Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

Utbildning i företagsekonomi, Åbo (210 SP)

Examen: YH-examen i företagsekonomi
Examensbenämning: Tradenom (YH)
Beräknad studietid: 3,5 år
KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
Gru

Grundstudier

72 SP
FE10FS12    12 SP
Studeranden
-kan utveckla sitt eget kunnande och se vilka utvecklingsbehoven är
-känner sin egen inlärningsstil och har förmågan att lära sig självständigt och att utveckla sin egen inlärningsstil
-kan lära sig tillsammans med andra och kan dela med sig av kunskapen inom sin arbetsgemenskap
-klarar av förändringar och förmår se och utnyttja olika inlärnings- och verksamhetsmöjligheter
-kan planera, organisera och utveckla sin egen verksamhet
-kan utnyttja informations- och kommunikationsteknik i sitt eget arbete
-känner till grunder och metoder inom forsknings- och utvecklingsverksamhet samt kan genomföra småskaliga forsknings- och utvecklingsprojekt genom att tillämpa den information som finns i branschen
YH10IN01

Introduktion till högskolestudierStuderanden
-känner till sin egen högskola, bransch och inlärningsstil
- reflekterar över studier, framtidsplaner och är medveten om den personliga utvecklingens betydelse i relation till livslångt lärande och yrke
- kan skapa egen kunskap och skapa egna personliga inlärningsmiljöer
- känner till undersökningsprocessen
- kan söka och kritiskt värdera information
- kan planera, genomföra och evaluera processer
- kan använda verktyg inom projektplanering och -hantering
- kan arbeta med andra i grupper och team oberoende av bakgrund
1
6    6 SP
FE10FS02

Individuell inlärning 1Studeranden
-känner sin egen inlärningsstil och har förmågan att lära sig självständigt och att utveckla sin egen inlärningsstil
-tar ansvar för sin egen verksamhet och handlar i enlighet med överenskomna tillvägagångssätt
-kan självständigt söka information från olika källor och kombinera information till användbar information
1
3    3 SP
FE10FS03

Individuell inlärning 2Studeranden
- utvecklar beredskap till företagande
- känner sina styrkor som studerande och kan utveckla sin förmåga att utvärdera sin egen inlärning och kunnande
- kan planera, organisera och utveckla sin egen inlärning och kompetens
- kan använda kreativitet för att lösa problem
1
3    3 SP
FE10TP15    15 SP
Studeranden
- kan lära sig tillsammans med andra och kan dela med sig av kunskapen inom sin arbetsgemenskap
- kan planera, organisera och utveckla sin egen verksamhet
- kan lyssna till andra och kan presentera budskap skriftligt, muntligt och visuellt genom att utnyttja olika kommunikationsstilar
- förstår principerna för grupp- och teamarbete och kan samarbeta med andra i multiprofessionella arbetsgrupper
- kan utnyttja informations- och kommunikationsteknik i sitt eget arbete
FE10TP01

ProjektStuderanden
-känner till projektverksamhetens delområden och kan delta i projektuppgifter
-kan dela med sig av kunskapen inom sin arbetsgemenskap
-tar andra människor i beaktande och kan lyssna till andra
-tar ansvar för sin egen verksamhet och handlar i enlighet med överenskomna tillvägagångssätt
-kan planera, genomföra, rapportera, presentera och utvärdera utvecklingsprojekt
1
3    3 SP
FE10TP03

Teambildning 1Studeranden
- förstår principerna för grupp- och teamarbete
- tar andra människor i beaktande och kan lyssna till andra
- förstår grunderna i gruppdynamik och samarbete mellan människor
1
3    3 SP
FE10TP04

Teambildning 2Studeranden
- kan samarbeta med andra i multiprofessionella arbetsgrupper
- kan lära sig tillsammans med andra
- förstår teamarbetets betydelse för framgångsrikt företagande
1
3    3 SP
YH10SV01

SvenskaStuderanden
-kan kommunicera både muntligt och skriftligt på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt i enlighet med arbetslivets och samhällets krav
-känner till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande och kan använda referenssystem
-är medveten om olika vägar att söka information och kan rapportera enligt reglerna för standarduppställning
1
3    3 SP
UOÅ10HU01

Hållbar utvecklingStuderanden
-känner till att HU omfattar en ekologisk, ekonomisk, teknisk, social och kulturell aspekt som alla är beroende av varandra
-förstår att framtida möjligheter till överlevnad och ett gott liv är beroende av ett hållbart nyttjande av natur, människor och miljö
-kan beakta de ekologiska, sociala och kulturella aspekterna av hållbar utveckling samt tillgänglighetsaspekter i all sin verksamhet och verka i den egna arbetsgemenskap på ett hållbart sätt
-kan ta ansvar för att medverka till en globalt hållbar samhällsutveckling
1
3    3 SP
FE10EP246   30 SP
Studeranden
-kan tillägna sig ett företagsamt och utvecklande arbetssätt och kan lösa problem och fatta beslut i sitt arbete
-förstår principerna för en lönsam och kundorienterad verksamhet och har beredskap till företagande
-känner till det samhälleliga och ekonomiska kopplingarna inom organisationer som är verksamma i den egna branschen
-känner till samhälleliga påverkningsmöjligheter för att kunna utveckla den egna branschen
-kan identifiera och beskriva företagets kärnprocesser samt förstår hur företagsekonomins olika delområden påverkar varandra
-förstår växelverkan mellan företaget och dess omvärld samt tillägnar sig företagsamhet som ett sätt att leva och verka
-förstår grundförutsättningarna för en lönsam affärsverksamhet och kan analysera företagets verksamhet och dess risker
-kan handla resultatinriktat och förstår hur individen påverkar arbetsgemenskapen
-förstår kommunikationens betydelse och skapar aktivt relationer till såväl inre som yttre intressenter också i den globala affärsmiljön
UOÅ10EF01

Ekonomi och företagandeStuderanden
-har förståelse för företagande och entreprenörskap genom att i den ekonomiska verksamheten ha kunskap om lönsamhet, företagets penningrörelse, redovisningens roll, grunderna av periodiseringar samt resultat- och balansräkningens uppbyggnad och gällande företagande ha kunskap om ekonomiskt kunnande från affärsidé till företagsverksamhet
1
3    3 SP
YH10FI01

FinskaStuderanden
-kan uttrycka sig muntligt och skriftligt i arbetslivssituationer på ett yrkesmässigt sätt inbegripande förmåga att bemöta kunder och samarbetspartners
-behärskar den centrala terminologin inom sin bransch och kan tillgodogöra sig facklitteratur i sina studier, i sitt blivande yrke och för sin yrkesmässiga utveckling
-skall uppvisa sådana kunskaper i finska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda. Detta innebär att studerande bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2 eller 3) eller god (vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift. Muntlig och skriftlig förmåga bedöms skilt.
1
3    3 SP
YH10EN01

EngelskaStuderanden
-kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet
-har kännedom om central terminologi inom sitt eget område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur i sin bransch
-förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill
-är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang
1
3    3 SP
FE10EP01

Extern redovisningStuderanden
-kan i sin verksamhet tillämpa värdegrunden för sin egen bransch, liksom också de yrkesetiska principerna inom den
-tar ansvar för sin egen verksamhet och handlar i enlighet med överenskomna tillvägagångssätt
-behärskar de branschtypiska kommunikationssituationerna inom redovisning
-kan utnyttja informations- och kommunikationsteknik inom redovisning
-kan söka och hantera information inom redovisning samt har förmåga att kritiskt bedöma information och gestalta helheter
-förstår principerna för en lönsam och kundorienterad verksamhet och har beredskap till företagande
-kan identifiera företagets kärnprocesser i den ekonomiska informationen och förstår hur olika områden påverkar varandra
-förstår växelverkan mellan företaget och dess omvärld samt tillägnar sig företagsamhet som ett sätt att leva och verka
-har grundläggande kunskaper i bokföring och uppgörande av bokslut
-behärskar den grundläggande teorin på området
1
6    6 SP
FE10EP02

Intern redovisningStuderanden
-kan i sin verksamhet tillämpa värdegrunden och de yrkesetiska principerna på sin egen bransch
-behärskar de branschtypiska kommunikationssituationerna
-kan utnyttja informations- och kommunikationsteknik i redovisning
-kan söka, producera och hantera information som handlar om intern redovisning och har förmåga att kritiskt bedöma relevanta delar i helheten
-förstår principerna för en lönsam och kundorienterad verksamhet och har beredskap till företagande
-kan identifiera och beskriva företagets kärnprocesser och förstår hur företagsekonomins olika delområden påverkar varandra
-förstår grundförutsättningarna för en lönsam affärsverksamhet och kan analysera företagets verksamhet och dess risker
-behärskar den grundläggande teorin i intern redovisning
-kan uppgöra grundläggande kalkyler och budgeter
1
3    3 SP
FE10EP05

Ekonomisk matematik 1Studeranden
- kan utföra olika ekonomiska beräkningar som förekommer i företag
- kan tolka beräkningar och använda kalkylprogram
1
3    3 SP
FE10EP06

Ekonomisk matematik 2Studeranden
- kan använda beräkningarna som stöd vid beslut
-kan tillämpa handelsmatematik med stöd av behövliga informationssystem
3    3 SP
FE10EP04

NationalekonomiStuderanden
-förstår betydelsen av en samhällsekonomisk helhetssyn i företagens verksamhet
-känner till de centrala nationalekonomiska begreppen och teorierna samt särdragen inom den internationella ekonomin
1
 6   6 SP
FE10MK 15   15 SP
Studeranden
-tar ansvar för sin egen verksamhet och handlar i enlighet med överenskomna tillvägagångssätt
-kan lyssna till andra och presentera budskap skriftligt, muntligt och visuellt genom att utnyttja olika kommunikationsstilar
-behärskar de branschtypiska kommunikationssituationerna
-har förmåga att kritiskt bedöm information och gestalta helheter
-förstår och kan utnyttja principerna för en kundorienterad verksamhet
-innehar fördjupat affärskunnande i marknadsföring
-kan utveckla affärsprocesser
-kan tillämpa företagsekonomiska teorier för innovativ problemlösning
FE10MK01

KundenStuderanden
-kan identifiera och beskriva företagets kundprocesser
-förstår grundförutsättningarna för skapande av kundrelationer
-kan analysera företagets kundpotential
-kan presentera kundinformation skriftligt, muntligt och visuellt
-kan utveckla sin förståelse för kundrelationernas betydelse för företaget
-förstår kulturskillnadernas betydelse vid skapande av kundrelationer
-förstår principerna för en kundorienterad verksamhet
1
 6   6 SP
FE10MK02

MarknadenStuderanden
-förstår växelverkan mellan företaget och dess omvärld
-känner till vilka samhälleliga påverkningsmöjligheter som finns och som kan utveckla den egna branschen
-kan analysera marknaden och förstår hur resultatet kan användas i marknadsplaneringen
-förstår effekterna av internationaliseringen och dess möjligheter
-kan identifiera regionens särdrag och dess småföretag
1
 3   3 SP
FE10MK03

KommunikationenStuderanden
-behärskar de branschtypiska kommunikationssituationerna
-förstår kommunikationens betydelse och skapar aktivt relationer till inre och yttre intressenter också i den globala affärsmiljön
-förstår grundförutsättningarna för en effektiv marknadskommunikation
-kan tillämpa de yrkesetiska principerna och behövlig lagstiftning i marknadskommunikation
1
 6   6 SP
Yrk

Yrkesstudier

57 SP
FE10LM 612  18 SP
Studeranden
-kan i sin verksamhet tillämpa värdegrunden och de yrkesetiska principerna för sin egen bransch
-tar ansvar för sin egen verksamhet och handlar i enlighet med överenskomna tillvägagångssätt i ledarskapssituationer
-kan tillämpa principerna för hållbar utveckling
-tar andra människor i beaktande
-behärskar de branschtypiska kommunikationssituationerna både skriftligt och muntligt
-känner till huvudprinciperna för organisationernas verksamhet och ledning och har beredskap för att leda arbete
-känner till arbetslivets verksamhetsformer och kan verka i en arbetsgemenskap
-kan planera och organisera verksamhet
-förstår kulturskillnader och kan samarbeta med personer från andra kulturer
-kan handla resultatinriktat och förstår hur individen påverkar arbetsgemenskapen
-förstår kommunikationens betydelse och skapar aktivt relationer till yttre och inre intressenter också inom den globala affärsmiljön
FE10LM01

OrganisationStuderanden
-har tillägnat sig en övergripande bild av hur organisationer fungerar
-kan använda sig av de begrepp, termer och verktyg som är centrala för analys och förståelse av organisationer
1
 3   3 SP
FE10LM02

LedarskapStuderanden
-känner till ledarskapets olika uppgifter och former i förhållande till individ, team och organisation
-vet vad det innebär att leda människor och kan använda sig av olika metoder för konflikthantering och kommunikation
1
 3   3 SP
UOÅ10IL01

Introduktion till interkulturellt ledarskapStuderanden
-förstår kulturskillnader och kan samarbeta med personer oberoende av bakgrund
-reflekterar över sin egen kulturidentitet och sina egna attityder
-känner till vad som kännetecknar ett mångkulturellt samhälle
-förstår effekterna av internationaliseringen och dess möjligheter
-förstå vad som krävs för ett gott ledarskap i mångkulturella miljöer
1
  3  3 SP
FE10LM03

Human Resource ManagementStuderanden
-vet hur organisering och ledning av personalresursen hänger ihop med företagets verksamhet, mål och strategi
-kan analysera olika organisationers personalstrategi i förhållande till organisationens mål och verksamhet
-känner till olika personalutvecklingsprocesser och belöningssystem
1
  6  6 SP
FE10LM04

MiljömanagementStuderanden
-känner till de drivkrafter som ligger bakom ett företags miljöarbete och övergripande miljöstrategier
-är orienterad i olika sätt att se på ekologisk hållbarhet, ekologisk etik och liknande begrepp i relation till ekonomisk tillväxt
-känner till och kan tillämpa miljöledningssystem
1
  3  3 SP
FE10AJ333  9 SP
Studeranden
- kan lösa problem och ta ansvar för sin egen verksamhet
- kan identifiera avtalsrättsliga problem
- kan tillämpa gällande lagstiftning i Finland och internationellt
- kan utnyttja andra rättskällor
- förstår effekterna av de juridiska begränsningarna
- förstår den centrala problematiken i olika avtalsrättsliga situationer
- förstår kommunikationens betydelse
FE10AJ01

BolagsrättStuderanden
- känner till de olika företagsformerna
- har kunskap om beslutsfattande och ansvarsfrågor i olika typer av bolag
1
3    3 SP
FE10AJ02

AvtalsrättStuderanden
- förstår den centrala problematiken i olika avtalsförhållanden både nationellt och internationellt och lär sig att skriva olika avtal och därmed undvika typiska problem i avtalsförhållanden.
1
 3   3 SP
UOÅ10AJ01

ArbetslivsjuridikStuderanden
- känner till vilka samhälleliga påverkningsmöjligheter som
finns och som kan utveckla den egna branschen
- känner till arbetslivets verksamhetsformer och kan verka i
en arbetsgemenskap
- känner till och kan tillämpa lagar inom arbetslivet
- kan utvärdera arbetsgemenskapens verksamhet samt
planera, organisera och utveckla verksamheten i arbetslivets
föränderliga situationer
  3  3 SP
FE10PS 66  12 SP
Studeranden
-behärskar skriftligt och muntligt minst ett främmande språk
som behövs för arbetsuppgifter i den egna branschen och
för att utveckla dem
-kan lyssna till andra och kan presentera budskap skriftligt,
muntligt och visuellt genom att utnyttja olika
kommunikationsstilar
-behärskar de branschtypiska kommunikationssituationerna
inom sitt eget område
-förstår kulturskillnader och kan samarbeta med personer
från andra kulturer
-förstår kommunikationens betydelse och skapar aktivt
relationer till såväl inre som yttre intressenter också inom
den globala affärsmiljön

FE10PS01

YritysviestintäStuderanden
- behärskar de branschtypiska kommunikationssituationerna inom sitt eget område
- förstår kommunikationens betydelse och skapar aktivt relationer till såväl inre som yttre intressenter också inom den globala affärsmiljön.
- kan delta i och arbeta med ett företags kommunikation och förstår kommunikationens betydelse för företagets framgång.
- kan skriva olika texter som ingår i affärskommunikation
- kan inhämta material ur aktuella källor, vetenskapliga texter, samt gruppera materialet, skriva rapporter och marknadsföringsbrev till olika målgrupper samt presentera både skriftligt och muntligt
1
 3   3 SP
FE10PS02

FöretagskommunikationStuderanden
- skaffar sig kunskap om organisationskommunikation och fördjupar sin kommunikativa kompetens med avseende på arbetslivet
- kan delta i och arbeta med ett företags/en organisations kommunikation och förstår kommunikationens betydelse för organisationens framgång
 3   3 SP
FE10PS03

Professional EnglishStuderanden
- klarar av organisationspresentation och försäljningstal för olika målgrupper och kan redogöra resultat med hjälp av årsredovisning
- klarar av att skriva centrala dokument på professionell engelska, är medveten om stilskillnader och kan använda olika stilar i kommunikation
- kan förstå det centrala i artiklar, texter och nyheter som relaterar till det egna yrkesområdet
1
  3  3 SP
FE10PS04

Global EnglishStuderanden
-har central kännedom på engelska om möten och förhandlingar, företagskommunikation, projektarbete och relaterade dokument, mångkulturella och globala arbetsmiljöer, interkulturell kommunikation
1
  3  3 SP
FE10SP 33  6 SP
Studeranden
- kan lyssna till andra och kan presentera budskap skriftligt,
muntligt och visuellt genom att utnyttja olika
kommunikationsstilar på ett främmande språk
- inser vikten av kunskaper i språk och kultur för effektiv kommunikation inom affärsvärlden
-förstår kulturskillnader och kan samarbeta med personer
från andra kulturer
- behärskar de branschtypiska kommunikationssituationerna

Valfritt främmande språkStuderanden
- har kännedom om de viktigaste elementen i språkets struktur och kan tillämpa dessa i vanliga praktiska situationer i arbets- och vardagsmiljö.
- behärskar såväl muntlig som skriftlig kommunikation
- förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper utgående från sin egen kunskapsnivå
 33  6 SP
FE10ME  12  12 SP
Studeranden
-behärskar sådana grunder i forsknings- och utvecklingsverksamhet som gör det möjligt att tillägna sig djupare företagsekonomiskt kunnande
-kan tillämpa statistiska metoder och behövliga informationssystem
-kan utnyttja informations- och kommunikationsteknik i sin undersökningsprocess
-kan söka och hantera information inom den egna branschen samt har förmåga att kritiskt bedöma information och gestalta helheter
-känner till grunder och metoder inom forskning och utveckling och kan tillämpa kvalitativa och kvantitativa undersökningsmetoder
-kan genomföra småskaliga forsknings- och utvecklingsprojekt
UOÅ10FM01

ForskningsmetodikStuderanden
-kan tillämpa forskningsprocessen systematiskt och flexibelt i examensarbetsprocessen och i projekt
-kan tillämpa forskningsetik i forskningsprocessen
-kan förstå och tillämpa kvalitativa och kvantitativa metoder
-kan granska och analysera vetenskaplig text och se sambandet mellan forskning och praktisk verksamhet
-kan använda sig av evidensbaserad kunskap
-kan ta ställning till och ställa relevanta frågor
  3  3 SP
FE10ME01

StatistikStuderanden
- kan läsa och ta fram data ur statistik
- kan använda enklare statistiska metoder inom kvantitativ forskning
- kan söka och hantera information inom den egna branschen samt kan utnyttja den egna branschens informationskällor
- har förmåga att kritiskt bedöma information och gestalta helheter
- känner till grunder och metoder inom forsknings- och utvecklingsverksamhet samt kan genomföra småskaliga forsknings- och utvecklingsprojekt genom att tillämpa den information som finns i branschen
  3  3 SP
FE10ME02

ProseminariumStuderanden
- utvecklar sina färdigheter i forskningsmetodik, kvalitativa och kvantitativa metoder samt vetenskapligt skrivande
- kan bedriva tillämpad forskning och skriva en proseminarieuppsats enligt Yrkeshögskolan Novias Skrivanvisningar för examensarbete
  6  6 SP

VALFRIA YRKESSTUDIER

26 SP
Studeranden
-väljer till sin profilering kurser i marknadsföring eller redovisning
-innehar fördjupat affärskunnande enligt den valda profileringen

FE10MF  26  26 SP
Studeranden
-tar ansvar för sin egen verksamhet och handlar i enlighet med överenskomna tillvägagångssätt
-kan lyssna till andra och presentera budskap skriftligt, muntligt och visuellt genom att utnyttja olika kommunikationsstilar
-behärskar de branschtypiska kommunikationssituationerna
-har förmåga att kritiskt bedöm information och gestalta helheter
-förstår och kan utnyttja principerna för en kundorienterad verksamhet
-innehar fördjupat affärskunnande i marknadsföring
-kan utveckla affärsprocesser
-kan tillämpa företagsekonomiska teorier för innovativ problemlösning
FE10MF01

Jag som marknadsförareStuderanden
-utvecklar sina förutsättningar för att jobba som marknadsförare
-kan arbeta etiskt och socialt ansvarsfullt
-har förmåga att utveckla personlig kvalifikationer och kompetenser
-tillägnar sig företagsamhet som ett sätt att leva och verka
-utvecklar sin identitet som marknadsförare
  6  6 SP
FE10MF02

Utveckla och leda kundrelationerStuderanden
- kan planera, organisera och utveckla kundrelationer
- kan lyssna till kunder och kan presentera budskap skriftligt, muntligt och visuellt genom att utnyttja olika kommunikationsstilar
- behärskar kommunikationssituationer vid kundmöten
- förstår principerna för en lönsam kundrelationer
- utvecklar beredskap att leda kundrelationer
- innehar fördjupat affärskunnande om kundrelationer
- kan tillämpa teorier om kundrelationer för innovativt kundtänkande
- kan inom arbetslivet tillämpa den senaste kunskapen om kundrelationer
- kan utveckla kundrelationer och tillämpa kundtänkande
1
  6  6 SP
FE10MF03

Planera och leda marknadsföringStuderanden
-behärskar ledning av marknadsföring
-förmår tillämpa sitt teoretiska kunnande mångsidigt i praktiken
-kan tillämpa de yrkesetiska principerna inom marknadsföringsarbetet
-behärskar typiska marknadskommunikationssituationer
-kan samarbeta med andra i multiprofessionella arbetsgrupper
-kan utnyttja informations- och kommunikationsteknik i marknadföringsarbetet
-kan utnyttja informationskällor som är väsentliga i marknadsföringen
-förstår kraven och effekterna av internationaliseringen
  12  12 SP
FE10MF04

Integrerad marknadskommunikationStuderanden
-kan utnyttja informations- och kommunikationsteknik i sitt arbete
-förstår betydelsen av att använda integrerad marknadskommunikation i förhållandet till intressenterna
  6  6 SP
FE10MF05

Att leda varumärkenStuderanden
- kan presentera ett budskap skriftligt, muntligt och visuellt genom att utnyttja olika kommunikationsstilar
- kan de yrkesetiska principerna inom varumärkesarbete
- behärskar kommunikationssituationer vid arbete med varumärken
- kan samarbeta med andra i multiprofessionella arbetsgrupper
- kan utnyttja informations- och kommunikationsteknik som är centrala för arbete med varumärken
- känner till grunder och metoder och har kunskap för att undersöka effekter av varumäkesinsatser
- förstår principerna för hur varumärken har effekter på företagsverksamhet
- innehar kunnande om att leda varumärken inom marknadsföring
-kan tillämpa varumärkesteorier för innovativ problemlösning
  6  6 SP
FE10MF06

Nya trender i marknadsföringStuderanden
-kan identifiera situationer och kundgrupper där marknadsföring via nya kanaler kan leda till önskat resultat
-förstår betydelsen av att olika branscher kan kräva olika marknadskommunikationssätt
  6  6 SP
FE10MF07

Marknadsföring inom vald branschStuderanden
-förstår principerna för en lönsam och kundorienterad verksamhet i den valda branschen
-känner till vilka samhälleliga påverkningsmöjligheter som finns och kan stöda ett företag att utvecklas genom förnyad/förstärkt marknadskommunikation
-känner till den valda branschen, dess verksamhetsformer och kan verka i en arbetsgemenskap
  6  6 SP
FE10MF08

Partnerskap och nätverkStuderanden
-känner till huvudprinciperna för hur organisationer och kunder organiseras i nätverk
-har beredskap för att leda partnerskap och nätverk
-kan lära sig med andra och dela med sig kunskap i sitt nätverk
-klarar av ständig förändring och förmår se och utnyttja olika inlärnings- och verksamhetsmöjligheter
-förstår kulturskillnader och kan samarbeta med personer från andra kulturer
  6  6 SP
FE10MF09

Visuell kommunikationStuderanden
-förstår kulturskillnadernas betydelse i visuell kommunikation
-kan tillämpa teorier om grafisk kommunikation för innovativ problemlösning
-kan presentera budskap visuellt genom att utnyttja olika kommunikationsstilar
-kan samarbeta i multiprofessionella arbetsgrupper
-kan utnyttja informations- och kommunikationsteknik
-kan söka och hantera information och bedöma den kritiskt
  15  15 SP
FE10MF10

Design managementStuderanden
-kan med hjälp av Design Management påverka företagets brand genom att leda helhetsplaneringen av kommunikationen, produkten och omgivningen i en marknad där produkterna tekniskt liknar varandra i allt högre grad och behöver differentieras för att motsvara kundernas önskemål
  6  6 SP
FE10MF11

Marknadsföring av upplevelser och evenemangStuderanden
-förstår kulturskillnader och kan samarbeta över kulturgränserna
-kan utveckla tjänsteprocesser och tillämpa kvalitetstänkande
-kan samarbeta med andra i multiprofessionella arbetsgrupper
-kan inleda lönsamma och kundorienterade utvecklingsprojekt
-behärskar kommunikationssituationer i möten med kunder
-kan produktifiera upplevelser och evenemang
  15  15 SP
FE10MF12

Den moderna detaljhandelnStuderanden
-förstår principerna för en lönsam och kundorienterad verksamhet och har beredskap till företagande
-känner till samhälleliga påverkningsmöjligheter som kan stöda ett detaljhandelsföretag i dess utveckling
-känner till huvudprinciperna för detaljhandelns verksamhet och ledning och har beredskap för att leda arbete inom branschen
-känner till detaljhandelns verksamhetsformer och kan verka i en arbetsgemenskap inom detaljhandeln
  6  6 SP
FE10RV  26  26 SP
Studeranden
- kan i sin verksamhet tillämpa värdegrunden för sin egen bransch, liksom också de yrkesetiska principerna inom den
- tar ansvar för sin egen verksamhet och handlar i enlighet med överenskomna tillvägagångssätt
- behärskar de branschtypiska kommunikationssituationerna inom sitt eget område
- tar också andra människor i beaktande
- kan söka och hantera information inom den egna branschen samt har förmåga att kritiskt bedöma information och gestalta helheter
- förstår principerna för en lönsam och kundorienterad verksamhet och har beredskap till företagande
- kan identifiera och beskriva företagets kärnprocesser samt förstår hu företagsekonomins olika delområden påverkar varandra
- förstår växelverkan mellan företaget och dess omvärld samt tillägnar sig företagsamhet som ett sätt att leva och verka
- förstår förutsättningarna för en lönsam affärsverksamhet och kan analysera företagets verksamhet och dess risker
- förstår kommunikationens betydelse och skapar aktivt relationer till såväl inre som yttre intressenter
FE10RV01

Bokföring och bokslutStuderanden
- behärskar bokföring och uppgörande av bokslut
- förstår betydelsen av bokslutsplanering
- kan i sin verksamhet tillämpa värdegrunden för sin egen bransch
1
  6  6 SP
FE10RV02

Inkomst- och mervärdesbeskattningStuderanden
- har kunskap om företagsbeskattning, förskottsuppbörd, mervärdesbeskattning och beskattningsförfarande
  6  6 SP
FE10RV03

BokslutsanalysStuderanden
- kan analysera ett företags verksamhet och kan dra slutledningar av analysresultaten
  6  6 SP
FE10RV04

Löneräkning och personalbokslutStuderanden
- behärskar löneräkning
- har kunskap om kollektivavtalssystemet
- kan tillämpa arbetsrättens stadganden i praktiken
  3  3 SP
FE10RV05

Bokföring: praktikfallStuderanden
- kan självständigt handha ett litet företags bokföring och bokslut
- behärskar fakturering, reskontra och löneräkning
- känner till de viktigaste funktionerna i betalningsrörelse
  6  6 SP
FE10RV06

EkonomistyrningStuderanden
- kan bedöma lönsamhet och planera resultat
- kan organisera ett ekonomiskt styrsystem
- kan i sin verksamhet tillämpa värdegrunden för sin egen bransch
  63 3-9 SP
FE10RV07

Integrerade ekonomistyrningssystemStuderanden
- behärska de viktigaste funktionerna i ett integrerat ekonomistyrningssystem
- förstå hur de olika funktionerna bildar en integrerad helhet
  3  3 SP
FE10RV08

RevisionStuderanden
- har insikter i god revisionssed, revisionsmetoder, rapportering och revisionslagstiftning
- förstår betydelsen av intern kontroll
  63 3-9 SP
FE10RV09

FinansieringStuderanden
- kan göra en finansierings- och investeringsplan
- kan i sin verksamhet tillämpa värdegrunden för sin egen bransch
  63 3-9 SP
FE10RV10

Handels- och obligationsrättStuderanden
- har kunskap om köprätt, marknadsrätt, köp av fastigheter, skuldförhållande och säkerheter, insolvensrätt, avtalsrätt
  3  3 SP
FE10RV11

Corporate GovernanceStuderanden
- kam planera och organisera företagets förvaltning
- känner till ansvarsfördelning mellan bolagsstämma, styrelse och verkställande ledning
- förstår betydelsen av intern övervakning och riskhantering
- kan ta ansvar för att verksamheten fungerar enligt branschens etiska värdegrunder
  3  3 SP
FE10RV12

InvesteringStuderanden
- kan göra en investeringsplan
- behärskar investeringsbedömning
- kan uppgöra investeringskalkyler
- kan göra och tolka känslighetsanalys
- har kunskap om planering, hantering och kostnadsuppföljning av investeringsprojekt
- kan värdera investeringens betydelse också ur etisk och miljösynvinkel
  6  6 SP
FE10RV13

Företagsvärdering och företagsarrangemangStuderanden
- förstår konsekvenser av samgåenden, förvärv, avyttring av företag
- behärskar de viktigaste aspekterna gällande generationsväxling
- kan analysera lönsamhet ur företagsvärderingssynvinkel
- kan beräkna och analysera substansvärde
- kan beräkna och analysera kassaflöde som underlag för framtidsbedömning
  6  6 SP
FE10RV14

RiskhanteringStuderanden
- förstår förhållandet mellan risk och avkastning
- känner till skuldsanering, likvidation och konkurs
- förstår hur företagets verksamhet påverkar omgivningen
  3  3 SP
Val

Valfria studier

10 SP
Den studerande väljer valfria studier så att de stöder honom i hans yrkesprofil, personliga utveckling och bidrar till yrkesmässig mognad och kompetens.
De valfria studierna kan bestå av projekt, praktik eller studiehelheter och kurser från det egna utbildningsprogrammet, övriga utbildningsprogram inom Yrkeshögskolan Novia eller av utbildningsutbud i övriga läroanstalter.
Valet bör alltid diskuteras med programansvarig lektor
   10 10 SP
Pra

Praktik

30 SP
     30 SP
10    10 SP
10    10 SP
  10  10 SP
FE10PR101010  30 SP
Studerande
- kan formulera sina inlärningsmål och planera arbetsuppgifter
- kan organisera sin verksamhet
-kan fungera självständigt i olika arbetsgemenskaper och kan initiera egna utvecklingsförslag
- känner till olika verksamhetsformer i företag och organisationer
- är medveten om sitt ansvar i relation till en hållbar utveckling på arbetsplatsen
- kan tillämpa de kompetenser han erhållit under studietiden
- har bildat egna nätverk och kontakter för sina egna framtida yrkesbehov
-kan dokumentera och utvärdera sin arbetsinsats i relation till tidigare erfarenheter och teoretiskt kunnande

FE10PR0110    10 SP
FE10PR02 10   10 SP
FE10PR03  10  10 SP
Lär

Lärdomsprov

15 SP
     15 SP
Studerande
-kan tillämpa sina praktiska och teoretiska kompetenser på aktuella problemställningar inom det egna yrkesområdet
-kan ansvara och redogöra för val av metoder vid genomförandet av uppdrag eller projekt
-kan reflektera, dokumentera och rapportera utvecklingsprocesser
-har kritisk och analytisk förmåga
-kan påvisa sin yrkeskompetens
FEKÅ16EX01

Examensarbete 1kan tillämpa sina praktiska och teoretiska kompetenser på aktuella problemställningar inom det egna yrkesområdet.
har kritisk och analytisk förmåga och handlar etiskt.
kan utveckla problemområdet och ställa relevanta forskningsfrågor.
kan ansvara och redogöra för val av den teoretiska referensramen samt metoder vid genomförandet av uppdrag eller projekt.
kan reflektera, dokumentera och rapportera arbetsprocessen.
kan påvisa sin yrkeskompetens.
  5  5 SP
FEKÅ16EX02

Examensarbete 2kan tillämpa sina praktiska och teoretiska kompetenser på aktuella problemställningar inom det egna yrkesområdet.
har kritisk och analytisk förmåga och handlar etiskt.
kan utveckla problemområdet och ställa relevanta forskningsfrågor.
kan ansvara och redogöra för val av den teoretiska referensramen samt metoder vid genomförandet av uppdrag eller projekt.
kan reflektera, dokumentera och rapportera arbetsprocessen.
kan påvisa sin yrkeskompetens.
  5  5 SP
FEKÅ16EX03

Examensarbete och mognadsprovkan tillämpa sina praktiska och teoretiska kompetenser på aktuella problemställningar inom det egna yrkesområdet.
har kritisk och analytisk förmåga och handlar etiskt.
kan utveckla problemområdet och ställa relevanta forskningsfrågor.
kan ansvara och redogöra för val av den teoretiska referensramen samt metoder vid genomförandet av uppdrag eller projekt.
kan reflektera, dokumentera och rapportera arbetsprocessen.
kan påvisa sin yrkeskompetens.
   5 5 SP


« Tillbaka till utbildningsprogrammen