Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

Utbildning till samhällspedagog (210 SP)

Examen: YH-examen inom det humanistiska området
Examensbenämning: Samhällspedagog (YH)
Beräknad studietid: 3,5 år
KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
Gru

Grundstudier

51 SP
ME10US24    24 SP
ME10US04

Upplevelsepedagogik 1Studeranden
- känner sig trygg i naturen
- kan planera och leda pedagogisk verksamhet i uterummet
- kan i sin verksamhet beakta miljöaspekter
- kan göra en säkerhetsplan och beakta säkerhetsaspekter i verksamheten
1
6    6 SP
ME10US05

Upplevelsepedagogik 2Studeranden
- kan tillämpa upplevelsepedagogik och gruppdynamik för att främja en gynnsam grupputveckling i olika gemenskaper
1
3    3 SP
ME10US06

Skapande verksamhet 1Studeranden
- har en förståelse för den konstnärligt kreativa processen och den kommunikation som kan uppstå när människor möts i skapande verksamhet
1
3    3 SP
ME10US07

Skapande verksamhet 2Studeranden
- kan arbeta på ett experimenterande och evaluerande sätt
- kan tillämpa sin kunskap om grupprocesser då hon/han arbetar med kreativa processer i olika gemenskaper
1
6    6 SP
ME10US03

GruppdynamikStuderanden
• kan identifiera sina egna utvecklingsbehov och utveckla sitt eget kunnande som gruppmedlem
• tar ansvar för sin egen verksamhet och handlar i enlighet med i gruppen överenskomna tillvägagångssätt
• kan lära sig tillsammans med andra och dela med sig av sin kunskap
• kan lyssna till andra och kan presentera budskap
• tar andra människor i beaktande
• förstår gruppdynamikens betydelse och kan tillämpa kunskap om grupprocesser i olika gemenskaper
1
6    6 SP
ME10MU27    27 SP
ME10MU01

Samhällspedagogens yrkesbildStuderanden
• känner till samhällspedagogens centrala kompetenser, värderingar, målsättningar och arbetsuppgifter
• är medveten om medborgaraktivitetens och ungdomsarbetets betydelse i samhället
• känner till den centrala lagstiftningen och de centrala aktörerna inom ungdomsarbete och medborgarverksamhet i Finland
1
3    3 SP
ME10MU02

FritidStuderanden
• känner till fritiden som ett sammanhang för identitetsskapande och självförverkligande
• känner till fritiden som yrkesfält och forskningsobjekt
1
3    3 SP
ME10MU03

Beslutsfattande och administration i kommunenStuderanden
• känner till strukturerna för beslutsfattande i kommunerna
• känner till principerna för hur kommunerna ombesörjer och finansierar ungdomsarbete
1
3    3 SP
ME10MU04

FöreningskunskapStuderanden
• kan tillämpa föreningslagen
• känner till föreningarnas och medborgarorganisationernas samhälleliga och ekonomiska kopplingar
1
3    3 SP
YH10IN01

Introduktion till högskolestudierStuderanden
• känner till sin egen högskola, bransch och inlärningsstil
• reflekterar över studier och framtidsplaner och är medveten om den personliga utvecklingens betydelse i relation till livslångt lärande och yrke
• kan skapa egen kunskap och personliga inlärningsmiljöer
• känner till undersökningsprocessen
• kan söka och kritiskt värdera information
• kan planera, genomföra och evaluera processer
• kan använda verktyg inom projektplanering och –hantering
• kan arbeta med andra i grupper och team oberoende av bakgrund
1
6    6 SP
YH10FI01

FinskaStuderanden
• kan uttrycka sig muntligt och skriftligt i arbetslivssituationer på ett yrkesmässigt sätt inbegripande förmåga att bemöta kunder och samarbetsparter
• behärskar den centrala terminologin inom sin bransch och kan tillgodogöra sig facklitteratur i sina studier, i sitt blivande yrke och för sin yrkesmässiga utveckling
• skall uppvisa sådana kunskaper i finska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda. Detta innebär att studerande bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2 eller 3) eller god (vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift. Muntlig och skriftlig förmåga bedöms skilt.
1
3    3 SP
YH10SV01

SvenskaStuderanden
• kan kommunicera både muntligt och skriftligt på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt, i enlighet med arbetslivets och samhällslivets krav
• känner till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande och kan använda referenssystem
• är medveten om olika vägar att söka information och kan rapportera enligt reglerna för standarduppställning
1
3    3 SP
ME10MU05

IKTStuderanden
• kan använda ordbehandlingsprogram
• kan använda program för att visualisera muntiga presentationer och för att skapa posters
• kan grunderna i att använda ett kalkyleringsprogram
• ser de möjligheter som sociala medier erbjuder ungdomsarbetet och medborgaraktiviteten
• kan använda sociala medier för att informera, engagera och påverka
3    3 SP
Yrk

Yrkesstudier

96 SP
ME10PA 24   24 SP
ME10PA05

Livscykelpsykologi 1Studeranden
- förstår den beteendevetenskapliga teorigrunden
- förstår lagbundenheterna i människans utveckling samt de individuella variationerna människor emellan
1
 6   6 SP
ME10PA06

Livscykelpsykologi 2Studeranden
- känner till ungas livsvillkor, ungdomskulturer samt utmaningar förknippade med utvecklingen
1
 3   3 SP
ME10PA07

Pedagogiskt arbete 1Studeranden
- förstår den pedagogiska teorigrunden
- kan reflektera kring sin egen pedagogiska grundsyn
1
 3   3 SP
ME10PA08

Pedagogiskt arbete 2Studeranden
- kan formulera mål, välja metoder och handleda utgående från målgruppens önskningar, behov, ålder och livssituation
- kan tillämpa ett könssensitivt närmandesätt i det pedagogiska arbetet
1
 6   6 SP
ME10PA03

Pedagogisk verksamhet i specialgrupperStuderanden
• känner till samhällets stödande strukturer och mekanismer samt de servicesystem och aktörer som arbetar för personer med specialbehov
• kan arbeta med delaktighetsfrämjande metoder och stöda personer med specialbehov
• kan i sin verksamhet tillämpa värdegrunden för sin egen bransch, liksom också de yrkesetiska principerna inom den
1
 3   3 SP
ME10PA04

MiljöpedagogikStuderanden
• kan tillämpa pedagogiska metoder för att fostra till miljöansvar
• tar ansvar för sin egen verksamhet och handlar i enlighet med överenskomna tillvägagångssätt
1
 3   3 SP
ME10IG 24   24 SP
ME10IG01

Integration, flyktingskap och invandringStuderanden
• kan granska mångkulturella frågor på internationell, nationell och lokal nivå.
• känner till samhällets integrationsfrämjande strukturer och mekanismer
• känner till de servicesystem och aktörer som handhar integration
1
 6   6 SP
ME10IG02

Mänskliga rättigheterStuderanden
• känner till internationella överenskommelser och aktörer som arbetar för mänskliga rättigheter
• känner till hur de internationella överenskommelserna beaktas i nationell lagstiftning
• känner till nationell lagstiftning inom mänskliga rättigheter
1
 3   3 SP
ME10IG03

Mångkulturellt arbeteStuderanden
• kan handleda grupper och gemenskaper, bestående av människor med olika bakgrund, genom att använda metoder som främjar delaktighet och integration
• kan handla i enlighet med sin värdegrund och argumentera för den
• utvecklar sin kultursensitivitet
1
 3   3 SP
ME10IG04

Internationellt ungdomsarbeteStuderanden
• förstår internationaliseringens möjligheter inom medborgaraktivitet och ungdomsarbete
• känner till för branschen relevanta nationella och internationella aktörer och program
• förstår de allmänna målen för interkulturell fostran och kan tillämpa dem
• kan arbeta i mångkulturella arbetsgemenskaper
1
 3   3 SP
UOÅ10HU01

Hållbar utvecklingStuderanden
• känner till att HU omfattar en ekologisk, ekonomisk, teknisk, social och kulturell aspekt som alla är beroende av varandra
• förstår att framtida möjligheter till överlevnad och ett gott liv är beroende av ett hållbart nyttjande av natur, människor och miljö.
• kan beakta de ekologiska, sociala och kulturella aspekterna av hållbar utveckling samt tillgänglighetsaspekter i all sin verksamhet och verka i den egna arbetsgemenskapen på ett hållbart sätt.
• kan ta ansvar för att medverka till en globalt hållbar samhällsutveckling

Kompetens inom HU ingår också de följande: kommunikativ och social kompetens, etisk kompetens, kompetens inom utvecklingsverksamhet, internationell kompetens, kompetens inom organisationer och samhälle.
1
 3   3 SP
YH10EN01

EngelskaStuderanden
• kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet
• har kännedom om central terminologi inom sitt eget område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur
• förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill samt
• är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang
1
 3   3 SP
UOÅ10IL01

Introduktion till interkulturellt ledarskapStuderanden
• förstår kulturskillnader och kan samarbeta med personer oberoende av bakgrund
• reflekterar över sin egen kulturidentitet och sina egna attityder
• känner till vad som är kännetecknande för ett mångkulturellt samhälle
• förstår effekterna av internationaliseringen och dess möjligheter inom det egna yrkesområdet
• förstår vad som krävs för ett gott ledarskap i mångkulturella miljöer
1
 3   3 SP
ME10SI  24  24 SP
ME10SI04

Delaktighet och påverkningsmetoder 1Studeranden
- förstår individers motiv till delaktighet och kan analysera sin egen delaktighet och sin inverkan på andras delaktighet
- kan handleda olika målgrupper, som består av medlemmar i olika åldrar, genom att använda metoder som främjar delaktighet
- kan analysera branschens aktörer ur delaktighetsperspektiv
- kan i sin egen verksamhet tillämpa principerna för hållbar utveckling med fokus på social hållbarhet och är medveten om organisationers samhällsansvar
- kan analysera fenomen och beaktar vid beslutsfattande individens, samfundets och samhällets synvinklar
1
  6  6 SP
ME10SI05

Delaktighet och påverkningsmetoder 2Studeranden
- känner till olika forum för påverkan och kan använda sig av varierande verktyg för att uppnå delaktighet
- känner till ungas livsvillkor och kan stöda ungas delaktighet och medborgarskap
- kan stöda individer som är i skärskilt behov av stöd med beaktande av relevant lagstiftning
1
  3  3 SP
ME10SI02

Samhällets strukturerStuderanden
• känner till samhällets strukturer och servicesystem och kan granska och analysera samhällsfenomen på lokal, nationell och internationell nivå.
• har kunskap om samhällssystem och socialpolitik och hur man genom dessa kan påverka människors livsvillkor
• kan identifiera maktstrukturer i samhället och har utvecklat en kritisk hållning till förtryckande strukturer
• känner till vilka samhälleliga påverkningsmöjligheter som finns och som kan utveckla den egna branschen
1
  6  6 SP
ME10SI03

InklusionStuderanden
• känner till vikten av olika gemenskapers betydelse för individens utveckling
• kan utnyttja gruppens resurser och utvecklingspotential, för att stärka individen och gruppens handlings- och påverkningsmöjligheter
• känner till och kan använda sig av inklusionsfrämjande metoder för att individer och grupper skall utvecklas
1
  6  6 SP
UOÅ10FM01

ForskningsmetodikStuderanden
• kan tillämpa forskningsprocessen systematiskt och flexibelt i examensarbetsprocessen och i projekt
• kan tillämpa forskningsetik i forskningsprocessen
• kan förstå och tillämpa kvalitativa och kvantitativa metoder
• kan granska och analysera vetenskaplig text och se sambandet mellan forskning och praktisk verksamhet
• kan använda sig av evidensbaserad kunskap
• kan ta ställning och ställa relevanta frågor
1
  3  3 SP
ME10LM   15 15 SP
ME10LM01

Mångprofessionellt ledarskapStuderanden
• kan i sin roll som sakkunnig i arbete och utvecklare av arbetslivet tillämpa värdegrunden för sin egen bransch, liksom också de yrkesetiska principerna inom den
• kan samarbeta med och leda andra i multiprofessionella arbetsgrupper och gemenskaper
• kan i sin egen verksamhet tillämpa principerna för hållbar utveckling och är medveten om sin arbetsgemenskaps och organisations samhällsansvar
• beaktar vid beslutsfattande individens, arbetsgemenskapens och samhällets synvinklar
• kan leda olika projekt och arbeta projektmässigt i olika arbetsgemenskaper
1
   6 6 SP
ME10LM02

UtvecklingsverkstadStuderanden
• kan ta initiativ och har förmågan att förutse förändringar i individers fritid
•kan utveckla tillsammans med andra och förstår betydelsen av olika kunskaper för att kreativa processer skall uppstå
• kan se olika möjligheter i verksamheten samt har ett utvecklande förhållningssätt
• kan utnyttja forskningsresultat i utvecklingsarbete
1
   3 3 SP
UOÅ10AJ01

ArbetslivsjuridikStuderanden
• känner till vilka samhälleliga påverkningsmöjligheter som finns och som kan utveckla den egna branschen
• känner till arbetslivets verksamhetsformer och kan verka i en arbetsgemenskap
• känner till och kan tillämpa lagar inom arbetslivet
• känner till huvudprinciperna för organisationernas verksamhet och ledning och har beredskap för att leda arbete
• känner till de samhälleliga och ekonomiska kopplingarna inom organisationer som är verksamma i den egna branschen
• kan utvärdera arbetsgemenskapens verksamhet samt planera, organisera och utveckla verksamheten i arbetslivets föränderliga situationer
1
   3 3 SP
UOÅ10EF01

Ekonomi och företagandeStuderanden
• har förståelse för företagande och entreprenörskap genom att i den ekonomiska verksamheten ha kunskap om lönsamhet, företagets penningrörelse, redovisningens roll, grunderna av periodiseringar samt resultat- och balansräkningens uppbyggnad och gällande företagande ha kunskap om ekonomiskt kunnande från affärside till företagsverksamhet
1
   3 3 SP
ME10UA  9  9 SP
ME10UA01

Arbetssätt inom forskning och utvecklingStuderanden
• kan i sin roll som sakkunnig och utvecklare av arbetslivet tillämpa värdegrunden för sin egen bransch, liksom också de yrkesetiska principerna inom den
• känner till lämpliga metoder inom forsknings- och utvecklingsverksamhet samt kan genomföra utmanande projekt inom branschen med hjälp av dessa
1
  3  3 SP
ME10UA02

Framtidsvisioner och proaktivitetStuderanden
• kan lära sig tillsammans med andra och kan dela med sig av kunskpen inom branschöverskridande arbetsgemenskaper
• kan ta initiativ och har förmågan att förutse förändringar
• känner till verktyg och metoder för att känna igen förändringstrender och behov
• kan initiera innovativa processer och produkter
• har en yrkesstolthet samt en förståelse av arbetets mål och betydelsen av arbetsetiken
• klarar av förändringar och förmår se och utnyttja olika inlärnings- och verksamhetsmöjligheter
1
  6  6 SP
Pra

Praktik

33 SP
ME10PR     33 SP
ME10PR019    9 SP
ME10PR02 12   12 SP
ME10PR03  12  12 SP
Val

Valfria studier

15 SP
ME10VA     15 SP
Lär

Lärdomsprov

15 SP
  15  15 SP


« Tillbaka till utbildningsprogrammen