Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturbruk och miljöområdet » Naturbruk och miljö, Agrolog (YH), lantbruksnäringarna, vuxenutbildning » Grundstudier » Gemensamma studier i växtodling » Växtnäringslära

Växtnäringslära

Utfšrandeplaner
Kod: LL12GV03
Namn: Växtnäringslära
SP totalt: 6 sp
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 6    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Allmän behörighet för yrkeshögskolestudier
Kursspecifika kompetenser: Studerande förstår odlingsväxtens behov av växtnäring och kan vidta åtgärder för att avhjälpa växtnäringsbrist.

Studerande kan redogöra för kvävets kretslopp ur växtodlingens synvinkel och kan bedöma den mängd växtnäring som finns bunden i markens växtnäringsförråd samt den mängd som kan komma växterna till godo.

Studerande kan beräkna den biologiska kvävefixeringens bidrag till grödornas kväveförsörjning.

Studerande känner till framställningen av och egenskaperna hos olika mineraliska och organiska gödeslmedel.

Studerande kan tyda och förstå begreppet gröngödsling och bedöma dess möjliga effekter.

Studerande förstår hur olika typer av organiska gödselmedel, däribland stallgödsel, skall hanteras så att utnyttjandegraden blir optimal.

Studerande kan utföra gödslingsberäkningar och välja lämpliga gödselmedel.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Landsbygdsnäringarna och landskapsplanering, vuxenutbildning
Anmärkningar: Innehåll:

Odlingsväxternas växtnäringsbehov
Kvävets kretslopp
Biologisk kvävefixering och gröngödsling
Markens kemiska och biologiska reaktionssystem
Mineraliska gödselmedel
Organiska gödselmedel inklusive stallgödsel
Grundläggande gödslingsberäkningar

Förverkligande:

Närstudier 3 dagar, eget växtnäringsförsök, distansuppgifter på Moodle, litteraturtentamen.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen