Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

Utbildning i musik (musikpedagog) (240 SP)

Examen: YH-examen inom kultur
Examensbenämning: Musikpedagog (YH)
Beräknad studietid: 4 år
KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
Gru

Grundstudier

15 SP
UOKUÖ10AS636  15 SP
UOKUÖ14IN01

Introduktion till högskolestudierStuderande
• känner till sin egen högskola, bransch och inlärningsstil
• reflekterar över studier, framtidsplaner och är medveten om den personliga utvecklingens betydelse i relation till livslångt lärande och yrke
• kan skapa egen kunskap och skapa egna personliga inlärningsmiljöer
• känner till undersökningsprocessen
• kan söka och kritiskt värdera information
• kan planera, genomföra och evaluera processer
• kan använda verktyg inom projektplanering och -hantering
• kan arbeta med andra i grupper och team oberoende av bakgrund
3    3 SP
YH10SV01

SvenskaStuderande
• kan kommunicera både muntligt och skriftligt på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt, i enlighet med arbetslivets och samhällslivets krav
• känner till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande och kan använda referenssystem
• är medveten om olika vägar att söka information och kan rapportera enligt reglerna för standarduppställning
3    3 SP
YH10FI01

FinskaStuderande
• kan uttrycka sig muntligt och skriftligt i arbetslivssituationer på ett yrkesmässigt sätt inbegripande förmåga att bemöta kunder och samarbetsparter.
• behärskar den centrala terminologin inom sin bransch och kan tillgodogöra sig facklitteratur i sina studier, i sitt blivande yrke och för sin yrkesmässiga utveckling.
• skall uppvisa sådana kunskaper i finska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda. Detta innebär att studerande bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2 eller 3) eller god (vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift. Muntlig och skriftlig förmåga bedöms skilt
 3   3 SP
YH10EN01

EngelskaStuderande
• kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet
• har kännedom om central terminologi inom sitt eget område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur
• förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill samt
• är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang
  3  3 SP
UOKUÖ10FM01

ForskningsmetodikStuderande
• utvecklar ett öppet och kritiskt förhållningssätt till konstens/kulturens roll i samhället
• känner till för branschen relevanta forskningsmetoder och kan använda sig av relevant yrkeskunskap som forskningsmetodik
• formulerar självständigt och kreativt relevanta forskningsfrågor
• dokumenterar och kritiskt granskar metoder och forskningsresultat inom respektive område
2
  3  3 SP

Yrkesstudier

53 SP
MU14BI55   10 SP
MU14BI01

Pianospel 1Den studerande

har elementära grunder i pianospel och kan använda pianot som verktyg i sitt musikaliska arbete.
1
5    5 SP
MU14BI02

Pianospel 2Den studerande

har utvecklade färdigheter i pianospel och kan använda pianot som verktyg i sitt musikaliska arbete.
1
 5   5 SP
MU14BI03

AckompanjemangStuderande skall

ha elementära grunder i två rytmensembleinstrument och kan använda instrumenten som verktyg i sitt musikaliska arbete.
 5   5 SP
MU14DR3    3 SP
MU14DR01

DrumlineStuderande

utvecklar arbetsdisciplin.

utvecklar melodirytmsinne och kordination

pulskänsla samt fysiologin för respektive instrument.
3    3 SP
MU14KS 3   3 SP
MU14KS01

Körsång 1Studerande

har grundliga färdigheter i att kunna delta i större körhelheter.

erhåller en god inblick i körsång i olika former.
 3   3 SP
MU12ML  3  3 SP
MU12ML01

Dirigering och instuderingsteknikDen studerande

har grundläggande färdigheter att leda och instudera musikaliskt material för olika former av ensembler.

har insikt i dirigeringstekniker.
  3  3 SP
MU14NT121210  34 SP
MU14NT01

Notio 1.1Den studerande

har grundläggande terminologi- och teorikunskaper som bas för studier på yrkeshögskolenivå.

kan se samband mellan musikteori och -praktik i egna arbetsuppgifter.

kan skriva och arrangera mindre uppgifter.

har grundläggande kunskaper i diatonik och funktionslära och kan använda dessai en praktisk form.

har kunskap om musikens grundpuls och rytmiska indelningar.

kan se samband mellan melodi, intervall, solfège och ackord i skrivuppgifter, notation, musikexempel och memorering.
3    3 SP
MU14NT02

Notio 1.2Den studerande

har kunskap om grundläggande begrepp inom improvisation och kan diskutera och reflektera över dessa i grupp.

har kunskap om kyrkotonarter (modes, eng.) och hur dessa kan användas i praktiken.

kan identifiera kyrkotonarter i både skriftlig och klingande form.

har insikter i grundläggande harmonisering och sambandet mellan teori och praktik.

har en grundläggande förståelse för kadenser och funktion.

har grundläggande gehörskunskaper erhållna genom solfège och genom att i verkstadsform se samband mellan att skriva melodier och sjunga.
3    3 SP
MU14NT03

Notio 1.3Den studerande

Har en fördjupad förståelse för och kunskap om rytmik och taktarter.

Kan identifiera taktarter och rytmiska strukturer både bildligt och ljudligt.

Har en rytmisk uppfattning utvecklad genom skrivuppgifter och praktik.

Har en utvecklad koordination.

Har en grundläggande kunskap i gehör och rytmik utvecklad genom skrivuppgifter, memorering och transkription.
3    3 SP
MU14NT04

Notio 2.1Den studerande

har kunskap om utvecklade harmoniserings- och arrangeringstekniker.

har grundläggande kunskaper i reharmonisering, modulation och stämföring.

kan identifiera och sjunga färgtoner, och har genom arrangeringsuppgifter lärt sig att använda färgtoner i praktisk form.

kan se samband mellan ackord, solfège, färgtoner och melodi och har lärt sig att arbeta utifrån detta perspektiv.

Har utvecklat sin förmåga att indentifiera, skriva, transkribera och återge mer komplexa rytmiska förlopp.
 3   3 SP
MU14NT05

Notio 2.2Den studerande

har kunskap om koralharmoniseringens riktlinjer.

kan skriva och arbeta med mångstämmighet för olika instrumentgrupper.

har utvecklat sin förmåga att arrangera och komponera uppgifter inom sitt eget specialiserings-/intresseområde.

har utvecklat sin förmåga att läsa partitur, sjunga stämmor och att memorera och transkribera/nedteckna musik.
 3   3 SP
MU14NT06

Notio 2.3Den studerande

Kan på egen hand genomföra en kompositions/arrangeringsuppgift, från planering till framförande.

har utvecklat sin förmåga att använda dynamik, form och olika arrangerings- och kompositionstekniker.

har utvecklat sin förmåga att diskutera, reflektera och analysera både egen och andras musik.

kan självständigt fortsätta att utveckla och analysera sina gehörskunskaper för att aktivt kunna arbeta vidare med dessa.
 3   3 SP
MU14NT07

Notio 3.1Den studerande

har specialiserat sig inom ett speciellt tyngdpunktsområde.

kan utgående från tidigare Notioundervisning använda olika musik, arrangemangstekniska och kompositionsmetoder inom tyngdpunktsområdet.

kan diskutera och reflektera över arbetsuppgifter både ur ett musiktekniskt och ett musikhistoriskt perspektiv.
  5  5 SP
MU14NT08

Notio 3.2Den studerande

har med hjälp av lärarens handledning fördjupat sig inom ett tyngdpunktsområde.

kan sig att samarbeta med yrkeslivet - med grupper, ensembler, producenter, körer, och i andra motsvarande sociala yrkesrelationer.
kan utföra ett större kompositions- eller arrangemangsprojekt i samarbete med andra.

kan arbeta med komposition eller arrangemang på en nivå som håller yrkesmässiga krav inom eget tyngdpunktsområde.
  5  5 SP
MU14NT09

Notio 4.1Den studerande

har utvecklat sin förmåga att i grupp diskutera och reflektera över musik.

har djupare kunskap om musikens form inom olika genre.

har en insikt i musikens historia och utveckling inom olika genrer.

kan reflektera över musikens dynamik, nyanser och funktioner.

kan analysera musikens funktion och form.

har grundläggande instrumentkunskap för olika instrumentgrupper.
3    3 SP
MU14NT10

Notio 4.2Den studerande

kan djupare analysera musikaliska förlopp, från mindre funktioner till större helheter.

Har en fördjupad inblick i de olika instrumentgrupperna och deras funktion och register.

kan på ett djupare plan jämföra och diskutera olika tidsepoker ur musikhistorien, och kan hitta tangeringspunkter mellan musik åtskilda i tid och/eller i genre.

har en djupare kunskap om de olika kontineternas musikhistoria.

Har förmågan att i grupp reflektera och diskutera musik och konserter ur ett historiskt och tekniskt perspektiv.
 3   3 SP

Yrkesstudier för musikpedagoger

115 SP
MU14HC1218   30 SP
MU14HC01

Huvudämne C1 ensembleDen studerande

har utvecklat sin teknik inom huvudämnet.

har utvecklat en förståelse för huvudämnets tradition och musikaliska uttryckspotential.

har utvecklat sin förmåga att kommunicera, gestalta och skapa musik, både självständigt och tillsammans med andra.

har färdighet för studier på huvudämne B-nivå.
3    3 SP
MU14HC02

Huvudämne C2 ensembleDen studerande

har utvecklat sin teknik inom huvudämnet.

har utvecklat en förståelse för huvudämnets tradition och musikaliska uttryckspotential.

har utvecklat sin förmåga att kommunicera, gestalta och skapa musik, både självständigt och tillsammans med andra.

har färdighet för studier på huvudämne B-nivå.
3    3 SP
MU14HC03

Huvudämne C3 ensembleDen studerande

har utvecklat sin teknik inom huvudämnet.

har utvecklat en förståelse för huvudämnets tradition och musikaliska uttryckspotential.

har utvecklat sin förmåga att kommunicera, gestalta och skapa musik, både självständigt och tillsammans med andra.

har färdighet för studier på huvudämne B-nivå.
 3   3 SP
MU14HC04

Huvudämne C4 ensembleDen studerande

har utvecklat sin teknik inom huvudämnet.

har utvecklat en förståelse för huvudämnets tradition och musikaliska uttryckspotential.

har utvecklat sin förmåga att kommunicera, gestalta och skapa musik, både självständigt och tillsammans med andra.

har färdighet för studier på huvudämne B-nivå.
 3   3 SP
MU14HC05

Huvudämne C5Den studerande

har utvecklat sin teknik inom huvudämnet.

har utvecklat en förståelse för huvudämnets tradition och musikaliska uttryckspotential.

har utvecklat sin förmåga att kommunicera, gestalta och skapa musik, både självständigt och tillsammans med andra.

har färdighet för studier på huvudämne B-nivå.
3    3 SP
MU14HC06

Huvudämne C6Den studerande

har utvecklat sin teknik inom huvudämnet.

har utvecklat en förståelse för huvudämnets tradition och musikaliska uttryckspotential.

har utvecklat sin förmåga att kommunicera, gestalta och skapa musik, både självständigt och tillsammans med andra.

har färdighet för studier på huvudämne B-nivå.
3    3 SP
MU14HC07

Huvudämne C7Den studerande

har utvecklat sin teknik inom huvudämnet.

har utvecklat en förståelse för huvudämnets tradition och musikaliska uttryckspotential.

har utvecklat sin förmåga att kommunicera, gestalta och skapa musik, både självständigt och tillsammans med andra.

har färdighet för studier på huvudämne B-nivå.
 3    SP
MU14HC08

Huvudämne C8Den studerande

har utvecklat sin teknik inom huvudämnet.

har utvecklat en förståelse för huvudämnets tradition och musikaliska uttryckspotential.

har utvecklat sin förmåga att kommunicera, gestalta och skapa musik, både självständigt och tillsammans med andra.

har färdighet för studier på huvudämne B-nivå.
 3    SP
MU14HC09

Huvudämne C ExaminationDen studerande

kan synliggöra sitt hantverk och sin gestaltningsförmåga inför andra i en temporär och omedelbar form (dvs. konsert, performance eller liknande.)
 6    SP
MU14HB  1827 45 SP
MU14HB01

Huvudämne B1 ensembleDen studerande

har fördjupat sin teknik som blivit en naturlig del av ett personligt konstnärligt uttryck.

har utvecklat sin självständighet och kreativitet genom tolkning, reflektion och dialog.

kan leda och samarbeta med andra.

kan söka sin egen musikaliska riktning.

kan verka professionellt inom sitt tyngdpunktsområde.

har en egen musikalisk identitet.
  6   SP
MU14HB02

Huvudämne B2 ensembleDen studerande

har fördjupat sin teknik som blivit en naturlig del av ett personligt konstnärligt uttryck.

har utvecklat sin självständighet och kreativitet genom tolkning, reflektion och dialog.

kan leda och samarbeta med andra.

kan söka sin egen musikaliska riktning.

kan verka professionellt inom sitt tyngdpunktsområde.

har en egen musikalisk identitet.
  6   SP
MU14HB03

Huvudämne B3Den studerande

har fördjupat sin teknik som blivit en naturlig del av ett personligt konstnärligt uttryck.

har utvecklat sin självständighet och kreativitet genom tolkning, reflektion och dialog.

kan leda och samarbeta med andra.

kan söka sin egen musikaliska riktning.

kan verka professionellt inom sitt tyngdpunktsområde.

har en egen musikalisk identitet.
  6   SP
MU14HB04

Huvudämne B4Den studerande

har fördjupat sin teknik som blivit en naturlig del av ett personligt konstnärligt uttryck.

har utvecklat sin självständighet och kreativitet genom tolkning, reflektion och dialog.

kan leda och samarbeta med andra.

kan söka sin egen musikaliska riktning.

kan verka professionellt inom sitt tyngdpunktsområde.

har en egen musikalisk identitet.
   6  SP
MU14HB05

Huvudämne B5Den studerande

har fördjupat sin teknik som blivit en naturlig del av ett personligt konstnärligt uttryck.

har utvecklat sin självständighet och kreativitet genom tolkning, reflektion och dialog.

kan leda och samarbeta med andra.

kan söka sin egen musikaliska riktning.

kan verka professionellt inom sitt tyngdpunktsområde.

har en egen musikalisk identitet.
   6  SP
MU14HB06

Huvudämne B6Den studerande

har fördjupat sin teknik som blivit en naturlig del av ett personligt konstnärligt uttryck.

har utvecklat sin självständighet och kreativitet genom tolkning, reflektion och dialog.

kan leda och samarbeta med andra.

kan söka sin egen musikaliska riktning.

kan verka professionellt inom sitt tyngdpunktsområde.

har en egen musikalisk identitet.
   6  SP
MU14HB07

Huvudämne B ExaminationDen studerande

har genom ett självständigt handlande gjort presentationen möjlig att förverkliga.

kan synliggöra sitt hantverk samt sin gestaltningsförmåga, självständighet, kreativitet och identitet inför andra i en temporär och omedelbar form (dvs. konsert, performance eller liknande.)
   9  SP
MU12SK  3  3 SP
MU12SK01

Scenisk KommunikationDen studerande

kan kommunicera musikaliskt och sceniskt genom användandet av sin röst, sitt instrument och sitt kroppspråk.

kan utföra en sådan scenuppställning för ensembler och musiker som maximerar möjligheten till kommunikation och visuellt intryck.

kan göra en presentation i samband med musikframträdanden.

har kunskaper i intervjuteknik, programpresentation och marknadsföring.
  3  3 SP

Pedagogiska studier för musikpedagoger

37 SP
MU14PD20665 37 SP
MU14PD01

Introduktion till pedagogikStuderande skall

- kunna beskriva pedagogikens delområden och grunddragen i pedagogikens utveckling

- kunna förklara grundbegrepp inom pedagogiken

- uppvisa en förståelse för samverkan mellan teori och praktik inom lärarprofessionen

- kunna redovisa för grunddragen för ett vetenskapligt arbete
3
5    5 SP
MU14PD02

Utbildningssociologi och mediekulturStuderande skall

- kunna beskriva exempel på samverkan mellan utbildning och samhälle

- kunna reflektera kring samhällsutveckling, samhällssituation och utbildning

- kunna reflektera kring individens utveckling i ett postmodernt
samhälle

- kunna reflektera kring relationen mellan barns och ungas uppväxtmiljö och närmiljö

- redogöra för kulturbegreppets och mediekulturbegreppets innebörder

- beskriva kännetecknen för ett mediesamhälle

- identifier konsekvenser som mediesamhället har respektive kan eller borde ha för individ och skola

- redogöra för färdigheter som krävs av individen i mediesamhället
2
5    5 SP
MU14PD03

LärararbeteStuderande skall

- ha grundläggande kunskap om undervisning och lärande

- känna till centrala begrepp inom didaktiken

- kunna använda läroplanen som grund för lärararbetet

- ha grundläggande kunskap om planering och genomförande av undervisning

- ha bekantat sig med verksamheten på musikinstitut ur lärarperspektiv

- kunna använda praktikdagbok för kommande praktik
1
5    5 SP
MU14PD04

Pedagogisk psykologi och hinder för lärande och pedagogiska konsekvenserStuderande skall

- kunna identifiera och beskriva centrala utvecklingspsykologiska teorier

- kunna beskriva och argumentera utgående från centrala psykologiska teorier om lärande

- kunna observera psykologiska och sociala fenomen i skola samt andra utbildnings- och organisationssammanhang

- ha insikt i pedagogisk psykologi med fokus på självkännedom och människans utveckling i ett helhetsperspektiv

- känna till olika funktionsnedsättningar

- ha beredskap att möte elever i behov av stöd

- känna till olika (specialpedagogiska) stödfunktioner för elever inom skolan
1
5    5 SP
MU14PD05

Ämnesdidaktik 1Studerande

har en praktisk och teoretisk förståelse av instrumentalundervisningen för elever på grundnivå

förmår använda sitt musiska tänkande i ett lärarperspektiv.

har kunskaper i musikens filosofi och insikter i musikens betydelse för individen.

kan tillämpa didaktiska teorier på instrumentalundervisningen på grundnivå: nivå 1 och 2.

har en ökad medvetenheten om sitt eget sätt att tänka och handla i den pedagogiska processen.

har förmåga att utgående från didaktiska principer planera, analysera och utvärdera undervisningsprocessen

har kunskaper om grundläggande kommunikation och inlärningsmönster

har förmåga att analysera och utvärdera pedi-elevens lärandeprocess med hänsyn till nybörjarnivå.

har en förståelse för lärarskapets etiska och sociala dimensioner
 6   6 SP
MU14PD06

Ämnesdidaktik 2Studerande

har en praktisk och teoretisk förståelse av instrumentalundervisningen med hänsyn till nivå 3 och 4

förmår integrera teori och praktik i det pedagogiska tänkandet.

har kunskap om principer för ledarskap och gruppdynamik.

förstår betydelsen av kollegial samverkan i undervisningen.

kan kommunicera och reflektera kring undervisningsprocessen och konsekvenserna av olika handlingsalternativ.

har en ökad analytisk medvetenhet om sin förmåga att värdera, ifrågasätta och förändra den egna yrkespraktiken och den egna professionella utvecklingen som musikpedagog.

har en ökad förståelse för lärarskapets etiska och sociala dimensioner.
  6  6 SP
MU14PD07

MusikpedagogikEfter genomgången kurs förväntas den studerande

– kunna anpassa och planera undervisningen i musikteoretiska ämnen på olika nivåer

– ha en inblick i hur de tekniska artefakterna kan användas i undervisningen

– med stöd av rådande direktiv; förstå hur urval och examineringsförfarande genomförs

- förstå betydelsen av gruppdynamik och ett musikaliskt ledarskap

– förstå betydelsen av ett fruktsamt kommunikativt musikspråk mellan lärare och elev
1
   5 5 SP

Valfria studier

12 SP
3333 12 SP
3    3 SP
 3   3 SP
  3  3 SP
   3 3 SP
Lär

Lärdomsprov

15 SP
MU10LP   15 15 SP
Pra

Praktik musikpedagoger

30 SP
 101010 30 SP
MU10PR06

Undervisningsövning 1Studerande

har förmågan att analysera och utvärdera inlärnings- och undervisningsprocessen med särskild hänsyn till nybörjarnivå.

har en praktisk och teoretisk förståelse av instrumentalundervisningen för elever på grundnivå: nivå 1 och 2.
kan tillämpa didaktiska teorier på instrumentalundervisningen på grundnivå.

förmår använda sitt musiska tänkande i ett lärarperspektiv.

har kunskaper i musikens filosofi och insikter i musikens betydelse för individen.

har en ökad medvetenheten om sitt eget sätt att tänka och handla i den pedagogiska processen.

har förmåga att utgående från didaktiska principer planera, analysera och utvärdera undervisningsprocessen

har förmåga att analysera och utvärdera pedi-elevens lärandeprocess med hänsyn till nybörjarnivå.

har en förståelse för lärarskapets etiska och sociala dimensioner.
 5   5 SP
MU10PR07

Undervisningsövning 2 och gruppundervisningStuderande

har en praktisk och teoretisk förståelse av instrumentalundervisningen med hänsyn till nivå 3 och 4.

förmår integrera teori och praktik i det pedagogiska tänkandet.

har kunskap om principer för ledarskap och gruppdynamik.
har kunskap att leda ensembleverksamhet.

förstår betydelsen av kollegial samverkan i undervisningen.

kan kommunicera och reflektera kring undervisningsprocessen och konsekvenserna av olika handlingsalternativ.

har en ökad analytisk medvetenhet om sin förmåga att värdera, ifrågasätta och förändra den egna yrkespraktiken och den egna professionella utvecklingen som musikpedagog.

har förmåga att analysera och utvärdera pedi-elevens lärandeprocess.

har en ökad förståelse för lärarskapets etiska sociala dimensioner.
  5  5 SP
MU13PR01

Praktik 1Efter genomgången praktik förväntas den studerande

- ha fått en inblick i allmän pedagogisk verksamhet i praktiken

- systematiskt kunna observera, beskriva och redogöra för olika dimensioner av skolans verksamhet

- i samråd med studiekamrat och handledare kunna reflektera kring undervisning, lärarroll, elever och gruppdynamik
3
 5   5 SP
MU13PR02

Praktik 2Efter genomgången praktik förväntas den studerande

- kunna observera, planera, genomföra och utvärdera gruppundervisning

- ha fått en bredare inblick i pedagogisk verksamhet i praktiken

- kunna analysera och anpassa undervisningen utgående från elevers nivå

- kunna samarbeta, arbeta kollegialt

- i samråd med studiekamrater och handledare kunna reflektera kring undervisning, lärarroll, elever och gruppdynamik
1
  5  5 SP
MU13PR03

Praktik 3Efter genomgången praktik förväntas den studerande

-kunna fungera konstruktivt, befästa sina färdigheter och förmågan att smidigt påverka undervisnings- och inlärningsprocessen.

-kunna tillämpa ämneskunskaper samt olika pedagogiska och didaktiska teorier, pröva olika arbetssätt och metoder för gruppundervisning

-kunna förverkliga undervisning på lämplig nivå och med anpassat och varierat material och innehåll

-kunna samarbeta, arbeta kollegialt och känna till faktorer som påverkar läraren och yrket

- i samråd med studiekamrater och handledare kunna analysera och argumentera kring undervisning, lärarroll, elever och gruppdynamik
1
   5 5 SP
MU13PR04

Praktik 4Efter genomgången praktik förväntas den studerande

-ha fått fördjupade insikter i sitt tyngdpunktsområde

-på ett personligt plan kunna instudera, repetera och planera musikalisk verksamhet och musikaliskt material

-förmå ta egna initiativ och uttrycka egna synpunkter i de situationer som uppstår under praktiken

-kunna analysera, argumentera och lösa problem tillsammans med praktikplatsens handledare

-kunna anpassa sig till arbetsplatssituationer enskilt och i grupp

-förmå samarbeta i undervisning och arbetssituationer
1
   5 5 SP


« Tillbaka till utbildningsprogrammen