Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

Utbildning i informationsbehandling (210 SP)

Examen: YH-examen i företagsekonomi
Examensbenämning: Tradenom (YH)
Beräknad studietid: 3,5 år
KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
Gru

Grundstudier

48 SP
IB14SK336  12 SP
RB14SV01

SvenskaStuderande kan muntligt och skriftligt kommunicera på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt. Studerande är medveten om olika vägar att söka information och kan använda den samt lär sig rapportera enligt standarduppställningar. Studerande kan använda referenssystem och känner till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande.

Efter kursen kan studerande kommunicera både muntligt och skriftlig på ett i arbetslivet ändamålsenligt sätt. De ska kunna skriva vetenskapliga rapporter och använda referenssystem samt rapportera enligt standarduppställning.
1
3    3 SP
RB14EN01

EngelskaStuderande
• kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet
• har kännedom om central terminologi inom sitt eget område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur
• förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill samt
• är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang
1
 3   3 SP
RB14FI01

FinskaStuderande kan uttrycka sig muntligt och skriftligt i arbetslivssituationer på ett yrkesmässigt sätt inbegripande förmåga att bemöta kunder och samarbetsparter.
Studerande behärskar den centrala terminologin inom sin bransch och kan tillgodogöra sig facklitteratur i sina studier, i sitt blivande yrke och för sin yrkesmässiga utveckling.
Studerande skall uppvisa sådana kunskaper i finska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda. Detta innebär att studerande bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2 eller 3) eller god (vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift. Muntlig och skriftlig förmåga bedöms skilt.
  3  3 SP
IB14BE01

Business EnglishThe student
• shows the ability to communicate in an appropriate manner in business situations, in speaking and writing, using professional terminology and phrasing
• develops his/her language skills in the field of business also through reading articles, acting in practical situations and doing project work, independently as well as in a team
• knows how to deal with and respect cultural differences in international business contacts
1
  3  3 SP
IB14TS636  15 SP
IB14TS01

ProjektmetodikEfter kursen skall den studerande
• känna till de krav som ställs inom projektbaserat arbete och lärande
• känna till de allmännaste projektmetoderna i branschen
• känna till projektledarens roll och ansvar
• kunna hantera tidsuppföljning i ett projekt
• kunna skapa kravspecifikation, projektplan och övrig dokumentation som ingår i ett projekt
• kunna hantera ett projektplaneringsverktyg
• förstå betydelsen av utvärdering av ett projekt
1
3    3 SP
RB14IN01

Introduktion till högskolestudierStuderanden
• känner till sin egen högskola och enhet
• inser nyttan av studerandeaktiverande lärmetoder
• kan reflektera över sitt lärande, sin framtid och känner till sin egen inlärningsstil
• kan göra upp en egen studieplan och följa upp sin studieframgång
• kan skapa egen kunskap och skapa egna personliga inlärningsmiljöer och dela med sig till andra
• kan reflektera över sina studier och framtidsplaner med tanke på sitt kommande yrke
• kan reflektera över livslångt lärande i sitt kommande yrke
• kan söka, hantera och kritiskt bedöma information
1
3    3 SP
IB14TS02

StatistikEfter kursen skall den studerande
• kunna tillämpa grundläggande statistiska metoder och datainsamlings- och undersökningsmetodik
• självständigt kunna planera, insamla, bearbeta och tolka ett statistiskt datamaterial
• kunna identifiera, analysera och kritiskt granska resultat av egna och publicerade statistiska undersökningar
1
 3   3 SP
IB14TS03

Geografiska informationssystemStuderanden kan
- hantera, konvertera och redigera geografiska data i de vanligaste filformaten (vektor- och rasterdata) både i ett GIS-program (QGIS), på webben och i mobila enheter
- utnyttja öppna geografiska data effektivt
- visualisera och publicera geografiska data
- projicera och omprojicera data från en projektion/koordinatsystem till ett annat
- hantera spatiala databaser
1
  3  3 SP
IB14TS04

ForskningsmetodikStuderande
• känner till grunderna i vetenskapsteori
• klarar av att beskriva och tillämpa relevanta forskningsmetoder
• kan göra upp en plan för ett vetenskapligt arbete
• kan dokumentera och kommunicera sina forskningsresultat
1
  3  3 SP
IB14FE399  21 SP
IB14FE01

Företagsekonomins grunderStuderanden
• Behärskar nationalekonomiska grundbegrepp
• Har grundläggande kunskaper i ekonomiskt tänkande och ser möjligheter till självständigt företagande.
• Förstår innebörden i begreppen kundinriktning och kvalitet och inser deras koppling till marknadsföringsverksamheten
• Känner till olika företagsformer samt ekonomiska och juridiska aspekter på hur man startar och driver ett företag.
• Känner till grunder i kostnadsberäkning, budgetering och redovisning.
• Känner till skyldigheter och rättigheter för både företagare och anställda
1
3    3 SP
IB14FE02

HandelsmatematikEfter avslutad kurs skall den studerande
• inse rimligheten i matematiska beräkningar
• kunna utföra ekonomiska beräkningar inom ett företag.
• kunna tolka ekonomiska beräkningar och använda sig av dem vid beslut
1
 3   3 SP
IB14FE03

Tjänste- och produktutvecklingDen studerande:
• Kan redogöra för designprocessen inom tjänstedesign, och för centrala begrepp inom denna som kontaktpunkter, kundupplevelse och kundresa.
• Kan identifiera kontaktpunkter mellan användare och tjänsteförmedlare och redogöra för hur dessa förhåller sig till fysisk miljö, rumslighet, kommunikationskanaler och tid.
• Kan på grundläggande nivå tillämpa designmetoder som boardtekniker, funktionsanalyser, observationer och utvärdering för att analysera och visualisera en tjänst ur ett kundreseperspektiv, och genom kreativa metoder och utvärderingsmetoder generera utvecklingskoncept.
• Skall med stöd av olika visuella metoder och tekniker kunna åskådliggöra, förklara och argumentera för olika tjänste-, produkt- och miljökoncept för olika typer av mottagare eller avnämare(konsument).
 3   3 SP
IB14FE04

Marknadsföring och försäljningDen studerande:
• förstår och kan utnyttja principerna för en kundorienterad verksamhet
• innehar affärskunnande i marknadsföring
• kan utveckla affärsprocesser
• identifiera centrala teorier och begrepp inom e-business och kunna använda dessa teorier för att förstå, analysera och utveckla företagets verksamhet
• identifiera olika typer av e-affärsmodeller
• kan göra för marknadsföringsinsatser i sociala medier
• förstår hur man kan anpassa försäljningsprocessen till verksamheten
1
 3   3 SP
IB14FE05

Starta egetDen studerande
• känner till möjligheterna till den självsysselsättning och -utveckling som en entreprenörsverksamhet kan erbjuda
• känner till det stöd som erbjuds för start, övertagande och drift av näringsverksamhet
• känner till vilka anmälningar och tillstånd som krävs för verksamheten
• känner till de övergripande skillnaderna mellan olika bolagsformer
• kan utgående från en verksamhetsidé göra upp en affärsplan
• kan bedöma alternativen och behovet av finansiering
• känner till företagarnätverket och stödorganisationerna inom ett marknadsområde
• kan för ett område och för den egna branschen, bedöma och anknyta entreprenörsverksamhetens marknads- och konkurrenssituation till de egna utsikterna och möjligheterna om en kommande yrkeskarriär
1
  3  3 SP
IB14FE06

Handelsrättens grunderDen studerande
• har en allmän orientering kring centrala rättsområden som påverkar ekonomiska enheters verksamhet och handlingsalternativ
• känner till centrala juridiska grundbegrepp
• är förtrogen med central civilrättslig lagstiftning
• kan själv skriva juridiska problemlösningar
1
  3  3 SP
IB14FE07

Extern redovisningDen studerande
• har grundläggande kunskaper i bokföring samt uppgörande av bokslut
• behärskar den grundläggande teorin inom extern redovisning
• kan definiera begreppet affärssystem och förstår syftet med det
• kan tolka och identifiera begrepp i anknytning till affärssystem
• behärskar de viktigaste funktionerna i ett affärssystem
• känner till aktuella leverantörer av affärssystem
1
  3  3 SP
Yrk

Yrkesstudier

105 SP
IB14IT126   18 SP
IB14IT01

IKTStuderande behärskar
• skolans IT-tjänster samt de verktygsprogram som behövs i arbete och studier för att sammanställa skriftliga arbeten, analysera data och rapportera projekt
• filhantering
• textbehandlingsprogram för att skapa och hantera standarddokument, officiella brev och rapporter
• textbehandlingsprogram för att skapa och hantera långa dokument med bl.a. innehållsförteckning och källförteckning
• tabellkalkyleringsprogram för att hantera kalkyler med formler, funktioner och diagram
• program för presentationsgrafik för att skapa presentationer
1
3    3 SP
IB14IT02

Office i företagsbruk- känner till principer för dokumenthantering, såsom utformning av dokument och versionshantering
- kan effektivt utnyttja Office-program för att främja företaget information, dokumentation och redovisning
1
3    3 SP
IB14IT03

Grafisk produktionEfter kursen skall den studerande
• ha kunskap om den grafiska produktionens delprocesser, från idé till färdig trycksak.
• kunna hantera verktyg för framställning av olika typer av tryckt material
• kunna beställa och följa upp trycksaksproduktion
• kunna resonera kring och välja de produktionsmetoder som främjar hållbar utveckling
1
 6   6 SP
IB14IT04

Projekt inom IT-tjänsterDen studerande
• kan redovisa lämplig projektdokumentation och utvärdera projektets genomförande
• känner till och förstår syftet med teamarbete
• kan organisera, delegera och målinrikta arbetet i teamet
• kan tydliggöra visioner och mål för teamet
• kan delta i ett projekt där projektmål, krav, metodik och faserna idéutveckling, planering/design, förverkligande, drift skötsel och förvaltning är definierade och givna
• kan ge förslag till ett personligt utvecklings- och inlärningsmål som kommer att ha uppnåtts vid kursens avslutning
• kan ge förslag till en strategi för förverkligande av målet under kursens gång
• kan ge förslag till ett sätt att redovisa att inlärningsmålet har uppnåtts vid kursens avslutning
1
6    6 SP
IB14WU2112   33 SP
IB14WU01

WebbteknikDen studerande uppnår grundläggande kunskaper och färdigheter i att skapa och konfigurera webbplatser för företags och föreningars marknadsföring och kommunikation.
1
6    6 SP
IB14WU02

Grafisk profil och webbdesignDen studerande
• kan planera och strukturera webbplatser enligt rekommendationer för användbar webbdesign
• kan utarbeta en grafisk manual som definierar utseendet och innehållet i ett företags webb och trycksaker
1
3    3 SP
IB14WU03

WebbprogrammeringDen studerande
• kan planera och utveckla funktioner och användargränssnitt för dynamiska webbplatser
• kan tillämpa de viktigaste funktionerna i klient- och serverbaserade skriptspråk vid utveckling av webbapplikationer
• behärskar de viktigaste funktionerna rörande användningen av databaser
• förstår betydelsen av grundläggande säkerhetsåtgärdar
1
6    6 SP
IB14WU04

Webbprojekt 1Den studerande
• kan aktivt delta i och slutföra enkla projektuppdrag med syftet att skapa användarvänliga webbplatser
• kan redovisa lämplig projektdokumentation och utvärdera projektets genomförande
• bidrar aktivt, lojalt och engagerat till slutförande av teamets uppgifter
• ansvarar för teamets arbete och utmaningar och deltar i arbetet på lika villkor som alla andra i teamet
• kan delta i ett projekt där projektmål, krav och metodik är givna och definierade
• kan delta i detaljplaneringen av faserna planering/design och förverkligande
• kan ge förslag till ett personligt utvecklings- och inlärningsmål som kommer att ha uppnåtts vid kursens avslutning
• kan ge förslag till en strategi för förverkligande av målet under kursen gång
• kan ge förslag till ett sätt att redovisa att inlärningsmålet har uppnåtts vid kursens avslutning
1
6    6 SP
IB14WU05

Relationsdatabaser och SQLDen studerande
•kan planera och förverkliga databaser med ett databashanteringssystem
•känner till de vanligaste databashanterarna såsom MySQL och Microsoft SQL server och deras administrationsverktyg
•kan göra ER-diagram och normalisera databaser
•kan använda frågespråket SQL
•kan installera en databasserver och administrera användare och användarrätter på en databasserver
1
 6   6 SP
IB14WU06

Webbprojekt 2Den studerande
• kunna aktivt delta i och slutföra avancerade projektuppdrag med syftet att skapa och konfigurera dynamiska webbplatser
• kan redovisa lämplig projektdokumentation och utvärdera projektets genomförande
• är medveten om sina egna färdigheter, intressen, styrkor och svagheter
• kan tillföra positiv energi till teamet och ställa upp för teamets medlemmar när det behövs
• delta i ett projekt där projektmål och metodik är färdigt givna och definierade
• delta i idéutvecklingsfasen vid identifieringen av kraven
• aktivt medverka vid detaljplaneringen av faserna planering/design och förverkligande
• kan ge förslag till ett personligt utvecklings- och inlärningsmål som kommer att ha uppnåtts vid kursens avslutning
• kan ge förslag till en strategi för förverkligande av målet under kursen gång
• kan ge förslag till ett sätt att redovisa att inlärningsmålet har uppnåtts vid kursens avslutning
1
 6   6 SP
IB14DM 15   15 SP
IB14DM01

Fotografering och bildhanteringDen studerande
• behärskar bildskapandets grunder
• behärskar bildbehandlingsteknik med avseende att framställa bildmaterial för olika medier
1
 3   3 SP
IB14DM02

MultimediaproduktionDen studerande
• känna till hur man planerar, organiserar, strukturerar och designar användarens upplevelse då denne navigerar i informationen och interagerar med densamma. (Informationsarkitektur)
• behärska typiska medietekniska tillämpningar (Digitala medier)
• behärskar grundläggande funktioner i videoproduktion och hantering av filmprojekt
1
 6   6 SP
IB14DM03

MediaprojektDen studerande
• kunna aktivt delta i och slutföra projektuppdrag med utgångspunkt i att skapa digitalt mediamaterial
• kan redovisa lämplig projektdokumentation och utvärdera projektets genomförande
• engagerar sig för att lägga fram alternativa lösningar i utmanande situationer
• kan tillämpa användbara metoder för mötes- och konflikthantering och intern kommunikationen
• delta i ett projekt där projektmål och metodik är färdigt givna och definierade
• delta vid identifieringen av kraven och valet av metodik
• delta i och bidra med idéer i idéutvecklingsfasen
• aktivt medverka vid och påverka detaljplaneringen av faserna, planering/design och förverkligande
• kan ge förslag till ett personligt utvecklings- och inlärningsmål som kommer att ha uppnåtts vid kursens avslutning
• kan ge förslag till en strategi för förverkligande av målet under kursen gång
• kan ge förslag till ett sätt att redovisa att inlärningsmålet har uppnåtts vid kursens avslutning
1
 6   6 SP
IB14PG6612  24 SP
IB14PG01

ProgrammeringsteknikDen studerande
• kan logiken för hur man konstruerar datorprogram
• känner till de vanligaste algoritmerna och datastrukturerna inom programmeringsspråket
• kan tillämpa programutvecklingsprocessen och principerna för god programmeringspraxis
• kan tillämpa filhantering och databaskoppling
• kan skapa grafiska användargränssnitt
• förstår principer för objektorienterad programmering
1
6    6 SP
IB14PG02

ApplikationsprogrammeringDen studerande
• kan designa och utveckla applikationer enligt de principer som är kännetecknande för mobila enheter
1
 6   6 SP
IB14PG03

Projekthantering och programkonstruktion 1Den studerande
• kan delta i ett programutvecklingsprojekt med betoning på idéutveckling, design och implementering
• kan arbeta iterativt och inkrementellt vid programutvecklingsprojekt
• kan redovisa lämplig projektdokumentation och utvärdera projektets genomförande
•lägger fram egna idéer och bidrar till genomförandet av dem
• delar självklart med sig information, kunskap och erfarenheter till andra teammedlemmar
• kan skapa och främja en god teamanda och utveckla teamets prestationsförmåga
• kan aktivt medverka vid fastställande av projektmål, krav och metodik
• kan aktivt delta i och bidra med idéer i idéutvecklingsfasen
• kan aktivt och självständigt leda detaljplaneringen av faserna planering/design och förverkligande
• kan ge förslag till ett personligt utvecklings- och inlärningsmål som kommer att ha uppnåtts vid kursens avslutning
• kan ge förslag till en strategi för förverkligande av målet under kursen gång
• kan ge förslag till ett sätt att redovisa att inlärningsmålet har uppnåtts vid kursens avslutning
1
  6  6 SP
IB14PG04

Projekthantering och programkonstruktion 2Den studerande
• kan delta i ett programutvecklingsprojekt med betoning på testning, drift och underhåll
• kan arbeta iterativt och inkrementellt vid programutvecklingsprojekt
• kan redovisa lämplig projektdokumentation och utvärdera projektets genomförande
• anpassar sig smidigt till växlande förhållande och omständigheter
• kan ta väl hand om kunderna och bemöter dem korrekt och engagerat
• kan tillsammans med en uppdragsgivare självständigt fastställa projektmål, krav och metodik
• kan aktivt och självständigt leda idéutvecklingsfasen och genomföra faserna planering/design och förverkligande samt drift, skötsel och förvaltning
• kan ge förslag till ett personligt utvecklings- och inlärningsmål som kommer att ha uppnåtts vid kursens avslutning
• kan ge förslag till en strategi för förverkligande av målet under kursen gång
• kan ge förslag till ett sätt att redovisa att inlärningsmålet har uppnåtts vid kursens avslutning
1
  6  6 SP
IB14DE  15  15 SP
IB14DE01

DatakommunikationDen studerande
• förstår hur data- och nätverkskommunikation fungerar i teori och praktik
• har kunskap om digital och analog datakommunikation
• känner till egenskaper hos olika nätverk (både trådbundna och trådlösa)
• känner till och förstår skillnaden mellan olika stora nätverk (ex. LAN, MAN, WAN)
• känner till kommunikationsmodeller
• förstå hur Internet fungerar och hur Internet är uppbyggt
1
  3  3 SP
IB14DE02

Nätverk och operativsystemDen studerande
• känner till olika operativsystem
• kan administrera nätverk för medelstora företag
• känner till grunderna i katalogtjänster
• kan installera och konfigurera servrar och arbetsstationer i företagsnätverk
1
  6  6 SP
IB14DE03

e-BusinessprojektDen studerande
• känner igen centrala teorier och begrepp inom e-business och kunna använda dessa teorier för att förstå, analysera och utveckla ett företags verksamhet
• kan identifiera olika typer av e-affärsmodeller och marknadsföringsstrategier
• kan skapa och konfigurera en e-business lösning där det tas hänsyn till nödvändiga förutsättningar
• kan redovisa lämplig projektdokumentation och utvärdera projektets genomförande
• lyssnar aktivt till och samarbetar aktivt med andra i teamet
• är ärlig och rättvis
• är lyhörd för konventionella och okonventionella idéer
• kan delta i ett projekt där projektmålet är färdigt givet och definierat
• kan aktivt medverka vid identifieringen av krav och val av metodik
• kan aktivt delta i och bidra med idéer i idéutvecklingsfasen
• kan aktivt leda detaljplaneringen av faserna planering/design och förverkligande
• kan ge förslag till ett personligt utvecklings- och inlärningsmål som kommer att ha uppnåtts vid kursens avslutning
• kan ge förslag till en strategi för förverkligande av målet under kursen gång
• kan ge förslag till ett sätt att redovisa att inlärningsmålet har uppnåtts vid kursens avslutning
1
  6  6 SP
Val

Valfria studier

12 SP
   12 12 SP
Pra

Praktik

30 SP
IB14PR9912  30 SP
IB14PR01

Allmän praktikAllmän praktik består av 6 veckor arbete som utförs vid en organisation eller ett företag. Den allmänna praktiken är avsedd att ge studerande insyn i hur arbetet utförs vid en arbetsplats och hur arbetet är organiserat.
9    9 SP
IB14PR02

BranschpraktikBranschpraktik består av 6 veckor yrkespraktik inom den bransch som man studerar inom. Arbetsuppgifterna kräver användning av aktuella IT-verktyg eller -tillämpningar.
 9   9 SP
IB14PR03

SpecialpraktikSpecialpraktik består av 8 veckor specialpraktik inom IT-branschen, med arbetsuppgifter som motsvarar de arbetsuppgifter som en IT-tradenom kan tänkas utföra.
  12  12 SP
Lär

Lärdomsprov

15 SP
   15 15 SP


« Tillbaka till utbildningsprogrammen