Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Utbildning i företagsekonomi, Åbo » VALFRIA YRKESSTUDIER » Redovisning

Redovisning

Utförandeplaner
Kod: FE10RV
Namn: Redovisning
SP totalt: 26
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 26    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studeranden
- kan i sin verksamhet tillämpa värdegrunden för sin egen bransch, liksom också de yrkesetiska principerna inom den
- tar ansvar för sin egen verksamhet och handlar i enlighet med överenskomna tillvägagångssätt
- behärskar de branschtypiska kommunikationssituationerna inom sitt eget område
- tar också andra människor i beaktande
- kan söka och hantera information inom den egna branschen samt har förmåga att kritiskt bedöma information och gestalta helheter
- förstår principerna för en lönsam och kundorienterad verksamhet och har beredskap till företagande
- kan identifiera och beskriva företagets kärnprocesser samt förstår hu företagsekonomins olika delområden påverkar varandra
- förstår växelverkan mellan företaget och dess omvärld samt tillägnar sig företagsamhet som ett sätt att leva och verka
- förstår förutsättningarna för en lönsam affärsverksamhet och kan analysera företagets verksamhet och dess risker
- förstår kommunikationens betydelse och skapar aktivt relationer till såväl inre som yttre intressenter
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen