Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Utbildning i företagsekonomi, Åbo » Grundstudier » Ekonomiprocesser och lönsam företagsverksamhet » Extern redovisning

Extern redovisning

Utförandeplaner
Kod: FE10EP01
Namn: Extern redovisning
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 6    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studeranden
-kan i sin verksamhet tillämpa värdegrunden för sin egen bransch, liksom också de yrkesetiska principerna inom den
-tar ansvar för sin egen verksamhet och handlar i enlighet med överenskomna tillvägagångssätt
-behärskar de branschtypiska kommunikationssituationerna inom redovisning
-kan utnyttja informations- och kommunikationsteknik inom redovisning
-kan söka och hantera information inom redovisning samt har förmåga att kritiskt bedöma information och gestalta helheter
-förstår principerna för en lönsam och kundorienterad verksamhet och har beredskap till företagande
-kan identifiera företagets kärnprocesser i den ekonomiska informationen och förstår hur olika områden påverkar varandra
-förstår växelverkan mellan företaget och dess omvärld samt tillägnar sig företagsamhet som ett sätt att leva och verka
-har grundläggande kunskaper i bokföring och uppgörande av bokslut
-behärskar den grundläggande teorin på området
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen