Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

Utbildning till socionom, Åbo (vuxenutbildning) (210 SP)

Examen: YH-examen inom social- och hälsovård
Examensbenämning: Socionom (YH)
Beräknad studietid: 3,5 år
KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
Gru

Grundstudier

36 SP
SOÅLK123   15 SP
YH10IN01

Introduktion til yrkeshögskolestudierStuderande
- känner till sin egen högskola, bransch och inlärningsstil
- reflekterar över studier, framtidsplaner och är medveten om den personliga utvecklingens betydelse i relation till livslångt lärande och yrke
- kan skapa egen kunskap och skapa egna personliga inlärningsmiljöer
- känner till undersökningsprocessen
- kan söka och kritiskt värdera information
- kan planera, genomföra och evaluera processer
- kan använda verktyg inom projektplanering och -hantering
- kan arbeta med andra i grupper och team oberoende av bakgrund
1
6    6 SP
YH10SV01

SvenskaStuderande
- kan kommunicera både muntligt och skriftlig på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt, i enlighet med arbetslivets och samhällslivets krav.
- känner till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande och kan använda referenssystem.
- är medveten om olika vägar att söka information och kan rapportera enligt reglerna för standarduppställning.
1
3    3 SP
YH10FI01

FinskaStuderande
- kan uttrycka sig muntligt och skriftligt i arbetslivssituationer på ett yrkesmässigt sätt inbegripande förmåga att bemöta kunder och samarbetsparter.
- behärskar den centrala terminologin inom sin bransch och kan tillgodogöra sig facklitteratur i sina studier, i sitt blivande yrke och för sin yrkesmässiga utveckling.
- skall uppvisa sådana kunskaper i finska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda. Detta innebär att studerande bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2 eller 3) eller god (vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift. Muntlig och skriftlig förmåga bedöms skilt.
1
3    3 SP
YH10EN01

EngelskaStuderande
- kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet
- har kännedom om central terminologi inom sitt eget område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur
- förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill samt
- är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang
 3   3 SP
SOÅ10SP21    21 SP
UOSHÅ10MY01

Det mångprofessionella yrkesområdetStuderande
- Har grundläggande kunskaper om det egna yrkesområdet och dess grundbegrepp
- Har kunskaper i mångprofessionellt samarbete inom branschen
- Känner till yrkesområdets historia och utveckling
- Inser betydelsen av yrkesetiken och känner till grunderna i professionellt förhållningssätt
1
3    3 SP
SOÅ10SP01

Grunder i sociologiStuderande
- Har kunskaper i sociologins grundbegrepp.
- Har kunskaper i sociologins grundläggande teorier.
1
3    3 SP
UOSHÅ10SL01

Service och lagstiftning inom social- och hälsovårdStuderande
- Har kunskaper i social- och hälsovårdens lagstiftning
- Känner till sitt professionella ansvar och kan handleda i frågor som gäller klientens eller patientens ställning och rättigheter inom social- och hälsovård
- Har kunskaper i social- och hälsovårdens uppbyggnad, system och organisering
1
3    3 SP
SOÅ10SP02

Grunder i socialpolitik och social serviceStuderande
- Har kunskap om samhällets uppbyggnad och utveckling ur ett socialpolitiskt perspektiv
- Har kunskaper om hur den sociala servicen förverkligas i vardagen
1
6    6 SP
SOÅ10SP03

Grunder i socialpedagogikStuderande
- Har kunskaper i socialpedagogikens teorier och socialpedagogiskt arbete.
1
3    3 SP
SOÅ10SP04

Professionell interaktionStuderande
- Har kunskaper i den professionella interaktionens dimensioner och klientprocessen.
- Utvecklar ett etiskt hållbart förhållningssätt i relation till individ och samhälle
1
3    3 SP
Yrk

Yrkesstudier

114 SP
SOÅ10RE 24   24 SP
SOÅ10RE06

Barnets och den ungas utvecklingStuderande
- Har kunskap om barns och ungas tillväxt och utveckling
- Har ett resiliensförstärkande perspektiv på barns och ungas utveckling
1
3    3 SP
SOÅ10RE08

SmåbarnsfostranStuderande
- Kan tillämpa styrdokumenten inom småbarnsfostran
- Behärskar centrala metoder inom småbarnsfostran
- Kan planera, genomföra och utvärdera socialpedagogisk verksamhet för barn
- Kan identifiera barns och familjers resurser och behov av stöd samt kan servicehandledning för barn och familjer
1
3    3 SP
SOÅ10RE10

Socialpedagogiskt arbete bland ungaStuderande
- Känner till livsvillkoren för unga
- Kan tillämpa styrdokumenten inom socialpedagogiskt arbete bland unga
- Kan planera, genomföra och utvärdera socialpedagogisk verksamhet för unga
- Kan identifiera ungas resurser och behov av stöd.
1
3    3 SP
SOÅ10RE11

Kreativ och kulturell verksamhet bland barn och ungaStuderande
- Kan arbeta kreativt och kulturellt bland barn och unga
- Har färdigheter i musik, skapande verksamhet, lek och rörelse
- Kan beakta hållbarhetsaspekter i kreativ och kulturell verksamhet
1
3    3 SP
UOSHV10HU01

Hållbar utvecklingStuderande
- Känner till att HU omfattar en ekologisk, ekonomisk, teknisk, social och kulturell aspekt som alla är beroende av varandra
- Förstår att framtida möjligheter till överlevnad och ett gott liv är beroende av ett hållbart nyttjande av natur, människor och miljö
- Kan beakta de ekologiska, sociala och kulturella aspekterna av hållbar utveckling samt tillgänglighetsaspekter i all sin verksamhet och verka i den egna arbetsgemenskap på ett hållbart sätt
- Kan ta ansvar för att medverka till en globalt hållbar samhällsutveckling
3    3 SP
SOÅ10RE12

Praktik: Resursförstärkande socialpedagogiskt arbete bland barn, unga och familjerStuderande
- Kan fungera professionellt i mötet med barn, unga och familjer
- Kan planera, genomföra och utvärdera socialpedagogisk verksamhet bland barn, unga och familjer
- Kan identifiera hållbar utveckling i verksamhetsmiljöer
1
9    9 SP
SOÅ10SH 23   23 SP
SOÅ14SH01

Senior- and Elderly CareStuderande
- Har kunskaper om livet som senior och äldre och åldrandets olika dimensioner
- Har kunskaper om sociala serviceformer för seniorer och äldre
- Har kunskap om handledning inom service för seniorer och äldre
1
 3   3 SP
SOÅ10SH03

Resursförstärkande äldreomsorgStuderande
- Utvecklar ett förhållningssätt som beaktar äldre personers individualitet och delaktighet
- Kan planera, genomföra och utvärdera resursförstärkande sociokulturella och aktiverande metoder inom äldreomsorg
1
 3   3 SP
SOÅ10SH04

Socialpedagogikens tillämpningarStuderande
- Har kunskaper om socialpedagogiska verksamhetsprinciper
- Kan tillämpa funktionella metoder i grupp för olika klientgrupper
- Har förmåga att befrämja klienters delaktighet
1
 3   3 SP
SOÅ10SH05

Socialpedagogiskt arbete bland personer med funktionshinderStuderande
- Har grundläggande kunskaper om olika funktionshinder
- Har förmåga att förstå och analysera behov, livsvillkor och vardagslivets utmaningar hos barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder
- Har förmåga att arbeta med och leda klientprocesser
- Har etisk kompetens i mötet med personer med funktionshinder
1
 6   6 SP
SOÅ10SH06

Alternativ och kompletterande kommunikationStuderande
- Känner till olika kommunikationshjälpmedel
- Kan handleda individer till service i alternativ och kompletterande kommunikation
1
 3   3 SP
SOÅ10SH08

Omvårdnadens grunder och läkemedelsbehandlingStuderande
- Kan grunderna i omvårdnad
- Kan beakta i sitt arbete säkerhetsprinciper och kan förebygga olyckor.
- Kan arbeta ergonomiskt
- Kan grunderna i läkemedelsbehandling och farmakologi.
1
 5   5 SP
SOÅ10RS 366  42 SP
SOÅ10RS01

Kulturell mångfald och mångkulturellt arbeteStuderande
- Har kunskaper om och förståelse för mänsklig social diversitet och jämställdhet
- Har kunskaper om invandrare och invandringsprocessen
- Kan arbeta inom mångkulturellt klientarbete
1
 5   5 SP
SOÅ10RS04

Perspektiv på sociala problem och socialt arbeteStuderande
- Har kunskaper om sociala problem och socialt arbete
- Kan identifiera och kartlägga sociala problem och utsatthet i klientarbetet
- Känner till den egna yrkesrollens krav och möjligheter inom det sociala arbetet
1
 3   3 SP
SOÅ10RS05

Missbruks- och mentalvårdStuderande
- Har kunskaper om missbruksproblematik och psykisk ohälsa
- Kan handleda i missbruks- och mentalvårdens servicesystem
- Kan identifiera och göra situationsbedömningar med klienter i behov av missbruks- och mentalvård och kan tillämpa metoder för tidigt ingripande
- Kan planera och arbeta enligt resursförstärkande metoder i samarbete med klienter och deras anhöriga och med andra yrkesgrupper inom missbruks- och mentalvården
1
 6   6 SP
SOÅ14RS01

Crisis WorkStuderande
- Har kunskaper om traumatiska kriser och deras inverkan på individen och omgivningen
- Kan stöda klienter som genomgår en traumatisk kris
- Känner till beredskapsplanering inom det sociala området
1
 3   3 SP
SOÅ10RS07

Barnskydd, ungdomsvård och familjearbeteStuderande
- Kan identifiera risker i barns och familjers vardag och livsmiljöer
- Kan arbeta resursförstärkande inom barnskyddets serviceformer
1
 3   3 SP
SOÅ10RS08

KriminalvårdStuderande
- Har kunskaper om kriminellt beteende
- Har kunskaper om brottspåföljdsverkets och tredje sektorns stödformer för personer med kriminellt beteende
- Känner till kriminalvårdens rehabiliterande verksamheter
- Har ett etiskt förhållningssätt till klienter och deras anhöriga inom kriminalvården.
1
  3  3 SP
SOÅ10RS09

Sysselsättningsstödjande verksamhetStuderande
- Har kunskaper om arbetslöshet och sociala risker kopplade till arbetslöshet
- Kan handleda klienter inom sysselsättningsstödande verksamheter
- Kan grunderna i arbetsmarknadshandledning och förmånshandläggning
1
  3  3 SP
SOÅ10RS10

Praktik: Socialpedagogisk servicehandledning och socialt arbeteStuderande
- Fördjupar sina kunskaper om klienter i behov av social servicehandledning, rehabilitering eller psykosocialt stöd
- Kan göra risk- och resursbedömningar och planera tillsammans med klienter
- Kan använda resursförstärkande metoder med klienter och andra yrkesgrupper
- Utvecklar ett professionellt förhållningssätt
1
 16   16 SP
SOÅ10UL   25 25 SP
SOÅ10UL01

Ledarskap inom det sociala områdetStuderande
- Har kunskaper i ledarskap och färdigheter att leda ett arbetssamfund
- Kan använda och tillämpa central lagstiftning och kollektivavtal inom det sociala området
- Har färdigheter i ekonomi- och personalförvaltning
- Kan förverkliga säkerhetsplanering för medarbetare och klienter ur ett trygghets- och trivselperspektiv
1
   3 3 SP
UOSHÅ10ML01

Ledarskap inom mångprofessionell social- och hälsovårdLedarskap inom mångprofessionell social- och hälsovård 3 sp
Studerande
- Kan sakkunnigt representera och argumentera utgående från sitt yrkesområde i mångprofessionella arbetsteam
- Kan arbeta för och utveckla en klient och patientcentrerad arbetskultur
- Har förmåga att beakta förändringsbehov i vård- och servicekedjan
1
   3 3 SP
SOÅ10UL02

Arbetsplatsförlagda studier i förmans- och ledarskapStuderande
- Kan identifiera verksamheters funktion, mål och visioner samt utvecklingsbehov och strategier
- Kan tillämpa arbets- och kollektivavtal och arbetarskyddslagstiftning inom yrkesområdet
- Känner till vad förmanskap, personalförvaltning samt säkerhetsplanering innebär
- Kan använda IT och dokumentationsprogram inom det sociala området
- Kan fungera i ett multiprofessionellt samarbete
- Kan definiera utvecklingsbehov i sitt eget ledarskap
2
   10 10 SP
SOÅ10UL03

YrkesetikStuderande
- Fördjupar sig i yrkesområdets etiska värdegrund samt formulerar sitt personliga, yrkesetiska förhållningssätt
- Omfattar det sociala områdets etiska praxis
1
   3 3 SP
SOÅ10UL04

Aktuell forskning och utvecklingsverksamhet inom det sociala områdetStuderande
- Känner till aktuell teoretisk forskning inom det sociala området
- Fördjupar sig i aktuella lokala, regionala, nationella och internationella forsknings- och utvecklingsprojekt inom det sociala området
1
   3 3 SP
SOÅ10UL05

Sociala medierStuderande
- Kan använda sociala medier för opinionsbildning och samhällelig påverkan
- Kan använda sociala medier som resursförstärkande metod i det socialpedagogiska arbetet
1
   3 3 SP

Valfria yrkesstudier

30 SP
SOÅ10RF  30  30 SP
UOÅ10FM01

ForskningsmetodikStuderande
- Kan tillämpa forskningsprocessen systematiskt och flexibelt i examensarbetsprocessen och i projekt
- Kan tillämpa forskningsetik i forsknings och utvecklingsprocesser
- Kan förstå och tillämpa kvalitativa och kvantitativa metoder
- Kan granska och analysera vetenskaplig text och se sambandet mellan forskning och praktisk utvecklingsverksamhet
- Kan använda sig av evidensbaserad kunskap
1
  3  3 SP
SOÅ10RE01

ArbetshandledningStuderande
- Har motivation att utvecklas i sitt arbete och utveckla sin yrkeskunskap
- Har förmåga att ta till sig arbetshandledning som en del av sin professionella utveckling
- Utvecklar sin förmåga att handleda yrkesverksam personal och studeranden både individuellt och i grupp.
1
  3  3 SP
SOÅ10RE02

Småbarnsfostran IIStuderande
- Har fördjupade kunskaper i socialpedagogiskt arbete bland barn och kan stöda barns och familjers delaktighet
- Kan samarbeta barndagvård, förskola och skola
- Har ett reflektivt och utvecklingsinriktat arbetssätt inom barndagvården
- Har färdigheter i dokumentation
1
  4  4 SP
SOÅ10RE03

Barn och familjer med särskilda behovStuderande
- Kan identifiera barns behov av särskilt stöd i vardagen samt kan tillämpa ett socialpedagogiskt arbetssätt i arbetet bland barn och familjer med särskilda behov
- Kan tillämpa ett mångkulturellt arbetssätt inom småbarnsfostran
- Har färdigheter att arbeta i mångprofessionella nätverk och i samarbete med barnet och familjen planera, förverkliga och utvärdera stödåtgärder
2
  4  4 SP
SOÅ10RE04

Resursförstärkande metoder bland barn och familjerStuderande
- Kan använda resursförstärkande metoder i socialpedagogiskt arbete bland barn och familjer
- Kan utveckla och tillämpa kreativa och innovativa metoder för att stärka resiliens hos barn
1
  6  6 SP
SOÅ10RE05

Praktik:Resursförstärkande socialpedagogiskt arbete bland barn och familjerStuderande
- Kan arbeta i mångprofessionella nätverk
- Kan använda situationsanpassade metoder i resursförstärkande socialpedagogiskt arbete bland barn och familjer
- Kan utveckla och använda metoder för att stärka resiliens hos barn
- Kan arbeta barn- och familjecentrerat bland barn och familjer med särskilda behov
- Har ett reflektivt och utvecklingsinriktat arbetssätt
1
  10  10 SP
SOÅ10SS  30  30 SP
UOÅ10FM01

ForskningsmetodikStuderande
- Kan tillämpa forskningsprocessen systematiskt och flexibelt i examensarbetsprocessen och i projekt
- Kan tillämpa forskningsetik i forsknings och utvecklingsprocesser
- Kan förstå och tillämpa kvalitativa och kvantitativa metoder
- Kan granska och analysera vetenskaplig text och se sambandet mellan forskning och praktisk utvecklingsverksamhet
- Kan använda sig av evidensbaserad kunskap
1
  3  3 SP
SOÅ10SS01

Samhällsinriktat socialpedagogiskt arbete i mångkulturella miljöerStuderande
- Har förmåga att kritiskt granska sociala kategoriseringar och identifiera strukturer som skapar ojämlikhet
- Kan identifiera servicebehov hos olika invånargrupper
- Har kunskaper om samhällsinriktat socialpedagogiskt arbete
- Har en kulturell förståelseram för analys av sociala problem och utanförskap samt har färdigheter att planera och genomföra preventiva insatser och sociala interventioner för olika invånargrupper i lokalsamhället
- Kan använda resursförstärkande metoder för att aktivera invånare i ett lokalsamhälle
1
  8  8 SP
SOÅ10SS02

Socialpedagogisk gerontologi med seniorer och äldreStuderande
- Har kunskaper om den tredje och fjärde åldern i individens livscykel i mångkulturella miljöer
- Har kunskaper socialpedagogik för den tredje ålder och kan tillvarata de äldres resurser i samhällsinriktat arbete och arbeta för medborgarinflytande
- Har färdigheter att stöda äldre med särbehov i samarbete med anhöriga och professionella inom äldreomsorgen
- Kan tillämpa handledning inom service för seniorer och äldre
- Har färdigheter i utvecklingsinriktat och resursförstärkande arbetssätt i arbetet inom seniorverksamhet och äldre omsorg
- Har kunskaper i kvalitetsarbete inom socialpedagogisk gerontologi
1
  6  6 SP
SOÅ10SS03

ArbetshandledningStuderande
- Har motivation att utvecklas i sitt arbete och utveckla sin yrkeskunskap
- Har förmåga att ta till sig arbetshandledning som en del av sin professionella utveckling
- Utvecklar sin förmåga att handleda yrkesverksam personal och studeranden både individuellt och i grupp
1
  3  3 SP
SOÅ10SS04

Praktik: Samhällsinriktat socialpedagogiskt arbeteStuderande
- Kan verka som välfärdsaktör och på ett självständigt och målinriktat sätt utföra arbetsuppgifter inom den offentliga, privata eller ideella verksamhetssektorn
- Kan arbeta i mångprofessionella nätverk
- Kan utveckla och använda metoder för att stärka funktionsförmågan hos individer
- Har ett reflektivt och utvecklingsinriktat arbetssätt
1
  10  10 SP

Yrkesstudier

119 SP
SOÅ10RE24    24 SP
SOÅ10RE06

Barnets och den ungas utvecklingStuderande
- Har kunskap om barns och ungas tillväxt och utveckling
- Har ett resiliensförstärkande perspektiv på barns och ungas utveckling
3    3 SP
SOÅ10RE07

Kyrkans barn- och familjearbeteStuderande
- Kan tillämpa styrdokumenten inom kyrkans barn- och familjearbete
- Känner till centrala metoder inom kyrkans barn – och familjearbete
- Kan planera, genomföra och utvärdera socialpedagogisk verksamhet för barn
- Kan identifiera barns och familjers resurser och behov av stöd samt kan servicehandledning för barn och familjer
1
3    3 SP
SOÅ10RE09

Kyrkans ungdomsarbeteStuderande
- Känner till livsvillkoren för unga
- Kan tillämpa styrdokumenten inom socialpedagogiskt ungdomsarbete och konfirmandarbetet
- Kan planera, genomföra och utvärdera socialpedagogisk verksamhet för unga
- Kan identifiera ungas resurser och behov av stöd.
1
3    3 SP
SOÅ10RE11

Kreativ och kulturell verksamhet bland barn och ungaStuderande
- Kan arbeta kreativt och kulturellt bland barn och unga
- Har färdigheter i musik, skapande verksamhet, lek och rörelse
- Kan beakta hållbarhetsaspekter i kreativ och kulturell verksamhet
3    3 SP
UOÅ10HU01

Hållbar utvecklingBGEM Hållbar utveckling 3 sp
Studerande
- Känner till att HU omfattar en ekologisk, ekonomisk, teknisk, social och kulturell aspekt som alla är beroende av varandra
- Förstår att framtida möjligheter till överlevnad och ett gott liv är beroende av ett hållbart nyttjande av natur, människor och miljö
- Kan beakta de ekologiska, sociala och kulturella aspekterna av hållbar utveckling samt tillgänglighetsaspekter i all sin verksamhet och verka i den egna arbetsgemenskap på ett hållbart sätt
- Kan ta ansvar för att medverka till en globalt hållbar samhällsutveckling
3    3 SP
SOÅ10RE12

Praktik: Resursförstärkande socialpedaogiskt arbete bland barn, unga och familjerStuderande
- Kan fungera professionellt i mötet med barn, unga och familjer
- Kan planera, genomföra och utvärdera socialpedagogisk verksamhet bland barn, unga och familjer
- Kan identifiera hållbar utveckling i verksamhetsmiljöer
9    9 SP
SOÅ10SH 23   23 SP
SOÅ10SH01

Senior- och äldrelivStuderande
- Har kunskaper om livet som senior och äldre och åldrandets olika dimensioner
- Har kunskaper om sociala serviceformer för seniorer och äldre
- Har kunskap om handledning inom service för seniorer och äldre
 3   3 SP
SOÅ10SH02

Diakoni och äldrearbeteStuderande
- Har kunskaper i diakoni och kyrkans diakonala uppdrag
- Kan planera, genomföra och utvärdera diakonala verksamhetsformer bland äldre
- Kan tillämpa sociokulturella och aktiverande metoder för äldre inom församlingen
1
 3   3 SP
SOÅ10SH04

Socialpedagogikens tillämpningarStuderande
- Har kunskaper om socialpedagogiska verksamhetsprinciper
- Kan tillämpa funktionella metoder i grupp för olika klientgrupper
- Har förmåga att befrämja klienters delaktighet
1
 3   3 SP
SOÅ10SH05

Socialpedagogiskt arbete bland personer med funtionshinderStuderande
- Har grundläggande kunskaper om olika funktionshinder
- Har förmåga att förstå och analysera behov, livsvillkor och vardagslivets utmaningar hos barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder
- Har förmåga att arbeta med och leda klientprocesser
- Har etisk kompetens i mötet med personer med funktionshinder
1
 6   6 SP
SOÅ10SH07

En kyrka för allaStuderande
- Har förmåga att arbeta för tillgänglighet inom kyrkan
- Känner till olika alternativa och kompletterande kommunikationsformer
2
 3   3 SP
SOÅ10SH09

Teologins historia med ekumenikStuderande
- Har en överblick över det viktigaste innehållet i den kristna trosläran i ett historiskt, systematiskt och ekumeniskt perspektiv
- Har förmåga att redogöra för och diskutera utformningen av kristet trosinnehåll under olika tider - från fornkyrkan till den lutherska ortodoxin - särskilt de grundläggande dragen i luthersk teologi
- Har förmåga att uppfatta det som förenar och skiljer de kristna kyrkorna i deras tolkning av det kristna trosinnehållet samt förmåga att uppfatta och reflektera över det egenartade i den kristna livshållningen
 3   3 SP
SOÅ10SH10

Dogmatikens tolkningarStuderande
- Har förmåga att reflektera och samtala över aktuella begrepp inom kristen troslära som är centrala för yrkesområdet
 2   2 SP
SOÅ10RA 416  47 SP
SOÅ10RS02

Mission och internationell diakoniStuderande
- Har kunskap om, kan koordinera och arbeta inom församlingens missionsarbete och internationella diakoni
- Kan bedriva missionsfostran i församlingar
- Kan arbeta inom mångkulturellt klientarbete
1
 5   5 SP
SOÅ10RS03

GT-ExegetikStuderande
- Känner till Gamla testamentets centrala innehåll, exegetiska metoder, grunddragen i Israels historia och de viktigaste exegetiska fakta om GT
 5   5 SP
SOÅ10RS04

Perspektiv på sociala problem och socialt arbeteStuderande
- Har kunskaper om sociala problem och socialt arbete.
- Kan identifiera och kartlägga sociala problem och utsatthet i klientarbetet.
- Känner till den egna yrkesrollens krav och möjligheter inom det sociala arbetet
 3   3 SP
SOÅ10RS05

Missbruks- och mentalvårdStuderande
- Har kunskaper om missbruksproblematik och psykisk ohälsa.
- Kan handleda i missbruks- och mentalvårdens servicesystem.
- Kan identifiera och göra situationsbedömningar med klienter i behov av missbruks- och mentalvård och kan tillämpa metoder för tidigt ingripande.
- Kan planera och arbeta enligt resursförstärkande metoder i samarbete med klienter och deras anhöriga och med andra yrkesgrupper inom missbruks- och mentalvården.
1
 6   6 SP
SOÅ10RS06

KrisarbeteStuderande
- Har kunskaper om traumatiska kriser och deras inverkan på individen och omgivningen.
- Kan stöda klienter som genomgår en traumatisk kris.
- Känner till beredskapsplanering inom det sociala området
1
 3   3 SP
SOÅ10RS07

Barnskydd, ungdomsvård och familjearbeteStuderande
- Kan identifiera risker i barns och familjers vardag och livsmiljöer
- Kan arbeta resursförstärkande inom barnskyddets serviceformer.
1
 3   3 SP
SOÅ10RS08

KriminalvårdStuderande
- Har kunskaper om kriminellt beteende.
- Har kunskaper om brottspåföljdsverkets och tredje sektorns stödformer för personer med kriminellt beteende.
- Känner till kriminalvårdens rehabiliterande verksamheter.
- Har ett etiskt förhållningssätt till klienter och deras anhöriga inom kriminalvården.
  3  3 SP
SOÅ10RS09

Sysselsättningsstödjande verksamhetStuderande
- Har kunskaper om arbetslöshet och sociala risker kopplade till arbetslöshet.
- Kan handleda klienter inom sysselsättningsstödande verksamheter.
- Kan grunderna i arbetsmarknadshandledning och förmånshandläggning.
  3  3 SP
SOÅ10RS10

Praktik: Socialpedagogisk servicehandledning och socialt arbeteStuderande
- Fördjupar sina kunskaper om klienter i behov av social servicehandledning, rehabilitering eller psykosocialt stöd.
- Kan göra risk- och resursbedömningar och planera tillsammans med klienter.
- Kan använda resursförstärkande metoder med klienter och andra yrkesgrupper.
- Utvecklar ett professionellt förhållningssätt
1
 16   16 SP
SOÅ10UL   25 25 SP
SOÅ10UL01

Ledarskap inom det sociala områdetStuderande
- Har kunskaper i ledarskap och färdigheter att leda ett arbetssamfund
- Kan använda och tillämpa central lagstiftning och kollektivavtal inom det sociala området
- Har färdigheter i ekonomi- och personalförvaltning
- Kan förverkliga säkerhetsplanering för medarbetare och klienter ur ett trygghets- och trivselperspektiv
1
   3 3 SP
UOSHÅ10ML01

Ledarskap inom mångprofessionell social- och hälsovårdStuderande
- Kan sakkunnigt representera och argumentera utgående från sitt yrkesområde i mångprofessionella arbetsteam
- Kan arbeta för och utveckla en kund centrerad arbetskultur
- Har förmåga att beakta förändringsbehov i vård- och servicekedjan
2
   3 3 SP
SOÅ10UL06

Arbetsplatsförlagda ledarskapsstudier inom kyrkans arbeteStuderande
- Kan identifiera verksamheters funktion och utvecklingsbehov och formulera mål och visioner samt tillämpa strategier
- Kan tillämpa arbets- och kollektivavtal samt arbetarskyddslagstiftning inom yrkesområdet
- Känner till vad förmanskap, personalförvaltning samt säkerhetsplanering innebär
- Kan fungera i ett multiprofessionellt samarbete
- Kan i media verka som sakkunnig och som representant för kyrkan inom sitt eget arbetsområde.
- Kan koordinera missionsverksamhet inom församlingar
- Kan definiera utvecklingsbehov i sitt eget ledarskap
2
   10 10 SP
SOÅ10UL03

YrkesetikStuderande
- Fördjupar sig i yrkesområdets etiska värdegrund samt formulerar sitt personliga, yrkesetiska förhållningssätt
- Omfattar det sociala områdets etiska praxis
2
   3 3 SP
SOÅ10UL04

Aktuell forskning och utvecklingsverksamhet inom det sociala områdetStuderande
- Känner till aktuell teoretisk forskning inom det sociala området
- Fördjupar sig i aktuella lokala, regionala, nationella och internationella forsknings- och utvecklingsprojekt inom det sociala området
1
   3 3 SP
SOÅ10UL05

Sociala medierStuderande
- Kan använda sociala medier för opinionsbildning och samhällelig påverkan
- Kan använda sociala medier som resursförstärkande metod i det socialpedagogiska arbetet
1
   3 3 SP

Valfria Yrkesstudier

35 SP
SOÅ10KF  35  35 SP
UOÅ10FM01

ForskningsmetodikStuderande
- Kan tillämpa forskningsprocessen systematiskt och flexibelt i examensarbetsprocessen och i projekt
- Kan tillämpa forskningsetik i forsknings och utvecklingsprocesser
- Kan förstå och tillämpa kvalitativa och kvantitativa metoder
- Kan granska och analysera vetenskaplig text och se sambandet mellan forskning och praktisk utvecklingsverksamhet
- Kan använda sig av evidensbaserad kunskap
1
  3  3 SP
SOÅ10KF01

ArbetshandledningStuderande
- Har motivation att utvecklas i sitt arbete och utveckla sin yrkeskunskap
- Har förmåga att ta till sig arbetshandledning som en del av sin professionella utveckling
- Utvecklar sin förmåga att handleda yrkesverksam personal och studeranden både individuellt och i grupp
2
  3  3 SP
SOÅ10KF02

Kyrkans barn - och familjearbete IIStuderande
- Har fördjupade kunskaper i fostran som en del av kyrkans uppdrag
- Kan använda resursförstärkande metoder inom kyrkans barn- och familjearbete
- Kan utvärdera och dokumentera sitt arbete
- Kan identifiera barns behov av särskilt stöd i vardagen samt kan tillämpa ett socialpedagogiskt arbetssätt i arbetet med barn och familjer med särskilda behov
- Kan arbeta i växelverkan med aktörer inom fostran och omsorg
  4  4 SP
SOÅ10KF03

Kyrkans ungdomsarbete IIStuderande
- Har fördjupade kunskaper i kyrkans ungdomsarbete och utvecklar sin yrkesidentitet
- Kan identifiera ungas behov av särskilt stöd i vardagen
- Kan utföra andligt arbete och använda resursförstärkande metoder inom kyrkans ungdoms- och specialungdomsarbete
- Kan planera, genomföra och utvärdera konfirmandverksamhet och hjälpledarutbildning
  5  5 SP
SOÅ10KF04

NT-exegetikStuderande
- Har grundläggande kunskaper om vad Nya testamentet innehåller, hur det har
uppkommit och hur det har undersökts i den vetenskapliga forskningen
- Har förmåga att relatera nytestamentliga texter till vetenskapliga rön och teorier
  5  5 SP
SOÅ10KF05

Professionsrelaterad praktisk teologiStuderande
- Har färdigheter i själavård
- Kan använda sig av homiletik och liturgik ur en diakons eller ungdomsarbetsledares perspektiv
- Kan använda psalmboken och bibeln som arbetsredskap samt värna om sin egen andlighet
1
  5  5 SP
SOÅ10KF06

Praktik: Församlingspraktik 1Studerande
- Fördjupar sina kunskaper om församlingsarbetets mål och arbetssätt
- Kan självständigt och utvecklingsinriktat använda och utveckla resursförstärkande metoder inom församlingens barn- och ungdomsarbete
- Utvecklar sin yrkesidentitet och kan arbeta i mångprofessionella nätverk
1
  10  10 SP
SOÅ10DA  35  35 SP
UOÅ10FM01¨

ForskningsmetodikStuderande
- Kan tillämpa forskningsprocessen systematiskt och flexibelt i examensarbetsprocessen och i projekt
- Kan tillämpa forskningsetik i forsknings och utvecklingsprocesser
- Kan förstå och tillämpa kvalitativa och kvantitativa metoder
- Kan granska och analysera vetenskaplig text och se sambandet mellan forskning och praktisk utvecklingsverksamhet
- Kan använda sig av evidensbaserad kunskap
1
  3  3 SP
SOÅ10DA01

ArbetshandledningStuderande
- Har motivation att utvecklas i sitt arbete och utveckla sin yrkeskunskap
- Har förmåga att ta till sig arbetshandledning som en del av sin professionella utveckling
- Utvecklar sin förmåga att handleda yrkesverksam personal och studeranden både individuellt och i grupp.
1
  3  3 SP
SOÅ10DA02

Kyrkans samhällsarbeteStuderande
- Har kunskaper om samhällsinriktat socialpedagogiskt arbete och om kyrkans samhällsarbete
- Kan identifiera servicebehov hos olika invånargrupper och definiera kyrkans ansvar
- Kan genomföra preventiva insatser och sociala interventioner för att minska utslagning och utanförskap.
- Har förmåga att kritiskt granska sociala kategoriseringar och att problematisera förhållandet mellan individ, kyrka och samhällsstruktur
1
  4  4 SP
SOÅ10DA03

FörsamlingsdiakoniStuderande
- Har fördjupade kunskaper om diakoni och kan reflektera över diakonala frågeställningar och utvecklar sin yrkesidentitet och etik
- Kan använda diakonala och resursförstärkande arbetsmetoder med utsatta individer
- Har förmåga att arbeta mångprofessionellt och kan engagera och frivilliga.
- Kan dokumentera, utvärdera och utveckla sitt arbeta
1
  5  5 SP
SOÅ10DA04

NT-exegetikStuderande
- Har grundläggande kunskaper om vad Nya testamentet innehåller, hur det har uppkommit och hur det har undersökts i den vetenskapliga forskningen
- Har förmåga att relatera nytestamentliga texter till vetenskapliga rön och teorier
  5  5 SP
SOÅ10DA05

Professionsrelaterad praktisk teologiStuderande
- Har färdigheter i själavård
- Kan använda sig av homiletik och liturgik ur en diakons eller ungdomsarbetsledares perspektiv
- Kan använda psalmboken och bibeln som arbetsredskap samt värna om sin egen andlighet
1
  5  5 SP
SOÅ10DA06

Praktik: FörsamlingspraktikStuderande
- Fördjupar sina kunskaper om församlingsarbetets mål och arbetssätt
- Kan självständigt och utvecklingsinriktat använda och utveckla resursförstärkande metoder inom församlingens diakoni eller ungdomsarbete
- Utvecklar sin yrkesidentitet och kan arbeta i mångprofessionella nätverk
1
  10  10 SP
Lär

Lärdomsprov

15 sp SP
  15  15 SP
Val

Valfria studier

15/5 sp SP
Pra

Praktik

45 SP


« Tillbaka till utbildningsprogrammen