Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

Utbildning till bioanalytiker (210 SP)

Examen: YH-examen inom social- och hälsovård
Examensbenämning: Bioanalytiker (YH)
Beräknad studietid: 3,5 år
KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
Gru

Grundstudier

14 SP
BA14IN923  14 SP
BA14IN01

Introduktion till högskolestudierStuderande
- känner sin egen högskola och sitt utbildningsprogram
- är förtrogen med de funktioner och verktyg som stöder studieprocessen
- reflekterar över studier, framtidsplaner och är medveten om den personliga utvecklingens betydelse i relation till livslångt lärande och yrke
- kan skapa egen kunskap och skapa egna personliga inlärningsmiljöer
- kan söka och kritiskt värdera information
- kan arbeta med andra i grupper och team
1
3    3 SP
BA14SV01

SvenskaStuderande
- kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet
- har kännedom om central terminologi inom sitt eget område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur
- förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill samt är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang
1
3    3 SP
BA14FI01

FinskaStuderande
- kan uttrycka sig muntligt och skriftligt i arbetslivssituationer på ett yrkesmässigt sätt.
- behärskar den centrala terminologin inom sitt område och kan tillgodogöra sig facklitteratur i sina studier, i sitt blivande yrke och för sin yrkesmässiga utveckling.
- kan uppvisa sådana kunskaper i finska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda. Detta innebär att studerande bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2 eller 3) eller god (vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift. Muntlig och skriftlig förmåga bedöms skilt
2
3    3 SP
BA14EN01

EngelskaStuderande
- kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet
- har kännedom om central terminologi inom sitt eget område och - kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur
- förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill samt
är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang
1
  3  3 SP
BA14HU01

Hållbar utvecklingStuderande
- förstår betydelsen av miljöansvar och hållbar utveckling utgående från ekologiskt, socialt, och ekonomiskt perspektiv.
- kan se sin roll och sitt ansvar som yrkesutövare och kan tillämpa kunskaperna inom eget yrkesområde men också ha beredskap att verka för global hållbar samhällsutveckling.
- känner till Novias hållning i miljöfrågor.
- är insatt i arbetarskyddslagar och förordningar samt bekant med andra instansers verksamhet som arbetar med arbetarskyddsfrågor.
1
 2   2 SP
YRK VÅ

TEORETISKA STUDIER

97 SP
BA14LV 2 3 5 SP
BA14LV01

Biomedicinsk laboratorievetenskap och etikStuderande
- har grundläggande insikter i biomedicinsk laboratorievetenskap och dess relation till andra vetenskaper
- har grundläggande insikter i vårdetik och i kliniska laboratorieverksamhetens etik samt i professionell och juridisk etik
1
   3 3 SP
BA14LV02

VårdvetenskapStuderande
- har grundläggande kunskap om människan, hälsan, vården och världen som vårdvetenskapens fundament
- förstår betydelsen av vårdprocesstänkande och dess tillämpning inom vårdarbetet
1
 2   2 SP
BA14LF  34 7 SP
BA14LF01

Ledarskap och företagsamhetStuderande
- känner till huvudprinciperna för organisationsverksamhet och ledning samt har beredskap att leda arbetet
- får en inblick i att planera och organisera verksamheten
- känner till arbetslivets verksamhetsformer och kan verka i en arbetsgemenskap
- har grundläggande insikter i företagsamhet
1
   4 4 SP
BA14LF02

KvalitetsutvecklingStuderande
- känner till kvalitetsterminologi och centrala metoder för kvalitetshantering och -utveckling
- innehar beredskap för kvalitetsutveckling inom det egna verksamhetsområdet ur ett helhetsperspektiv
- kan fungera som sakkunnig i frågor rörande kvalitet
- kan beakta hållbar utveckling i arbetet
1
  3  3 SP
BA14FU  6  6 SP
BA14FU01

ForskningsmetodikStuderande
- har grundläggande insikter i kunskapsteori och vetenskapsteori
- kan tillämpa forskningsprocessen systematiskt och flexibelt i examensarbetsprocessen samt i projekt
- förstår och kan beskriva kvalitativa och kvantitativa närmelsesätt samt kunskapsintressen
1
  3  3 SP
BA14FU02

StatistikStuderande
- har insikter i statistiska grundbegrepp samt i kvantitativ datainsamling och analys
- behärskar det mest centrala i beskrivande statistik; sannolikhetslära och estimation samt i hypotesprövning och bivariata sambandstester
- kan använda och tolka de viktigaste statistiska metoderna som tillämpas inom klinisk laboratorieverksamhet
1
  3  3 SP
BA14VG74   11 SP
BA14VG01

Första hjälpenStuderande
- kan identifiera en människas behov av första hjälp samt kan ge första hjälp
- känner till planer som gäller hälso- och sjukvård vid undantagstillstånd
1
2    2 SP
BA14VG02

Social- och hälsovård i FinlandStuderande
- har grundläggande insikter i hälso- och socialvårdens verksamhetsområde i Finland
- känner till hälso- och sjukvårdsorganisationer samt tredje sektorn
1
2    2 SP
BA14VG03

Klinisk grundvårdStuderande
- har grundläggande färdigheter i kliniskt vårdarbete och i centrala kliniska vårdmetoder
- är förtrogen med god ergonomi och inser betydelsen av att handla enligt aseptiska principer
- kan tillämpa interaktiva färdigheter, omfattar helhetssyn och processtänkande i vården
1
3    3 SP
BA14VG04

LäkemedelsbehandlingStuderande
- är förtrogen med etiska aspekter och de författningar som gäller vid läkemedelsbehandling
- är förtrogen med olika läkemedelsformer och administreringssätt
- har kunskap om olika läkemedelsgrupper; känner till indikationer, interaktioner och de vanligaste biverkningarna samt kan observera och utvärdera läkemedlens effekt
- behärskar grundläggande räknesätt, som krävs för läkemedelsdosering och kan dosera samt administrera läkemedel felfritt vid övningar (dosett/medicinbricka, s.c., i.m.)
- är medveten om sitt ansvar vid läkemedelshantering
1
 2   2 SP
BA14VG05

FarmakologiStuderande
- är förtrogen med begrepp och terminologi inom farmakologin och har kunskap om farmakokinetik och farmakodynamik
- har kunskap om olika läkemedelsgrupper; känner till indikationer, interaktioner och de vanligaste biverkningarna samt kan observera och utvärdera läkemedlens effekt
1
 2   2 SP
BA14GM93   12 SP
BA14GM01

Allmän och oorganisk kemiStuderande
- har grundläggande kunskaper i allmän och oorganisk kemi samt kemiska grundbegrepp och nomenklatur
- behärskar det mest centrala inom kemiska reaktioner, reaktioners hastighet och kemisk jämvikt, syror, baser, pH, pKa, pKb, aggregationsformer, gasers molförhållanden och termokemi, redoxreaktioner och elektrokemi
1
3    3 SP
BA12GM02

Organisk kemiStuderande
- har grundläggande kunskaper i organisk kemi samt tillhörande begrepp och nomenklatur
- behärskar funktionella grupper, vanliga organiska föreningar och organisk-kemiska reaktioner
- har grundläggande kunskaper om alkoholer, aldehyder, ketoner, karboxylsyror, etrar, estrar, aminer och amider
1
3    3 SP
BA14GM03

Laboratoriemetodik 1Studerande
- behärskar de grundläggande färdigheterna i laboratoriearbetet; laboratorieutrustning, säkerhet och metodik
- behärskar användningen av basal laboratorieutrustning
- kan laborera noggrant och systematiskt med hjälp av metodbeskrivningar och säkerhetsföreskrifter
- har grundläggande insikter i kvalitativa och kvantitativa analyser
- kan granska, analysera och dokumentera laborationsresultat
- kan beräkna halter och framställa lösningar
- har grundläggande insikter i organisk syntes, spektrometri, potentiometri och kromatografi
- beaktar säkerhet och arbetarskydd samt hållbar utveckling i laboratoriet
1
3    3 SP
BA14GM04

FysikStuderande
- har grundläggande insikter i allmän fysik ss mekanik, vågrörelselära och optik, ellära och modern fysik som ingår i grunderna för bioanalytik
1
 3   3 SP
BA14BV1613   29 SP
BA14BV01

BiokemiStuderande
- har grundläggande insikter om molekyler som bygger upp levande organismer
- har grundläggande kunskaper i biokemiska metoder
- behärskar biokemisk terminologi
- känner till centrala informationskällor inom biokemi
- förstår betydelsen av biokemi inom bioanalytik
1
3    3 SP
BA14BV02

Anatomi och fysiologi 1Studerande
- har grundläggande insikter i människans stöd- och rörelseorgan
- är förtrogen med människans cirkulation och andning
- är förtrogen med centrala informationskällor inom området
1
3    3 SP
BA14BV03

Anatomi och fysiologi 2Studerande
- har grundläggande insikter i matspjälknings- och utsöndringsorganens uppbyggnad och funktion
- har insikter i kroppens vätskebalans
- känner till centrala informationskällor inom området
1
3    3 SP
BA14BV04

Anatomi och fysiologi 3Studerande
- har insikter i nervsystemet och sinnesorganens uppbyggnad och funktion
- har kunskaper om människan endokrina system och förökning
- känner till centrala informationskällor inom området
1
 3   3 SP
BA14BV05

CellbiologiStuderande
- har kunskap om cellernas struktur och funktion
- känner till funktionen hos cellorganellerna
- kan identifiera cellorganellerna
- har kunskap om celldelning och celldöd
- har kunskap om människans celler och embryologi
- behärskar cellbiologisk och terminologi
- känner till centrala informationskällor inom cellbiologi
- förstår betydelsen av cellbiologi inom bioanalytik
1
2    2 SP
BA14BV06

HistologiStuderande
- känner till uppbyggnaden och egenskaperna för de olika vävnaderna
- kan identifiera grundläggande vävnader i figurer
- förstår vävnadernas betydelse för organens uppbyggnad
- behärskar histologisk terminologi
- känner till centrala informationskällor inom histologi
- förstår betydelsen av histologi inom bioanalytik
1
2    2 SP
BA14BV07

Hematologi 1Studerande
- är förtrogen med människans celler i blodet och blodbildande organ (blodbildning - utveckling och reglering)
- har grundläggande insikter i kliniska laboratorieundersökningar och i undersökningsprocessen i relation till dessa
- är förtrogen med terminologin inom hematologi
- känner till centrala informationskällor inom hematologi
- förstår betydelsen av hematologi inom bioanalytik
1
3    3 SP
BA14BV08

Hematologi 2Studerande
- har insikter i koagulationsprocessen och blodtransfusionsläran
- har grundläggande insikter i kliniska laboratorieundersökningar och i undersökningsprocessen i relation till dessa
- är förtrogen med terminologin inom hematologi
- känner till centrala informationskällor inom hematologi
- förstår betydelsen av hematologi inom bioanalytik
1
 3   3 SP
BA14BV09

MikrobiologiStuderande
- har kunskap om de olika mikrobgruppernas biologi, mikrobernas spridningssätt och resistensutveckling
- känner till uppbyggnaden och egenskaperna för de olika mikroberna
- förstår mikrobernas roll vid infektion
- känner till de vanligaste patogena mikroberna
- förstår betydelsen av människans mikrobiota
- behärskar klinisk mikrobiologisk terminologi
- känner till centrala informationskällor inom klinisk mikrobiologi
- förstår betydelsen av klinisk mikrobiologi inom vårdyrket
1
 2   2 SP
BA14BV10

Immunologi och patologiStuderande
- kan beskriva hur lymfocyterna fungerar i immunförsvaret
- vet vad som sker vid en immunisering
- behärskar immunologisk och patologisk terminologi
- känner till olika orsaker till sjukdom (etiologi)
- kan beskriva den akuta inflammationsreaktionen samt cell- och vävnadsförändringar vid sjukdom
- känner till centrala informationskällor inom immunologi och patologi
- förstår betydelsen av immunologi och patologi inom vårdyrket
1
 2   2 SP
BA14BV11

MolekylärbiologiStuderande
- har kunskap om gener, genexpression och genetik
- förstår genernas betydelse vid proteinsyntesen
- behärskar grundläggande genetiska beräkningar
- behärskar molekylärbiologisk terminologi
- känner till centrala informationskällor inom molekylärbiologi
- förstår betydelsen av molekylärbiologi inom bioanalytik
1
 3   3 SP
BA14BI 198  27 SP
BA14BI01

Biokemisk bioanalytik 1Studerande
- har grundläggande insikter om analys av biomolekyler i samband med sjukdomar i olika organ, såsom levern, njurarna, pankreas, tyreoidea, matspjälknings-, fortplantnings- och cirkulationsorganen
- har kunskap om preanalytiska faktorer inom biokemisk bioanalytik
- känner till vanliga ämnesomsättnings-, utsöndrings- och hormonstörningssjukdomar
- förstår betydelsen av laboratorieresultat inom biokemisk bioanalytik
- behärskar grundläggande klinisk biokemisk terminologi
- kan använda för yrket centrala informationskällor och vetenskapliga publikationer rörande metoder, referensvärden, sjukdomsdiagnostik och aktuell forskning inom biokemisk bioanalytik
- har beredskap att utveckla kvaliteten och beakta hållbar utveckling inom bioanalytik
1
 5   5 SP
BA14BI02

Molekylärbiologisk, cytologisk och histopatologisk bioanalytikStuderande
- har kunskap om ärftliga sjukdomar och det finska sjukdomsarvet
- har insikter om analys av gener, celler och vävnader i samband med sjukdomar i olika organ
- har grundläggande insikter i cytologi och histopatologi
- har fördjupade kunskaper om cell- och molekylärbiologiska metoder
- behärskar klinisk cytologisk, histopatologisk och molekylärbiologisk terminologi
- kan använda för yrket centrala informationskällor och vetenskapliga publikationer rörande metoder, referensvärden, sjukdomsdiagnostik och aktuell forskning inom molekylärbiologisk, cytologisk och histopatologisk bioanalytik
- har beredskap att utveckla kvaliteten och beakta hållbar utveckling inom bioanalytik
1
  5  5 SP
BA14BI03

Mikrobiologisk bioanalytik 1Studerande
- har fördjupade kunskaper i mikrobiologisk metodik och klinisk bakteriologi
- är förtrogen med laboratorieundersökningsprocessen som helhet samt de ingående faserna: den preanalytiska, den analytiska, den postanalytiska
- förstår betydelsen av laboratorieresultat och resultattolkningen inom mikrobiologisk bioanalytik
- behärskar klinisk mikrobiologisk terminologi
- kan använda för yrket centrala informationskällor och vetenskapliga publikationer rörande metoder, sjukdomsdiagnostik och aktuell forskning inom mikrobiologisk bioanalytik
- har beredskap att utveckla kvaliteten och beakta hållbar utveckling inom bioanalytiken
1
 3   3 SP
BA14BI04

Fysiologisk och neurofysiologisk bioanalytikStuderande
- har grundläggande insikter i laboratorieundersökningsprocessens faser vid fysiologiska funktionsundersökningar av kroppens organ och organsystem, såsom hjärta, lungor, gastrointestinalkanal, mm
- har grundläggande insikter i patientens helhetsvård
- kan använda för yrket centrala informationskällor och vetenskapliga publikationer rörande metoder, referensvärden, sjukdomsdiagnostik och aktuell forskning inom området.
- har beredskap att utveckla kvaliteten och beakta hållbar utveckling inom bioanalytik.
1
 3   3 SP
BA14BI05

Hematologisk bioanalytik 1Studerande
- är förtrogen med värdering och bedömning av perifera blodutstryk i relation till olika faktorer som påverkar blodcellsmorfologin samt till olika sjukdomstillstånd (anemier, infektioner, övriga benigna tillstånd, myeloproliferativa och lymfoproliferativa tillstånd, MDS samt leukemier)
- kan använda för yrket centrala informationskällor och vetenskapliga publikationer rörande metoder, referensvärden, sjukdomsdiagnostik och aktuell forskning inom området
- har beredskap att utveckla kvaliteten och beakta hållbar utveckling inom området
1
  3  3 SP
BA14BI06

Immunologisk metodologiStuderande
- har fördjupade kunskaper om lymfocyter, antikroppar och immunologiska metoder som används inom klinisk diagnostik
- förstår principerna för de immunologiska metoderna
- behärskar avancerad immunologisk terminologi
- kan använda för yrket centrala informationskällor och vetenskapliga publikationer rörande immunologiska metoder, sjukdomsdiagnostik och aktuell forskning
- har beredskap att utveckla kvaliteten och beakta hållbar utveckling inom området
1
 5   5 SP
BA14BI07

Nuklearmedicinsk bioanalytik och strålsäkerhetStuderande
- har grundläggande insikter i neurofysiologiska funktionsundersökningar av nerver, muskler, ryggmärg och hjärna.
- kan grundprinciperna i användandet av gammakamera och känner till andra avbildningsmetoder inom nukleärmedicin samt känner till nukleärmedicinsk patologi
- kan grundprinciperna i strålsäkerhet
- kan grundprinciperna i användning av radioaktiva ämnen och radiofarmaka
- har grundläggande insikter i patientens helhetsvård
- kan använda för yrket centrala informationskällor och vetenskapliga publikationer rörande metoder, referensvärden, sjukdomsdiagnostik och aktuell forskning inom området
- har beredskap att utveckla kvaliteten och beakta hållbar utveckling inom bioanalytik
1
 3   3 SP
Val

Valfria studier

3 SP
BA14ST   3 3 SP
BA14ST01

Stödämnen inom bioanalytikStuderande
- har förmåga att självständigt söka ny kunskap
- har förmåga att i nya situationer uppmärksamma och analysera samt lösa problem som hör till yrkesområdet
- har insikter i att använda datorn som arbetsredskap i yrkesverksamheten
     3 SP
PRA VÅ

KLINISKA STUDIER

75 SP
BA14ME3    3 SP
BA14ME01

Laboratoriemetodik 2Studerande
- behärskar de grundläggande färdigheterna i laboratoriearbetet; laboratorieutrustning, säkerhet och metodik
- behärskar användningen av basal laboratorieutrustning
- kan laborera noggrant och systematiskt med hjälp av metodbeskrivningar och säkerhetsföreskrifter
- har grundläggande insikter i kvalitativa och kvantitativa analyser
- kan granska, analysera och dokumentera laborationsresultat
- kan beräkna halter och framställa lösningar
- har grundläggande insikter i organisk syntes, spektrometri, potentiometri och kromatografi
- beaktar säkerhet och arbetarskydd samt hållbar utveckling i laboratoriet
1
3    3 SP
BA14VB12    12 SP
BA14VB01

Bioanalytikens grunderStuderande
- har insikter i laboratorieundersökningarnas del i patientens helhetsvård
- har grundläggande färdigheter i den kliniska laboratorieundersökningsprocessen, speciellt i den preanalytiska fasen (förberedelser, patientbemötande, utrustning och material, undersöknings- och provtagningsprocess)
- inser värdet av ett gott samarbete mellan de olika enheterna i vårdsamfundet är en grundförutsättning för att laboratorieundersökningar skall hålla god kvalitet
- beaktar säkerhet och arbetarskydd samt hållbar utveckling i laboratoriet
1
6    6 SP
BA14VB02

Klinisk grundvårdspraktikStuderande
- kan skapa goda patientrelationer och tillgodose den enskilda patientens behov av grundvård
- arbetar i enlighet med aseptiska principer
- inser värdet av ett gott samarbete mellan de olika enheterna i vårdsamfundet
- beaktar säkerhet och arbetarskydd samt hållbar utveckling i arbetet
1
3    3 SP
BA14VB03

Bioanalytikens grunder - praktikStuderande
- har kunskaper och färdigheter i den preanalytiska fasen som innefattar patientbemötande, förberedelser inför provtagning, utrustning och material samt olika typer av provtagningar
- inser värdet av ett gott samarbete mellan de olika enheterna i vårdsamfundet är en grundförutsättning för att laboratorieundersökningar skall hålla god kvalitet
- beaktar säkerhet och arbetarskydd samt hållbar utveckling i laboratoriet
1
3    3 SP
BA14KM518   23 SP
BA14KM01

Biometodik 1Studerande
- har grundläggande kunskaper och färdigheter i mikroskopi och histologiska metoder
- behärskar mikroskopets grundinställningar
- kan utföra histologiska laborationer med hjälp av metodbeskrivningar
- kan använda centrala informationskällor och vetenskapliga publikationer rörande metoder inom biovetenskaper
- kan granska, analysera och dokumentera laborationsresultat
- beaktar säkerhet och arbetarskydd samt hållbar utveckling i laboratoriet
1
2    2 SP
BA14KM02

Biometodik 2Studerande
- har grundläggande kunskaper och färdigheter i cellbiologiska, molekylärbiologiska och immunologiska metoder
- kan utföra cellbiologiska, molekylärbiologiska och immunologiska laborationer med hjälp av metodbeskrivningar
- kan använda centrala informationskällor och vetenskapliga publikationer rörande metoder inom biovetenskaper
- kan granska, analysera och dokumentera laborationsresultat
- beaktar säkerhet och arbetarskydd samt hållbar utveckling i laboratoriet
1
 4   4 SP
BA14KM03

Biokemisk metodik 1Studerande
- har grundläggande kunskaper och färdigheter i elektrofores
- kan utföra agaros- och polyakrylamidelektrofores med hjälp av metodbeskrivningar
- kan använda centrala informationskällor och vetenskapliga publikationer rörande elektroforetiska metoder
- kan granska, analysera och dokumentera laborationsresultat
- har förmåga att självständigt klara av nya situationer som hör till verksamhetsområdet
- har grundläggande insikter i tillhörande kvalitetssäkring och -utveckling
- beaktar säkerhet och arbetarskydd samt hållbar utveckling i arbetet
1
 5   5 SP
BA14KM04

Biokemisk metodik 2Studerande
- har grundläggande kunskaper och färdigheter i elektrofores
- kan utföra agaros- och polyakrylamidelektrofores med hjälp av metodbeskrivningar
- kan använda centrala informationskällor och vetenskapliga publikationer rörande elektroforetiska metoder
- kan granska, analysera och dokumentera laborationsresultat
- har förmåga att självständigt klara av nya situationer som hör till verksamhetsområdet
- har grundläggande insikter i tillhörande kvalitetssäkring och -utveckling
- beaktar säkerhet och arbetarskydd samt hållbar utveckling i arbetet
1
 2   2 SP
BA14KM05

Mikrobiologisk metodikStuderande
- har grundläggande kunskaper och färdigheter i mikrobiologisk metodik och förstår dess andel i patientens vård
- kan utföra mikrobiologisk provtagning, odling, färgning, identifiering och resistensbestämning
- kan använda centrala informationskällor och vetenskapliga publikationer rörande metoder inom klinisk mikrobiologi
- kan granska, analysera och dokumentera laborationsresultat
- har förmåga att självständigt klara av nya situationer som hör till verksamhetsområdet
- har grundläggande insikter i tillhörande kvalitetssäkring och -utveckling
- beaktar säkerhet och arbetarskydd samt hållbar utveckling i laboratoriet
1
 5   5 SP
BA14KM06

Hematologisk metodik 1Studerande
- har grundläggande färdigheter i laboratorieundersökningsprocessens
faser vid undersökning av blodcellernas antal och morfologi
- kan använda centrala informationskällor och vetenskapliga publikationer rörande metoder inom klinisk hematologi
- kan granska, analysera och dokumentera laborationsresultat
- har förmåga att självständigt klara av nya situationer som hör till verksamhetsområdet
- har grundläggande insikter i tillhörande kvalitetssäkring och -utveckling
- beaktar säkerhet och arbetarskydd samt hållbar utveckling i laboratoriet
1
3    3 SP
BA14KM07

Hematologisk metodik 2Studerande
- har grundläggande färdigheter i laboratorieundersökningsprocessens
faser vid undersökning av blodcellernas antal och morfologi
- kan använda centrala informationskällor och vetenskapliga publikationer rörande metoder inom klinisk hematologi
- kan granska, analysera och dokumentera laborationsresultat
- har förmåga att självständigt klara av nya situationer som hör till verksamhetsområdet
- har grundläggande insikter i tillhörande kvalitetssäkring och -utveckling
- beaktar säkerhet och arbetarskydd samt hållbar utveckling i laboratoriet
1
 2   2 SP
BA14KL  289 37 SP
BA14KL01

Klinisk laboratoriepraktik 1Studerande
- har färdigheter i laboratorieundersökningsprocessens faser från den preanalytiska till den postanalytiska vid utförande av laboratorieundersökningar, både prov- och patientnära undersökningar
- har förmåga att etablera och upprätthålla goda relationer till patienter och andra yrkesutövare inom vården
- har förmåga att självständigt värdera och klara av nya situationer som hör till verksamhetsområdet
- har insikter i kvalitetssäkring och –utveckling
- beaktar säkerhet och arbetarskydd samt hållbar utveckling i laboratoriet
- har insikter i etiska frågeställningar och utgår från den yrkesetiska värdegrunden inom arbetet
1
  8  8 SP
BA14KL02

Klinisk laboratoriepraktik 2Studerande
- har färdigheter i laboratorieundersökningsprocessens faser från den preanalytiska till den postanalytiska vid utförande av laboratorieundersökningar, både prov- och patientnära undersökningar
- har förmåga att etablera och upprätthålla goda relationer till patienter och andra yrkesutövare inom vården
- har förmåga att självständigt värdera och klara av nya situationer som hör till verksamhetsområdet
- har insikter i kvalitetssäkring och –utveckling
- beaktar säkerhet och arbetarskydd samt hållbar utveckling i laboratoriet
- har insikter i etiska frågeställningar och utgår från den yrkesetiska värdegrunden inom arbetet
1
  10  10 SP
BA14KL03

Klinisk laboratoriepraktik 3Studerande
- har färdigheter i laboratorieundersökningsprocessens faser från den preanalytiska till den postanalytiska vid utförande av laboratorieundersökningar, både prov- och patientnära undersökningar
- har förmåga att etablera och upprätthålla goda relationer till patienter och andra yrkesutövare inom vården
- har förmåga att självständigt värdera och klara av nya situationer som hör till verksamhetsområdet
- har insikter i kvalitetssäkring och –utveckling
- beaktar säkerhet och arbetarskydd samt hållbar utveckling i laboratoriet
- har insikter i etiska frågeställningar och utgår från den yrkesetiska värdegrunden inom arbetet
1
  10  10 SP
BA14KL04

Klinisk laboratoriepraktik 4Studerande
- har färdigheter i laboratorieundersökningsprocessens faser från den preanalytiska till den postanalytiska vid utförande av laboratorieundersökningar, både prov- och patientnära undersökningar
- har förmåga att självständigt värdera och klara av nya situationer som hör till verksamhetsområdet
- har insikter i klinisk laboratorieverksamhet och har tillägnat sig ett konstruktivt kritiskt och utvecklande grepp om arbetet
- har beredskap för kvalitetssäkring och -utveckling
- omfattar de etiska riktlinjer som är grundläggande för arbetet
- kan verka som sakkunnig inom området
- beaktar säkerhet och arbetarskydd samt hållbar utveckling i laboratoriet
1
   9 9 SP
Lär

