Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

Praktik III

Utfšrandeplaner
Kod:
Namn: Praktik III
SP totalt: 10 sp
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 10    År 5:     
Förkunskaper: Allmän behörighet för yrkeshögskolestudier

Gemensamma studier i växtodling

Botanik och ekosystemtjänster

Naturbrukets odlingsprocesser

Redovisning, företagsanalys och marknadsföring

Startande och övertagande av företag

Praktik I

Praktik II
Kursspecifika kompetenser: Praktik III bygger på studerandes förvärvade kompetenser från praktik I och praktik II samt de tre första studieåren och syftar till att studerande uppnår fördjupade kompetenser och praktiska färdigheter inom naturbrukssektorn. Under praktikperioderna (1 - 3 st om vardera 30 sp - 10 sp, totalt 30 sp) skall studerande kunna dokumentera och utvärdera sin arbetsinsats i relation till tidigare erfarenheter och teoretiskt kunnande. Efter genomgången praktik skall den studerande kunna planera, utföra och beskriva vanligt förekommande arbetsmoment på den valda arbetsplatsen. Studerande skall ha kännedom om på praktikplatsen förekommande teknisk utrustning samt kunna beskriva organisation, olika yrkesroller och kompetensbehov. Studerande skall kunna analysera och beskriva starka och svaga sidor, hot och möjligheter utgående från den valda arbetsplatsens interaktion med omgivningen och kunna förstå och reflektera över hur inverkande faktorer påverkar utförandet av praktiskt arbete i företaget / organisationen samt agera självständigt i arbetsgemenskapen och initiera utvecklingsförslag. Studerande skall kunna beskriva hur information förmedlas och marknadsföring utförs på den valda arbetsplatsen och redogöra för regionens trädgårds- och lantbruksproduktion. Under praktikperioderna förstärker studerande sin yrkeskompetens och utvecklar nätverk och kontakter för sina egna framtida yrkesbehov.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Landsbygdsnäringarna och landskapsplanering, vuxenutbildning
Anmärkningar: Individuella praktikplatsförslag skall alltid godkännas i förväg av den praktikansvariga.

Varje praktikperiod omfattar skriftlig rapportering, enligt givna anvisningar, samt muntlig rapportering vid ett praktikseminarium.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen