Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

Utbildning inom social- och hälsovård, Åbo (Högre YH) (90 SP)

Examen: Högre yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovård
Examensbenämning: Sjukskötare (högre YH), Hälsovårdare (högre YH), Socionom (högre YH), Barnmorska (högre YH), Bioanalytiker (högre YH) eller Röntgenskötare (högre YH)
Beräknad studietid: 2-3 år
KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
FYr

Fördjupade yrkesstudier

55 SP
UL10FU105   15 SP
SHV14FU02

ForskningsmetodikStuderande

Har fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper i kvalitativa och kvantitativa forsknings- och utvecklingsprocesser, samt -metoder

Förstår betydelsen av och anammar ett evidensbaserat och etiskt förhållningssätt i forsknings- och utvecklingsverksamhet

Har förmåga att analysera och skriva vetenskaplig text
1
55   10 SP
UL14FU02

Kunskapsutveckling och evidensbaserad verksamhet inom social- och hälsovårdStuderande

Förstår och kan analysera kunskapsutvecklingen inom det sociala- eller hälsovårdsområdet i ett vetenskapsteoretiskt perspektiv

Kan värdera och kritiskt granska utvecklings- och forskningsresultat inom det egna området
1
5    5 SP
UL14SH 5   5 SP
SHV14HL15    15 SP
SHV14HL01

Ledarskap och medarbetarskapStuderande

Kan motivera ett etiskt medvetet ledarskap och kan analysera, kritiskt värdera och utveckla sitt personliga ledarskap häri

Kan analysera, tillämpa och kombinera moderna ledarskapsteorier - hälsofrämjande, transformativt, resursförstärkande, positivt, delat ledarskap- i ett hållbart förändringsledarskap

Kan urskilja ett välfungerande och välmående arbetssamfund och kan analysera, tillämpa och planera metoder för att utveckla ett ansvarsfullt ledarskap och medarbetarskap

Kan relatera till och fungera enligt ett genus- och generationsmedvetet ledarskap
1
5    5 SP
SHV14HL03

Kvalitetsutveckling och förändringsarbeteStuderande

Kan värdera olika modeller för kvalitetsarbete inom välfärdssektorn samt hantera och självständigt utveckla ett kvalitetsarbete.

Känner teorier om förändringsarbete och säkerhet i arbete för att tillämpa dem i tjänsteutveckling inom välfärdssektorn.

Kan identifiera och beskriva exempel på sociala innovationer och entreprenörskap i välfärdssektorn samt analysera entreprenörskapets roll i förändringsarbete med utgångspunkt i teorier om sociala innovationer
1
5    5 SP
SHV14HL02

Hälsoekonomisk styrning och arbetsrättStuderande

Kan förklara och värdera grundläggande begrepp inom hälsoekonomi och hälsoekonomisk styrning så som effektivitet, produktivitet och ekonomiskt tänkande ur olika perspektiv

Kan beskriva budgeteringens och budgetuppföljningens grundläggande idé

Kan förklara sambandet mellan verksamhet och budget

Kan bedöma verksamheten utgående från aktuell lagstiftning och dokument som styr social- och hälsovård

Kan kritiskt analysera frågeställningar som berör arbetsavtal och arbetsförhållanden
1
5    5 SP
UL14KI510   15 SP
UL14KI01

Resursförstärkande strategiskt och operativt ledarskapStuderande

Bli förtrogen med personaladministrationens ramar och innehåll och kan tillämpa dem på operativ nivå i verksamheten

Kan tillämpa och analysera social- och hälsovårdsjuridik i ledning och utveckling av sitt yrkesområde

Kan kritiskt granska förhållandet mellan etik, värderingar och ledarskap på olika nivåer i organisationen

Kan motivera personal och organisera verksamhet mot en kontinuerlig kompetensutveckling

Kan värdera och utveckla en innovativ och inkluderande organisationskultur
1
 5   5 SP
UL10AE02

Ekonomisk styrning inom social och hälsovårdsområdetStuderande

Kan tillämpa och analysera ekonomisk rapportering och ekonomiska prestationsmått

Förstår betydelsen av, kan analysera och värdera de mest centrala verktygen inom den ekonomiska styrningen

Behärskar ekonomisk kalkylering och budgetering
Kan utföra ekonomisk rapportering
2
5    5 SP
UL14KI02

Quality managementThe student is able to
- define structure, service and outcome quality and meaning of quality assurance from the different perspectives,
- identify and apply prevailing quality assessment methods and quality standards within social and health care,
- describe the most central quality management systems within social and health care,
- integrate quality assurance and quality improvement to her/his professional duties
1
 5   5 SP
UL14SO 5   5 SP

VALFRIA STUDIER

5 SP
UL10VF 5   5 SP
Lär

Lärdomsprov

30 SP
UL10LP1020   30 SP


« Tillbaka till utbildningsprogrammen