Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

Utbildning till sjukskötare, Åbo (210 SP)

Examen: YH-examen inom social- och hälsovård
Examensbenämning: Sjukskötare (YH)
Beräknad studietid: 3,5 år
KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
Gru

Grundstudier

30 SP
VÅÅ10OH30    30 SP
YH10IN01

Introduktion till högskolestudierStuderande känner till sin egen högskola, bransch och inlärningsstil .
Studerande reflekterar över studier, framtidsplaner och är medveten om den personliga utvecklingens betydelse i relation till livslångt lärande och yrke.
Studerande kan skapa egen kunskap och skapa egna personliga inlärningsmiljöer.
Studerande känner till undersökningsprocessen, kan söka och kritiskt värdera information samt kan planera, genomföra och evaluera processer.
Studerande kan använda verktyg inom projektplanering och -hantering.
Studerande kan arbeta med andra i grupper och team oberoende av bakgrund.
1
6    6 SP
UOSHÅ10MY01

Det mångprofessionella yrkesområdetStuderande har grundläggande kunskaper om det egna yrkesområdet och dess grundbegrepp.
Studerande har kunskaper i mångprofessionellt samarbete inom branschen.
Studerande känner till yrkesområdets historia och utveckling.
Studerande inser betydelsen av yrkesetiken och känner till grunderna i professionellt förhållningssätt.
2
3    3 SP
UOSHÅ10SL01

Service och lagstiftning inom social- och hälsovårdStuderanden har kunskaper i social- och hälsovårdens centrala lagstiftning.
Studeranden känner till sitt professionella ansvar och kan handleda i frågor som gäller klientens eller patientens ställning och rättigheter inom social- och hälsovård.
Studeranden har grundläggande kunskaper i social- och hälsovårdens uppbyggnad, system och organisering.
2
3    3 SP
VÅÅ10OH01

Människans livscykel och dimensionerStuderande identifierar människans behov och beskriver faktorer som påverkar individens och familjens välbefinnande.
Studerande kan beskriva människans livscykel och människans utveckling i olika åldrar samt förstår betydelsen av människans sexuella hälsa.
Studerande kan identifiera olika kriser under människans livscykel.
Studerande beaktar sociala, psykiska, psykosociala och andliga-existentiella dimensioner hos människor i olika livsskeden utgående från ett helhetsperspektiv.
1
5    5 SP
VÅÅ10OH02

Anatomi och fysiologiStuderande kan redogöra för människans anatomi och kan förklara människans vitala funktioner.
3
3    3 SP
VÅÅ10OH03

Grunder i vårdarbetetStuderande kan tillämpa vårdprocesstänkandet och granska etiska frågor inom yrkesbranschen.
Studerande identifierar patientens olika behov inom grundvården och kan på basen av dessa vårda patienter.
Studerande kan planera, utföra, utvärdera och dokumentera den förebyggande, kurativa, rehabiliterande och palliativa grundvården även i övningsmiljö.
Studerande identifierar behovet av första hjälp och behärskar nödförstahjälpen och kan tillämpa kunskapen i olika sjukdoms- och olycksfall.
2
7    7 SP
YH10SV01

SvenskaStuderande kan kommunicera både muntligt och skriftlig på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt, i enlighet med arbetslivets och samhällslivets krav.
Studerande känner till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande och kan använda referenssystem, är medveten om olika vägar att söka information och kan rapportera enligt reglerna för standarduppställning.
2
3    3 SP
Yrk

Yrkesstudier

180 SP
VÅÅ10HF3337   70 SP
VÅÅ10HF02

Sjukhushygien och aseptik i vårdenStuderande inser sjukskötarens ansvar i förebyggande av smittospridning.
Studerande beaktar förebyggande hygienåtgärder och sjukhushygieniska faktorer samt aseptiskt förhållningssätt i vårdarbetet.
Studerande känner till hur hygienarbetet är organiserat och uppfattar sjukhushygien ur ett lokalt, nationellt och internationellt perspektiv.
2
3    3 SP
VÅÅ10HF03

Handledning i vårdarbete IStuderande känner till grunderna i vårdpedagogik och identifierar handledningens betydelse i vårdarbetet.
Studerande redogör för olika handledningsmetoder och tillämpar hälsofrämjande arbetssätt.
Studerande kan planera, demonstrera och utvärdera patienthandledning.
1
 3   3 SP
VÅÅ10HF04

LäkemedelsbehandlingStuderande kan beskriva olika faser i läkemedelsbehandlingsprocessen och inser sjukskötarens ansvar och rättigheter inom det egna yrkesområdet.
Studerande identifierar faktorer som bidrar till säker läkemedelsbehandling samt beaktar styrande dokument och etiska principer.
Studerande kan förverkliga säker läkemedelsbehandling och fungerar som företrädare för patienten i samarbete med vårdteamet samt kan handleda patienter och anhöriga kring läkemedelsbehandling.
Studerande behärskar korrekt läkemedelsräkning och kan på ett kritiskt sätt reflektera över läkemedelshanteringens tillförlitlighet.
2
4    4 SP
VÅÅ10HF06

Grundvård (praktik)Studerande tillämpar vårdprocessen i grundvården genom beaktande av människans olika behov.
Studerande kan planera, genomföra och granska egen andel i projektverksamhet i det praktiska vårdarbetet.
Studerande redogör för samarbetet inom social- och hälsovården och gestaltar patientens vårdkedja.
Studerande bemöter patienter, anhöriga och samarbetspartners professionellt och påvisar ett etiskt förhållningssätt.
Studerande deltar under handledning i läkemedelsbehandling och läkemedelsräkning.
Studerande kan under handledning planera, utföra, utvärdera och dokumentera grundvården.
1
11    11 SP
VÅÅ14HF01

Vårdarbete IStuderande kan planera, utföra, utvärdera och dokumentera patientcentrerad vård i den inremedicinska, kirurgiska och perioperativa vården i förebyggande, kurativt, rehabiliterande och palliativt syfte i mångprofessionella team.
Studerande behärskar de centrala vårdmetoderna i vårdarbetet utgående från vårdvetenskaplig och evidensbaserad kunskap samt kan utföra olika kliniska undersökningar, funktionsmätningar och behandlingar.
Studerande inser sambandet mellan vårdvetenskap och vårdarbetet.
Studerande tillämpar vårdprinciper i olika inremedicinska, kirugiska och perioperativa vårdkontext och demonstrerar patientens vårdprocess.
Studerande har ett reflektivt och etiskt förhållningssätt när hon/han handleder patienten att ta ansvar för sin hälsa och funktionsförmåga.
1
6    6 SP
VÅÅ14HF02

Vårdarbete IIStuderande kan planera, utföra, utvärdera och dokumentera patientcentrerad vård i den psykiatriska och geriatriska vården i förebyggande, kurativt, rehabiliterande och palliativt syfte i mångprofessionella team.
Studerande behärskar de centrala vårdmetoderna i vårdarbetet utgående från vårdvetenskaplig och evidensbaserad kunskap samt kan utföra olika kliniska undersökningar, funktionsmätningar och behandlingar.
Studerande inser sambandet mellan vårdvetenskap och vårdarbetet.
Studerande tillämpar vårdprinciper i olika psykiatriska och geriatriska vårdkontext och demonstrerar patientens vårdprocess.
Studerande har ett reflektivt och etiskt förhållningssätt när hon/han handleder patienten att ta ansvar för sin hälsa och funktionsförmåga.
1
 7   7 SP
VÅÅ10HF10

Medicinska stödämnen IStuderande integrerar sina kunskaper i anatomi och fysiologi i olika medicinska stödämnen.
Studerande kan redogöra för olika patologiska tillstånd i människans organsystem.
Studerande kan redogöra för inre medicinska och kirurgiska hälsohinder, sjukdomar, undersökningar och behandlingar.
Studerande känner till grunderna i mikrobiologi och förstår orsaker till smittospridning.
Studerande känner till patientens vårdkedja i den kurativa vården.
Studerande tillämpar medicinska stödämnen för att planera, utföra, utvärdera och dokumentera behovet av vård.
1
6    6 SP
VÅÅ10HF11

Medicinska stödämnen IIStuderande kan redogöra för geriatriska och psykiatriska hälsohinder, sjukdomar, undersökningar och behandlingar.
Studerande kan redogöra för olika anestesi- och analgesiformer och förklarar hur de inverkar på människans vitalfunktioner.
Studerande kan redogöra för huvudgrupper av läkemedel.
Studerande känner till patientens vårdkedja i den kurativa vården.
Studerande tillämpar medicinska stödämnen för att planera, utföra, utvärdera och dokumentera behovet av vård.
1
 6   6 SP
VÅÅ10HF12

Vårdarbete i inre medicin (praktik)Studerande tillämpar och dokumenterar under handledning vårdprocessen i olika vårdsituationer i den inre medicinska vården med beaktande av människans olika behov ur ett tvärvetenskapligt perspektiv.
Studerande kan planera, genomföra och granska egen andel i projektverksamhet i det praktiska vårdarbetet.
Studerande handleder patienten och anhöriga samt konsulterar samarbetspartner i den inremedicinska vården under handledning.
Studerande vårdar patienten i förebyggande, kurativt, rehabiliterande och palliativt syfte under handledning och påvisar ett professionellt förhållningssätt.
Studerande utför en korrekt läkemedelsbehandling.
1
 9   9 SP
VÅÅ10HF13

Vårdarbete i kirurgi (praktik)Studerande tillämpar och dokumenterar under handledning vårdprocessen i olika vårdsituationer i den kirurgiska vården med beaktande av människans olika behov ur ett tvärvetenskapligt perspektiv.
Studerande kan planera, genomföra och granska egen andel i projektverksamhet i det praktiska vårdarbetet.
Studerande handleder patienten och anhöriga samt konsulterar samarbetspartner i den kirurgiska vården under handledning.
Studerande vårdar patienten i förebyggande, kurativt, rehabiliterande och palliativt syfte under handledning och påvisar ett professionellt förhållningssätt.
Studerande utför en korrekt läkemedelsbehandling.
1
 9   9 SP
YH10FI01

FinskaStuderande kan uttrycka sig muntligt och skriftligt i arbetslivssituationer på ett yrkesmässigt sätt inbegripande förmåga att bemöta kunder och samarbetsparter.
Studerande behärskar den centrala terminologin inom sin bransch och kan tillgodogöra sig facklitteratur i sina studier, i sitt blivande yrke och för sin yrkesmässiga utveckling.
Studerande skall uppvisa sådana kunskaper i finska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda. Detta innebär att studerande bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2 eller 3) eller god (vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift. Muntlig och skriftlig förmåga bedöms s
1
3    3 SP
YH10EN01

EngelskaStuderande kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet.
Studerande har kännedom om central terminologi inom sitt eget område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur.
Studerade förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill samt är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang.
 3   3 SP
VÅÅ10HR 24   24 SP
VÅÅ10HR02

Handledning i vårdarbete IIStuderande påvisar kunskap i handledning av patienter, anhöriga, studerande och personal samt argumenterar för val av handledningsmetod.
Studerande främjar patientens förbundenhet till vård och till egenvård genom ett resursförstärkande arbetssätt.
Studerande planerar, analyserar, producerar och utvärderar handledningsmaterial i vårdarbete.
1
 2   2 SP
VÅÅ10HR04

Mångkulturellt arbeteStuderande kan beskriva sambandet mellan kultur, individ och samhälle i relation till vårdarbetet.
Studerande reflekterar kring etiska aspekter i det mångprofessionella vårdarbetet med människor från olika kulturer och/eller med olika religioner.
Studerande har teoretiska och praktiska färdigheter att vårda och bemöta människor från olika kulturer och religioner.
1
 2   2 SP
VÅÅ10HR05

Vårdarbete IIIStuderande kan identifiera beroendeproblematik gällande missbruk i olika åldersgrupper.
Studerande är medveten om egna attityder gällande missbruksproblematik och förhåller sig professionellt till missbrukarvården.
Studerande har teoretiska och praktiska färdigheter inom missbrukarvården och kan beskriva och tillämpa de centrala vårdmetoderna och inser betydelsen av förebyggande arbete.
1
 2   2 SP
VÅÅ10HR06

Vårdarbete i mentalvård (praktik)Studerande planerar, förverkligar, utvärderar och dokumenterar den psykiatriska vården i förebyggande, kurativt, rehabiliterande och palliativt syfte och inser egenvårdarens betydelse i vårdarbetet.
Studerande kan beskriva den psykiatriska patientens vårdkedja och förstår det mångprofessionella samarbetets betydelse i olika vårdkontext.
Studerande tillämpar hälsofrämjande och resursförstärkande metoder och utgår från vårdvetenskaplig och evidensbaserad kunskap.
Studerande ansvarar för en korrekt läkemedelsbehandling.
Studerande reflekterar över sin inlärning och sin professionella tillväxt samt påvisar ett etiskt förhållningssätt.
1
 6   6 SP
VÅÅ10HR07

Valfria studier* Studerande har kunskap om och fördjupar sin kännedom om yrkets kompetensområden samt arbetslivets krav och möjligheter
* Studerande fördjupar sig i yrkesområdets värdegrund
* Studerande utvecklar sin reflektiva förmåga
2
 3   3 SP
VÅÅ14HR01

Hemsjukvård (praktik)Studerande planerar, förverkligar, utvärderar och dokumenterar den geriatriska vården i förebyggande, kurativt, rehabiliterande och palliativt syfte och inser egenvårdarens betydelse i vårdarbetet.
Studerande kan beskriva den geriatriska patientens vårdkedja och förstår det mångprofessionella samarbetets betydelse i olika vårdkontext.
Studerande tillämpar hälsofrämjande och resursförstärkande metoder och utgår från vårdvetenskaplig och evidensbaserad kunskap.
Studerande ansvarar för en korrekt läkemedelsbehandling.
Studerande reflekterar över sin inlärning och sin professionella tillväxt samt påvisar ett etiskt förhållningssätt.
1
 6   6 SP
UOÅ10HU01

Hållbar utvecklingStuderande känner till att hållbar utveckling omfattar en ekologisk, ekonomisk, teknisk, social och kulturell aspekt som alla är beroende av varandra.
Studerande förstår att framtida möjligheter till överlevnad och ett gott liv är beroende av ett hållbart nyttjande av natur, människor och miljö.
Studerande kan beakta de ekologiska, sociala och kulturella aspekterna av hållbar utveckling samt tillgänglighetsaspekter i all sin verksamhet och verka i den egna arbetsgemenskapen på ett hållbart sätt.
Studerande kan ta ansvar för att medverka till en globalt hållbar samhällsutveckling.
1
 3   3 SP
VÅÅ10FK  29  29 SP
VÅÅ10FK01

Folkhälsoarbete och folkhälsovetenskapStuderande fördjupar kunskaper i folkhälsovetenskap och i folkhälsoarbete.
Studerande kan beskriva på en grundläggande nivå nationella och internationella verksamhetsprogram – och strategier i hälsofrämjande och förebyggande arbete.
Studerande inser betydelsen av jämställdhetsprincipen och demografiska faktorer inom folkhälsoarbetet och folkhälsovetenskapen.
Studerande identifierar effekterna av det hälsofrämjande arbetet.
1
  4  4 SP
VÅÅ10FK02

Globala infektionssjukdomarStuderande inser vikten av och kan förebygga globala infektionssjukdomar.
Studerande kan handleda och stöda individer och grupper med tanke på risker och tillvägagångssätt vid misstanke om globala infektionssjukdomar.
1
  2  2 SP
VÅÅ14FK01

Vårdarbete med gravida, barn, unga och familjStuderande påvisar kunskap om barnets och den ungas utveckling. Studerande kan planera, utföra, utvärdera och dokumentera en helhetsmässig vård för barnet, den unga och familjen.
Studerande integrerar sina kunskaper i medicinska stödämnen i vårdarbetet med barnet, den unga och familjen samt behärskar en korrekt läkemedelsbehandling.
Studerande tillämpar och fördjupar de resursförstärkande metoderna i arbetet med familjen.
1
  6  6 SP
VÅÅ10FK05

VårdvetenskapStuderande kan granska beslutsfattning i vårdarbetet samt initiera utvecklingsidéer som baserar sig på evidensbaserad vård.
Studerande kan tillämpa vårdvetenskaplig kunskap i vårdutveckling.
1
  2  2 SP
VÅÅ10FK06

Hälsofrämjande arbete med olika åldersgrupper (praktik)Studerande tillämpar nationella och internationella verksamhetsprogram, strategier och resursförstärkande metoder i hälsofrämjande arbete med olika åldersgrupper.
Studerande handleder individer och grupper till ett hälsofrämjande levnadssätt.
Studerande ansvarar under handledning för en korrekt läkemedelsbehandling.
1
  6  6 SP
VÅÅ10FK07

Vårdarbete med barn och unga (praktik)Studerande tillämpar resursförstärkande metoder i hälsofrämjande arbete med barn, unga och familjer.
Studerande handleder barn, unga och föräldrar till ett hälsofrämjande levnadssätt.
Studerande planerar, utför, utvärderar och dokumenterar helhetsvården i relation till barnet, den unga och till familjen.
Studerande ansvarar under handledning för en korrekt läkemedelsbehandling.
1
  6   SP
UOÅ10FM01

ForskningsmetodikStuderande kan tillämpa forskningsprocessen systematiskt och flexibelt i examensarbetsprocessen och i projekt.
Studerande kan tillämpa forskningsetik i forsknings- och utvecklingsprocesser.
Studerande kan förstå och tillämpa kvalitativa och kvantitativa metoder.
Studerande kan granska och analysera vetenskaplig text och se sambandet mellan forskning och praktisk utvecklingsverksamhet, kan använda sig av evidensbaserad kunskap
1
  3  3 SP
VÅÅ10UK  34  34 SP
VÅÅ10KV01

Vårdutveckling (praktik)Studerande utför självständigt vårdarbete i förebyggande, kurativt, rehabiliterande och palliativt syfte i varierande verksamhetsmiljöer och vårdsituationer.
Studerande påvisar ett professionellt förhållningssätt genom att aktivt reflektera över beslutsfattning ur olika synvinklar samt framför relevanta utvecklingsidéer.
Studerande fungerar som egenvårdare och ansvarar för patientens fysiska, psykiska, mentala och sociala säkerhet.
Studerande övar att leda vårdteam.
Studerande kan redogöra för organisationens kris- och katastrofberedskap.
1
  6  6 SP
VÅÅ14UK01

Pre-hospital och akut vårdarbeteStuderande fördjupar sin kunskap i patientens vård i snabbt föränderliga vårdsituationer och i tillhörande läkemedelsbehandling.
Studerande kan stöda professionellt människor i olika krissituationer samt tillämpar resursförstärkande arbetssätt.
Studerande känner till samarbete gällande kris- och katastrofsituationer regionalt, nationellt och internationellt.
1
  3  3 SP
VÅÅ10UK02

Ledarskap och vårdutvecklingStuderande har grundläggande kunskaper om ledarskap och teamarbete.
Studerande inser sitt ansvar för koordinering av patientens och klientens helhetsvård.
Studerande kan förbättra vårdarbetets kvalitet på ett utvecklingsinriktat sätt och beaktar ekonomiska - och hållbarhetsfaktorer.
Studerande inser betydelsen av medarbetarfärdigheter och av organisationens stöd för ett välfungerande arbetssamfund.
1
  4  4 SP
VÅÅ10UK03

VårdvetenskapStuderande kan söka och argumentera för evidensbaserad kunskap, tillämpa vårdteoretisk kunskap samt kan definiera dess betydelse vid olika yrkesuppgifter.
Studerande kan tillämpa vårdvetenskaplig kunskap vid karriärplanering.
1
  3  3 SP
VÅÅ10UK04

Vårdbranschens framtidsvisioner nationellt och internationelltStuderande blir medveten om betydelsen av ett livslångt lärande i sin utveckling från nybörjare till expert samt visar ett samhälleligt engagemang.
Studerande beaktar vårdbranschens framtida utmaningar och förhåller sig positivt till innovationer inom branschen.
Studerande utnyttjar sociala medier samt både nationella och internationella forskningsrön i vårdarbetet.
Studerande inser sitt globala ansvar som professionell sjukskötare och hälsovårdare.
1
  3  3 SP
VÅÅ10LP

LärdomsprovForskning och utveckling
Studerande kan systematiskt utveckla sitt yrkesområde och har förmåga att på ett vetenskapligt sätt presentera, diskutera och granska utvecklingsprojekt.

Mångprofessionellt arbetssätt
Studerande kan utföra forsknings- och utvecklingsverksamhet i mångprofessionella team.

Resursförstärkande intervention och aktion
Studerande kan tillämpa ett resursförstärkande perspektiv på utredning, utveckling och utvärdering av resursförstärkande yrkespraxis inom social- och hälsovård.

Vårdvetenskapligt förhållningssätt
Reflektion och tillämpning av vårdvetenskapens metaparadigm enligt utbildningsprogrammets instruktioner för vårdvetenskap.
  15  15 SP
VÅÅ10KV   23 23 SP
VÅÅ10KV02

Fördjupat vårdarbeteStuderande kan systematiskt analysera, planera, organisera och utveckla sin egen verksamhet och sitt kunnande.
Studerande har förmåga att utveckla hälso- och sjukvård i ett samhälle i ständig utveckling.
Studerande kan tillämpa och ingripa i etisk beslutsfattning i varierande situationer och i olika yrkesroller.
Studerande fördjupar och tillämpar de medicinska stödämnen i fördjupat kliniskt vårdarbete.
Studerande behärskar patientcentrerad helhetsvård och läkemedelsbehandling i krävande situationer.
1
   8 8 SP
VÅÅ10KV03

Fördjupat vårdarbete (praktik)Studerande ansvarar självständigt för beslutsfattning gällande patientens/klientens vårdprocess och patientcentrerad helhetsvård samt för läkemedelsbehandling i krävande situationer.
Studerande fördjupar sig i yrkets olika kompetensområden och i arbetslivets krav och möjligheter genom att analysera möjligheter till karriärutveckling.
Studerande identifierar, analyserar samt argumenterar för utvecklingsbehov i vård- och servicekedjan samt gestaltar organisatoriska och samhälleliga påverkningsmöjligheter för att utveckla yrkesområdet.
1
   12 12 SP
UOSHÅ10ML01

Ledarskap inom mångprofessionell social- och hälsovårdStuderande har förmåga att beakta förändringsbehov i vård- och servicekedjan.
Studerande kan sakkunnigt representera och argumentera i frågor gällande vård- och servicekedjan utgående från sitt yrkesområde i mångprofessionella arbetsteam,.
Studerande kan arbeta för och utveckla en klient- och patientcentrerad arbetskultur.
1
   3 3 SP
Val

Valfria studier

(3) SP
Pra

Praktik

(75) SP
Lär

Lärdomsprov

(15) SP

  15  15 SP


« Tillbaka till utbildningsprogrammen