Lärdomsprov

15 SP
BA14LP  510 15 SP
BA14LP01

Lärdomsprov, del 1Studerande
- förstår innebörden av vetenskaplighet
- kan planera och utföra ett vetenskapligt arbete
- har insikter i forskningsprocessen och problemlösning
- kan söka, ta fram och tillämpa vetenskapliga publikationer
- behärskar vetenskaplig dokumentation
- kan framföra och försvara ett vetenskapligt arbete
- kan analysera och utvärdera en undersökning
- kan kritiskt utvärdera sin egen verksamhet
1
  5  5 SP
BA14LP02

Lärdomsprov, del 2Studerande
- förstår innebörden av vetenskaplighet
- kan planera och utföra ett vetenskapligt arbete
- har insikter i forskningsprocessen och problemlösning
- kan söka, ta fram och tillämpa vetenskapliga publikationer
- behärskar vetenskaplig dokumentation
- kan framföra och försvara ett vetenskapligt arbete
- kan analysera och utvärdera en undersökning
- kan kritiskt utvärdera sin egen verksamhet
1
   10 10 SP
ALT

Alternativa studier

6 SP
BA14BA  33 6 SP
BA14BA01

Biokemisk bioanalytik 2Studerande
- har fördjupade insikter i biokemisk bioanalytik
- har kunskap om läkemedelsanalyser, toxikologiska undersökningar och bestämning av tumörmarkörer, porfyriner, vitaminer och spårämnen samt känner till sjukdomar relaterade till undersökningarna
- förstår betydelsen av laboratorieresultat och resultattolkningen inom biokemisk bioanalytik
- behärskar klinisk biokemisk terminologi
- kan planera en klinisk biokemisk laboratorieundersökning
- är förtrogen med laboratorieundersökningsprocessen som helhet samt de ingående faserna: den preanalytiska, den analytiska, den postanalytiska
- kan använda för yrket centrala informationskällor och vetenskapliga publikationer rörande metoder, referensvärden, sjukdomsdiagnostik och aktuell forskning inom biokemisk bioanalytik
- har beredskap att utveckla kvaliteten och beakta hållbar utveckling inom bioanalytiken
1
     3 SP
BA14BA02

Hematologisk bioanalytik 2Studerande
- är förtrogen med laboratorieundersökningsprocessen som helhet samt de ingående faserna: den preanalytiska, den analytiska, den postanalytiska
- har kunskap om laboratorieundersökningar och kan bedöma laboratorieundersökningsresultat relaterade till anemier, blodsjukdomar, koagulationsrubbningar och blodtransfusionskontroll
- söker aktivt och kan tillgodogöra sig ny kunskap
- kan fungera som sakkunnig inom området
- har beredskap att utveckla kvaliteten och beakta hållbar utveckling inom bioanalytiken
1
     3 SP
BA14BA03

Fysiologisk och nuklearmedicinsk bioanalytik 2Studerande
- är förtrogen med laboratorieundersökningsprocessen som helhet samt de ingående faserna: den preanalytiska, den analytiska, den postanalytiska
- har fördjupade insikter i patientnära undersökningar inom
klinisk fysiologins och nukleärmedicinskt område samt insikter
i användning av radioaktiva ämnen vid undersökningarna
- är förtrogen med vård av patienter i samband med undersökningar
- kan arbeta i enlighet med strålsäkerhetsföreskrifter och känner till strålsäkerhetsbestämmelser
- har beredskap att utveckla kvaliteten och beakta hållbar utveckling inom bioanalytiken
     3 SP
BA14BA04

Mikrobiologisk bioanalytik 2Studerande
- har insikter i mikrobiologisk metodik, virologi, mykologi och parasitologi
- är förtrogen med laboratorieundersökningsprocessen som helhet samt de ingående faserna: den preanalytiska, den analytiska, den postanalytiska
- förstår betydelsen av laboratorieresultat och resultattolkningen inom mikrobiologisk bioanalytik
- behärskar klinisk mikrobiologisk terminologi
- kan använda för yrket centrala informationskällor och vetenskapliga publikationer rörande metoder, sjukdomsdiagnostik och aktuell forskning inom mikrobiologisk bioanalytik
- har beredskap att utveckla kvaliteten och beakta hållbar utveckling inom bioanalytiken
     3 SP


« Tillbaka till utbildningsprogrammen