Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

Praktik I

Utfšrandeplaner
Kod:
Namn: Praktik I
SP totalt: 10 sp
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 10    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Praktik I är gårdsbruksinriktad och syftar till att studerande uppnår grundläggande kompetenser och praktiska färdigheter gällande företagande inom lantbruksnäringarna. Under praktikperioderna (1 - 3 st om vardera 30 sp - 10 sp, totalt 30 sp) skall studerande kunna dokumentera och utvärdera sin arbetsinsats i relation till tidigare erfarenheter och teoretiskt kunnande. Efter genomgången praktik skall den studerande kunna planera, utföra och beskriva vanligt förekommande arbetsmoment på den valda arbetsplatsen. Studerande skall ha kännedom om på praktikplatsen förekommande teknisk utrustning samt kunna beskriva organisation, olika yrkesroller och kompetensbehov. Studerande skall kunna analysera och beskriva starka och svaga sidor, hot och möjligheter utgående från den valda arbetsplatsens interaktion med omgivningen och kunna förstå och reflektera över hur inverkande faktorer påverkar utförandet av praktiskt arbete i företaget / organisationen samt agera självständigt i arbetsgemenskapen och initiera utvecklingsförslag. Studerande skall kunna beskriva hur information förmedlas och marknadsföring utförs på den valda arbetsplatsen och redogöra för regionens trädgårds- och lantbruksproduktion. Under praktikperioderna förstärker studerande sin yrkeskompetens och utvecklar nätverk och kontakter för sina egna framtida yrkesbehov.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Landsbygdsnäringarna och landskapsplanering, vuxenutbildning
Anmärkningar: Individuella praktikplatsförslag skall alltid godkännas i förväg av den praktikansvariga.

Varje praktikperiod omfattar skriftlig rapportering, enligt givna anvisningar, samt muntlig rapportering vid ett praktikseminarium.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen