika odlingssubstrat och deras egenskaper.
6    6 sp SP
LL12GV03

VäxtnäringsläraStuderande förstår odlingsväxtens behov av växtnäring och kan vidta åtgärder för att avhjälpa växtnäringsbrist.

Studerande kan redogöra för kvävets kretslopp ur växtodlingens synvinkel och kan bedöma den mängd växtnäring som finns bunden i markens växtnäringsförråd samt den mängd som kan komma växterna till godo.

Studerande kan beräkna den biologiska kvävefixeringens bidrag till grödornas kväveförsörjning.

Studerande känner till framställningen av och egenskaperna hos olika mineraliska och organiska gödeslmedel.

Studerande kan tyda och förstå begreppet gröngödsling och bedöma dess möjliga effekter.

Studerande förstår hur olika typer av organiska gödselmedel, däribland stallgödsel, skall hanteras så att utnyttjandegraden blir optimal.

Studerande kan utföra gödslingsberäkningar och välja lämpliga gödselmedel.
6    6 sp SP
LL12GV04

VäxtskyddStuderande känner till de viktigaste ogräsen, växtsjukdomarna och växtskadegörarna i Finland.

Studerande förstår hur växtskyddet fungerar som en helhet och kan välja lämpliga förebyggande åtgärder.

Studerande förstår pesticidernas verkningssätt och kan hantera dem på ett korrekt sätt så att varken användaren eller omgivande miljö skadas.

Studerande känner till och kan tillämpa gällande växtskydds- och kemikalielagstiftning och är väl förtrogen med användningen av modern växtskyddsteknik och den skyddsutrustning som står till förfogande vid kemisk bekämpning på gårdsnivå.
3    3 sp SP
LL12GV05

Praktiska grunder i naturbruksarbetenStuderande introduceras praktiskt i yrket och skall kunna utföra och beskriva vanligt förekommande produktionsarbeten i ett landsbygdsföretag med växtodling, med beaktande av gällande arbetarskyddsbestämmelser.

Lagerbyggnader, ekonomibyggnader och relevant inomgårdteknik, med beaktande av rationell gårdsplanering, blir bekanta för studerande.

Studerande lär sig använda traktorer och vanligt förekommande fältmaskiner för fält- och frilandsodling av vanliga jordbruks- och trädgårdsväxter, samt att utföra daglig maskinservice.

Studerande inhämtar de kompetenser som motsvarar följande kortutbildningar: första hjälp, arbetssäkerhet, heta arbeten och hygienpass.
6    6 sp SP
LL12GV06

Produktion på gårdens skogsmarkStuderande skall känna till förutsättningarna för virkesproduktion i Finland och förstå hur trädslagen och olika produktionsförutsättningar påverkar varandra.

Studerande skall kunna identifiera ett urval av de trädslag som växer i Finland.

Studerande skall känna till hur olika skötselarbeten i skogen inverkar på beståndets utveckling under hela omloppstiden.

Studerande skall i praktiken kunna utföra skötselarbeten i skogen, speciellt i plant- och ungskogsbestånd, samt behärska grunderna i skogsbrukets produktionsbiologi och användning av skogen.
6    6 sp SP
LL12GV07

Landsbygdsföretagets energiförsörjningStuderande känner till träenergins betydelse som förnyelsebar energikälla och kan planera tillvaratagandet av biobränslen i olika skeden av skogens omloppstid.

Studerande är på en grundläggande nivå insatt i produktion av biobränslen på åkermark.

Studerande är medveten om olika bioenergilösningar för uppvärmning av växthus.

Studerande kan använda matematiska metoder för att lösa naturbruksrelaterade problem inom bioenergiområdet och kan tolka matematiska funktioner.
1
3    3 sp SP
LL12GY939  21 sp SP
YH10SV01

SvenskaStuderande skall kunna kommunicera muntligt och skriftligt på svenska på ett strukturerat och väl fungerande sätt.

Studerande skall vara medveten om olika vägar att söka information och kunna använda inhämtad information.

Studerande skall kunna använda referenssystem och känna till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande.

