Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturbruk och miljöområdet » Naturbruk och miljö, Agrolog (YH), lantbruksnäringarna, vuxenutbildning » Grundstudier » Gemensamma studier i växtodling » Växtskydd

Växtskydd

Utfšrandeplaner
Kod: LL12GV04
Namn: Växtskydd
SP totalt: 3 sp
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Allmän behörighet för yrkeshögskolestudier
Kursspecifika kompetenser: Studerande känner till de viktigaste ogräsen, växtsjukdomarna och växtskadegörarna i Finland.

Studerande förstår hur växtskyddet fungerar som en helhet och kan välja lämpliga förebyggande åtgärder.

Studerande förstår pesticidernas verkningssätt och kan hantera dem på ett korrekt sätt så att varken användaren eller omgivande miljö skadas.

Studerande känner till och kan tillämpa gällande växtskydds- och kemikalielagstiftning och är väl förtrogen med användningen av modern växtskyddsteknik och den skyddsutrustning som står till förfogande vid kemisk bekämpning på gårdsnivå.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Landsbygdsnäringarna och landskapsplanering, vuxenutbildning
Anmärkningar: Innehåll:

Ogräs, växtsjukdomar och växtskadegörare
Växtskyddet som helhet
Ekotoxikologi
Växtskydds- och kemikalielagstiftning
Växtskyddsteknik

Förverkligande:

Närstudier 2 dagar, 1 dag sprutförarutbildning (Sprutförarbevis), distansuppgifter på Moodle, ogräs- och litteraturtentamen.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen