Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i byggnads- och samhällsteknik, Vasa (Ingenjör) » Yrkesstudier (gemensamma) » Infra » Geoteknik och grundbyggnad

Geoteknik och grundbyggnad

Utförandeplaner
Kod: BYV14IN02
Namn: Geoteknik och grundbyggnad
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 6    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Geoteknik:
- förstå hur geotekniken är knuten till annan byggnadsverksamhet och betydelsen av tillräckliga markundersökningar
- förstå betydelsen av en rätt utförd grundläggning
- förstå och själv kunna bestämma jordarternas geotekniska egenskaper
- kunna de mest centrala geotekniska beräkningsmetoderna
- känna till riskerna för jordras

Grundbyggnad:
- förstå hur grundläggningen är sammanknuten med annan byggnadsverksamhet
- vara förtrogen med allmänt använda grundläggningsmetoder känna till grundbegreppen inom sprängningsteknik
- kunna utifrån marksonderingar välja rätt grundläggningsmetod
- kunna dimensionera enkla pålplattor
- dimensionera tjälisolering och planera en fungerande dränering för olika byggnader
- känna till olika specialgrundläggningsmetoder såsom vertikaldränering, markstabilisering, specialpålningar och förstärkning av befintliga grundkonstruktioner
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Byggnadsteknik, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen