Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till socionom, Åbo (ungdomsutbildning) » Yrkesstudier » Resursförstärkande socialt arbete

Resursförstärkande socialt arbete

Utförandeplaner
Kod: SOÅ10RS
Namn: Resursförstärkande socialt arbete
SP totalt: 42
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 36    År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Etiskt förhållningssätt
- Studerande kan reflektera kring maktbalansen mellan klient och professionell och se sig själv som en jämlik aktör i mötet med klienter och deras anhöriga
Mångkulturellt klientarbete
- Studeranden kan beakta kulturell mångfald i klientarbetet
Socialt hållbart klientarbete
- Studerande kan utföra situationsanpassat socialt arbete bland utsatta klienter och klientgrupper samt kan tillämpa resursförstärkande metoder både i förebyggande och rehabiliterande syfte
Mångprofessionell servicehandledning
- Studerande kan i samarbete med klienter, deras anhöriga och andra yrkesgrupper handleda i välfärdstjänster
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning till socionom, Åbo
Anmärkningar: Studiehelheten genomförs delvis på engelska.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen