Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

Utbildning till socionom, Vasa (210 SP)

Examen: YH-examen inom social- och hälsovård
Examensbenämning: Socionom (YH)
Beräknad studietid: 3,5 år
KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
Gru

Grundstudier

26 SP
YH10EN01  3  3 SP
YH10FI013    3 SP
YH10SV011 2  3 SP
UOSHV14IN013    3 SP
UOSHV10FM013    3 SP
UOSHV10OL01 3   3 SP
UOSHV14HU012    2 SP
SOV10MM6    6 SP
UOSHV10ME01

MentalvårdKursens inlärningsresultat är att den studerande:
- har kunskap om psykisk hälsa och olika former av psykisk ohälsa (främst depression, ångestsyndrom, psykoser, personlighetsstörningar)
- känner till områdets centrala lagstiftning och mentalvårdsstrategier och kan tillämpa dem i yrkesutövning
- känner till mentalvårdens olika service- och vårdformer
- kan identifiera störningar i den psykiska hälsan och har handlingsberedskap
- kan informera, rådge och handleda i mentalvårdsfrågor
- känner till olika former av behandling, terapi och vård och kan tillämpa dem med beaktande av individuella faktorer
- kan samverka med anhöriga och övriga aktörer i nätverket utgående från en helhetssyn på individens livssituation
- kan utvärdera olika vård- och behandlingsinsatser
- kan tillämpa aktuella resultat av forskning och delta i utvecklingsarbete
3
3    3 SP
UOSHV10MI01

MissbrukarvårdKursens inlärningsresultat är att den studerande:
- har kunskap om olika former av missbruk (främst missbruk av alkohol, narkotika och läkemedel)
- känner till områdets centrala lagstiftning och rusmedelsstrategier och kan tillämpa dem i yrkesutövning
- känner till missbrukarvårdens olika service- och vårdformer
- kan identifiera missbruk och har handlingsberedskap
- kan informera, rådge och handleda i missbruksfrågor
- känner till olika former av behandling, terapi och vård och kan tillämpa dem med beaktande av individuella faktorer
3    3 SP
Yrk

Yrkesstudier

114 SP
SOV10MK3    3 SP
SOV10FF 3   3 SP
SOV10FM  5  5 SP
SOV10SS15    15 SP
SOV13SS01

SociologiKursens inlärningsresultat är att den studerande:
-känner till sociologins grundläggande begrepp, teorier och aktuella forskningsområden
-kan identifiera grunddragen och förändringarna i det finländska samhället i ett samhällsvetenskapligt perspektiv
-har förståelse för de faktorer som inverkar på människors och gruppens sociala beteende
-känner till och kan använda grundläggande forskningsmetoder inom sociologin
2
5    5 SP
SOV10SS02

KommunförvaltningKursens inlärningsresultat är att den studerande:
-känner till kommunalförvaltningens uppgifter, organisation och funktionsprinciper
-har kunskap om kommunal demokrati, medborgarnas påverkningsmöjligheter och valsystem
-känner till kommunal ekonomi och lagstiftning
2
5    5 SP
SOV10SS03

SocialpolitikKursens inlärningsresultat är att den studerande:
-känner till centrala begrepp och problemställningar, inriktningar och trender inom socialpolitikens område
-känner till och kan använda grundläggande socialpolitiska forskningstekniker och informationskällor
-har kunskap om vilka faktorer som påverkar socialpolitikens utformning
- känner till de faktorer som bidrar till eller hotar en socialt hållbar utveckling såväl på ett globalt som ett nationellt plan
5    5 SP
SOV10SB6    6 SP
SOV10SA8    8 SP
SOV10SA01

Socialarbete på olika nivåerKursens inlärningsresultat är att den studerande:
- har god kännedom om det sociala arbetets mål och metoder samt kan analysera sociala problem på olika nivåer
- kan reflektera över olika professionella insatser inom det sociala området och bedöma följdverkningar ur såväl ett enskilt individperspektiv som ur ett större samfunds- och samhällsperspektiv
- är förtrogen med det sociala arbetets etiska koder
3
3    3 SP
SOV14SA01

KlientarbeteKursens inlärningsresultat är att den studerande:
- har beredskap att möta socialvårdens olika klienter i yrkesmässiga relationer samt i ett mångkulturellt perspektiv
- har beredskap att fungera i dialog och samverkan
- kan analysera vad som händer i mötet både i interaktionen och på det personliga planet
- ser olika beteendemönster, behov och problem och kan bidra med konstruktiva lösningsmodeller
- känner till och kan tillämpa olika metoder i socialt klientarbete
- kan utvärdera olika metoder och insatser inom klientarbete
2
5    5 SP
SOV10ML11    11 SP
SOV10ML01

PedagogikKursen inlärningsresultat är att den studerande:
-har beredskap att förstå den livslånga lärandeprocessen som idé och kan reflektera kring sin egen lärandeprocess.
-förstår och kan ta värdemässig ställning till olika inlärningsteorier samt hur dessa kan påverka individer och deras upplevelser av pedagogisk verksamhet i olika former
-har förmågan att kritiskt granska hur egna pedagogiska strategier kan påverka skeendet i olika
pedagogiska situationer
-behärskar centrala begrepp inom pedagogik som vetenskapsområde och som praktisk verksamhet
1
3    3 SP
SOV10ML02

FörskolepedagogikKursens inlärningsresultat är att den studerande:
-känner till struktur och innehåll i olika dagvårdsformer
-har grundläggande kunskaper om mål, innehåll och metoder i småbarnsfostran och dagvård
-känner till alternativa pedagogiska riktlinjer
-har grundläggande kunskaper om barns tänkande och lärande samt barns utveckling
1
3    3 SP
SOV10ML03

SpecialpedagogikKursens inlärningsresultat är att den studerande:
-känner till specialpedagogiken som vetenskapsområde och som praktisk verksamhet
-har grundläggande kunskaper om hur olika typer av funktionshinder uppstår samt hur dessa i sin tur kan påverka klientens utveckling.
-har kunskaper om metodiken kring olika grupper med specialbehov samt förstår betydelsen av dessa för individens utveckling och inlärning
1
5    5 SP
SOV10FJ 10   10 SP
SOV10FJ01

EntreprenörskapKursens inlärningsresultat är att den studerande:
- känner till entrepenörskapets olika yttrycksformer
- förstår betydelsen av företagsamhet i ett samhällsperspektiv
- känner till formerna av företagande och entrepenörskap inom det sociala området
- har insikt i företagsamhetens förutsättningar inom det sociala området
- har grundläggande insikter i budgetering, marknadsföring, projektplanering och -finansiering
 5   5 SP
SOV10FJ02

JuridikKursens inlärningsresultat är att den studerande:
- har kunskaper om lagstiftningsförfarande och det finländska rättsväsendet
- känner till grundprinciperna för god förvaltning
- har grundläggande kunskaper i social- och arbetsrätt, inklusive kunskap om centrala lagar, förordningar, beslut och avtal, samt om internationell rätt
- känner till de juridiska aspekterna av centrala frågeställningar inom det sociala området
- kan uppsöka, tolka och tillämpa regelverk inom det sociala området
 5   5 SP
SOV10VO 8   8 SP
SOV10VO01

Vårdens grunderKursens inlärningsresultat är att den studerande:
- har insikter i vårdarbetets principer och förmåga att tillämpa dessa i olika vård- och omsorgsmiljöer
- inser aseptikens betydelse i och har förmåga att övervaka och utveckla de aseptiska metoderna
- behärskar arbetsställningar och lyftteknik
- har förutsättningar att förstå hur sjukdom och skada påverkar mänskans fysiologi och hälsa
- kan identifiera patientens/klientens behov av omedelbar första hjälp och förstå livsfunktionernas betydelse samt med hjälp av enkla åtgärder kunna upprätthålla dessa funktioner
- känner till huvudprinciperna i första hjälpens fortsatta åtgärder och känner till befolkningsskyddets organisation i vårt land
5
 5   5 SP
SOV10VO02

LäkemedelsläraKursens inlärningsresultat är att den studerande:
- behärskar förverkligandet av den läkemedelshantering som arbetsuppgifterna kräver
- förstår sitt ansvar i läkemedelshantering; rättigheter, skyldigheter, hantering av problem- och riskavfall samt utvecklandet av yrkesskickligheten
2
 3   3 SP
VPV10RP 9   9 SP
VPV10RP01

SocialpedagogikKursens inlärningsresultat är att den studerande:
-kan beskriva socialpedagogiken som delområde inom omsorgsvetenskaperna samt som praktisk verksamhet
-förstår och kan beskriva på vilka sätt, man med hjälp av socialpedagogiska metoder, kan stöda individens utveckling, inlärning och därmed förebygga social utslagning
1
 3   3 SP
VPV10RP02

VuxenpedagogikKursens inlärningsresultat är att den studerande:
-förstår betydelsen av vuxenpedagogik som vetenskap och som en praktisk verksamhet
-kan identifiera särdragen i den vuxnes lärande samt har beredskap att stöda vuxna i deras lärande och utveckling
-har beredskap att iscensätta vuxnas lärande genom egen planering
-har en positiv syn på sin egen tillväxt, lärande och utveckling
2
 3   3 SP
VPV10RP03

GerontologiKursens inlärningsresultat är att den studerande:
- har kännedom om de processer som en åldrande individ genomgår
- känner till de faktorer som bidrar till en god livskvalitet för äldre och har färdigheter som behövs i förverkligandet av en kvlitetsmässigt god äldreomsorg
- känner till struktur och innehåll i äldreomsorgens olika verksamhetsformer
2
 3   3 SP
SOV10ML04  53 8 SP
SOV10ML05

Leadership in a Multicultural SocietyKursens inlärningsresultat är att den studerande:
-har fördjupade insikter i ledarskap och kultur i en mångkulturell och/eller internationell miljö
-har fördjupade insikter i betydelsen av diversitet i arbetslivet
-har grundläggande interkulturell kommunikationskompetens
-har insikter i och kan genomföra utvärdering av arbetslivsverksamhet (särskilt aspekter av diversitet)
-utvecklar sin värdegrund med avseende på diversitet i arbetslivet
-kan kommunicera på engelska i en mångkulturell arbetsmiljö
  5  5 SP
SOV10ML06

PersonlighetsutvecklingKursens inlärningsresultat är att den studerande:
-har en solid självkännedom, förmåga till självreflektion och ett positivt förhållningssätt till den egna utvecklingspotentialen
-inser kommunikationens betydelse för ökad själv- och mänskokännedom
-har kunskap om mellanmänskliga processer och vilken betydelse det egna agerandet har för dessa
2
   3 3 SP
SOV10SO 5   5 SP
SOV14TM  13  13 SP
SOV13TM01

SocialpedagogikKursens inlärningsresultat är att den studerande:
- har fördjupade kunskaper om socialpedagogiska förklaringsmodeller och teorier
- kan använda sig av en socialpedagogisk tolkningsram och ett livscykelperspektiv för att förstå människan i hennes sociala sammanhang
- förstår betydelsen av socialpedagogiskt arbete för olika klientgrupper
2
  5  5 SP
SOV13TM02

Yrkesetik och filosofiKursens inlärningsresultat är att den studerande:
- känner till olika människosyner och livsåskådningar samt är
medveten om grunden för sin egen livsåskådning
- är förtrogen med grundbegrepp inom etik och filosofi
- känner till de viktigaste filosofiska strömningarna i det västerländska samhället
- kan argumentera och analysera problem i vardagsliv och yrkesliv
utifrån filosofiska och etiska utgångspunkter
- känner till och kan tillämpa etiska riktlinjer för social yrkesutövning
- ha beredskap att utveckla en professionell yrkesroll baserad på
en humanistiskt präglad yrkesetik, filosofisk teori samt ärlig själv-
reflektion
  3  3 SP
SOV13TM03

Personaladministration och teamarabeteKursens inlärningsresultat är att den studerande:
- har beredskap att utföra förmansuppgifter samt leda och utveckla verksamhet inom socialvårdens verksamhetsfält med beaktande av principer som gäller för hållbar utveckling
- har kännedom om ledarfunktioner, teamarbete, administrativa rutiner och förvaltningsprinciper inom det område som representerar studerandes alternativa profilstudier
- har beredskap att leda och motivera personalteam samt hantera konflikter
- har beredskap att granska, reflektera över och utveckla den egna ledarrollen
  5  5 SP
SOV10AL  10  10 SP
SOV13AL01

Familjearbete och metodikKursens inlärningsresultat är att den studerande:
- förstår betydelsen av tidig interaktion och kan stöda anknytningsprocessen mellan barn och vårdnadshavare med arbetsmetoder som befrämjar interaktion och dialog
- har goda kunskaper om barnskyddets mål och metoder
- har beredskap att med familjearbetets metoder stöda familjer i krävande livssituationer och att samarbeta med myndigheter och nätverk i förebyggande arbete och familjecentrerat socialpedagogiskt arbete
- har tillägnat sig en arbetsorientering som är präglad av ett barn- och familjecentrerat synsätt
1
  10  10 SP
SOV13AL02

Förskolepedagogik och metodikKursens inlärningsresultat är att den studerande:
- har fördjupat sina kunskaper om de förskolemetodiska arbetssätten inom dagvården och kan tillämpa ett systematiskat didaktiskt tänkande med barnet som utgångspunkt
- har goda kunskaper om barnskyddets mål och metoder
- har beredskap att stöda familjer i krävande livssituationer och samarbeta med myndigheter och nätverk i förebyggande arbete och familjecentrerat socialpedagogiskt arbete
- har kunskap om arbetsmetoder som befrämjar interaktion mellan barn och fostrare
1
  10  10 SP
SOV13AL03

Invandrararbete och metodikKursena inlärningsresultat är att den studerande:
- känner till villkoren för ungdomars situation och uppväxtvillkor i det senmoderna samhället
- har insikter i de särdrag som kännetecknar den unga mänskans fysiska, emotionella och sociala utveckling
- känner till centrala aktörer inom ungdomsarbete; mål, organisation, uppgiftsområden, förvaltning och lagstiftning
- känner till centrala teorier om ungdomskultur
- förstår och kan analysera ungdomsarbetets olika metoder mot en socialpedagogisk bekgrund
  10  10 SP
SOV13AL04  10  10 SP
SOV13AL05

Ungdomsarbete och metodikKursens inlärningsresultat är att den studerande:
- Har insikter i den unga människans utveckling och uppväxtvillkor i dagens samhälle
- Är bekant med olika möjligheter och risker som den unga möter
- Känner till centrala teorier om ungdomskultur
- Kan identifiera ungas resurser, göra riskbedömningar och tillämpa resursförstärkande arbetssätt
- Har kunskaper om skolkuratorns roll och uppgifter
- Kan tillämpa central lagstiftning och aktuella styrdokument i arbetet med unga
- Har en beredskap att arbeta i mångprofessionella team och samarbeta med vårdnadshavare
  10  10 SP
SOV13AL06

Gerontologiskt arbete, funktionsnedsättningar och metodikKursens inlärningsresultat är att studerande:
- har god kännedom om och kan tillämpa arbetsmetoder som befrämjar livskvalitet och delaktighet
- har fördjupade kunskaper om den åldrande människan och åldersrelaterade förändringar
- känner till gerontologins centrala begrepp, delområden och forsknings-resultat och kan förverkliga dem i äldreomsorg
- har fördjupade kunskaper om olika funktionshinder och demens-sjukdomar samt deras konsekvenser
- kan delta i planering, förverkligande, utveckling och utvärdering av olika vård- och omsorgsformer
- kan handleda och rådge funktionshindrade och äldre om samhällets stöd- och serviceformer, hjälpmedel och teknik
- förstår betydelsen av och har beredskap för mångprofessionellt samarbete
- känner till områdets centrala lagstiftning och styrdokument
  10  10 SP
SOV14KM01  10  10 SP
Lär

Lärdomsprov

15 SP
LÄR  15  15 SP
LÄR15LP01

Lärdomsprov 1Kursena inlärningsresultat är att den studerande:
- kan redogöra för relevant tidigare forskning inom sitt intresseområde i en sammanhållen teoretisk grund för lärdomsprovet.
  5  5 SP
LÄR15LP02

Lärdomsprov 2 och mognadsprovKursens inlärningsrtesultat är att den studerande:
- kan integrera forskningsprocessens olika steg i sitt lärdomsprov och har förmåga att tillämpa kunskaperna inom sitt intresseområde.
  10  10 SP
Val

Valfria studier

10 SP
VALFRI     10 SP
Pra

Praktik

45 SP
SOV10PR520 20 45 SP
SOV10PR01

GrundpraktikKursens inlärningsresultat är att den studerande:
-visar förståelse för och kännedom om den klientgrupp som praktikplatsen representerar
-kan självständigt observera och analysera mänskorelationer på praktikplatsen; relationer mellan klienter, personal, anhöriga, studerandens egen relation till sej själv.
-har förmågan att planera, genomföra och utvärdera en verksamhet för klienter
5    5 SP
SOV10PR02

Social omsorgspraktik 1Kursens inlärningsresultat är att den studerande:
-har förmågan att reflektera över sitt yrkesbeteende i olika situationer utifrån teoretiska, praktiska och värdbaserade grunder.
-har påbörjat en personlig utformning av yrkesidentiteten gällande kunskaper, metodfärdigheter och relationer
-uppvisar kunskap om offentliga sektorns och tredje sektorns olika former av social omsorg och kan kritiskt granska olika alternativ
- kan tillämpa principerna för hållbar utveckling i praktisk yrkesutövning
 10   10 SP
SOV10PR03

Social omsorgspraktik 2Kursena inlärningsresultat är att den studerande:
- kan planera, tillämpa och utvärdera metoder, arbetssätt och modeller som är aktuella på praktikplatsen och i den klientgrupp som praktikplatsen representerar. Studeranden kan även beskriva den idé- och värdemässiga grunden för metoderna ifråga
- kan tillämpa principerna för hållbar utveckling och bedöma konsekvenserna för människan och miljön
 10   10 SP
SOV15PR01

Ledarskapspraktik 1Kursens inlärningsresultat är att den studerande:
-kan hantera förmansuppgifter inom valt profileringsområde
-kan planera, leda, förverkliga och utvärdera mål, medel och resultat
-kan tillämpa teorier och metoder om social omsorg och ledarskap i praktiken
-kan tillämpa, analysera och utveckla arbetssätt som främjar hållbar utveckling
-utvecklar en personlig och professionell ledarstil
   10 10 SP
SOV15PR02

Ledarskapspraktik 2Kursens inlärningsresultat är att den studerande:
-kan hantera förmansuppgifter inom valt profileringsområde
-kan planera, leda, förverkliga och utvärdera mål, medel och resultat
-kan tillämpa teorier och metoder om social omsorg och ledarskap i praktiken
-kan tillämpa, analysera och utveckla arbetssätt som främjar hållbar utveckling
-utvecklar en personlig och professionell ledarstil
   10 10 SP


« Tillbaka till utbildningsprogrammen