Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Utbildning i företagsekonomi, Åbo » Yrkesstudier » Affärslivets juridik » Arbetslivsjuridik

Arbetslivsjuridik

Utförandeplaner
Kod: UOÅ10AJ01
Namn: Arbetslivsjuridik
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studeranden
- känner till vilka samhälleliga påverkningsmöjligheter som
finns och som kan utveckla den egna branschen
- känner till arbetslivets verksamhetsformer och kan verka i
en arbetsgemenskap
- känner till och kan tillämpa lagar inom arbetslivet
- kan utvärdera arbetsgemenskapens verksamhet samt
planera, organisera och utveckla verksamheten i arbetslivets
föränderliga situationer
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen