Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

Utbildning i formgivning (240 SP)

Examen: YH-examen inom kultur
Examensbenämning: Formgivare (YH)
Beräknad studietid: 4 år
KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
Gru

Grundstudier

33 SP
UOKUÖ10AS93   12 SP
UOKUÖ14IN01

Introduktion till högskolestudierStuderande
• känner till sin egen högskola, bransch och inlärningsstil
• känner till undersökningsprocessen
• kan planera, genomföra och evaluera processer
• kan använda verktyg inom projektplanering och -hantering
• kan arbeta med andra i grupper och team oberoende av bakgrund
• har grundläggande insikter i hållbar och kulturell utveckling
3    3 SP
YH10SV01

SvenskaStuderande
• kan kommunicera både muntligt och skriftligt på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt, i enlighet med arbetslivets och samhällslivets krav
• känner till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande och kan använda referenssystem
• är medveten om olika vägar att söka information och kan rapportera enligt reglerna för standarduppställning
3    3 SP
YH10EN01

EngelskaStuderande
• kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet
• har kännedom om central terminologi inom sitt eget område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur
• förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill samt
• är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang
3    3 SP
YH10FI01

FinskaStuderande
• kan uttrycka sig muntligt och skriftligt i arbetslivssituationer på ett yrkesmässigt sätt inbegripande förmåga att bemöta kunder och samarbetsparter.
• behärskar den centrala terminologin inom sin bransch och kan tillgodogöra sig facklitteratur i sina studier, i sitt blivande yrke och för sin yrkesmässiga utveckling.
• skall uppvisa sådana kunskaper i finska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda. Detta innebär att studerande bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2 eller 3) eller god (vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift. Muntlig och skriftlig förmåga bedöms skilt.
 3   3 SP
UOKUÖ10BS939  21 SP
UOKUÖ14KH01

Konsthistoria 1Studerande
• känner till och kan definiera konsthistoriens tradition, konstbegrepp och stilbegrepp
• utvecklar en förståelse för olika uttryck och innehåll kopplade till respektive tidsepok
• kan se sammanhang och beröringspunkter inom den västerländska konsttraditionen
• kan tolka och identifiera det övergripande konsthistoriska materialet verbalt, skriftligt och visuellt
6    6 SP
UOKUÖ13KK01

KulturkunskapStuderande
-känner till och utvecklar en förståelse för kulturbegreppet utgående från ett brett perspektiv
-utvecklar en förståelse för kulturens komplexitet i en social och samhällelig kontext
-har förmågan att tillämpa principerna för en hållbar kulturell utveckling
-utvecklar en förståelse för samtidskulturen
-har förmåga att i grupp konstruktivt tolka samtiden
1
3    3 SP
UOKUÖ14KH02

Konsthistoria 2Studerande
• känner till begrepp och tankegångar gällande 1900-talets konstscen
• utvecklar en förståelse gällande innehåll, form och uttryck
• behärskar ett analytiskt och reflektivt tänkande
• kan definiera visuell kultur och utmaningarna inom området
• har förmågan att i grupp och individuellt göra en tolkning av konstnärliga uttryck och dess koppling till tid och rum
 3   3 SP
UOKUÖ13KD01

Nutidskonst och DesignStuderande
- kan definiera samtidsdesign och samtidskonst ur ett brett perspektiv
- känner till och kan definiera nutidskonstens mångfald
- kan ge en överblick av det samtida konst- och designfältet
- kan föra en kommunikation gällande nutidskonsten koppling till konsthistoriens tradition
- kan gör en skriftlig tolkning av samtida design och konst
  3  3 SP
UOKUÖ13FS01

FöretagsamhetStuderande
- kan definiera och identifiera sig med yrkesrollen inom respektive bransch
- utvecklar ett kunnande för företagande och entreprenörskap
- utvecklar ett kunnande om finansieringssystem inom den kreativa branschen
1
  3  3 SP
UOKUÖ10FM01

ForskningsmetodikStuderande
• utvecklar ett öppet och kritiskt förhållningssätt till konstens/kulturens roll i samhället
• känner till för branschen relevanta forskningsmetoder och kan använda sig av relevant yrkeskunskap som forskningsmetodik
• formulerar självständigt och kreativt relevanta forskningsfrågor
• dokumenterar och kritiskt granskar metoder och forskningsresultat inom respektive område
  3  3 SP

YRKESSTUDIER

21 SP
FGJ12GR6933 21 SP
FGJ14GR01

Processportfolio 1Efter godkänd kurs förväntas studeranden kunna
• jobba virtuellt och självständigt i Moodle-platform
• genom reflektion och utvärdering komma till djupare insikt om den egna arbetsprocessen och sin utveckling
1
3    3 SP
FGJ12GR15

Stilhistoria 1• Känner till och utvecklar en förståelse för grundläggande begrepp och vokabulär inom stilhistoria
• Kan redogöra för stilhistoriens tradition från 1600-talet till 1900-talets senare del
• Utvecklar en förståelse för stilretardering utgående från olika områden
• Utvecklar en förmåga att identifiera olika stilar och strömningar och kan återge dem verbalt och visuellt
2
3    3 SP
FGJ14GR11

Presentationsportfolio 1Efter godkänd kurs förväntas studeranden kunna
• visuellt presentera sina idéer och produkter
• grunderna i layout
• förstå den visuella kommunikationens mål och medel
 3   3 SP
FGJ14GR02

Processportfolio 2Efter godkänd kurs förväntas studeranden kunna
• jobba virtuellt och självständigt i Moodle-platform
• genom reflektion och utvärdering komma till djupare insikt om den egna arbetsprocessen och sin utveckling
• planera, organisera och utveckla sin egen verksamhet
 3   3 SP
FGJ12GR13

Presentationsteknik 1Efter godkänd kurs förväntas studeranden kunna
• presentera sina idéer och produkter
• lyssna till andra och presentera budskap skriftligt, muntligt och visuellt
 3   3 SP
FGJ14GR03

Processportfolio 3Efter godkänd kurs förväntas studeranden kunna
• jobba virtuellt och självständigt i Moodle-platform
• genom reflektion och utvärdering komma till djupare insikt om den egna arbetsprocessen och sin utveckling
• planera, organisera och utveckla sin egen verksamhet
• klara av att reflektera och kan utnyttja olika inlärnings- och verksamhetsmöjligheter
  3  3 SP
FGJ12RG22

Entreprenörskap 1• Har större insikt i den individuella yrkesidentiteten
• Kan mer ingående presentera sina idéer och produkter interaktivt
• Kan verka i en arbetsgemenskap
• Har förutsättningar att tillämpa ekologiska, ekonomiska och sociala ansvar inom branschen
   3 3 SP

Yrkesstudier | Rumsgestaltning

132 SP
FGJ12FG133    33 SP
FGJ14FG01

Verkstads- och materiallära 1Efter godkänd kurs förväntas studeranden kunna
•få en grundläggande kunskap om träverkstadsmaskinerna och deras användning
•känna till olika tillverkningsmaterial och deras användning
•känna till olika ytbehandlingsmetoder
•tillämpa sina grundläggande kunskaper inom verkstadsteknik, planering och tillverkning
•förstå betydelsen av kvalitet som en väsentlig del av planeringsarbetet och hållbar utveckling
•förstå branschens väsentliga tillverknings och produktionsprocesser
•använda materialet ekologiskt och ekonomiskt
2
6    6 SP
FGJ14FG02

Verkstads- och materiallära 2Efter godkänd kurs förväntas studeranden kunna
•få en grundläggande kunskap om verkstadsteknik i textiltrycksal
•känna till olika textilmaterial och deras användning
•känna till olika tillverkningsmaterial och deras användning
•tillämpa sina grundläggande kunskaper inom verkstadsteknik, planering och tillverkning
•förstå betydelsen av kvalitet som en väsentlig del av planeringsarbetet och hållbar utveckling
•förstå branschens väsentliga tillverknings och produktionsprocesser
•använda materialet ekologiskt och ekonomiskt
2
6    6 SP
FGJ12FG13

Verkstads- och materiallära 3Efter godkänd kurs förväntas studeranden kunna
• få en grundläggande kunskap om metallverkstadsmaskinerna och deras användning
• tillämpa sina grundläggande kunskaper inom verkstadsteknik, planering och tillverkning
• förstå betydelsen av kvalitet som en väsentlig del av planeringsarbetet och hållbar utveckling
• förstå branschens väsentliga tillverknings och produktionsprocesser
• använda materialet ekologiskt och ekonomiskt
3    3 SP
FGJ12GR16

Datakunskap 1Efter godkänd kurs förväntas studeranden kunna
• behärska hantering av visuellt material i digital miljö
• använda skolans utrustning
3    3 SP
FGJ14RG01

Inredningsplanering 1Efter godkänd kurs förväntas studeranden kunna
•känna till arbetsbilden inom rumslig gestaltning
•förstå arbetsprocessen inom rumslig planering
•använda planeringsmetoder och - verktyg inom branschen
•behärska de branschtypiska kommunikationssituationerna inom sitt eget område
3    3 SP
FGJ14FG11

Rummets textilierEfter godkänd kurs förväntas studeranden kunna
• känna till olika textilier och deras användning i inredningsplanering
• förstå arbetsprocessen inom rumslig textilplanering
• använda planeringsmetoder och - verktyg inom branschen
• behärska de branschtypiska kommunikationssituationerna inom sitt eget område
1
3    3 SP
FGJ14FG12

