Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturbruk och miljöområdet » Naturbruk och miljö, Agrolog (YH), lantbruksnäringarna, vuxenutbildning » Yrkesstudier » Botanik och ekosystemtjänster » Botanik, anatomi och växtfysiologi

Botanik, anatomi och växtfysiologi

Utfšrandeplaner
Kod: LL12BE01
Namn: Botanik, anatomi och växtfysiologi
SP totalt: 7 sp
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 7    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Allmän behörighet för yrkeshögskolestudier
Kursspecifika kompetenser: Studerande förstår växtsystematikens grunder, kan identifiera växter på basis av deras morfologi och känner till hur litteratur används vid identifiering.

Studerande kan identifiera och namnge våra vanligaste naturväxter.

Studerande förstår sambandet mellan ståndortsfaktorer och befintlig vegetation på naturståndorter.

Studerande skall kunna identifiera de i Finland vanligast förekommande kulturväxtfröna, inom lantbruks- och trädgårdsproduktion, samt känna till odlingsväxternas grundläggande botanik och produktionsbiologi.

Studerande skall kunna redogöra för växtcellens olika delar och deras funktioner, för bladets, stammens och rotens byggnad och funktioner, samt för centrala växtfysiologiska funktioner, bland annat xylem- och floemtransporter i växten.

Studerande skall kunna redogöra för växternas fotosyntes och respiration.

Studerande skall känna till växternas olika övervintringsstrategier.

Studerande skall känna till grunderna i genetik och växtförädling.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Landsbygdsnäringarna och landskapsplanering, vuxenutbildning
Anmärkningar: Innehåll:

Växtmorfologi
Växtfysiologi; fotosyntes, respiration och växtens vattenhushållning
Genetik och växtförädling
Växtfrön och groningsprocesser
Utvecklingsskalor
Växtkännedom naturväxter

Förverkligande:

Närstudier 3 dagar, distansuppgifter på Moodle, växt- och litteraturtentamen.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen