Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Utbildning i företagsekonomi, Åbo » Praktik » Praktik

Praktik

Utförandeplaner
Kod: FE10PR
Namn: Praktik
SP totalt: 30
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 10    År 2: 10    År 3: 10    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande
- kan formulera sina inlärningsmål och planera arbetsuppgifter
- kan organisera sin verksamhet
-kan fungera självständigt i olika arbetsgemenskaper och kan initiera egna utvecklingsförslag
- känner till olika verksamhetsformer i företag och organisationer
- är medveten om sitt ansvar i relation till en hållbar utveckling på arbetsplatsen
- kan tillämpa de kompetenser han erhållit under studietiden
- har bildat egna nätverk och kontakter för sina egna framtida yrkesbehov
-kan dokumentera och utvärdera sin arbetsinsats i relation till tidigare erfarenheter och teoretiskt kunnande
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen