Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

Utbildning till socionom, Åbo (ungdomsutbildning) (210 SP)

Examen: YH-examen inom social- och hälsovård
Examensbenämning: Socionom (YH)
Beräknad studietid: 3,5 år
KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
Gru

Grundstudier

SP
SOÅLK123   15 SP
Lärande
- Studerande har färdigheter att studera på högskolenivå och kan använda sig av tillgängliga läranderesurser
Kommunikation och interaktion
- Studerande har förmåga att söka och förstå information och kunskap på svenska, finska och engelska samt kan tillämpa dessa i det egna yrkesområdet
Hållbar utveckling
- Studerande känner till principerna för hållbar utveckling
YH10IN01

Introduktion till yrkeshögskolestudierStuderande
- känner till sin egen högskola, bransch och inlärningsstil
- reflekterar över studier, framtidsplaner och är medveten om den personliga utvecklingens betydelse i relation till livslångt lärande och yrke
- kan skapa egen kunskap och skapa egna personliga inlärningsmiljöer
- känner till undersökningsprocessen
- kan söka och kritiskt värdera information
- kan planera, genomföra och evaluera processer
- kan använda verktyg inom projektplanering och -hantering
- kan arbeta med andra i grupper och team oberoende av bakgrund
1
6    6 SP
YH10SV01

SvenskaStuderande
- kan kommunicera både muntligt och skriftlig på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt, i enlighet med arbetslivets och samhällslivets krav.
- känner till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande och kan använda referenssystem.
- är medveten om olika vägar att söka information och kan rapportera enligt reglerna för standarduppställning.
1
3    3 SP
YH10FI01

FinskaStuderande
- kan uttrycka sig muntligt och skriftligt i arbetslivssituationer på ett yrkesmässigt sätt inbegripande förmåga att bemöta kunder och samarbetsparter.
- behärskar den centrala terminologin inom sin bransch och kan tillgodogöra sig facklitteratur i sina studier, i sitt blivande yrke och för sin yrkesmässiga utveckling.
- skall uppvisa sådana kunskaper i finska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda. Detta innebär att studerande bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2 eller 3) eller god (vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift. Muntlig och skriftlig förmåga bedöms skilt.
1
3    3 SP
YH10EN01

EngelskaStuderande
- kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet
- har kännedom om central terminologi inom sitt eget område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur
- förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill samt
- är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang
 3   3 SP
Yrk

Yrkesstudier

SP
SOÅ10SP21    21 SP
Hållbar samhällsvetenskaplig orienteringsgrund
- Studerande har kunskap om samhällets uppbyggnad ur ett sociologiskt och socialpolitiskt perspektiv, samt ser människans livsvillkor i vardagen och har kunskap i socialpedagogikens grunder.
Professionellt klientarbete
- Studerande har kunskap om socionomens yrkesområde och värdegrund och har grundläggande kunskaper i klientprocessen samt i mångprofessionellt arbetssätt.
UOSHÅ10MY01

Det mångprofessionella yrkesområdetStuderande
- Har grundläggande kunskaper om det egna yrkesområdet och dess grundbegrepp
- Har kunskaper i mångprofessionellt samarbete inom branschen
- Känner till yrkesområdets historia och utveckling
- Inser betydelsen av yrkesetiken och känner till grunderna i professionellt förhållningssätt
1
3    3 SP
SOÅ10SP01

Grunder i sociologiStuderande
- Har kunskaper i sociologins grundbegrepp.
- Har kunskaper i sociologins grundläggande teorier.
1
3    3 SP
UOSHÅ10SL01

Service och lagstiftning inom social- och hälsovårdStuderande
- Har kunskaper i social- och hälsovårdens lagstiftning
- Känner till sitt professionella ansvar och kan handleda i frågor som gäller klientens eller patientens ställning och rättigheter inom social- och hälsovård
- Har kunskaper i social- och hälsovårdens uppbyggnad, system och organisering
1
3    3 SP
SOÅ10SP02

Grunder i socialpolitik och social serviceStuderande
- Har kunskap om samhällets uppbyggnad och utveckling ur ett socialpolitiskt perspektiv
- Har kunskaper om hur den sociala servicen förverkligas i vardagen
1
6    6 SP
SOÅ10SP03

Grunder i socialpedagogikStuderande
- Har kunskaper i socialpedagogikens teorier och socialpedagogiskt arbete
1
3    3 SP
SOÅ10SP04

Professionell interaktionStuderande
- Har kunskaper i den professionella interaktionens dimensioner och klientprocessen.
- Utvecklar ett etiskt hållbart förhållningssätt i relation till individ och samhälle
1
3    3 SP
SOÅ10RE24    24 SP
Hållbar samhällsplanering
- Studerande kan analysera barns, ungas och familjers verksamhets- och livsmiljöer utgående från ett hållbart perspektiv
Barn- och familjecentrerat arbetssätt
- Studerande kan utgående från social hållbarhet tillämpa barn- och familjeperspektivet inom det sociala servicesystemet
Servicehandledning
- Studerande kan servicehandledning inom det sociala servicesystemet för barn, unga och familjer
Fostringsgemenskap
- Studerande kan arbeta enligt principerna för fostringsgemenskap
Pedagogisk planering
- Studerande kan planera, genomföra och utvärdera pedagogisk verksamhet för barn och unga
Kreativt och kulturellt metodkunnande
– Studerande kan tillämpa kulturella och kreativa metoder i resursförstärkande socialpedagogiskt arbete bland barn, unga och familjer
SOÅ10RE06

Barnets och den ungas utvecklingStuderande
- Har kunskap om barns och ungas tillväxt och utveckling
- Har ett resiliensförstärkande perspektiv på barns och ungas utveckling
1
3    3 SP
SOÅ10RE08

SmåbarnsfostranStuderande
- Kan tillämpa styrdokumenten inom småbarnsfostran
- Behärskar centrala metoder inom småbarnsfostran
- Kan planera, genomföra och utvärdera socialpedagogisk verksamhet för barn
- Kan identifiera barns och familjers resurser och behov av stöd samt kan servicehandledning för barn och familjer
1
3    3 SP
SOÅ10RE10

Socialpedagogiskt arbete bland ungaStuderande
- Känner till livsvillkoren för unga
- Kan tillämpa styrdokumenten inom socialpedagogiskt arbete bland unga
- Kan planera, genomföra och utvärdera socialpedagogisk verksamhet för unga
- Kan identifiera ungas resurser och behov av stöd.
1
3    3 SP
SOÅ10RE11

Kreativ och kulturell verksamhet bland barn och ungaStuderande
- Kan arbeta kreativt och kulturellt bland barn och unga
- Har färdigheter i musik, skapande verksamhet, lek och rörelse
- Kan beakta hållbarhetsaspekter i kreativ och kulturell verksamhet
1
3    3 SP
UOSHV10HU01

Hållbar utvecklingStuderande
- Känner till att HU omfattar en ekologisk, ekonomisk, teknisk, social och kulturell aspekt som alla är beroende av varandra
- Förstår att framtida möjligheter till överlevnad och ett gott liv är beroende av ett hållbart nyttjande av natur, människor och miljö
- Kan beakta de ekologiska, sociala och kulturella aspekterna av hållbar utveckling samt tillgänglighetsaspekter i all sin verksamhet och verka i den egna arbetsgemenskap på ett hållbart sätt
- Kan ta ansvar för att medverka till en globalt hållbar samhällsutveckling
1
3    3 SP
SOÅ10RE12

Praktik: Resursförstärkande socialpedagogiskt arbete bland barn, unga och familjerStuderande
- Kan fungera professionellt i mötet med barn, unga och familjer
- Kan planera, genomföra och utvärdera socialpedagogisk verksamhet bland barn, unga och familjer
- Kan identifiera hållbar utveckling i verksamhetsmiljöer
1
9    9 SP
SOÅ10SH 23   23 SP
Resursförstärkande miljöplanering
- Studerande kan stöda individers nätverk för att främja och upprätthålla funktionsförmåga och arbetar för en tillgänglig och trivsam verksamhetsmiljö
Servicehandledning
- Studerande kan tillämpa servicehandledning i klientprocessen
Handledning
- Studerande har förmåga att handleda individer i olika åldrar och med funktionshinder i vardagen utgående från den socialpedagogiska orienteringsgrunden
Omvårdnad
- Studerande har grundläggande kunskaper i omvårdnad och läkemedelshantering
Kommunikation i klientarbetet
- Studerande har förmåga till situationsanpassad kommunikation i klientarbetet
SOÅ10SH01

Senior- och äldrelivStuderande
- Har kunskaper om livet som senior och äldre och åldrandets olika dimensioner
- Har kunskaper om sociala serviceformer för seniorer och äldre
- Har kunskap om handledning inom service för seniorer och äldre
1
 3   3 SP
SOÅ10SH03

Resursförstärkande äldreomsorgStuderande
- Utvecklar ett förhållningssätt som beaktar äldre personers individualitet och delaktighet
- Kan planera, genomföra och utvärdera resursförstärkande sociokulturella och aktiverande metoder inom äldreomsorg
1
 3   3 SP
SOÅ10SH04

Socialpedagogikens tillämpningarStuderande
- Har kunskaper om socialpedagogiska verksamhetsprinciper
- Kan tillämpa funktionella metoder i grupp för olika klientgrupper
- Har förmåga att befrämja klienters delaktighet
1
 3   3 SP
SOÅ10SH05

Socialpedagogiskt arbete bland personer med funktionshinderStuderande
- Har grundläggande kunskaper om olika funktionshinder
- Har förmåga att förstå och analysera behov, livsvillkor och vardagslivets utmaningar hos barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder
- Har förmåga att arbeta med och leda klientprocesser
- Har etisk kompetens i mötet med personer med funktionshinder
1
 6   6 SP
SOÅ10SH06

Alternativ och kompletterande kommunikationStuderande
- Känner till olika kommunikationshjälpmedel
- Kan handleda individer till service i alternativ och kompletterande kommunikation
1
 3   3 SP
SOÅ10SH08

Omvårdnadens grunder och läkemedelsbehandlingStuderande
- kan grunderna i omvårdnad
- kan beakta i sitt arbete säkerhetsprinciper och kan förebygga olyckor.
- kan arbeta ergonomiskt
- kan grunderna i läkemedelsbehandling och farmakologi.
1
 5   5 SP
SOÅ10RS 366  42 SP
Etiskt förhållningssätt
- Studerande kan reflektera kring maktbalansen mellan klient och professionell och se sig själv som en jämlik aktör i mötet med klienter och deras anhöriga
Mångkulturellt klientarbete
- Studeranden kan beakta kulturell mångfald i klientarbetet
Socialt hållbart klientarbete
- Studerande kan utföra situationsanpassat socialt arbete bland utsatta klienter och klientgrupper samt kan tillämpa resursförstärkande metoder både i förebyggande och rehabiliterande syfte
Mångprofessionell servicehandledning
- Studerande kan i samarbete med klienter, deras anhöriga och andra yrkesgrupper handleda i välfärdstjänster
SOÅ10RS01

Kulturell mångfald och mångkulturellt arbeteStuderande
- Har kunskaper om och förståelse för mänsklig social diversitet och jämställdhet
- Har kunskaper om invandrare och invandringsprocessen
- Kan arbeta inom mångkulturellt klientarbete
1
 5   5 SP
SOÅ10RS04

Perspektiv på sociala problem och socialt arbeteStuderande
- Har kunskaper om sociala problem och socialt arbete
- Kan identifiera och kartlägga sociala problem och utsatthet i klientarbetet
- Känner till den egna yrkesrollens krav och möjligheter inom det sociala arbetet
1
  3  3 SP
SOÅ10RS05

Missbruks- och mentalvårdStuderande
- Har kunskaper om missbruksproblematik och psykisk ohälsa
- Kan handleda i missbruks- och mentalvårdens servicesystem
- Kan identifiera och göra situationsbedömningar med klienter i behov av missbruks- och mentalvård och kan tillämpa metoder för tidigt ingripande
- Kan planera och arbeta enligt resursförstärkande metoder i samarbete med klienter och deras anhöriga och med andra yrkesgrupper inom missbruks- och mentalvården
1
 6   6 SP
SOÅ10RS06

KrisarbeteStuderande
- Har kunskaper om traumatiska kriser och deras inverkan på individen och omgivningen
- Kan stöda klienter som genomgår en traumatisk kris
- Känner till beredskapsplanering inom det sociala området
1
 3   3 SP
SOÅ10RS07

Barnskydd, ungdomsvård och familjearbeteStuderande
- Kan identifiera risker i barns och familjers vardag och livsmiljöer
- Kan arbeta resursförstärkande inom barnskyddets serviceformer
1
 3   3 SP
SOÅ10RS08

KriminalvårdStuderande
- Har kunskaper om kriminellt beteende
- Har kunskaper om brottspåföljdsverkets och tredje sektorns stödformer för personer med kriminellt beteende
- Känner till kriminalvårdens rehabiliterande verksamheter
- Har ett etiskt förhållningssätt till klienter och deras anhöriga inom kriminalvården.
1
  3  3 SP
SOÅ10RS09

Sysselsättningsstödjande verksamhetStuderande
- Har kunskaper om arbetslöshet och sociala risker kopplade till arbetslöshet
- Kan handleda klienter inom sysselsättningsstödande verksamheter
- Kan grunderna i arbetsmarknadshandledning och förmånshandläggning
1
 3   3 SP
SOÅ10RS10

Praktik: Socialpedagogisk servicehandledning och socialt arbeteStuderande
- Fördjupar sina kunskaper om klienter i behov av social servicehandledning, rehabilitering eller psykosocialt stöd
- Kan göra risk- och resursbedömningar och planera tillsammans med klienter
- Kan använda resursförstärkande metoder med klienter och andra yrkesgrupper
- Utvecklar ett professionellt förhållningssätt
1
 16   16 SP
SOÅ10UL   25 25 SP
Socialt hållbart ledarskap
- Studerande kan fungera som förman i ett arbetssamfund och har ett ansvarsfullt och socialt hållbart förhållningssätt till ledarskap och kan leda sig själv och utveckla sina färdigheter i resultat- och utvecklingsinriktat arbete
Etiskt förhållningssätt
- Studerande kan uttala ett eget etiskt förhållningssätt och befäster förmågan att bevaka det egna yrkesområdet i teori och praktik
Mångprofessionellt arbetssätt
- Studeranden kan tillämpa yrkesområdets expertis i mångprofessionella nätverk.
Samhällig påverkan
- Studerande har beredskap att hantera och använda media och social media som ett arbetsredskap
Visions- och trendmedvetenhet
- Studerande kan skapa scenarier och se trender i samhällsutvecklingen
SOÅ10UL01

Ledarskap inom det sociala områdetStuderande
- Har kunskaper i ledarskap och färdigheter att leda ett arbetssamfund
- Kan använda och tillämpa central lagstiftning och kollektivavtal inom det sociala området
- Har färdigheter i ekonomi- och personalförvaltning
- Kan förverkliga säkerhetsplanering för medarbetare och klienter ur ett trygghets- och trivselperspektiv
1
   3 3 SP
UOSHÅ10ML01

Ledarskap inom mångprofessionell social- och hälsovårdStuderande
- Kan sakkunnigt representera och argumentera utgående från sitt yrkesområde i mångprofessionella arbetsteam
- Kan arbeta för och utveckla en klient och patientcentrerad arbetskultur
- Har förmåga att beakta förändringsbehov i vård- och servicekedjan
1
   3 3 SP
SOÅ10UL02

Arbetsplatsförlagda studier i förmans- och ledarskapStuderande
- Kan identifiera verksamheters funktion, mål och visioner samt utvecklingsbehov och strategier
- Kan tillämpa arbets- och kollektivavtal och arbetarskyddslagstiftning inom yrkesområdet
- Känner till vad förmanskap, personalförvaltning samt säkerhetsplanering innebär
- Kan använda IT och dokumentationsprogram inom det sociala området
- Kan fungera i ett multiprofessionellt samarbete
- Kan definiera utvecklingsbehov i sitt eget ledarskap
1
   10 10 SP
SOÅ10UL03

YrkesetikStuderande
- Fördjupar sig i yrkesområdets etiska värdegrund samt formulerar sitt personliga, yrkesetiska förhållningssätt
- Omfattar det sociala områdets etiska praxis
1
   3 3 SP
SOÅ10UL04

Aktuell forskning och utvecklingsverksamhet inom det sociala områdetStuderande
- Känner till aktuell teoretisk forskning inom det sociala området
- Fördjupar sig i aktuella lokala, regionala, nationella och internationella forsknings- och utvecklingsprojekt inom det sociala området
2
   3 3 SP
SOÅ10UL05

Sociala medierStuderande
- Kan använda sociala medier för opinionsbildning och samhällelig påverkan
- Kan använda sociala medier som resursförstärkande metod i det socialpedagogiska arbetet
1
   3 3 SP

Valfria yrkesstudier

SP
SOÅ10RF  30  30 SP
Professionell utveckling
- Studerande kan genom handledning utveckla sin egen yrkesidentitet och sina verksamhetsförutsättningar
Forskning och utveckling
- Studeranden kan utveckla resursförstärkande yrkespraxis inom det sociala området
Mångprofessionellt arbetssätt
- Studerande kan verka för barns och familjers bästa i mångprofessionella nätverk
Barn- och familjecentrerat arbetssätt
- Studerande kan utgående från barnet och familjen planera, förverkliga och utvärdera stödåtgärder
Fostringsgemenskap
- Studerande kan arbeta enligt principerna för fostringsgemenskap bland barn och familjer med särskilda behov
Resursförstärkande metodkunnande
– Studerande kan situationsanpassa metoder i resursförstärkande socialpedagogiskt arbete bland barn och familjer
UOÅ10FM01

ForskningsmetodikStuderande
- Kan tillämpa forskningsprocessen systematiskt och flexibelt i examensarbetsprocessen och i projekt
- Kan tillämpa forskningsetik i forsknings och utvecklingsprocesser
- Kan förstå och tillämpa kvalitativa och kvantitativa metoder
- Kan granska och analysera vetenskaplig text och se sambandet mellan forskning och praktisk utvecklingsverksamhet
- Kan använda sig av evidensbaserad kunskap
1
  3  3 SP
SOÅ10RE01

ArbetshandledningStuderande
- Har motivation att utvecklas i sitt arbete och utveckla sin yrkeskunskap
- Har förmåga att ta till sig arbetshandledning som en del av sin professionella utveckling
- Utvecklar sin förmåga att handleda yrkesverksam personal och studeranden både individuellt och i grupp.
1
  3  3 SP
SOÅ10RE02

Småbarnsfostran IIStuderande
- Har fördjupade kunskaper i socialpedagogiskt arbete bland barn och kan stöda barns och familjers delaktighet
- Kan samarbeta barndagvård, förskola och skola
- Har ett reflektivt och utvecklingsinriktat arbetssätt inom barndagvården
- Har färdigheter i dokumentation
1
  4  4 SP
SOÅ10RE03

Barn och familjer med särskilda behovStuderande
- Kan identifiera barns behov av särskilt stöd i vardagen samt kan tillämpa ett socialpedagogiskt arbetssätt i arbetet bland barn och familjer med särskilda behov
- Kan tillämpa ett mångkulturellt arbetssätt inom småbarnsfostran
- Har färdigheter att arbeta i mångprofessionella nätverk och i samarbete med barnet och familjen planera, förverkliga och utvärdera stödåtgärder
1
  4  4 SP
SOÅ10RE04

Resursförstärkande metoder bland barn och familjerStuderande
- Kan använda resursförstärkande metoder i socialpedagogiskt arbete bland barn och familjer
- Kan utveckla och tillämpa kreativa och innovativa metoder för att stärka resiliens hos barn
1
  6  6 SP
SOÅ10RE05

Praktik:Resursförstärkande socialpedagogiskt arbete bland barn och familjerStuderande
- Kan arbeta i mångprofessionella nätverk
- Kan använda situationsanpassade metoder i resursförstärkande socialpedagogiskt arbete bland barn och familjer
- Kan utveckla och använda metoder för att stärka resiliens hos barn
- Kan arbeta barn- och familjecentrerat bland barn och familjer med särskilda behov
- Har ett reflektivt och utvecklingsinriktat arbetssätt
1
  10  10 SP
SOÅ10SS  30  30 SP
Professionell utveckling
- Studerande kan genom handledning utveckla sin egen yrkesidentitet och sina verksamhetsförutsättningar
Forskning och utveckling
- Studeranden kan utveckla resursförstärkande yrkespraxis inom det sociala området
Kulturell förståelseram
- Studerande förstår olika samfunds verksamhetsförutsättningar och kultur och kan skapa en känsliga av delaktighet
Samhällelig påverkan
- Studerande kan ingå i olika medborgar- och myndighetsnätverk och kan bidra med sitt kunnande
Intervention och aktion
- Studerande kan genom resursförstärkande metoder befrämja individers förmåga att utöva ett fullvärdigt medborgarskap
UOÅ10FM01

ForskningsmetodikStuderande
- Kan tillämpa forskningsprocessen systematiskt och flexibelt i examensarbetsprocessen och i projekt
- Kan tillämpa forskningsetik i forsknings och utvecklingsprocesser
- Kan förstå och tillämpa kvalitativa och kvantitativa metoder
- Kan granska och analysera vetenskaplig text och se sambandet mellan forskning och praktisk utvecklingsverksamhet
- Kan använda sig av evidensbaserad kunskap
1
  3  3 SP
SOÅ10SS03

ArbetshandledningStuderande
- Har motivation att utvecklas i sitt arbete och utveckla sin yrkeskunskap
- Har förmåga att ta till sig arbetshandledning som en del av sin professionella utveckling
- Utvecklar sin förmåga att handleda yrkesverksam personal och studeranden både individuellt och i grupp
1
  3  3 SP
SOÅ10SS01

Samhällsinriktat socialpedagogiskt arbete i mångkulturella miljöerStuderande
- Har förmåga att kritiskt granska sociala kategoriseringar och identifiera strukturer som skapar ojämlikhet
- Kan identifiera servicebehov hos olika invånargrupper
- Har kunskaper om samhällsinriktat socialpedagogiskt arbete
- Har en kulturell förståelseram för analys av sociala problem och utanförskap samt har färdigheter att planera och genomföra preventiva insatser och sociala interventioner för olika invånargrupper i lokalsamhället
- Kan använda resursförstärkande metoder för att aktivera invånare i ett lokalsamhälle
1
  8  8 SP
SOÅ10SS02

Socialpedagogisk gerontologi med seniorer och äldreStuderande
- Har kunskaper om den tredje och fjärde åldern i individens livscykel i mångkulturella miljöer
- Har kunskaper socialpedagogik för den tredje ålder och kan tillvarata de äldres resurser i samhällsinriktat arbete och arbeta för medborgarinflytande
- Har färdigheter att stöda äldre med särbehov i samarbete med anhöriga och professionella inom äldreomsorgen
- Kan tillämpa handledning inom service för seniorer och äldre
- Har färdigheter i utvecklingsinriktat och resursförstärkande arbetssätt i arbetet inom seniorverksamhet och äldre omsorg
- Har kunskaper i kvalitetsarbete inom socialpedagogisk gerontologi
1
  6  6 SP
SOÅ10SS04

Praktik: Samhällsinriktat socialpedagogiskt arbeteStuderande
- Kan verka som välfärdsaktör och på ett självständigt och målinriktat sätt utföra arbetsuppgifter inom den offentliga, privata eller ideella verksamhetssektorn
- Kan arbeta i mångprofessionella nätverk
- Kan utveckla och använda metoder för att stärka funktionsförmågan hos individer
- Har ett reflektivt och utvecklingsinriktat arbetssätt
1
  10  10 SP
Val

Valfria studier

15 SP

555  15 SP
Lär

Lärdomsprov

SP

  15  15 SP
Forskning och utveckling
- Studerande kan systematiskt utveckla sitt yrkesområde och har förmåga att på ett vetenskapligt sätt presentera, diskutera och granska utvecklingsprojekt.
Mångprofessionellt arbetssätt
- Studerande kan utföra forsknings- och utvecklingsverksamhet i mångprofessionella team.
Resursförstärkande intervention och aktion
- Studerande kan tillämpa ett resursförstärkande perspektiv på utredning, utveckling och utvärdering av yrkespraxis inom social- och hälsovård.
Pra

Praktik

45 SP
Ingår i yrkesstudier och valfria yrkesstudier


« Tillbaka till utbildningsprogrammen