Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Utbildning i företagsekonomi, Åbo » Yrkesstudier » Ledarskap & Management » Introduktion till interkulturellt ledarskap

Introduktion till interkulturellt ledarskap

Utförandeplaner
Kod: UOÅ10IL01
Namn: Introduktion till interkulturellt ledarskap
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studeranden
-förstår kulturskillnader och kan samarbeta med personer oberoende av bakgrund
-reflekterar över sin egen kulturidentitet och sina egna attityder
-känner till vad som kännetecknar ett mångkulturellt samhälle
-förstår effekterna av internationaliseringen och dess möjligheter
-förstå vad som krävs för ett gott ledarskap i mångkulturella miljöer
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen