Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Utbildning i företagsekonomi, Åbo » Grundstudier » Teamarbete och projektkunnande » Hållbar utveckling

Hållbar utveckling

Utförandeplaner
Kod: UOÅ10HU01
Namn: Hållbar utveckling
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studeranden
-känner till att HU omfattar en ekologisk, ekonomisk, teknisk, social och kulturell aspekt som alla är beroende av varandra
-förstår att framtida möjligheter till överlevnad och ett gott liv är beroende av ett hållbart nyttjande av natur, människor och miljö
-kan beakta de ekologiska, sociala och kulturella aspekterna av hållbar utveckling samt tillgänglighetsaspekter i all sin verksamhet och verka i den egna arbetsgemenskap på ett hållbart sätt
-kan ta ansvar för att medverka till en globalt hållbar samhällsutveckling
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen