Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

Utbildning inom turism (210 SP)

Examen: YH-examen inom turism- och kosthållsbranschen
Examensbenämning: Restonom (YH)
Beräknad studietid: 3,5 år
KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
Gru

Grundstudier

57 SP
TU10SK24    24 SP
YH10IN01

Introduktion till högskolestudierStuderande
• känner till sin egen högskola, bransch och inlärningsstil
• reflekterar över studier, framtidsplaner och är medveten om den personliga utvecklingens betydelse i relation till livslångt lärande och yrke
• kan skapa egen kunskap och skapa egna personliga inlärningsmiljöer
• känner till undersökningsprocessen
• kan söka och kritiskt värdera information
• kan planera, genomföra och evaluera processer
• kan använda verktyg inom projektplanering och -hantering
• kan arbeta med andra i grupper och team oberoende av bakgrund
1
6    6 SP
TU10SK03

Turismens verksamhetsmiljö 1Studerande
- har en helhetsuppfattning om turismnäringens särdrag, delområden och struktur
- känner till turismnäringens aktörer, intressenter och samarbetspartners
- förstår betydelsen av hållbar utveckling inom turismens verksamhetsmiljö
1
6    6 SP
TU10SK04

Turismens verksamhetsmiljö 2Studeranden
- känner till olika turisttyper, turistens motiv, behov samt beteende
1
3    3 SP
TU10SK02

Medarbetaren i servicekulturStuderande
• kan möta kunder på ett kundcentrerat sätt i alla servicesituationer
• har en förståelse för konsumenters köpbeteende och kan utnyttja detta i servicesituationer
• kan skapa kundcentrerade tjänster med beaktande av estetiska och etiska perspektiv
• förstår det egna ansvarets och samarbetets betydelse gällande arbetsteamets framgångar
1
6    6 SP
YH10SV01

SvenskaStuderande
• kan kommunicera både muntligt och skriftligt på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt, i enlighet med arbetslivets och samhällslivets krav.
• känner till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande och kan använda referenssystem.
• är medveten om olika vägar att söka information och kan rapportera enligt reglerna för standarduppställning.
1
3    3 SP
TU10SS18    18 SP
TU10SS01

Servicesystemets struktur och särdragStuderande
• kan beskriva, styra och bedöma servicesystemets processer
• kan organisera, styra och utveckla arbete inom servicesystemet
• är införstådd i turismbranschens framtidsutsikter
• känner till säkerhetskraven inom servicebranschen och kan tillämpa dem i sitt arbete
1
6    6 SP
TU10SS02

Service- och produktionsprocessenStuderande
• kan utveckla tjänster med hjälp av produktutveckling och produktifiering i enlighet med principerna för hållbar turismutveckling
• kan planera, producera och utveckla tjänster i enlighet med turismnäringens krav och verksamhetens lönsamhet
• känner till de faktorer som bidrar till turismtjänstens kvalitet
1
6    6 SP
TU10SS03

Säkerhet och etik i servicesystemStuderande
• känner till säkerhetskraven som hänför sig till den egna branschen och kan tillämpa dem i sitt arbete
• känner till de etiska frågeställningarna som härrör sig till turismbranschen
1
3    3 SP
UOÅ10HU01

Hållbar utvecklingStuderanden
• känner till att HU omfattar en ekologisk, ekonomisk, teknisk, social och kulturell aspekt som alla är beroende av varandra.
• förstår att framtida möjligheter till överlevnad och ett gott liv är beroende av ett hållbart nyttjande av natur, människor och miljö.
• kan beakta de ekologiska, sociala och kulturella aspekterna av hållbar utveckling samt tillgänglighetsaspekter i all sin verksamhet och verka i den egna arbetsgemenskap på ett hållbart sätt.
• kan ta ansvar för att medverka till en globalt hållbar samhällsutveckling.

Inom HU ingår ävern följande kompetenser: kommunikativ och social kompetens, etisk kompetens, kompetens inom utvecklingsverksamhet, internationell kompetens, kompetens inom organisationer och samhälle
1
3    3 SP
TU10SP633  15 SP
YH10FI01

FinskaStuderande
• kan uttrycka sig muntligt och skriftligt i arbetslivssituationer på ett yrkesmässigt sätt inbegripande förmåga att bemöta kunder och samarbetsparter.
• behärskar den centrala terminologin inom sin bransch och kan tillgodogöra sig facklitteratur i sina studier, i sitt blivande yrke och för sin yrkesmässiga utveckling.
• skall uppvisa sådana kunskaper i finska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda. Detta innebär att studerande bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2 eller 3) eller god (vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift. Muntlig och skriftlig förmåga bedöms skilt.
1
3    3 SP
YH10EN01

EngelskaStuderande
• kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet
• har kännedom om central terminologi inom sitt eget område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur
• förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill samt
• är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang
3    3 SP
TU10SP01

Fritt valbara språkStuderande
• har en förbättrad förmåga att kommunicera både i tal och skrift
• har kännedom om den centrala terminologin inom sitt eget område
• har ett utvidgat ordförråd och grammatikkunnande
• förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill
 333 9 SP
Yrk

Yrkesstudier

96 SP
TU10FÖ 24   24 SP
TU10FÖ04

Serviceföretagets struktur 1Studerande
- har en fördjupad kunskap om de tjänsteproducerande turismföretagens funktioner och särdrag på nationell nivå
- behärskar organisationens uppbyggnad samt modeller
1
 6   6 SP
TU10FÖ05

Serviceföretagets struktur 2Studerande
- kan beskriva branschens kedjebildningar och nätverk
1
 3   3 SP
TU10FÖ06

Utvecklande av kundrelationer 1Studerande
- känner till de olika typerna av kundsegment
1
 3   3 SP
TU10FÖ07

Utvecklande av kundrelationer 2Studerande
- kan analysera, utnyttja och utveckla olika typer av nätverk inom branschen i enlighet med yrkesetiska principer
- inser betydelsen av ett kundcentrerat synsätt i förhållande till företagsverksamhet och tjänsteproduktion
1
 6   6 SP
TU10FÖ03

Serviceföretagets ekonomi och konkurrenskraftStuderande
• kan följa upp branschens utveckling och känner till nyckeltal inom denna
• kan förutse hur olika verksamhetssätt påverkar det ekonomiska resultatet och konkurrenskraften
• förstår vad hållbar företagsverksamhet innebär
1
 3   3 SP
UOÅ10EF01

Ekonomi och företagandeStuderanden
• har förståelse för företagande och entreprenörskap genom att i den ekonomiska verksamheten ha kunskap om lönsamhet, företagets penningrörelse, redovisningens roll, grunderna av periodiseringar samt resultat- och balansräkningens uppbyggnad och gällande företagande ha kunskap om ekonomiskt kunnande från affärside till företags verksamhet
1
 3   3 SP
TU10SL 24   24 SP
TU10SL04

Serviceföretagets strategiska planering 1Studerande
- känner till och förstår ett serviceföretags strategier
1
 3   3 SP
TU10SL05

Serviceföretagets strategiska planering 2Studerande
- kan utnyttja strategier som ett redskap för styrning av serviceverksamhet
 6   6 SP
TU10SL06

Påverkan och kommunikation i serviceföretaget 1Studerande
- har en fördjupad kunskap i tjänstemarknadsföring
- kan planera, genomföra och bedöma marknadsföringsåtgärder
- behärskar de branschtypiska kommunikationssituationerna
1
 6   6 SP
TU10SL07

Påverkan och kommunikation i serviceföretaget 2Studerande
- känner till hur grupper och arbetsteam fungerar och kan leda dessa
1
 3   3 SP
TU10SL03

Ansvarsfullt ledarskapStuderande
• har beredskap att leda arbete
• kan organisera arbetsgemenskapens verksamhet samt utnyttja individernas, teamens och gemenskapernas kompetens på ett hållbart sätt
• kan ta ansvar över sitt ledarskap och handla enligt överenskomna principer
• kan befrämja välbefinnande i arbetsgemenskaper
1
 3   3 SP
UOÅ10AJ01

ArbetslivsjuridikStuderanden
• känner till vilka samhälleliga påverkningsmöjligheter som
finns och som kan utveckla den egna branschen
• känner till arbetslivets verksamhetsformer och kan verka i
en arbetsgemenskap
• känner till och kan tillämpa lagar inom arbetslivet
• känner till huvudprinciperna för organisationernas
verksamhet och ledning och har beredskap för att leda
arbete
• känner till de samhälleliga och ekonomiska kopplingarna
inom organisationer som är verksamma i den egna
branschen
• kan utvärdera arbetsgemenskapens verksamhet samt
planera, organisera och utveckla verksamheten i arbetslivets
föränderliga situationer
1
 3   3 SP
TU10TU  24  24 SP
TU10TU04

Nationell turismutveckling 1Studerande
- kan utnyttja den regionala och nationella kulturens särdrag vid utvecklingen av turismen
1
  3  3 SP
TU10TU05

Nationell turismutveckling 2Studerande
- ser kulturarvet som en turistisk resurs och inser balansen mellan ekonomiska och kulturella värden i sammanhanget
- kan producera kulturella turismprodukter i enlighet med principerna för hållbar utveckling
1
  6  6 SP
TU10TU02

Regional turismutvecklingStuderande
• har ett fördjupat kunnande i regionens turismnäring
• kan utveckla regionala styrkor och förbättra den regionala effektiviteten inom turismbranschen med hänsyn till hållbar utveckling
1
  6  6 SP
TU10TU03

Framtidsvisioner och proaktivitetStuderande
• kan lära sig tillsammans med andra och kan dela med sig av kunskapen inom olika expertgrupper
• kan ta initiativ och har förmågan att förutse förändringar och behov av dem
• kan i sin roll som sakkunnig och utvecklare av arbetslivet tillämpa värdegrunden för sin egen bransch, liksom också de yrkesetiska principerna inom den
• har en yrkesstolthet samt en förståelse av arbetets mål och betydelsen av arbetsetiken
• klarar av förändringar och förmår se och utnyttja olika inlärnings- och verksamhetsmöjligheter
1
  6  6 SP
UOÅ10FM01

ForskningsmetodikStuderande
• kan tillämpa forskningsprocessen systematiskt och flexibelt i examensarbetsprocessen och i projekt
• kan tillämpa forskningsetik i forskningsprocessen
• kan förstå och tillämpa kvalitativa och kvantitativa metoder
• kan granska och analysera vetenskaplig text och se sambandet mellan forskning och praktisk verksamhet
• kan använda sig av evidensbaserad kunskap
• kan ta ställning och ställa relevanta frågor
1
  3  3 SP
TU10IT  24  24 SP
TU10IT04

Tourism Planning and Development 1The Student
- understands the concept and practice of tourism planning and development in both developed and developing countries
- is able to analyze the dynamics of interactions between the economic, socio-cultural, environmental and political impacts of travel and tourism on a local and global level
1
  6  6 SP
TU10IT05

Tourism Planning and Development 2The student
- understands the relationship between principles of sustainability and the development and management of global tourism
- is familiar with current and possible future trends which impact on global travel and tourism
1
  3  3 SP
TU10IT02

Intercultural Issues in TourismThe Student
• has developed a greater awareness of the diversity of cultures and co-cultures in the global community
• becomes familiar with issues related to (inter)culturality in tourism and is able to make practical implications of these matters
• is aware of the relationship between culture and principles of sustainability
• knows about Finland’s major inbound and outbound tourism markets and is provided with tools to communicate effectively and bridge cultural differences when working in an international environment.
1
  6  6 SP
TU10IT03

Management of Intercultural Tourism ProjectsThe Student
• becomes aware of different aspects of project management in an intercultural environment
• can benefit practically from the different ideas and approaches of planning and managing the work of cross-cultural teams and projects
• can take intercultural aspects into account in internal and external communication
• understands the importance of risk management and crisis management within international projects
1
  6  6 SP
UOÅ10IL01

Introduktion till interkulturellt ledarskapStuderande
• förstår kulturskillnader och kan samarbeta med personer oberoende av bakgrund
• reflekterar över sin egen kulturidentitet och sina egna attityder
• känner till vad som är kännetecknande för ett mångkulturellt samhälle
• förstår effekterna av internationaliseringen och dess möjligheter inom det egna yrkesområdet
• förstår vad som krävs för ett gott ledarskap i mångkulturella miljöer
  3  3 SP
Val

Valfria studier

12 SP
TU10VA  12  12 SP
Pra

Praktik

30 SP
TU10PR12126  30 SP
TU10PR04

Praktik 1Se studiehelhets kompetenser
12    12 SP
TU10PR02

Praktik 2Se studiehelhetskompetenser
 12   12 SP
TU10PR05

Praktik 3Se studiehelhetskompetenser
  6  6 SP
Lär

Lärdomsprov

15 SP
   15 15 SP


« Tillbaka till utbildningsprogrammen