Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i byggnads- och samhällsteknik, Vasa (Ingenjör) » Yrkesstudier (gemensamma) » Infra

Infra

Utförandeplaner
Kod: BYV14IN
Namn: Infra
SP totalt: 14
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2: 9    År 3: 0    År 4: 0    År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: - får grundläggande kunskaper om geoteknik och olika jordarter
- kan utföra geotekniska beräkningar
- har kunskaper om dränering och olika grundläggningssätt och kan rita grunddetaljer
- får tillräckliga kunskaper i mätteknik för att klara av vanliga mätuppgifter
- känner till trafikens roll i samhällsplaneringen
- får kunskaper om arbetsskeden, arbetssätt och kvalitetskrav i väg- och gatuarbeten
- känner till hur olika maskiner lämpar sig för olika ändamål
- känner till metoder för väg- och gatuunderhåll
- får grundläggande kunskaper om planering, byggande och underhåll av farleder, kajer, dammar och övriga vattenbyggnadskonstruktioner
- kan planera vattenreningsverk och VA-ledningar
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen