Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

Utbildning inom social- och hälsovård, Vasa (Högre YH) (90 SP)

Examen: Högre yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovård
Examensbenämning: Sjukskötare (högre YH), Hälsovårdare (högre YH), Socionom (högre YH), Barnmorska (högre YH), Bioanalytiker (högre YH) eller Röntgenskötare (högre YH)
Beräknad studietid: 3 år
KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
FYr

Fördjupade yrkesstudier

60 SP
SHV14FU105   15 SP
SHV14FU01

Vetenskapsteori och kunskapsutvecklingStuderande
- har kännedom om de vetenskapsteoretiska resonemang som styr såväl vetenskaplig som praktisk utveckling inom ett område
- har kunskap och förmåga att självständigt söka och visa förtrogenhet med teoretisk kunskap som berör området
- kan använda den kunskap som litteraturen förmedlar och med hjälp av denna kunskap beskriva hur teorier kan överföras/användas i praktisk verksamhet
- kan konstruktivt utvärdera eget och andras teoretiska skriftliga uppgifter
1
5    5 SP
SHV14FU02

ForskningsmetodikStuderande
- har fördjupade kunskaper i forskningsprocessen utgående från aktionsforskningens principer.
- har fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper i kvalitativa och kvantitativa forsknings- och utvecklingsprocesser, samt -metoder.
- har tillägnat sig ett evidensbaserat och etiskt förhållningssätt.
- kan genomföra ett aktuellt arbetslivsrelaterat utvecklingsprojekt
1
55   10 SP
SHV14HL15    15 SP
SHV14HL01

Ledarskap och medarbetarskapStuderande
- kan motivera ett etiskt medvetet ledarskap och kan analysera, kritiskt värdera och utveckla sitt personliga ledarskap häri
- kan analysera, tillämpa och kombinera moderna ledarskapsteorier - tex hälsofrämjande, transformativt, resursförstärkande, positivt, delat ledarskap- i ett hållbart förändringsledarskap
- kan urskilja ett välfungerande och välmående arbetssamfund och kan tillämpa, analysera och planera metoder för att utveckla ett ansvarsfullt ledarskap och medarbetarskap
- kan relatera till och fungera enligt ett genus- och generationsmedvetet ledarskap
1
5    5 SP
SHV14HL02

Hälsoekonomisk styrning och arbetsrättStuderande
- kan förklara och värdera grundläggande begrepp inom hälsoekonomi och hälsoekonomisk styrning så som effektivitet, produktivitet och ekonomiskt tänkande ur olika perspektiv
- kan beskriva budgeteringens och budgetuppföljningens grundläggande idé
- kan förklara sambandet mellan verksamhet och budget
- kan bedöma verksamheten utgående från aktuell lagstiftning och dokument som styr social- och hälsovård
- kan kritiskt analysera frågeställningar som berör arbetsavtal och arbetsförhållanden
1
5    5 SP
SHV14HL03

Kvalitetsutveckling och förändringsarbeteStuderande
- kan värdera olika modeller för kvaltetsarbete inom välfärdssektorn samt hantera och självständigt utveckla ett kvalitetsarbete.
- känner teorier om förändringsarbete och säkerhet i arbete för att tillämpa dem i tjänsteutveckling inom välfärdssektorn.
- kan identifiera och beskriva exempel på sociala innovationer och entreprenörskap i välfärdssektorn samt analysera entreprenörskapets roll i förändringsarbete med utgångspunkt i teorier om sociala innovationer
1
5    5 SP
SHV14AK921   30 SP
SHV14AK01

Utveckling av avancerad klinisk sjukskötarroll och -expertisStuderande
- kan kartlägga och utveckla och den avancerade kliniska sjukskötarens yrkesroll
- har beredskap att kritiskt analysera och utvärdera avancerade kommunikationsfärdigheter med patienter/ klienter och medarbetare
- kan tillämpa modeller för reflektion som visar de komplexa helhetsbehoven och situationerna hos patienter, familj och omgivning för att öva upp förmågan till kritisk analys och utvärdering
1
3    3 SP
SHV14AK02

Anatomi och patofysiologiStuderande
- fördjupar sina kunskaper i anatomi och patofysiologi, och kan koppla kunskapen till klinisk kontext
1
3    3 SP
SHV14AK03

Klinisk bedömning och förverkligande av vårdStuderande
- har beredskap att handha patienters/klienters hälso- och sjukdomstillstånd, genom adekvat anamnes, statusbedömning och behandling
- kan utföra strukturerad hälsohistoria samt kritiskt analysera och utvärdera densamma
- kan utföra en strukturerad undersökning av patienten/klienten samt kritiskt analysera och utvärdera den egna insatsen
- behärska de nyckelfärdigheter som krävs för diagnostik och kliniska beslut
- kan tillämpa beslutsmodeller för att göra differentialdiagnoser och ge därpå följande evidensbaserad vård samt kritiskt analysera och utvärdera densamma
- kan ta ansvar för patientens/klientens hälso- och sjukdomstillstånd
- har beredskap undervisa och handleda patienter/klienter
1
36   9 SP
SHV14AK04

Klinisk farmakologiStuderande
- kan redogöra för farmakodynamiska och farmakokinetiska principer, samt generella verkningsmekanismer för läkemedel på molekylär och cellulär nivå.
- kan redogöra för och dra slutsatser av individuella variationer, interaktionsmekanismer och biverkningar hos läkemedelssubstanser.
- kan redogöra för verkningsmekanismer på molekylär nivå, samt redogöra för effekter, användningsområde och biverkningar för olika läkemedelsgrupper.
- kan relatera farmakologiska verkningsmekanismer med behandling av patologiska tillstånd.
- har beredskap att utvärdera den eventuella nyttan av och risken med multipel läkemedelsanvändning (polyfarmaci)
- har beredskap identifiera hälsoproblem som beror på läkemedels biverkningar och samverkan
- har beredskap att tillämpa olika pedagogiska teorier vid undervisning av patienter som blir ordinerade läkemedel
1
 10   10 SP
SHV14AK05

Verksamhetsförlagda studierStuderande
- kan handha patienters/klienters hälso- och sjukdomstillstånd, genom adekvat anamnes, statusbedömning och behandling
- kan undervisa och handleda patienter/klienter
- har beredskap att skapa och uppehålla effektiva relationer med patienter/klienter och kolleger
- har beredskap klarlägga den avancerade kliniska sjukskötarens yrkesroll
1
 5   5 SP
SHV14UL1020   30 SP
SHV14UL01

Ledarskapets idéStuderande
- kan analysera egna känslor och reaktioner i samspelet mellan medarbetarna
- kan tillämpa den egna värdegrunden och människosynen, som reflekteras i handlingar
- kan särskilja individens behov och önskningar för att denne ska uppnå högre grad av välbefinnande
- kan hantera och förebygga konflikter och stress
1
4    4 SP
SHV14UL02

LedarskapsmetodikStuderande
- kan förstå individen och den dynamik som uppstår inom en grupp
- har utvecklats till professionella ledare med beredskap att ta ansvar och utöva sin maktposition när situationen så kräver
- kan kritiskt analysera det dagliga arbetet
- är väl förtrogen med aktuell forskning inom ämnesområdet ledarskap och administration
1
4    4 SP
SHV14UL03

Ledarskapets särdrag inom offentliga sektornStuderande
- är väl förtrogen med vad ansvar och befogenheter innebär för ledare på olika nivåer
- kan utveckla och leda medarbetare i harmoni med de särdrag som finns inom den offentliga sektorn
- har förmåga att som operativ chef främja samarbetet till den politiska ledningen
1
2    2 SP
SHV14UL04

Hälsoekonomisk styrning och prestationsmätningStuderande
- kan förklara och tillämpa styrprocesser och mekanismer i sitt arbete
- kan bygga kalkylmodeller som underlag för beslut och åtgärder
- har fördjupade insikter i den offentliga sektorns ekonomistyrning
- kan redogöra för centrala begrepp och processer inom ämnesområdet hälsoekonomi
1
 4   4 SP
SHV14UL05

Budget och budgeteringStuderande
- kan självständigt göra upp enhetens budget inom givna budgetramar
- kan analysera och tolka ekonomiska resultat och kalkyler
- har fördjupade insikter i budgeteringsprocessen som helhet
1
 3   3 SP
SHV14UL06

Tillsyn och övervakning inom social- och hälsovårdStuderande
- förstår betydelsen av tillsyn och övervakning av verksamhet inom social- och hälsovård samt har förutsättningar att utveckla verksamheten i enlighet givna rapporter
- känner väl till det rättsliga förfarandet inom social- och hälsovård
- kan tillämpa de i lag stadgade principer och föreskrifter för klient/patient vårdande verksamhet samt har förmåga att handleda medarbetare i frågor som berör klientens/patientens rättskydd
1
 3   3 SP
SHV14UL07

Innovation och utvecklingStuderande
- kan fungera som ledare med framtidsvisioner
- kan i sitt arbete tillämpa innovativa utvecklingsmetoder
- kan inspirera och motivera medarbetare till nytänkande och därmed utveckla sig själv och medarbetare till högre grad av välbefinnande i det dagliga arbetet
- kan tillämpa väl anpassade kvalitetsledningssystem
1
 5   5 SP
SHV14UL08

Att arbeta i projekt utgående från ett innovativt närmelsesättStuderande
- har förmåga till nyskapande genom att använda sig av innovativa projekt
- kan motivera mervärdet av kreativa arbetsmetoder för individen och organisationen
- kan samordna olika individer inom grupper och projekt
1
 5   5 SP
Lär

Lärdomsprov

30 SP
LÄR 1515  30 SP


« Tillbaka till utbildningsprogrammen