Studerande skall kunna använda relevant fackterminologi och kunna kommunicera muntligt och skriftligt inom lantbruks- och trädgårdsbranscherna.

Studerande skall kunna skriva vetenskapliga rapporter, använda referenssystem samt rapportera enligt standarduppställning.
3    3 sp SP
YH10FI01

FinskaStuderande skall kunna uttrycka sig muntligt och skriftligt i arbetslivssitautioner på ett yrkesmässigt sätt, inbegripande en utvecklad förmåga att bemöta kunder och samarbetsparter.

Studerande skall behärska den centrala terminologin inom sin bransch och skall kunna tillgodogöra sig facklitteratur i sina studier, i sitt blivande yrke och för sin yrkesmässiga utveckling.

Studerande skall uppvisa sådana kunskaper i finska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda. Detta innebär att studerande bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2 eller 3) eller god (vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal ochj skrift. Muntlig och skriftlig förmåga bedöms separat.
1
3    3 sp SP
YH10EN01

EngelskaStuderande kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet.

Studerande har kännedom om central terminologi inom sitt eget område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur.

Studerande förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner till de relevanta verktygen därtill samt är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang.
1
3    3 sp SP
LL10PF03

Fältmätning och GISStuderande skall kunna utföra insamling av lägesbunden information.

Studerande skall kunna producera geografisk information för branschspecifika tillämpningar.
1
 3   3 sp SP
UONB10OL01

Organisation och ledarskapStuderande tillägnar sig en övergripande bild av hur olika typer av organisationer fungerar.

Studerande har grundläggande insikter i de begrepp, termer och verktyg som är centrala för analys och förståelse av olika organisationer.

Studerande känner till ledarskapets olika funktioner och ledningsformer i förhållande till individ, grupp och organisation.
  3  3 sp SP
LL10IL01

Statistisk analysStuderande förstår varför man behöver statistik som redskap vid analys av information.

Studerande behärskar de mest grundläggande statistiska begreppen.

Studerande förstår betydelsen av korrekt urvalsförfarande vid insamling av data.

Studerande kan utföra hypotesprövning.

Studerande förstår betydelsen av att villkoren för det statistiska testet uppfylls.

Studerande behärskar kalkylprogrammet MS-Excels viktigaste makron och funktioner, samt känner till möjligheterna att använda egentliga statistikprogram.

Studerande kan tolka och presentera analysresultat.
1
  3  3 sp SP
UONB10FM01

ForskningsmetodikStuderande känner till grunderna i vetenskapsteori och kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder.

Studerande klarar av att beskriva och tillämpa relevanta forskningsmetoder.

Studerande kan göra upp en plan för ett vetenskapligt arbete

Studerande kan dokumentera och kommunicera sina forskningsresultat.
1
  3  3 sp SP
Yrk

Yrkesstudier

SP
LL12TR 25   25 sp SP
LL12TR01

Odling av grönsaker på frilandStuderande känner till förutsättningarna för produktion av grönsaker på friland och de odlingstekniska lösningarna för produktion av rotfrukter, bladgrönsaker och andra frilandsgrönsaker samt de vanligaste växtskadegörarna och ogräsen och deras bekämpning. Studerande vet vilka de ekonomiska villkoren är för produktion av grönsaker på friland. Studerande skall känna till de för produktkvaliteten centrala parametrarna och vet hur man uppnår olika kvalitetsmål. Studerande förstår hur frilandsodling inverkar på miljön.
 7   7 sp SP
LL12TR02

Odling av frukt, bär och plantskoleväxterStuderande känner till förutsättningarna för frukt- och bärodling samt plantskoleväxter. Studerande har kunskaper om de odlingstekniska lösningarna för plantskoleväxter samt vinbär, hallon, jordgubbar, äpple och specialväxter samt vet vilka de ekonomiska villkoren för produktion av dem är. Studerande skall känna till de för produktkvaliteten centrala parametrarna och veta hur man uppnår olika kvalitetsmål. Studerande känner till principerna för förökning och plantuppdragning av trädgårdsväxter samt de biologiska förutsättningarna för groning och rotsättning. Studerande kan identifiera och namnge grönområdenas mest centrala växter samt de frukt- och bärväxter som odlas i Finland.
 7   7 sp SP
LL12TR03

Lagring, hållbarhet, kvalitet och försäljningStuderande har förståelse för fysiologi, hantering och teknologi för efterskördsperioden av trädgårdssprodukter från skörd till konsumtion. Efter genomgången kurs skall studerande visa grundläggande kunskaper i biokemi, fysiologi och strukturer hos trädgårdssprodukter som har betydelse för efterskördshantering och lagring. Studerande kan redogöra för olika tekniker i samband med distribution och lagring såsom torkning, konservering, nedkylning och reglering av luftfuktighet. Studerande kan bedöma hur olika faktorer före skörd, genetiskt material, liksom olika miljöfaktorer och hantering vid distribution och lagring inverkar på kvalitet och hållbarhet för odlade produkter. Studerande kan redogöra för olika kvalitetskriterier för produkter samt regleringar kring dessa. Studerande förstår produkters betydelse för människans hälsa och livsmedelssäkerhet. Studerande känner till reglering i lagar liksom frivilliga certifieringar rörande livsmedelssäkerhet, spårbarhet och produktionssystem.
 4   4 sp SP
LL12TR04

VäxthusodlingStuderande känner till produktionen av grönsaker och prydnadsväxter i växthus samt känner till de odlingstekniska lösningarna för dem. Studerande känner till de vanligaste växtskadegörarna och deras bekämpning i växthus. Studerande vet vilka de ekonomiska förutsättningarna är för produktion av växthusväxter. Studerande känner till de för produktkvaliteten centrala parametrarna och vet hur man uppnår olika kvalitetsmål. Studerande känner till möjligheterna att styra odlingsbetingelserna i växthus. Studerande känner till de resurser som krävs i samband med växthusodling samt förstår växthusodlingens miljöeffekter. Studerande kan namnge de växter som odlas i växthus i Finland.
 7   7 sp SP
LL12BE73   10 sp SP
LL12BE01

Botanik, anatomi och växtfysiologiStuderande förstår växtsystematikens grunder, kan identifiera växter på basis av deras morfologi och känner till hur litteratur används vid identifiering.

Studerande kan identifiera och namnge våra vanligaste naturväxter.

Studerande förstår sambandet mellan ståndortsfaktorer och befintlig vegetation på naturståndorter.

Studerande skall kunna identifiera de i Finland vanligast förekommande kulturväxtfröna, inom lantbruks- och trädgårdsproduktion, samt känna till odlingsväxternas grundläggande botanik och produktionsbiologi.

Studerande skall kunna redogöra för växtcellens olika delar och deras funktioner, för bladets, stammens och rotens byggnad och funktioner, samt för centrala växtfysiologiska funktioner, bland annat xylem- och floemtransporter i växten.

Studerande skall kunna redogöra för växternas fotosyntes och respiration.

Studerande skall känna till växternas olika övervintringsstrategier.

Studerande skall känna till grunderna i genetik och växtförädling.
7    7 sp SP
LL12BE02

EkosystemtjänsterStuderande känner till innebörden i begreppet ekosystemtjänster och kan koppla ekosystemtjänster till agroekosystem.

Studerande kan beskriva huvuddragen i ekosystemens struktur och funktion och känner till hur agroekosystem fungerar till skillnad från naturliga ekosystem.

Studerande känner till principerna för ett hållbart utnyttjande av naturresurser.
 3   3 sp SP
LL12NO 10   10 sp SP
LL12NO01

Rationell växtodlingStuderande kan beskriva och analysera de viktigaste processerna i odling och dess tekniska system med hjälp av grundbegrepp från fysik, speciellt mekanik, kemi samt biologi. Studerande kan mäta och beräkna samt rimlighetsbedöma dessa processer och företeelser inom odling. Studerande kan förklara relevanta hydrologiska och klimatmässiga begrepp samt redogöra för jordarternas, de vanligste odlingssubstratens och gödselmedlens fysikaliska, kemiska och biologiska egenskaper och hur dessa påverkar växten. Studerande kan tillämpat planera gödsling, kalkning, täckdikning, bevattning, jordförbättrande åtgärder samt växtföljd med beaktande av olika miljöfaktorer. Studerande har förmåga att göra upp tillämpade odlingsplaner och odlingskartor för gårdar med stöd av lämplig programvara (WISU och Excel).
 5   5 sp SP
LL12NO02

Analys av odlingsföretagStuderande skall kunna analysera ett verkligt landsbygdsföretag med växtodling, utgående från markbördighet, jordart, växtnäringsstatus, bevattnings- och klimatförhållanden samt föreslå åtgärder för att minimera växtnäringsförluster. Studerande kan göra upp och analysera växtnäringsbalanser. Studerande kan föreslå förändringar i den befintliga växtodlingen utgående från biologiska, tekniska, ekonomiska och sociala förutsättningar.
 5   5 sp SP
LL12FM 155  20 sp SP
LL12FM01

Redovisning, företagsanalys och marknadsföringStuderande uppnår en insikt i företagets ekonomiska processer och kan bokföra olika verifikat samt uppgöra bokslut. Studerande förstår växelverkan mellan företaget och dess omvärld samt känner till vilka samhälleliga påverkningsmöjligheter som finns och som kan utveckla den egna branschen. Studerande kan analysera marknaden och förstår hur resultatet kan användas i marknadsplaneringen samt identifiera regionens särdrag och dess småföretag. Studerande kan identifiera företagets kundprocesser, förstår grundförutsättningarna för skapande av kundrelationer samt förstår principerna för en kundorienterad verksamhet. Studerande vet vad som påverkar konsumtionsbeteendet och skall kunna planera marknadsföringen för ett småföretag med beaktande av företagets möjligheter och tänkbara kundgrupper.
1
 8   8 sp SP
LL12FM02

Startande och övertagande av företagStuderande har grundläggande kunskaper i ekonomiskt tänkande och ser möjligheter till självständigt företagande. Studerande känner till olika företagsformer. Studerande vet hur man startar och övertar ett företag. Studerande känner till och förstår lantbruksbokföringens grunder samt lant- och skogsbruksbeskattningens grunder. Studerande kan använda de vanligast förekommande dataprogrammen för lantbruksbokföring och kan utföra en praktisk resultatanalys. Studerande innehar kunskaper gällande specialfrågor inom lantbruksbokföring, lantbruksbeskattning, fastighetsbeskattning, HFD-beslut, företagsbeskattning och skattedeklaration. Studerande känner till och förstår generationsväxlingsprocessen med beakatande av sociala, ekonomiska och juridiska aspekter. Studerande kan göra upp en ekonomiplan för ett landsbygdsföretag.
 7   7 sp SP
LL12FM03

Investering och finansieringStuderande skall känna till betalningsströmmarna i företaget och faktorer som påverkar dessa. Studerande skall kunna göra upp en omfattande ekonomiplan med alternativa produktionsberäkningar för ett gårdsföretag med hjälp av tillgängliga excelkalkylprogram samt kunna beräkna de olika alternativens lönsamhet och likviditet. Studerande skall kunna göra upp budgetar för gårdsföretag och investeringskalkyler utgående från bestämmelser om investeringsstöd. Studerande skall känna till och kunna tillämpa principerna för värdering av lantbruks- och skogsegendom.
  5  5 sp SP
LL12IN  105 15 sp SP
LL12IN01

Internationell jordbrukspolitik och handelStuderande behärskar de nationalekonomiska begreppen, förstår hur internationella avtal och bestämmelser inom EU och WTO inverkar på landsbygdsföretag i Europa och Finland. Studerande förstår uppbyggnaden av den europeiska jordbrukspolitiken (CAP) och motiveringarna för naturbrukets olika produktionsstöd och kan tillämpa bestämmelser gällande gårdsbrukets olika produktionsstöd. Studerande har kännedom om internationell handel och globaliseringens inverkan inom naturbrukssektorn. Studerande inhämtar kunskaper om utvalda geografiska områdens förutsättningar för växtproduktion samt utvecklar en förståelse för kulturella olikheter mellan länder.
1
  5  5 sp SP
LL12IN02

Framtida växtodlingStuderande känner till den internationella och nationella växt- och livsmedelsproduktionen samt odlingsväxternas domesticering och globala spridning. Studerande känner till genetiska resurser, förädling och bioteknik samt för- och nackdelar med GMO-växter. Studerande kan översiktligt beskriva hur en rationell och hållbar odling i fält, på friland eller i växthus, av viktiga annuella och perenna kulturväxtgrupper, bedrivs i praktiken samt redogöra för hur olika odlingsåtgärder inverkar på ekologi, odlingsförlopp och produkternas kvalitet. Studerande blir medveten om möjligheterna till praktiska tillämpningar av geografiska informationssystem (GIS)och geografiska positionssystem (GPS) inom växtodlingen och blir uppmärksammad på möjliga framtida utvecklingsmöjligheter inom detta område. Studerande kan övergripande redogöra för, samt självständigt reflektera över, olika nutida och möjliga framtida nya användningsområden för växter och förädlade växtprodukter. Studerande kan utgående från en definierad produktkvalitet planera en naturbrukskultur samt beskriva de speciella egenskaper hos de skilda naturbruksprodukterna som utgör grunden för deras användning t ex innehåll av specifika ämnen eller hälsofrämjande och medicinska egenskaper.
  5  5 sp SP
LL12IN03

Internationella naturbruksstudierStuderande skapar internationella kontakter för framtida kunskapsutbyte. Studerande planerar och genomför en studieresa till ett annat europeiskt land som följs upp med ett slutseminarium och en tidningsartikel. Studerande kan beskriva biologiska, eknomiska, tekniska, sociala och kulturella förutsättningar för ett utvalt internationellt naturbruksföretagande.
   5 5 sp SP
profiler     45 sp SP
LL12PR1

Fördjupad planering av växtodlingsföretagetStuderande inhämtar fördjupade och tillämpbara kunskaper inom växtnäringshushållning och odlingsplanering, växtskydd, markvård, dränering och bevattning samt individuellt valda odlingsväxter för att rationellt och hållbart kunna planera och utveckla produktionen i ett växtodlingsföretag med beaktande av biologiska, tekniska, ekonomiska och sociala faktorer. Studerandes analysförmåga och förmågan att i praktiken tillämpa förvärvade kompetenser inom växtodlingsområdet är central.
  15  15 sp SP
LL12PR2

FöretagsutvecklingStuderande skall inhämtade fördjupade och tillämpbara kompetenser gällande företagsamhet, affärsutveckling, entrepenörskap, organisation och ledarskap samt företagsutveckling som syftar till praktisk beredskap att starta och överta företag samt kompetens att vidareutveckla företag, företagsidéer och produkter.
   15 15 sp SP
LL12PR3

LandsbygdsutvecklingStuderande inhämtar fördjupade kompetenser gällande landsbygdsföretagande och landsbygdsutveckling som syftar till praktisk beredskap att vidareutveckla landsbygdsföretag och driva olika landsbygdsutvecklingsprojekt.
   15 15 sp SP
LL12PR4

Övrig valbar profileringsstudieStuderande genomför en alternativ, individuell och i förväg godkänd profileringsstudie inom något av områdena:

- frilands- och växthusodling
- internationell växtproduktion
- biodling
- husdjursproduktion
- hästhållning
- djurhälsovård
     15 sp SP
Val

Valfria studier

SP
 410  14 sp SP
Pra

Praktik

SP
10 1010 30 sp SP

Praktik IPraktik I är trädgårdssinriktad och syftar till att studerande uppnår grundläggande kompetenser och praktiska färdigheter gällande företagande inom trädgårdsnäringarna. Under praktikperioderna (1 - 3 st om vardera 30 sp - 10 sp, totalt 30 sp) skall studerande kunna dokumentera och utvärdera sin arbetsinsats i relation till tidigare erfarenheter och teoretiskt kunnande. Efter genomgången praktik skall den studerande kunna planera, utföra och beskriva vanligt förekommande arbetsmoment på den valda arbetsplatsen. Studerande skall ha kännedom om på praktikplatsen förekommande teknisk utrustning samt kunna beskriva organisation, olika yrkesroller och kompetensbehov. Studerande skall kunna analysera och beskriva starka och svaga sidor, hot och möjligheter utgående från den valda arbetsplatsens interaktion med omgivningen och kunna förstå och reflektera över hur inverkande faktorer påverkar utförandet av praktiskt arbete i företaget / organisationen samt agera självständigt i arbetsgemenskapen och initiera utvecklingsförslag. Studerande skall kunna beskriva hur information förmedlas och marknadsföring utförs på den valda arbetsplatsen och redogöra för regionens trädgårds- och lantbruksproduktion. Under praktikperioderna förstärker studerande sin yrkeskompetens och utvecklar nätverk och kontakter för sina egna framtida yrkesbehov.
10    10 sp SP

Praktik IIPraktik II bygger på studerandes förvärvade kompetenser från praktik I och de två första studieåren och syftar till att studerande uppnår fördjupade kompetenser och praktiska färdigheter gällande yrkesverksamhet inom trädgårdsnäringarna. Under praktikperioderna (1 - 3 st om vardera 30 sp - 10 sp, totalt 30 sp) skall studerande kunna dokumentera och utvärdera sin arbetsinsats i relation till tidigare erfarenheter och teoretiskt kunnande. Efter genomgången praktik skall den studerande kunna planera, utföra och beskriva vanligt förekommande arbetsmoment på den valda arbetsplatsen. Studerande skall ha kännedom om på praktikplatsen förekommande teknisk utrustning samt kunna beskriva organisation, olika yrkesroller och kompetensbehov. Studerande skall kunna analysera och beskriva starka och svaga sidor, hot och möjligheter utgående från den valda arbetsplatsens interaktion med omgivningen och kunna förstå och reflektera över hur inverkande faktorer påverkar utförandet av praktiskt arbete i företaget / organisationen samt agera självständigt i arbetsgemenskapen och initiera utvecklingsförslag. Studerande skall kunna beskriva hur information förmedlas och marknadsföring utförs på den valda arbetsplatsen och redogöra för regionens trädgårds- och lantbruksproduktion. Under praktikperioderna förstärker studerande sin yrkeskompetens och utvecklar nätverk och kontakter för sina egna framtida yrkesbehov.
  10  10 sp SP

Praktik IIIPraktik III bygger på studerandes förvärvade kompetenser från praktik I och praktik II samt de tre första studieåren och syftar till att studerande uppnår fördjupade kompetenser och praktiska färdigheter inom naturbrukssektorn. Under praktikperioderna (1 - 3 st om vardera 30 sp - 10 sp, totalt 30 sp) skall studerande kunna dokumentera och utvärdera sin arbetsinsats i relation till tidigare erfarenheter och teoretiskt kunnande. Efter genomgången praktik skall den studerande kunna planera, utföra och beskriva vanligt förekommande arbetsmoment på den valda arbetsplatsen. Studerande skall ha kännedom om på praktikplatsen förekommande teknisk utrustning samt kunna beskriva organisation, olika yrkesroller och kompetensbehov. Studerande skall kunna analysera och beskriva starka och svaga sidor, hot och möjligheter utgående från den valda arbetsplatsens interaktion med omgivningen och kunna förstå och reflektera över hur inverkande faktorer påverkar utförandet av praktiskt arbete i företaget / organisationen samt agera självständigt i arbetsgemenskapen och initiera utvecklingsförslag. Studerande skall kunna beskriva hur information förmedlas och marknadsföring utförs på den valda arbetsplatsen och redogöra för regionens trädgårds- och lantbruksproduktion. Under praktikperioderna förstärker studerande sin yrkeskompetens och utvecklar nätverk och kontakter för sina egna framtida yrkesbehov.
   10 10 sp SP
Lär

Lärdomsprov

SP
   15 15 sp SP


« Tillbaka till utbildningsprogrammen