Färglära 1Efter avslutad kurs förväntas studeranden kunna
•sammanfatta betydelsen av vad färg innebär för fortsatta studier
•kategorisera färgernas terminologi
•iaktta, använda och utvärdera färg och form samt förstå deras förhållanden sinsemellan i arbetet
3    3 SP
FGJ14GR04

Teckning 1Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna
•använda olika verktyg, material och tekniker i sitt arbete
•visualisera sina idéer
•tillämpa den inlärda kunskapen i sitt dagliga värv
1
3    3 SP
FGJ12FG14

auto CAD 1Efter godkänd kurs förväntas studeranden kunna
• 3D-programmets grunder och kan tillämpa kunskaperna
• behärska visuella presentationer i 3D
3    3 SP
FGJ12RG1 18   18 SP
FGJ12RG11

Färg och rum 1Efter avslutad kurs förväntas studeranden kunna
•iaktta, använda och utvärdera färg och form samt förstå deras förhållanden som grund för formgivningsarbetet
•förstå färgernas psykiska och fysiska inverkan
•använda färgerna funktionellt och visuellt i sitt eget arbete
 3   3 SP
FGJ14RG02

Inredningsplanering 2Efter godkänd kurs förväntas studeranden kunna
• förstår metoderna för kreativ problemlösning
• presentera sina idéer
• förstår betydelsen av kvalitet som en väsentlig del av planeringsarbetet
• förstår användarorienterad planering och ergonomins betydelse i rumslig gestaltning
• ta hänsyn till helhetstänkande i planering
 3   3 SP
FGJ14RG05

Materiallära 1Efter godkänd kurs förväntas studeranden kunna
• grundläggande kunskaper gällande material och kan tillämpa kunnandet
• använda materialet ekologiskt och ekonomiskt
• reflektera kring produktens miljöpåverkan från råvara till avfall
 6   6 SP
FGJ14RG11

Teckning 2Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna
•använda olika verktyg, material och tekniker i sitt arbete
•visualisera sina idéer
•tillämpa sina kunskaper i rumsliga uppgifter
 3   3 SP
FGJ12VF10

auto CAD 2Efter godkänd kurs förväntas studeranden kunna
•Fördjupa sig inom dataprogrammet
•tillämpa kunskaperna inom det egna planeringsarbetet
•behärska visuella presentationsmetoder som en del av planeringens processer
 3   3 SP
FGJ12RG2 15   15 SP
FGJ14RG21

LjussättningEfter godkänd kurs förväntas studeranden kunna
• belysningens principer
• använda ljuskällor ändamålsenligt med tanke på atmosfär och funktion
• respektive rums olika belysningsmöjligheter och armaturer
 3   3 SP
FGJ12RG15

Materiallära 2Efter godkänd kurs förväntas studeranden kunna
• förstå betydelsen av kvalitet som en väsentlig del av planeringsarbetet
• tillämpa sin materialkunskap inom rumsgestaltningen och behärskar användningen av materialen ändamålsenligt
• använda materialet ekologiskt och ekonomiskt
 3   3 SP
FGJ14RG03

Inredningsplanering 3Efter godkänd kurs förväntas studeranden kunna
• göra ändamålsenliga material- och färgval utgående från planeringsobjekt
• tillgodose specialbehov inom ramarna för rumslig planering
• kan tillämpa sina kunskaper inom både privat och offentlig miljö
• förstår formgivarens ekologiska, ekonomiska och estetiska ansvar
 3   3 SP
FGJ14RG22

3DEfter godkänd kurs förväntas studeranden kunna
• 3D-programmets grunder och kan tillämpa kunskaperna
• behärska visuella presentationer i 3D
 3   3 SP
FGJ14RG23

Byggnadslära 1Efter godkänd kurs förväntas studeranden kunna
• grunderna i olika byggnadstekniker, både nya och traditionella
• grunderna i olika benämningar och konstruktioner
• välja ändamålsenliga byggnadsmaterial och förstå deras egenskaper
• reflektera kring materialens miljöpåverkan och hållbarhet
• använda olika informationskanaler inom branschen
 3   3 SP
FGJ12VF 9   9 SP
FGJ12VF11

Fotografering 1Efter godkänd kurs förväntas studeranden kunna
• använda skolans utrustning i studiomiljö
• grunder i ljussättning, produkt- och interiörfotografering
 3   3 SP
FGJ12VF12

Datakunskap 2Efter godkänd kurs förväntas studeranden kunna
• behärska visuella presentationsmetoder som en del av planeringens processer
• skapa fungerande visuella lösningar
 3   3 SP
FGJ12VF13

Designhistoria 1Efter godkänd kurs förväntas studeranden kunna
• förstå kulturella faktorer bakom formgivning och kan tolka tidens fenomen och värderingar
• skaffa information genom att reflektera och tillämpa den
• förstå formgivarens etiska och estetiska ansvar ur ett historiskt perspektiv
• konstindustrins utveckling och historia före andra världskriget
 3   3 SP
FGJ14MP  15  15 SP
FGJ12MP10

auto CAD 3Efter godkänd kurs förväntas studeranden kunna
• på ett ändamålsenligt sätt behärska och effektivt använda dataprogrammet
• självständigt använda verktyget
• visualisera sin idé och produkt för tillverkare
  3  3 SP
FGJ14MP01

Möbelplanering 1Efter godkänd kurs förväntas studeranden kunna
• förstå och behärska kreativa processer, planeringsmetoder och visuella presentationsmetoder inom formgivningsarbetet
• förstå användarorienterad planering och ergonomins betydelse
• förstå samröret mellan etiska, kvalitativa, funktionella och estetiska värden inom möbelformgivning och kunna tillämpa dessa
• utgående från tidigare erhållna tekniska kunskaper och materialkunskap tillverka sin egen produkt inom ramarna för möbelformgivning
  9  9 SP
FGJ12RG20

Designhistoria 2Efter godkänd kurs förväntas studeranden kunna
• förstå kulturella faktorer bakom formgivning och kan tolka tidens fenomen och värderingar
• skaffa information genom att reflektera och tillämpa den
• förstå formgivarens etiska och estetiska ansvar ur ett historiskt perspektiv
• konstindustrins utveckling och historia efter andra världskriget
  3  3 SP
FGJ12RG3  15  15 SP
FGJ14RG04

Inredningsplanering 4Efter godkänd kurs förväntas studeranden kunna
• beakta branschens byggtekniska kriterier
• kommunicera med branschfolk och övriga aktörer
• förstå användarorienterad planering och ergonomins betydelse i rumslig gestaltning
• göra ändamålsenliga material- och färgval
• tillämpa sina kunskaper inom både privat och offentlig miljö
• omsätta formgivarens ekologiska, ekonomiska och estetiska ansvar
  3  3 SP
FGJ14RG31

Byggnadslära 2Efter godkänd kurs förväntas studeranden kunna
• tillämpa kunskaperna i olika byggnadstekniker och konstruktioner i våtutrymmen
• välja ändamålsenliga byggnadsmaterial och förstå deras egenskaper
• reflektera kring materialens miljöpåverkan och hållbarhet
  3  3 SP
FGJ14RG32

ScenografiEfter godkänd kurs förväntas studeranden kunna
• tillämpa användarorienterad planering
• visualisera idén genom modell
• kommunicera med branschens olika aktörer
• bearbeta manuskript och därigenom hitta visuella och funktionella lösningar
  6  6 SP
FGJ14RG33

Presentationsportfolio 2Efter godkänd kurs förväntas studeranden kunna
• behärska och tillämpa visuella presentationsmetoder
• behärska de branschtypiska kommunikationssituationerna inom sitt eget område
  3  3 SP
FGJ12PR   27 27 SP
FGJ14PR11

Inredningsplanering 5Efter godkänd kurs förväntas studeranden kunna
• planera fungerande helheter inom inredningsplanering
• använda sig av branschens metoder
• självständigt lösa visuella, tekniska och funktionella uppgifter
   9 9 SP
FGJ12PR12

Profilering 1• Kan självständigt hantera arbetsuppgifter inom branschen
• Behärskar kreativa processer i det självständiga arbetet
• Förstår kulturella faktorer bakom formgivning och kan tolka tidens fenomen och värderingar
• Har förmåga att uttrycka sig verbalt, skriftligt och visuellt
• Har förmåga att reflektera och analysera objektivt kring branschen det egna arbetet
   6 6 SP
FGJ14PR01

Fördjupningsprojekt• Kan förutse framtida förändringar och utveckla verksamhetsmiljön i enlighet med dem
• Behärskar självständigt kreativa processer i arbetet
• Förstår kulturella faktorer bakom formgivning och kan tolka tidens fenomen och värderingar
• Har en insiktsfull förmåga att uttrycka sig visuellt
   9 9 SP
FGJ14PR12

UtställningsplaneringEfter godkänd kurs förväntas studeranden kunna
• omsätta sina rumsliga kunskaper i planeringen för ett offentligt rum
• arbeta målmedvetet i team
• behärska konceptuell planering och kan tillämpa den
   3 3 SP

Yrkesstudier | Grafisk design

132 SP
FGJ12GV115    15 SP
FGJ14GV01

Visuell kommunikationStuderande
• förstår metoderna för kreativ problemlösning
• har förmågan att skapa fungerande visuella lösningar
• känner till och behärskar visuella presentationsmetoder som en del av planeringens processer.
• har förmågan att tolka det visuella som omger oss i samhället
6    6 SP
FGJ14GV02

Introduktion till grafisk designStuderande
• förstår den visuella kommunikationens mål och medel
• förstår formgivarens etiska och estetiska ansvar.
• har förmågan att tolka de visuella lösningar som omger oss i samhället
• förstår betydelsen av kvalitet som en väsentlig del av planeringsarbetet.
3    3 SP
FGJ12GV11

Grafiskt uttryck och typografiStuderande
• förstår den visuella kommunikationens mål och medel
• känner branschens produktionskedjor
• förstår kulturella faktorer bakom formgivning och kan tolka tidens fenomen och värderingar
• kan iaktta, använda och utvärdera färg och form samt förstå deras förhållanden sinsemellan inom formgivningsarbetet
• förstår betydelsen av kvalitet som en väsentlig del av planeringsarbetet
3    3 SP
FGJ14GV11

FärgläraEfter avslutad kurs förväntas studeranden kunna
•sammanfatta betydelsen av vad färg innebär för fortsatta studier
•kategorisera färgernas terminologi
•iaktta, använda och utvärdera färg och form samt förstå deras förhållanden sinsemellan i arbetet
3    3 SP
FGJ12GV218    18 SP
FGJ12GV31

FotoStuderande
• förstår den visuella kommunikationens mål och medel
• har förmågan att tolka de visuella lösningar som omger oss i samhället
• behärskar ett abstrakt tänkande
• har förmågan att skapa fungerande visuella lösningar
• Kan använda projektarbetsmetoder
• Kan presentera sina idéer och produkter interaktivt
3    3 SP
FGJ12GV32

StudioStuderande
• förstår den visuella kommunikationens mål och medel
• har förmågan att tolka de visuella lösningar som omger oss i samhället
• behärskar ett abstrakt tänkande
• har förmågan att skapa fungerande visuella lösningar
• kan använda projektarbetsmetoder
3    3 SP
FGJ14GV21

Digitala verktyg och program 1Studerande

– har erhållit grundläggande kunskaper i de datorbaserade verktyg som en grafiker använder
– har erhållit både teoretisk och praktisk kunskap i grundläggande designprinciper
– kan verbalt och visuellt presenterat sitt arbete
3    3 SP
FGJ14GV22

Digitala verktyg och program 2Studerande

– har erhållit fördjupade kunskaper i de datorbaserade verktyg som en grafiker använder
– har erhållit både teoretisk och praktisk kunskap om designprinciper
– kan verbalt och visuellt presenterat sitt arbete
6    6 SP
FGJ14GR04

Teckning 1Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna
•använda olika verktyg, material och tekniker i sitt arbete
•visualisera sina idéer
•tillämpa den inlärda kunskapen i sitt dagliga värv
3    3 SP
FGJ12GV3 15   15 SP
FGJ12GV40

BildjournalistikStuderande
• förstår metoderna för kreativ problemlösning
• kan skaffa information genom att reflektera och tillämpa
• förstår formgivarens etiska och estetiska ansvar
• förstår betydelsen av kvalitet som en väsentlig del av planeringsarbetet
• kan använda projektarbetsmetoder
• känner till och behärskar visuella presentationsmetoder som en del av planeringens processer
• förstår den visuella kommunikationens mål och medel
• har förmågan att tolka de visuella lösningar som omger oss i samhället
• behärskar ett abstrakt tänkande
• har förmågan att skapa fungerande visuella lösningar
• känner till nutidskonsten och kopplingen till konsthistoriens tradition
 3   3 SP
FGJ14GV31

Digitala verktyg och program 3Studerande

– har erhållit avancerade kunskaper i de datorbaserade verktyg som en grafiker använder
– har erhållit både teoretisk och praktisk kunskap om designprinciper
– kan verbalt och visuellt presenterat sitt arbete
 3   3 SP
FGJ12GV42

Grafiskt uttryck 1Studerande
• kan förutse framtida förändringar och utveckla verksamhetsmiljön i enlighet med dem
• kan använda planeringsmetoder och verktyg inom sin egen bransch
• förstår betydelsen av användarorienterad planering
 3   3 SP
FGJ14GV03

Typografi 1Studerande
– känner till principerna för hur man arbetar med typografi
– känner till begrepp och kan uttrycka sig i de termer som används inom branschen
– förstår relationen mellan format och innehåll
– kan analysera material och kunna tillämpa det i praktiken
– kan verbalt och visuellt presenterat sitt arbete
 6   6 SP
FGJ12GV4 15   15 SP
FGJ12GV30

Grafisk designhistoria 1• Förstår kulturella faktorer bakom formgivning och kan tolka tidens fenomen och värderingar
• Kan skaffa information genom att reflektera och tillämpa den
• Förstår formgivarens etiska och estetiska ansvar ur ett historiskt perspektiv
• Känner till den grafiska designens utveckling och historia före andra världskriget
 3   3 SP
FGJ12GI11

Grafiskt uttryck 2Studerande
• känner till branschens väsentliga material och kan tillämpa den
• kan använda planeringsmetoder och verktyg inom sin egen bransch
• förstår kulturella faktorer bakom formgivning och kan tolka tidens fenomen och värderingar med formgivningsbaserade metoder
• kan använda projektarbetsmetoder
• kan presentera sina idéer och produkter interaktivt
 3   3 SP
FGJ12GV33

illustrationStuderande
• kan förutse framtida förändringar och utveckla verksamhetsmiljön i enlighet med dem
• förstår betydelsen av användarorienterad planering
• känner till branschens väsentliga material och kan tillämpa dem
• kan presentera sina idéer och produkter interaktivt
• förstår betydelsen av företagsverksamhet och marknadsföring i formgivningsprocessen
 3   3 SP
FGJ12GV44

Grafisk teknologiDen studerande
• känner till branschens väsentliga material och kan tillämpa dem.
• förstår branschens väsentliga tillverknings- och produktionsprocesser.
• känner branschens produktionskedjor.
• förstår betydelsen av kvalitet som en väsentlig del av planeringsarbetet.
 3   3 SP
FGJ14GV41

Teckning 2Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna
•använda olika verktyg, material och tekniker i sitt arbete
•visualisera sina idéer
•tillämpa den inlärda kunskapen i sitt dagliga värv
 3   3 SP
FGJ12GV5 12   12 SP
FGJ12MK12

InformationsdesignStuderande
• förstår metoderna för kreativ problemlösning
• kan använda planeringsmetoder och verktyg inom sin egen bransch
• förstår formgivarens etiska och estetiska ansvar
• förstår betydelsen av kvalitet som en väsentlig del av planeringsarbetet
• förstår kulturella faktorer bakom formgivning och kan tolka tidens fenomen och värderingar
• kan presentera sina idéer och produkter interaktivt
• känner till och behärskar visuella presentationsmetoder som en del av planeringens processer
• förstår den visuella kommunikationens mål och medel
• har förmågan att tolka det visuella som omger oss i samhället
• behärskar ett abstrakt tänkande
• har förmågan att skapa visuellt fungerande lösningar
 3   3 SP
FGJ14GV51

Webbdesign 1Studerande
– har erhållit grundläggande kunskaper i webbdesign
– känner till de platformar som designern jobbar mot
– förstår relationen mellan designer och utvecklare
– kan verbalt och visuellt presenterat sitt arbete
 6   6 SP
FGJ14GV52

Presentationteknik 2Efter godkänd kurs förväntas studeranden kunna
• presentera sina idéer och produkter
• lyssna till andra och presentera budskap skriftligt, muntligt och visuellt
•
 3   3 SP
FGJ12GV6  30  30 SP
FGJ12GV50

Interaktion och animationStuderande
• förstår metoderna för kreativ problemlösning
• kan skaffa information genom att reflektera och tillämpa
• förstår betydelsen av användarorienterad planering
• förstår och behärskar kreativa processer i arbetet samt teorin inom formgivningsbranschen
• känner branschens produktionskedjor
• förstår betydelsen av kvalitet som en väsentlig del av planeringsarbetet
• kan använda projektarbetsmetoder
• känner till och behärskar visuella presentationsmetoder som en del av planeringens processer
  6  6 SP
FGJ12GV51

Grafisk produktion 1Studerande
• känner till branschens väsentliga material och kan tillämpa den
• kan använda planeringsmetoder och verktyg inom sin egen bransch
• förstår kulturella faktorer bakom formgivning och kan tolka tidens fenomen och värderingar med
formgivningsbaserade metoder
• kan använda projektarbetsmetoder
• kan presentera sina idéer och produkter interaktivt
  3  3 SP
FGJ12GV52

Grafisk designhistoria 2• Förstår kulturella faktorer bakom formgivning och kan tolka tidens fenomen och värderingar
• Kan skaffa information genom att reflektera och tillämpa den
• Förstår formgivarens etiska och estetiska ansvar ur ett historiskt perspektiv
• Känner till den grafiska designens utveckling och historia efter andra världskriget
  3  3 SP
FGJ14GV04

Visuell identitetStuderande
– känner till principerna i att arbeta fram en visuell identitet
– kan analysera och redogöra för hur ett varumärke byggs upp
– kan tillämpa pricinper för skapande av en visuell identitet
– kan verbalt och visuellt presenterat sitt arbete
  6  6 SP
FGJ12GV61

BokenStuderande
• förstår kulturella faktorer bakom formgivning och kan tolka tidens fenomen och värderingar
• känner till och kan redogöra för konsthistoriens tradition
• känner branschens produktionskedjor
  3  3 SP
FGJ12GV62

Typografi 2Studerande
• förstår metoderna för kreativ problemlösning
• kan använda planeringsmetoder och verktyg inom sin egen bransch
• förstår betydelsen av användarorienterad planering
• förstår kulturella faktorer bakom formgivning och kan tolka tidens fenomen och värderingar
  3  3 SP
FGJ14GV61

Webbdesign 2Studerande
– har erhållit fördjupade kunskaper i webbdesign
– känner till de platformar som designern jobbar mot
– förstår relationen mellan designer och utvecklare
– kan verbalt och visuellt presenterat sitt arbete
  6  6 SP
FGJ12MK   27 27 SP
FGJ12MK10

Koncept och strategiStuderande
• förstår metoderna för kreativ problemlösning
• kan skaffa information genom att reflektera och tillämpa
• förstår betydelsen av användarorienterad planering
• förstår och behärskar kreativa processer i arbetet samt teorin inom formgivningsbranschen
• känner branschens produktionskedjor
• förstår betydelsen av kvalitet som en väsentlig del av planeringsarbetet
• kan använda projektarbetsmetoder
• känner till och behärskar visuella presentationsmetoder som en del av planeringens processer
   3 3 SP
FGJ12MK11

Medie- och kommunikationsvetenskapStuderande
• förstår metoderna för kreativ problemlösning
• behärskar ett abstrakt tänkande
• kan förutse framtida förändringar och utveckla verksamhetsmiljön i enlighet med dem
• förstår betydelsen av företagsverksamhet och marknadsföring i formgivningsprocessen
• förstår betydelsen av formgivningsprocessen och produkten med tanke på hanteringen av företagsbilden
   3 3 SP
FGJ12GI10

Design ManagementStuderande
• förstår betydelsen av formgivningsprocessen och produkten med tanke på hanteringen av företagsbilden
• kan använda planeringsmetoder och verktyg inom sin egen bransch
• förstår betydelsen av användarorienterad planering
• förstår och behärskar kreativa processer i arbetet samt teorin inom formgivningsbranschen
• förstår branschens väsentliga tillverknings- och produktionsprocesser
• kan använda projektarbetsmetoder
• känner till och behärskar visuella presentationsmetoder som en del av planeringens processer.
• förstår den visuella kommunikationens mål och medel
   3 3 SP
FGJ12MK13

ReklamkommunikationStuderande
• kan förutse framtida förändringar och utveckla verksamhetsmiljön i enlighet med dem
• förstår kulturella faktorer bakom formgivning och kan tolka tidens fenomen och värderingar
• kan använda projektarbetsmetoder
• kan presentera sina idéer och produkter interaktivt
• förstår betydelsen av företagsverksamhet och marknadsföring i formgivningsprocessen
• förstår betydelsen av formgivningsprocessen och produkten med tanke på hanteringen av företagsbilden
• känner till och behärskar visuella presentationsmetoder som en del av planeringens processer.
• förstår den visuella kommunikationens mål och medel
• har förmågan att tolka det visuella som omger oss i samhället
• behärskar ett abstrakt tänkande
• har förmågan att skapa visuellt fungerande lösningar
   3 3 SP
FGJ14MK01

Grafisk produktion 2Studerande
• kan skaffa information genom att reflektera och tillämpa.
• förstår vikten av strategiskt tänkande i formgivningsprocessen
• kan självständigt hantera arbetsuppgifter inom branschen
   3 3 SP
FGJ12GF11

Profilering• Kan förutse framtida förändringar och utveckla verksamhetsmiljön i enlighet med dem
• Kan skaffa information genom att reflektera och tillämpa
• Förstår kulturella faktorer bakom formgivning och kan tolka tidens fenomen och värderingar
• Kan presentera sina idéer och produkter interaktivt
   6 6 SP
FGJ14GF01

Individuellt projekt 1Studerande
• kan självständigt hantera arbetsuppgifter inom branschen
• förstår metoderna för kreativ problemlösning
• kan skaffa information genom att reflektera och tillämpa
• förstår formgivarens etiska och estetiska ansvar
• förstår betydelsen av kvalitet som en väsentlig del av planeringsarbetet
• kan använda projektarbetsmetoder
• känner till och behärskar visuella presentationsmetoder som en del av planeringens processer
• förstår den visuella kommunikationens mål och medel
• har förmågan att tolka de visuella lösningar som omger oss i samhället
• behärskar ett abstrakt tänkande
• har förmågan att skapa fungerande visuella lösningar
• känner till nutidskonsten och kopplingen till konsthistoriens tradition
   3 3 SP
FGJ12GF14

Individuellt projekt 2Studerande
• kan självständigt hantera arbetsuppgifter inom branschen
• förstår metoderna för kreativ problemlösning
• kan skaffa information genom att reflektera och tillämpa
• förstår formgivarens etiska och estetiska ansvar
• förstår betydelsen av kvalitet som en väsentlig del av planeringsarbetet
• kan använda projektarbetsmetoder
• känner till och behärskar visuella presentationsmetoder som en del av planeringens processer
• förstår den visuella kommunikationens mål och medel
• har förmågan att tolka de visuella lösningar som omger oss i samhället
• behärskar ett abstrakt tänkande
• har förmågan att skapa fungerande visuella lösningar
• känner till nutidskonsten och kopplingen till konsthistoriens tradition
   3 3 SP
Val

Valfria studier

9 SP
333  9 SP

Valfria studier 1- Planeringskompetens
- Produktionskompetens
- Kompetens inom formgivningsprocessen
- Visuell kompetens
3    3 SP

Valfria studier 2- Planeringskompetens
- Produktionskompetens
- Kompetens inom formgivningsprocessen
- Visuell kompetens
 3   3 SP

Valfria studier 3- Planeringskompetens
- Produktionskompetens
- Kompetens inom formgivningsprocessen
- Visuell kompetens
  3  3 SP
Lär

Lärdomsprov

15 SP
FGJ12LP   15 15 SP

LärdomsprovStuderande
• utvecklar och visar sin förmåga att tillämpa kunskaper och färdigheter i anslutning till yrkesstudierna
• kan reflektera, dokumentera och rapportera utvecklingsprocesser
• kan presentera sitt arbete på ett professionellt sätt
• har kritiskt och analytiskt tänkande
• kan visa sin yrkeskompetens
   15 15 SP
Pra

Praktik

30 SP
FGN10PR  1515 30 SP
FGN10PR01

Praktik 1• Kan tillämpa sina kunskaper i arbetslivet
• Kan ta del av olika inlärnings- och verksamhetsmöjligheter
• Förstår principerna för grupp- och teamarbete och kan samarbeta inom olika arbetsgrupper
• Kan tillämpa branschens arbets- och produktionsmetoder
• Kan utveckla och fördjupa sig inom sin egen bransch
• Kan självständigt hantera arbetsuppgifter och problemlösning inom branschen
• Kan använda projektarbetsmetoder
• Utvecklar sin professionella profil
• Förstår formgivarens ekologiska, ekonomiska och sociala ansvar
  6  6 SP
FGN10PR02

Praktik 2• Kan tillämpa sina kunskaper i arbetslivet
• Kan ta del av olika inlärnings- och verksamhetsmöjligheter
• Förstår principerna för grupp- och teamarbete och kan samarbeta inom olika arbetsgrupper
• Kan tillämpa branschens arbets- och produktionsmetoder
• Kan utveckla och fördjupa sig inom sin egen bransch
• Kan självständigt hantera arbetsuppgifter och problemlösning inom branschen
• Kan använda projektarbetsmetoder
• Utvecklar sin professionella profil
• Förstår formgivarens ekologiska, ekonomiska och sociala ansvar
  9  9 SP
FGN10PR03

Praktik 3• Kan tillämpa sina kunskaper i arbetslivet
• Kan ta del av olika inlärnings- och verksamhetsmöjligheter
• Förstår principerna för grupp- och teamarbete och kan samarbeta inom olika arbetsgrupper
• Kan tillämpa branschens arbets- och produktionsmetoder
• Kan utveckla och fördjupa sig inom sin egen bransch
• Kan självständigt hantera arbetsuppgifter och problemlösning inom branschen
• Kan använda projektarbetsmetoder
• Utvecklar sin professionella profil
• Förstår formgivarens ekologiska, ekonomiska och sociala ansvar
   6 6 SP
FGN10PR04

Praktik 4• Kan tillämpa sina kunskaper i arbetslivet
• Kan ta del av olika inlärnings- och verksamhetsmöjligheter
• Förstår principerna för grupp- och teamarbete och kan samarbeta inom olika arbetsgrupper
• Kan tillämpa branschens arbets- och produktionsmetoder
• Kan utveckla och fördjupa sig inom sin egen bransch
• Kan självständigt hantera arbetsuppgifter och problemlösning inom branschen
• Kan använda projektarbetsmetoder
• Utvecklar sin professionella profil
• Förstår formgivarens ekologiska, ekonomiska och sociala ansvar
   9 9 SP


« Tillbaka till utbildningsprogrammen