Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturbruk och miljöområdet » Naturbruk och miljö, Agrolog (YH), lantbruksnäringarna, vuxenutbildning » Yrkesstudier » Internationell trädgårds- och lantbruksproduktion » Framtida växtodling

Framtida växtodling

Utfšrandeplaner
Kod: LL12IN02
Namn: Framtida växtodling
SP totalt: 5 sp
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 5    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Allmän behörighet för yrkeshögskolestudier

Gemensamma studier i växtodling

Botanik och ekosystemtjänster

Naturbrukets odlingsprocesser

Redovisning, företagsanalys och marknadsföring

Startande och övertagande av företag
Kursspecifika kompetenser: Studerande känner till den internationella och nationella växt- och livsmedelsproduktionen samt odlingsväxternas domesticering och globala spridning. Studerande känner till genetiska resurser, förädling och bioteknik samt för- och nackdelar med GMO-växter. Studerande kan översiktligt beskriva hur en rationell och hållbar odling i fält, på friland eller i växthus, av viktiga annuella och perenna kulturväxtgrupper, bedrivs i praktiken samt redogöra för hur olika odlingsåtgärder inverkar på ekologi, odlingsförlopp och produkternas kvalitet. Studerande blir medveten om möjligheterna till praktiska tillämpningar av geografiska informationssystem (GIS)och geografiska positionssystem (GPS) inom växtodlingen och blir uppmärksammad på möjliga framtida utvecklingsmöjligheter inom detta område. Studerande kan övergripande redogöra för, samt självständigt reflektera över, olika nutida och möjliga framtida nya användningsområden för växter och förädlade växtprodukter. Studerande kan utgående från en definierad produktkvalitet planera en naturbrukskultur samt beskriva de speciella egenskaper hos de skilda naturbruksprodukterna som utgör grunden för deras användning t ex innehåll av specifika ämnen eller hälsofrämjande och medicinska egenskaper.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Landsbygdsnäringarna och landskapsplanering, vuxenutbildning
Anmärkningar: Innehåll:

Odlingsväxternas domesticering och spridning
Kulturåtgärdernas inverkan på miljö och kvalitet
Nya användningsområden för växter
Genmodifiering (GMO) och bioteknik
Geografiska informationssystem (GIS) och geografiska postionssystem (GPS) i praktisk växtodling och framtida möjligheter
Produktkvalitet
Utveckling av växtprodukter

Förverkligande:

Närstudier 3 dagar, projektuppgift i Moodle.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen