Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

Skönhetsbranschen (210 sp)

Examen: YH-examen inom hälsovård och det sociala området
Examensbenämning: Estenom (YH)
Beräknad studietid: 3,5 år

KOMPETENSPROFIL INOM SKÖNHETSBRANSCHEN ESTENOM (YH)

Kärnkompetens 1
Kompetens i utvecklingen av skönhetsvårdens tjänster och produkter
• Estenomen kan planera och utveckla tjänster inom hud- och hårvård, och leda tjänsteproduktionen under utveckling av branschen och sig själv. Han eller hon förmår att med respekt för etiska principer verka i en internationell arbetsmiljö.

Kärnkompetens 2
Hud-, hår -, makeup - och stilkompetens
• Estenomen behärskar principerna för människans anatomiska, fysiologiska och kroppsliga funktioner, och de vård- och stilrelaterade faktorer som främjar god hälsa. Estenomen kan handleda kunderna och arbetssamfundet i branschprodukternas, tjänsternas och redskapens säkra användning och utveckling.

Kärnkompetens 3
Kosmetikakompetens
• Estenomen behärskar kosmetikaprodukternas kemiska, fysiologiska och kommunikativa egenskaper, och beaktar råvarornas och förpackningarnas, lagstiftningens och den hållbara utvecklingens krav i sitt handlande med kosmetikaprodukter i samband med de olika uppgifterna inom branschen, försäljning, marknadsföring och produktutveckling.

Kärnkompetens 4
Kompetens i skönhetsbranschens affärsverksamhet och företagsamhet
• Estenomen har kunskap om principerna för planering av affärsverksamhet inom branschen och om företagandets regler, samt kan i yrkesutövandet utnyttja affärsverksamhetens verktyg i en nationell och internationell verksamhetsmiljö. Han eller hon verkar företagarmässigt och kan utveckla affärsverksamheten på etiskt hållbar grund.

Kärnkompetens 5
Kompetens i skönhetsbranschens forskning och utveckling
• Estenomen har förmåga att på ett arbetslivsnära sätt, och med hjälp av nätverk, forska i och utveckla affärsverksamheten inom branschen och sitt yrkesområde.
Allmänna kompetenserKontaktuppgifter: Enheter | Utbildningsansvariga


KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
Gru

Grundstudier

22 SP
SK11IN1633  22 SP
• Studerande är förtrogen med yrkeshögskoleväsendet och kan planera och ta ansvar för egna studier
• Studerande kan söka och använda sig av olika slag av information och litteratur samt uttrycka sig ändamålsenligt och klart i olika situationer
• Studerande har utvecklat, berikat ordförrådet och språkkunskaperna så att de motsvarar de krav som yrkesverksamheten och fortsatta studier ställer
• Studerande behärskar fackterminologin inom programmet
• Studerande känner till Novias hållning i miljöfrågor och förstår betydelsen av miljöansvar och hållbar utveckling inom olika branscher utgående från många olika perspektiv
• Studerande har beredskap att skapa stilhelheter med hjälp av datastödd stilplanering och bilder

YH10IN01

Introduktion till högskolestudier• Studerande känner till sin egen högskola, bransch och inlärningsstil
• Studerande reflekterar över studier, framtidsplaner och är medveten om den personliga utvecklingens betydelse i relation till livslångt lärande och yrke
• Studerande kan skapa egen kunskap och skapa egna personliga inlärningsmiljöer
• Studerande känner till undersökningsprocessen
• Studerande kan söka och kritiskt värdera information
• Studerande kan planera, genomföra och evaluera processer
• Studerande kan använda verktyg inom projektplanering och -hantering
• Studerande kan arbeta med andra i grupper och team oberoende av bakgrund
2
6    6 SP
YH10SV01

Svenska• Studerande kan kommunicera både muntligt och skriftlig på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt, i enlighet med arbetslivets och samhällslivets krav
• Studerande känner till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande och kan använda referenssystem
• Studerande är efter kursen medveten om olika vägar att söka information och kan rapportera enligt reglerna för standarduppställning
1
3    3 SP
YH10FI01

Finska• Studerande kan uttrycka sig muntligt och skriftligt i arbetslivssituationer på ett yrkesmässigt sätt inbegripande förmåga att bemöta kunder och samarbetsparter
• Studerande behärskar den centrala terminologin inom sin bransch och kan tillgodogöra sig facklitteratur i sina studier, i sitt blivande yrke och för sin yrkesmässiga utveckling
• Studerande skall uppvisa sådana kunskaper i finska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda. Detta innebär att studerande bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2 eller 3) eller god (vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift. Muntlig och skriftlig förmåga bedöms skilt
3
 3   3 SP
YH10EN01

Engelska• Studerande kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet
• Studerande har kännedom om central terminologi inom sitt eget område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur
• Studerande förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill
• Studerande är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang
  3  3 SP
UOSHV10HU01

Hållbar utveckling• Studerande känner till att HU omfattar en ekologisk, ekonomisk, teknisk, social och kulturell aspekt som alla är beroende av varandra
• Studerande förstår att framtida möjligheter till överlevnad och ett gott liv är beroende av ett hållbart nyttjande av natur, människor och miljö
• Studerande kan beakta de ekologiska, sociala och kulturella aspekterna av hållbar utveckling samt tillgänglighetsaspekter i all sin verksamhet och verka i den egna arbetsgemenskapen på ett hållbart sätt
• Studerande kan ta ansvar för att medverka till en global hållbar samhällsutveckling
1
3    3 SP
SK13IN01

Datastödd stilplanering• Studerande kan planera, förverkliga och analysera olika stilhelheter med hjälp av den datastödda stilplaneringen
• Studerande har kunskap om programmen Photoshop och InDesign och kan använda dem för att förverkliga stilhelheter
• Studerande kan använda den datastödda stilplaneringen i olika arbetssituationer inom skönhetsbranschen
1
4    4 SP
Yrk

Yrkesstudier

128 SP
SK13SG16    16 SP
• Studerande behärskar grunderna inom hudvård och hårvård
• Studerande kan utföra grundläggande behandlingar inom hudvård och hårvård
• Studerande har kunskap om grunderna inom make up och kan tillämpa en grund make up
SK13SG02

Anatomi och hudvårdens grunder• Studerande har kunskap om hudvårdens grunder
• Studerande har kunskap om hudens uppbyggnad och funktion
• Studerande har kunskap om olika hudtyper och olika hudförändringar
• Studerande behärskar produktkunskap, produkternas sammansättning och aktiva ämnen inom hudvården
• Studerande kan ansiktets, halsens och decolleténs muskler
• Studerande behärskar en del massagerörelser för ansikte, hals och decolleté
• Studerande kan använda enkla instrument inom hudvården
• Studerande kan tillämpa sina kunskaper, analysera huden och planera samt utföra SPA-vårdbehandlingar för ansikte, hals och decolleté innehållande peeling och mask samt utföra enklare massage
• Studerande kan rekommendera vårdbehandlingar åt kunden samt ge råd om egenvård
• Studerande förstår betydelsen av och följer god yrkeshygien
• Studerande kan tillämpa, analysera och utveckla arbetssätt som främjar hållbar utveckling
• Studerande kan utvärdera sitt arbete
1
8    8 SP
SK13SG03

Hårdesign och vårdbehandlingar• Studerande har kunskap om hårvårdens grunder, hårets uppbyggnad och funktion
• Studerande kan analysera hår och hårbotten
• Studerande har kunskap om grundläggande klipptekniker och har beredskap att utföra enkel klippdesign som toppning och klippning av pannlugg samt kan utföra putsning i kort hår
• Studerande känner till olika redskap och verktyg inom hårdesign och har kunskap om olika verktygstekniker
• Studerande behärskar grunderna inom frisyrdesign och föningsteknik
• Studerande känner till olika styling- och hårvårdsprodukter och deras användningssätt
• Studerande kan analysera, planera, utföra och utvärdera olika tekniker inom frisyrdesign
• Studerande känner till olika special vårdprodukter för hår och hårbotten
• Studerande kan analysera, planera, utföra, utvärdera och rekommendera vårdbehandlingar för kunden
• Studerande förstår betydelsen av och följer god yrkeshygien
• Studerande kan tillämpa, analysera och utveckla arbetssätt som främjar hållbar utveckling
• Studerande kan utvärdera det egna arbetet
1
5    5 SP
SK13SG04

Make up• Studerande har kunskap om grundläggande make up tekniker
• Studerande har kunskap om val av olika make up metoder, färger och produkter
• Studerande har förmåga att välja ut passande färger till kunden
• Studerande känner till olika make up verktyg och deras användningssätt
• Studerande kan tillämpa grundmake up och dags, bättre och fest make up
• Studerande kan tillämpa make up för män
• Studerande förstår betydelsen av och följer god yrkeshygien
• Studerande kan tillämpa, analysera och utveckla arbetssätt som främjar hållbar utveckling
• Studerande kan utvärdera det egna arbetet
1
3    3 SP
SK13SA5    5 SP
• Studerande har kunskap om skönhetsbranschens arbetsmiljö och dess betydelse i estenomens arbete
• Studerande förstår hudens biologi och känner till kemins grunder inom skönhetsbranschen
SK13SA01

Estenomens arbetsmiljö• Studerande känner till företagshälsovårdslagens (1383/2001) och arbetarskyddslagens (738/2002) betydelse för det kommande yrket som estenom
• Studerande kan analysera estenomens psykiska och fysiska arbetsmiljö och ge utvecklingsförslag
• Studerande har kunskap om möjligheter och hinder för arbetsplatsutveckling
• Studerande har kunskap om aseptiska metoder inom skönhetsbranschen
• Studerande förstår betydelsen av och följer god yrkeshygien
• Studerande kan tillämpa, analysera och utveckla arbetssätt som främjar hållbar utveckling
1
2    2 SP
SK13SA02

Skönhetsbranschens kemi och biologi• Studerande har kunskap om grunderna för den kosmetiska kemin
• Studerande har insikter i hudens histologi och mikrobiologi
• Studerande känner till hudens immunologi och patologi
• Studerande kan tillämpa, analysera och utveckla arbetssätt som främjar hållbar utveckling
1
3    3 SP
SK13EM6    6 SP
• Studerande har kunskap om estetikens och modets betydelse i samhället
• Studerande förstår att skönhet har djupare betydelse än ytan
• Studerande förstår hälsan som en del av kundens välbefinnande

SK13EM01

Estetik och modevetenskap• Studerande känner till modets historia
• Studerande känner till olika skönhetsideal och stilikoner genom tiderna
• Studerande har kunskap om etikens roll i samhället
• Studerande känner till grunderna för modevetenskap och förstår dess roll i samhället
• Studerande har kunskap om mode och kläder som social och kulturell betydelse
• Studerande behärskar bildanalys som metod
• Studerande kan tillämpa, analysera och utveckla arbetssätt som främjar hållbar utveckling
1
3    3 SP
SK13EM02

Inre och yttre skönhet samt hälsa• Studerande känner till inre och yttre skönhet och betydelsen av det inom skönhetsbranschen
• Studerande förstår hur inre och yttre skönhet påverkar kundens välbefinnande
• Studerande förstår hälsans betydelse för kundens välbefinnande genom kost och träning
• Studerande känner till olika metoder för att förbättra kundens hälsa genom kost och träning
• Studerande kan tillämpa, analysera och utveckla arbetssätt som främjar hållbar utveckling
1
3    3 SP
SK13SF10    10 SP
• Studerande har kunskap om stilanalys och stilplanering
• Studerande har kunskap om fotografering och bildbearbetning
SK13SF01

Grundläggande stil• Studerande har kunskap om formlära som grund för stilplanering
• Studerande har kunskap om kropps- och ansiktsformer
• Studerande har kunskap om grundläggande klädstilar
• Studerande känner till säsongens mode och trender
• Studerande kan utföra stilanalyser
• Studerande känner till klädplaggens olika former
• Studerande kan välja ut passande klädplagg för olika kroppsformer
• Studerande känner till olika accessoarer och kan använda dem till olika stilhelheter
• Studerande kan skapa en basgarderob för kunden
• Studerande har kunskap att kreativt analysera, planera och skapa stilhelheter för en kund
• Studerande kan tillämpa, analysera och utveckla arbetssätt som främjar hållbar utveckling
1
5    5 SP
SK13SF02

Fotografering• Studerande behärskar kamerateknik
• Studerande kan fotografera med digital- och systemkamera
• Studerande känner till fotoutrustningen och kan bygga upp en fotostudio
• Studerande kan grunderna i digitalbildbehandling
1
5    5 SP
SK13FV10    10 SP
• Studerande behärskar grundläggande färgdesign
• Studerande behärskar fantasi make up, etnisk make up och make up för olika åldrar
SK13FV01

Färgdesign• Studerande kan färglärans grunder för hårfärgning
• Studerande kan färgteknikens grunder för hårfärgning
• Studerande behärskar viss produkt teknik
• Studerande känner till grunderna för frisyrdesign
• Studerande känner till olika produkter som används vid färgbehandling
• Studerande känner till sammansättning och verksamma ämnen i produkterna
• Studerande behärskar färgläran i det praktiska arbetet
• Studerande förstår betydelsen av och följer god yrkeshygien
• Studerande kan tillämpa, analysera och utveckla arbetssätt som främjar hållbar utveckling
• Studerande kan analysera och utvärdera det egna arbetet
1
5    5 SP
SK13FV02

Fantasi, etnisk och åldersanpassad make up• Studerande kan använda olika tekniker och produkter för att skapa vardags och kreativ make up åt personer i olika åldrar, med olika hudfärg och för olika tillfällen
• Studerande kan skapa fantasi make up
• Studerande kan utföra kroppsmålning
• Studerande förstår betydelsen av och följer god yrkeshygien
• Studerande kan tillämpa, analysera och utveckla arbetssätt som främjar hållbar utveckling
• Studerande kan analysera och utvärdera det egna arbetet
1
5    5 SP
SK13FD 10   10 SP
• Studerande behärskar kreativ frisyrdesign och kan utforma olika frisyrer med olika verktyg och produkter
• Studerande har kunskap om special make up inom foto, film och teater
SK13FS01

Skapande frisyrdesign• Studerande kan utforma olika frisyrstilar och frisyrer för olika tillfällen
• Studerande känner till olika frisyrer genom tiderna
• Studerande behärskar kreativa tekniker inom frisyrdesign
• Studerande kan arbeta kreativt med olika rullningstekniker
• Studerande kan använda värmeverktyg och produkter på ett kreativt sätt
• Studerande kan utföra styling av hår och använda håraccessoarer som passar till stilen
• Studerande kan analysera, planera, utföra och utvärdera kreativ frisyrdesign
• Studerande förstår betydelsen av och följer god yrkeshygien
• Studerande kan tillämpa, analysera och utveckla arbetssätt som främjar hållbar utveckling
1
 5   5 SP
SK13FS02

Make up för foto, film och teater• Studerande kan skapa olika typer av make up för fotografering och film
• Studerande har kunskap om olika produkter och användningssätt
• Studerande förstår ljusets betydelse för make up
• Studerande kan på ett kreativt sätt utföra maskeringar och make uper
• Studerande kan anpassa maskering och make up till rådande förhållanden
• Studerande känner till olika preparat som kan användas vid maskering
• Studerande kan skapa make up för kunder med problemhy
• Studerande förstår betydelsen av och följer god yrkeshygien
• Studerande kan tillämpa, analysera och utveckla arbetssätt som främjar hållbar utveckling
• Studerande kan analysera, planera, utföra och utvärdera det egna arbetet
1
 5   5 SP
SK13SK 10   10 SP
• Studerande kan analysera, planera, skapa och utvärdera olika stilhelheter för både kvinnor och män
• Studerande kan beakta olika faktorer som påverkar stilplaneringen för kvinnor och män
SK13SK01

Stilplanering för kvinnor• Studerande har fördjupad kunskap om kroppsformer
• Studerande känner till passande frisyrer och glasögon för ansiktsformer
• Studerande har utvecklat stilanalys som metod
• Studerande känner till kvinnans olika livsskeden
• Studerande har kunskap om olika klädstilar och stilhelheter
• Studerande kan utföra stilplanering för olika åldrar och olika tillfällen
• Studerande har kunskap om klädkoder
• Studerande har förmåga att använda accessoarer på ett kreativt sätt i stilhelheter
• Studerande kan planera, skapa och utvärdera olika stilhelheter för kunden
• Studerande kan tillämpa, analysera och utveckla arbetssätt som främjar hållbar utveckling
1
 5   5 SP
SK13SK02

Stilplanering för män• Studerande har fördjupad kunskap om kroppsformer
• Studerande känner till passande frisyrer och glasögon för ansiktsformer
• Studerande har utvecklat stilanalys som metod
• Studerande känner till mannens olika livsskeden
• Studerande har kunskap om olika klädstilar och stilhelheter
• Studerande kan utföra stilplanering för olika åldrar och olika tillfällen
• Studerande har kunskap om klädkoder
• Studerande har förmåga att använda accessoarer på ett kreativt sätt i stilhelheter
• Studerande kan planera, skapa och utvärdera olika stilhelheter för kunden
• Studerande kan tillämpa, analysera och utveckla arbetssätt som främjar hållbar utveckling
1
 5   5 SP
UOSHV10FM01 3   3 SP
• Studerande har grundläggande insikter i kunskapsteori och vetenskapsteori
• Studerande förstår forskningsprocessen och hur de olika delarna samverkar med varandra
• Studerande kan tillämpa forskningsprocessen systematiskt och flexibelt i examensprocessen samt i projekt
• Studerande förstår och kan beskriva i kvalitativa och kvantitativa närmelsesätt och kunskapsintressen
SK13EN 8   8 SP
• Studerande kan definiera och identifiera sig med yrkesrollen inom branschen
• Studerande innehar kunskap om produktplacering och marknadsföring inom branschen
• Studerande utvecklar ett kunnande för företagande och entreprenörskap
• Studerande känner till finansierings- och ansökningssystem, upphovsrättliga frågor samt organisationer inom yrkesområdet
• Studerande utvecklar en förståelse för att bygga nätverk
• Studerande strukturerar nyskapande och kreativa förslag till verksamhet inom branschen ur ett nordiskt och internationellt perspektiv
• Studerande har kunskap om ekonomins betydelse för verksamheten inom eget yrkesområde
• Studerande har grundläggande insikter i bokföring och redovisning
• Studerande känner till grunderna i affärsjuridik
• Studerande kan tillämpa, analysera och utveckla arbetssätt som främjar hållbar utveckling
SK13EV 10   10 SP
• Studerande kan skapa en estetisk imagehelhet för kunden som reflekterar det valda temat
• Studerande kan skapa en visuellt enhetlig modevisning eller modeshow
SK13EV01

Skapande av stilhelheter• Studerande har kunskap om mode från olika modehus
• Studerande känner till grunderna för skapandet av stilhelheter
• Studerande kan kreativt arbeta med olika tekniker för make up och frisyrdesign inom projektarbete
• Studerande kan skapa en för kunden anpassad design
• Studerande har kunskap om hur en imagefotografering görs
• Studerande har skapat en stylistbox för kommande projekt
• Studerande kan tillämpa, analysera och utveckla arbetssätt som främjar hållbar utveckling
• Studerande kan analysera, förverkliga och utvärdera det egna arbetet
1
 5   5 SP
SK13EV02

Skapande av modevisning eller modeshow• Studerande känner till hur en modevisning eller modeshow förverkligas
• Studerande känner till hur en modekoordinator arbetar
• Studerande har kunskaper inom hår, makeup och styling för att förverkliga en modevisning eller modeshow
• Studerande har förmåga att skapa en stilhelhet för en eller flera modeller
• Studerande kan framställa en visuellt enhetlig modevisning eller modeshow i samarbete med varandra och andra samarbetspartners
• Studerande kan planera, utföra och utvärdera en modevisning eller modeshow som projekt samt sammanställa en projektrapport
• Studerande förstår marknadsföringens betydelse för projektet
• Studerande kan tillämpa, analysera och utveckla arbetssätt som främjar hållbar utveckling
1
 5   5 SP
SK13FS 6   6 SP
• Studerande känner till special vårdbehandling för ansikte och kropp
• Studerande känner till specialprodukter och –apparatur
• Studerande kan utföra paraffinbad för händerna
• Studerande känner till grunderna i fotvård samt kan utföra en SPA-pedikyr
• Studerande kan utföra olika vaxningar
• Studerande behärskar färgning av ögonfransar och ögonbryn
• Studerande behärskar försäljning av vårdbehandling och produkter
• Studerande förstår betydelsen av och följer god yrkeshygien
• Studerande kan tillämpa, analysera och utveckla arbetssätt som främjar hållbar utveckling
• Studerande kan föra dialog och samverka med kunden i enlighet med branschterminologi och ge råd åt kunden på det finska språket
SK13FH  10  10 SP
• Studerande är väl förtrogen med forskningsprocessen och behärskar de olika faserna i forskningsprocessen
• Studerande kan undervisa och handleda i olika arbetssituationer inom skönhetsbranschen

SK13FM01

Forskningsmetodik II• Studerande är väl förtrogen med forskningsprocessen och behärskar de olika faserna i forskningsprocessen
• Studerande behärskar de vanligaste kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoderna
• Studerande har beredskap att självständigt och under handledning genomföra lärdomsprov
• Studerande behärskar de kvantitativa och statistiska grundbegreppen samt är förtrogen med framställande av beskrivande statistik
1
  5  5 SP
SK13FM02

Handledning• Studerande har kunskap om pedagogiska teorier och handledningsteorier
• Studerande kan planera och hålla lektioner inom skönhetsbranschen
• Studerande kan handleda självständigt i olika arbetssituationer inom skönhetsbranschen
• Studerande kan analysera, utvärdera och utveckla den egna förmågan att undervisa och handleda
• Studerande kan tillämpa, analysera och utveckla arbetssätt som främjar hållbar utveckling
• Studerande kan föra dialog och samverka med kunden i enlighet med branschterminologi och ge råd åt kunden på det engelska språket
1
  5  5 SP
SK13KI  10  10 SP
• Studerande känner till kosmetikans innehåll och sammansättning
• Studerande kan tillverka och utveckla produkter inom skönhetsvård
SK13KI01

Produktkännedom• Studerande känner till sammansättning och verksamma ämnen i de mest förekommande produkterna inom skönhetsbranschen
• Studerande kan identifiera verksamma ämnen i olika produkter
• Studerande kan tillverka enkla produkter inom skönhetsvården
• Studerande förstår betydelsen av och följer god yrkeshygien
• Studerande kan tillämpa, analysera och utveckla arbetssätt som främjar hållbar utveckling
1
  5  5 SP
SK13KI02

Produktutveckling• Studerande känner till grunderna för produktutveckling
• Studerande förstår sammansättningen i produkter inom skönhetsvården
• Studerande kan tillverka och utveckla produkter inom hud- och skönhetsvården
• Studerande förstår betydelsen av och följer god yrkeshygien
• Studerande kan tillämpa, analysera och utveckla arbetssätt som främjar hållbar utveckling
  5  5 SP
SK13PS  6  6 SP
• Studerande har beredskap att för livets alla skeden skapa den ultimata vårdbehandlingstjänsten
• Studerande har förmåga och beredskap att möta och samarbeta med olika kundpersonligheter och kan besvara kundens behov och önskemål genom stilkonsultering
• Studerande kan tillämpa sina kunskaper om olika produkter för rådgivning åt kunden
• Studerande har kunskap om och kan tillämpa olika tekniker inom make up och frisyrdesign för att skapa väl anpassade stilhelheter med kläder och accessoarer
• Studerande har kunskap om säsongens mode och trender och kan anpassa det till kundens stilhelheter och image
• Studerande har kunskap om underkläder för stilrådgivning åt kunden
• Studerande kan skapa en fullständig garderob åt kunden
• Studerande kan välja och skapa personlig stil åt kunder i olika åldrar
• Studerande kan tillämpa, analysera och utveckla arbetssätt som främjar hållbar utveckling
• Studerande kan utvärdera det egna arbetet samt ge utvecklingsförslag
• Studerande kan föra dialog och samverka med kunden i enlighet med branschterminologi och ge råd åt kunden på det svenska språket
UOSHV10OL01  3  3 SP
• Studerande känner till huvudprinciperna för organisationsverksamhet och ledning och har beredskap att leda arbetet
• Studerande har en inblick i planering och organisering av verksamheten
• Studerande känner till arbetslivets verksamhetsformer och kan verka i arbetsgemenskapen
SK13MF  5  5 SP
• Studerande förstår innebörden av marknadsföringsbegreppet
• Studerande känner till faktorer som påverkar konsumenters köpbeteende
• Studerande känner till struktur och innehåll i marknadsplaner
• Studerande kan planera, genomföra och analysera olika marknadsföringsåtgärder inom sitt eget yrkesområde
• Studerande känner till grundbegreppen i tjänsteinriktad marknadsföring
• Studerande har fått öva sig i olika tillvägagångssätt att marknadsföra tjänster och service inom eget yrkesområde
• Studerande förstår och har kunskap om försäljningsprocessen samt omgivningens betydelse i försäljningsarbetet
• Studerande känner till grunderna för försäljningsteknik inom produkt- och tjänstemarknadsinriktad verksamhet
Val

Valfria studier

15 SP
     15 SP
Pra

Praktik

30 SP
SK13PR01  15  15 SP
• Studerande har inblick i olika organisationer och företag inom branschen
• Studerande har bredare kunskap om intresseområde inom branschen
• Studerande kan analysera olika arbetsprocesser och olika kundbetjäningssituationer
• Studerande har tillämpat och fördjupat sina egna kunskaper från tidigare teoretiska kurser
• Studerande förstår betydelsen av marknadsföring och försäljning inom företaget
• Studerande har påbörjat en professionell utveckling av den egna yrkesskickligheten och yrkesidentiteten
• Studerande kan tillämpa, analysera och utveckla arbetssätt som främjar hållbar utveckling
SK13PR02   15 15 SP
• Studerande kan planera, förverkliga och utvärdera företagets verksamhet ur ett ledarskapsperspektiv
• Studerande har kunskap om vad arbetet som förman inom branschen innebär och har beredskap att fungera som förman inom branschen
• Studerande har fördjupad kunskap i branschens specialområden
• Studerande kan reflektera över den egna arbetsinsatsen
• Studerande kan analysera företagskulturen och ge utvecklingsförslag
• Studerande har utvecklat den egna yrkesprofessionen genom att reflektera kring sin ledarskapsstil i olika arbetssituationer
• Studerande kan tillämpa, analysera och utveckla arbetssätt som främjar hållbar utveckling
Lär

Lärdomsprov

15 SP
  105 15 SP
• Studerande har färdigheter att på ett vetenskapligt arbetssätt skriva en rapport över ett centralt intresseområde inom skönhetsbranschen samt kan presentera och argumentera utgående från rapporten
• Studerande har kunskap att tillämpa sina kunskaper och färdigheter i praktiken
• Studerande har fördjupad kunskap inom ett intresseområde och kan reflektera
kring hur branschen kan utvecklas inom det specifika intresseområdet


« Tillbaka till utbildningsprogrammen