Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Utbildning i företagsekonomi, Åbo » Yrkesstudier » Metodik

Metodik

Utförandeplaner
Kod: FE10ME
Namn: Metodik
SP totalt: 12
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 12    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studeranden
-behärskar sådana grunder i forsknings- och utvecklingsverksamhet som gör det möjligt att tillägna sig djupare företagsekonomiskt kunnande
-kan tillämpa statistiska metoder och behövliga informationssystem
-kan utnyttja informations- och kommunikationsteknik i sin undersökningsprocess
-kan söka och hantera information inom den egna branschen samt har förmåga att kritiskt bedöma information och gestalta helheter
-känner till grunder och metoder inom forskning och utveckling och kan tillämpa kvalitativa och kvantitativa undersökningsmetoder
-kan genomföra småskaliga forsknings- och utvecklingsprojekt
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen