Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturbruk och miljöområdet » Naturbruk och miljö, Agrolog (YH), lantbruksnäringarna, vuxenutbildning » Grundstudier » Gemensamma studier i växtodling » Produktion på gårdens skogsmark

Produktion på gårdens skogsmark

Utfšrandeplaner
Kod: ll12gv06
Namn: Produktion på gårdens skogsmark
SP totalt: 6 sp
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 6    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Allmän behörighet för yrkeshögskolestudier
Kursspecifika kompetenser: Studerande skall känna till förutsättningarna för virkesproduktion i Finland och förstå hur trädslagen och olika produktionsförutsättningar påverkar varandra.

Studerande skall kunna identifiera ett urval av de trädslag som växer i Finland.

Studerande skall känna till hur olika skötselarbeten i skogen inverkar på beståndets utveckling under hela omloppstiden.

Studerande skall i praktiken kunna utföra skötselarbeten i skogen, speciellt i plant- och ungskogsbestånd, samt behärska grunderna i skogsbrukets produktionsbiologi och användning av skogen.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Landsbygdsnäringarna och landskapsplanering, vuxenutbildning
Anmärkningar: Innehåll:

Skogens produktionsförutsättningar
Skötselarbeten i skog
Växtkännedom

Förverkligande:

Närstudier 3 dagar med praktiska övningar, distansuppgifter på Moodle, växt- och litteraturtentamen.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen