Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

Utbildning till röntgenskötare (210 SP)

Examen: YH-examen inom social- och hälsovård
Examensbenämning: Röntgenskötare (YH)
Beräknad studietid: 3,5 år
KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
Gru

Grundstudier

14 SP
RA14IN86   14 SP
RA14IN01

Introduktion till högskolesstudierStuderande känner sin egen högskola och sitt utbildningsprogram. Är förtrogen med de funktioner och verktyg som stöder studieprocessen.
Har förmåga att reflekterar över studier, framtidsplaner och är medveten om den personliga utvecklingens betydelse i relation till livslångt lärande och yrke. Studerande kan skapa egen kunskap och skapa egna personliga inlärningsmiljöer. Har beredskap att söka och kritiskt värdera information och förmåga att arbeta med andra i grupper och team.
1
3    3 SP
RA14HU01

Hållbar utvecklingStuderande förstår betydelsen av miljöansvar och hållbar utveckling utgående från ekologiskt, socialt, och ekonomiskt perspektiv. Kan se sin roll och sitt ansvar som yrkesutövare och kan tillämpa kunskaperna inom eget yrkesområde men också ha redskap att verka för global hållbar samhällsutveckling. Känner till Novias hållning i miljöfrågor.
Blir väl insatt i arbetarskyddslagar och förordningar samt bekant med andra instansers verksamhet som arbetar med arbetarskyddsfrågor.
1
2    2 SP
RA14SV01

SvenskaStuderande kan kommunicera både muntligt och skriftlig på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt, i enlighet med arbetslivets och samhällslivets krav. Känner till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande och kunna använda referenssystem.
Är efter kursen medveten om olika vägar att söka information och kan rapportera enligt reglerna för standarduppställning.
1
3    3 SP
RA14FI01

FinskaStuderanden behärskar den centrala terminologin inom sin bransch och kan tillgodogöra sig facklitteratur i sina studier. Kkan utrycka sig muntligt och skriftligt på finska i arbetslivssituationer på ett yrkesmässigt sätt.
1
 3   3 SP
RA14EN01

EngelskaStuderanden kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet. Har kännedom om central terminologi inom vårdområdet och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur.
Förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill samt är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang
1
 3   3 SP
YRK VÅ

TEORETISKA STUDIER

103 SP
RA14VR12    12 SP
RA14VR01

Introduktion till klinisk radiografivetenskap och strålbehandlingStuderande känner till historiska rön gällande radiografi och strålbehandling. Har en inblick i de olika modaliteter inom diagnostisk radiografi och den terapeutiska radiografin. Har insikt i grundläggande begrepp inom radiografin och har grundläggande kunskap om röntgenskötarens yrke och radiografivetenskapen.
1
5    5 SP
RA14VR02

Klinisk grundvårdAtt den studerande efter godkänd kurs har grundläggande insikter i kliniskt vårdarbete och kliniska vårdmetoder.
1
3    3 SP
RA14VR03

Första hjälpKan identifiera behov av första hjälp samt kan ge första hjälp.
Känner till planer som gäller hälso- och sjukvård vid undantagstillstånd
1
2    2 SP
RA14VR04

Social- och hälsovård i FinlandAtt den studerande efter godkänd kurs har grundläggande insikter i hälso- och socialvårdens verksamhetsområde. Är förtrogen med aktuell lagstiftning inom social- och hälsovården.
1
2    2 SP
RA14BM10    10 SP
RA14BM01

Anatomi och fysiologi 1Studerande har grundläggande insikter i människans stöd- och rörelseorgan. Blir förtrogen med människans cirkulationssystem och andning.
1
3    3 SP
RA14BM02

Anatomi och fysiologi 2Är förtrogen med människans cirkulation och andning samt har grundläggande insikter i matspjälknings- och utsöndringsorganens uppbyggnad och funktion. Har insikter i vätskebalansen.
1
3    3 SP
RA14BM03

MikrobiologiStuderande
- har kunskap om de olika mikrobgruppernas biologi, mikrobernas spridningssätt och resistensutveckling
- känner till uppbyggnaden och egenskaperna för de olika mikroberna
- förstår mikrobernas roll vid infektion
- känner till de vanligaste patogena mikroberna
- förstår betydelsen av människans mikrobiota
- behärskar klinisk mikrobiologisk terminologi
- känner till centrala informationskällor inom klinisk mikrobiologi
- förstår betydelsen av klinisk mikrobiologi inom vårdyrket
1
2    2 SP
RA14BM04

Immunologi och patologiStuderande
- kan beskriva hur lymfocyterna fungerar i immunförsvaret
- vet vad som sker vid en immunisering
- behärskar immunologisk och patologisk terminologi
- känner till olika orsaker till sjukdom (etiologi)
- kan beskriva den akuta inflammationsreaktionen samt cell- och vävnadsförändringar vid sjukdom
- känner till centrala informationskällor inom immunologi och patologi
- förstår betydelsen av immunologi och patologi inom vårdyrket
2
2    2 SP
RA14ST16    16 SP
RA14ST01

Klinisk fysikStuderande förstår vad strålning är och hur den används inom den medicinska vården. Har sådana grundläggande kunskaper i fysik att han/hon förstår hur olika apparater inom radiografi och strålbehandling fungerar.


Kärnkompetenser
1
3    3 SP
RA14ST02

StrålbiologiStuderande förstår strålningens växelverkan med materia, har grudläggande insikter i hur strålningen verkan på människan samt olika organs och vävnaders strålkänslighet.

Kärnkompetenser
1
3    3 SP
RA14ST03

Strålsäkerhet 1Att den studerande efter godkänd kurs känner till lagar, förordningar och direktiv gällande den medicinska användningen
av strålning. Förstår det strålhygieniska arbetet som den medicinska användningen av strålning förutsätter och kan arbeta enligt godkända principer inom området.


Kärnkompetenser
1
3    3 SP
RA14ST04

Radiografi 1Studerande förstår funktionsprinciperna för röntgenrör och generatorerna, röntgenstrålningens uppkomst och har grundliga insikter i avbildningsteknik och användning av röntgenapparatur för nativundersökningar . Har fördjupad kunskap i människans anatomi. Kan beakta principerna för hållbar utvecklingen gällande strålning. Behärskar grundläggande projektionslära och kan grundprinciperna för att planera, utföra och utvärdera nativundersökningar. Har en grundläggande kunskap om patologiska fynd.
Studerande har grundläggande kunskper i ultraljudsteknik och är förtrogen med olika undersökningar; förberedelse, genomförande och eftervård.
Har goda insikter i olika typer av röntgenapparatur för undersökning av täder och käkar.
Kan tillämpa ett aseptiskt arbetssätt och har kunskap om smittosamma sjukdomar och isoleringsprinciper.
Studerande förstår vikten av gott patientbemötande och har grundläggande kunskaper i omvårdnadsteorier. Förstår principer för trygg och säker patientvård.
1
7    7 SP
RA14SM 11   11 SP
RA14SM01

Radiografi 2Studerande har grundläggande insikter om undersökningsmetoderna och inventionerna i genomlysning, mammografi och datortomografi. Har grundläggande färdigheter att under handledning planera och utföra de vanligaste genomlysnings- mammografi- och datortomografiundersökningarna. Förstår betydelsen av kontrastmedel och dess trygga användning samt första hjälp relaterad till dessa. Har förmåga att beakta principerna för hållbar utvecklingen i sitt arbete. Har fördjupad kunskap i anatomi och projektionslära och känner till de vanligaste patologiska fynden inom området.
Studerande har grundläggande kunskaper och färdigheter i iv-kanylering och katetrisering.
Kärnkompetenser
1
 5   5 SP
RA14SM02

NuklearmedicinStuderande har insikt i grundprinciperna för användandet av gammakamera och känner till andra avbildningsmetoder inom nuklearmedicin. Har kunskap om radioaktiva ämnen och radiofarmaka och grundläggande färdighet för att tryggt använda dessa. Känner till nuklearmedicinsk patologi. Har grundläggande beredskaper för att under handledning planera, utföra och utvärdera de vanligaste nuklearmedicinska undersökningarna. Kan vårda och handleda patienten helhetsmässigt vid undersökningen. Kan arbeta enligt hållbara utvceklingens principer inom nuklearmedicin.
Kärnkompetenser
1
 3   3 SP
RA14SM03

Anatomi och fysiologi 3Studerande har insikter i nervsystemet och sinnesorganrns uppbyggand och funktion samt i människan endokrina system och förökning.
1
 3   3 SP
RA14SA  10  10 SP
RA14SA01

Radiografi 3Studerande behärskar grundprinciperna för MRI - och angiografiapparatur och utensiler. Har insikt i undersökningsmetoderna och inventionerna. Har fördjupad kunskap i anatomi, projektionslära och strålhygien samt känner till radiologisk patologi. Har färdighet att vårda och handleda patienten helhetsmässigt vid undersökningar. Beaktar trygg och säker patientvård. Har förmåga att beakta principerna för hållbar utvecklingen i sitt arbete.
1
  5  5 SP
RA14SA03

Valfri - Stödämnen för röntgenskötareStuderande har förvärvat kunskaper som stöder henne/honom i den personliga utvecklingen och/eller yrkeskunnighet.
Specifik kompetens enligt vald kurs.
1
  5  5 SP
RA14MR 9   9 SP
RA14MR01

Vårdens teoretiska grunderVårdvetenskap 2sp: Att den studerande efter godkänd kurs har grundläggande kunskap i vårdvetenskap, i människan, hälsan, vården och världen som vårdvetenskapens metaparadigm. Känner till vårdprocesstänkande och dess tillämpning inom vårdarbetet.
Etik och kulturvetande för röntgenskötare 3sp: Har kunskap om den transkulturella vården. Studerande har grundläggande färdigheter att vårda och bemöta människor från olika kulturer. Förstå etikens betydelse för individen och samhälle samt födjupar sig i grundläggande etiska frågeställningar. Visar förmåga att reflektera över det specifika i vårdetik och vårdens värdegrund.
1
 5   5 SP
RA14MR02

Socialpsykologi och vårdpedagogikStuderande känner till människans specifika särdrag för olika åldrar
och har beredskap att tillämpa kunskapen i patientcentrerat vårdarbete. Har grundläggande kunskaper om interaktion, samspel och samverkan i patientkontakten och i arbetsgemenskapen.
Har grundläggande kunskap om de centrala teorier om inlärning, undervisning och fostran som stöd för att kunna bemöta och vägleda patienten. Har förutsättningar att fungera i en handledande roll i patientvården.
1
 4   4 SP
RA14TA  6  6 SP
RA14TA01

Onkologi och strålbehandlingStuderande har grundläggande insikter i cancersjukdomar, epidemiologi och behandlingsmetoder. Känner till den onkologiska vårdens särdrag. Behärskar grundprinciperna för användandet av
strålbehandlingsapparatur och har goda kunskaper om strålbehandlingen som en behandlingsform av cancer. Väl förtrogen med betydelsen av trygg och säker patientvård.

Kärnkompetenser
1
  6  6 SP
RA14KV 12   12 SP
RA14KV01

Klinisk vårdStuderande har insikt i de vanligaste inremedicinska och kirurgiska sjukdomarna och i vården och behandlingen av dessa. Har grundläggande kunskaper om pre- och postoperativ vård samt akutvården och intensivvården och förstår de säregna behoven hos dessa patienter.
1
 5   5 SP
RA14KV02

Geriatrik och pediatrikStuderande har grundläggande insikter i problem och sjukdomar hos äldre och barn. Har förutsättningar att bemöta barn och ungdomar samt åldringar och förstår deras säregna behov.
1
 3   3 SP
RA14KV03

FarmakologiStuderande är förtrogen med begrepp och terminologi inom farmakologin och har kunskap farmakokinetik och farmakodynamik
samt med etiska aspekter och författningar som gäller vid läkemedelsbehandling. Har insikt i olika läkemedelsformer och
administreringssätt. Har kunskap om olika läkemedelsgrupper; känner till indikationer, interaktioner och de vanligaste biverkningarna samt kan observera och utvärdera läkemedlens effekt.
1
 2   2 SP
RA14KV04

LäkemedelsbehandlingBehärskar grundläggande räknesätt, som krävs för
läkemedelsdosering och kan dosera samt administrera
läkemedel felfritt vid övningar (dosett/medicinbricka, s.c., i.m.)
Är väl medveten om sitt ansvar vid läkemedelshantering.
1
 2   2 SP
RA14FP 34  7 SP
RA14FP01

Forskningsmetodik 1Studerande har grundläggande insikter i kunskapsteori och vetenskapsteori och kan tillämpa forskningsprocessen systematiskt och flexibelt i examensprocessen samt i projekt.
Har fördjupade kunskaper om litteratursökning och är väl förtrogen med skrivanvisningarna.
1
 3   3 SP
RA14FP03

Forskningsmetodik 2Studerande har insikter i statistiska grundbegrepp och kvantitativ datainsamling och analys. Behärskar de vanligaste kvantitativa forkningsmetoderna och tolkningen av dessa.
Är förtrogen med olika metoder för kvalitativ datainsamling och dataanalys samt väl förtrogen med forskningsprocessen och behärskar dess olika faser. Har beredskap att självständigt och under handledning genomföra lärdomsprov.
1
  4  4 SP
RA14AL   10 10 SP
RA14AL01

Kvalitetsutveckling och strålsäkerhet 2Studerande har fördjupad kunskap om lagar, förordningar och direktiv gällande den medicinska användningen av strålning. Behärskar det strålhygieniska arbetet som den medicinska användningen av strålning förutsätter. Är förtrogen med utvecklings- och kvalitetsarbete inom radiografi och strålbehandling och inser deras roll för hållbar utveckling. Har kunskaper och färdigheter att utföra ett eget arbete/uppdrag i kvalitetsutveckling.
Kärnkompetenser
   5 5 SP
RA14AL02

Ledarskap och företagsamhetOrganisationsteori och ledarskap 3sp + Ledarskap inom egen bransch 1sp: Studerande har grundläggande insikter i organisationsteorier och ledarskapsteorier. Har beredskap att leda arbetet samt en inblick i att planera och organisera verksamheten. Känner till arbetslivets verksamhetsformer och kan verka i en arbetsgemenskap.
Företagsamhet 1sp: Studerande har grundläggande insikter i företagsamhet.
1
   5 5 SP
Lär

Lärdomsprov

15 SP
LÄR  132 15 SP
RA14FP02

Examensarbete, idé och kunskapsbasStuderande har förmågan att producer en ide för sitt lärdomsprov och kan framföra och argumentera för sina val.
1
  3  3 SP
RA14FP04

Examensarbete, plan och utförandeStuderande har förmåga att självständigt utföra ett skriftligt examensarbete enligt högskolans regler. Kan arbeta systematiskt och målmedvetet enligt vetenskapliga grunder och etiska regler.
1
  10  10 SP
RA14AL03

Examensarbete, framförande och mognadsprovStuderande har utfört sitt examensarbete och har förmåga att framföra sitt arbete i någon godkänd form samt påvisar i mognadsprov sina språkliga och fackliga kunskaper.
   2 2 SP
PRA VÅ

KLINISKA STUDIER

78 SP
RA05KR11193015 75 SP
RA14ST05

Klinisk radiografi 1Studerande har förmåga att planera, utföra och utvärdera de vanligaste nativundersökningarna under handledning. Har färdigheter att fungera som skötare vid ultraljudsundersökningar och biopsier, punktioner. Kan planera, utföra och utvärdera tand- och käkundersökningar. Tillämpar ett aseptiskt arbetssätt .Har grundläggande insikter i patientens helhetsvård och kan tillämpa teoretisk kunskap inom diagnostisk radiografi.
Förstår och arbetar i enlighet med principer för trygg och säker patientvård.
1
11    11 SP
RA14SM05

Klinisk radiografi 2Studerande har förmåga att planera, utföra och utvärdera undersökningar och åtgärder under handledning inom modaliteterna i kursen. Kan tillämpa teoretisk kunskap inom diagnostisk radiografi och har färdigheter att bemöta och vårda patienten och hans anhöriga. Har utvecklat förmåga till samarbete samt visar ansvar i sitt arbete med ökade krav på självständighet och initiativförmåga. Visar förmåga att självständigt förvärva nya kunskaper i diagnostisk radiografi.
Har tillräckliga teoretiska kunskaper att under handledning utföra kanylering och katetrisering.
1
 15   15 SP
RA14SA02

Klinisk radiografi 3Studerande har beredskap att tillämpa teoretisk kunskap i praktiken. Har förmåga att självständigt och som medlem i arbetsteam planera, utföra och utvärdera nativundersökningar, MRI- och angiografiundersökningar. Kan bemöta, vårda och handleda patienten helhetsmässigt vid undersökningar och inventioner och har mera säkerhet att vårda patienten som behöver akut vård. Förstår innebörden av säker och trygg patintevård till alla delar. Är förtrogen med vården på andra typer av avdelningar än sina egna. Kan tillämpa principerna för den hållbar utvecklingen i sitt arbete i alla dimensioner och har utvecklat förmåga till samarbete samt visar ansvar i sitt arbete med ökade krav på självständighet och initiativförmåga. Har förmåga att självständigt förvärva nya kunskaper i diagnostiska radiografins delområden.
1
  20  20 SP
RA14TA02

Klinisk strålbehandlingStuderande kan tillämpa teoretisk kunskap inom strålbehandlingen och har färdighet att planera, förverkliga och utvärdera strålbehandlingar under handledning. Har förmåga och färdighet att bemöta, vårda och stöda cancerpatienten och
hans anhöriga. Har insikt om vårdkjedjans betydelse för cancerpatientens helhetsvård samt har utvecklat förmåga till samarbete samt visar ansvar i sitt arbete. Har förmåga att självständigt förvärva nya kunskaper i terapeutisk radiografi.
1
  10  10 SP
RA14SM04

Klinisk nuklearmedicinStuderande har förmåga att tillämpa teoretisk kunskap inom nuklearmedicin. Har färdighet att planera, utföra och utvärdera de vanligaste undersökningarna under handledning
Kan bemöta, vårda och handleda patienten helhetsmässigt
vid undersökningen. Har utvecklat förmågan till samarbete samt visar ansvar i sitt arbete. Har färdighet att självständigt förvärva nya kunskaper i nuklearmedicinsk radiografi.
1
 4   4 SP
RA14AL04

Fördjupade kliniska studierStuderande har fördjupade teoretiska kunskaper i valt fördjupningsområde och färdigheter att utnyttja dem i kliniskt arbete. Visar sig behärska självständigt planeringen, utförandet och utvärderingen av ofta förekommande undersökningarna och behandlingarna inom fördjupningen. Behärskar bemötandet, helhetsmässig vård och handledning av patienten.
Har god förmåga till samarbete samt visar ansvar i arbetet med ökat krav på självständighet och initiativförmåga. Har förmåga att självständigt förvärva nya kunskaper samt att även i nya situationer uppmärksamma, analysera, strukturera och lösa problem hörande till fördjupningsalternativet.
1
   15 15 SP
RA05KV3    3 SP
RA14VR05

Klinisk grundvårdStuderande har grunläggande insikter i kliniskt vårdarbete och kliniska vårdmetoder. Har färdighet att identifiera och tillgodose patintens behov av grundvård. Har förmåga att skapa en god patientrelation, kan fungera ansvarsfullt och engagerat i patientvården samt inse betydelsen av samarbete.
1
3    3 SP
Val

Valfria studier

SP
      SP


« Tillbaka till utbildningsprogrammen