Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Företagsekonomi, Åbo » Lärdomsprov » Examensarbete » Examensarbete 1

Examensarbete 1

Utfšrandeplaner
Kod: FEKÅ16EX01
Namn: Examensarbete 1
SP totalt:
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 5    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: kan tillämpa sina praktiska och teoretiska kompetenser på aktuella problemställningar inom det egna yrkesområdet.
har kritisk och analytisk förmåga och handlar etiskt.
kan utveckla problemområdet och ställa relevanta forskningsfrågor.
kan ansvara och redogöra för val av den teoretiska referensramen samt metoder vid genomförandet av uppdrag eller projekt.
kan reflektera, dokumentera och rapportera arbetsprocessen.
kan påvisa sin yrkeskompetens.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Företagsekonomi, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen