Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturbruk och miljöområdet » Naturbruk och miljö, Agrolog (YH), lantbruksnäringarna, vuxenutbildning » Grundstudier » Gemensamma studier i växtodling » Marklära och odlingssubstrat

Marklära och odlingssubstrat

Utfšrandeplaner
Kod: LL12GV02
Namn: Marklära och odlingssubstrat
SP totalt: 6 sp
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 6    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Allmän behörighet för yrkeshögskolestudier
Kursspecifika kompetenser: Studerande kan identifiera jordarter och bedöma åkermarkens bördighet, förstå och redogöra för väsentliga mark- och jordartsegenskaper samt utföra markkartering.

Studerande känner till vilka faktorer som påverkat de fennoskandiska jordarterna under deras bildning och inser hur olika klimatfaktorer påverkar jordmånsbildningen i Nordeuropa.

Studerande kan bestämma jordarterna enligt det finländska klassificeringssystemet och bedöma vilka krav olika jordarter under olika förutsättningar ställer på jordbearbetningen.

Studerande förstår markens fysikaliska, kemiska och biologiska egenskaper, känner till orsakerna till försurning och kan bedöma effekterna av kalkning.

Studerande kan förklara begreppet markbördighet och har förmåga att vidta åtgärder för att bevara den.

Studerande känner till trädgårdsbranschens vanligaste produktionsmiljöer, material och metoder samt olika odlingssubstrat och deras egenskaper.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Landsbygdsnäringarna och landskapsplanering, vuxenutbildning
Anmärkningar: Innehåll:

Jordarter och odlingsubstrat
Markkartering
Markbördighet
Mark- och jordartsegenskaper
Försurning och kalkning

Förverkligande:

Närstudier 3 dagar,markkarteringsövning, distansuppgifter på Moodle, litteraturtentamen.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen